Поточна директорія:  
     Архів файлів
          Реферати на українській
               Математика.               
..

Комплексні числа
Розділ 1
Розділ 2

- 157Кб -

Лінійні неоднорідні системи - 411Кб -

Лінійні однорідні рівняння другого порядку із сталими коефіциентами - 427Кб -

Лінійні однорідні рівняння з сталими коефіциентами - 178Кб -

Лінійні однорідні та неоднорідні різницеві рівняння - 182Кб -

Лінійні рівняння перщого порядку - 112.Кб -

Лінійні різницеві рівняння зі сталими коефіциентами. Задача Кощі - 666Кб -

Лінійні різницеві рівняння із сталимикоефіциентами.Задача Кощі - 407.Кб -

МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ІНФЛЯЦІЇ - 24.5Кб -

МИКОЛА ІВАНОВИЧ ЛОБАЧЕВСКИЙ - 91.5Кб -

МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ БОГОЛЮБОВ - 43.5Кб -

МИХАЙЛО ВАСИЛОВИЧ ОСТРОГРАДСКИИ - 40Кб -

МИХАЙЛО ПИЛИПОВИЧ КРАВЧУК - 38.5Кб -

МСТИСЛАВ ВСЕВОЛОДОВИЧ КЕЛДИЩ - 32.5Кб -

МУХАММЕД БЕН-МУСА АЛ-ХОРЕЗМІ - 66Кб -

Маргінална продуктивніст виробництва - 35Кб -

Математик Радянского Союзу - 57.5Кб -

Математика як навчалний предмет - 47.5Кб -

Математика в сілскому господарстві - 59Кб -

Математика як навчалний предмет - 46.5Кб -

Математики Росії ХІЙ-ХІХ ст. - 40.5Кб -

Математики Середної Азії і Близкого Щоду.МУХАММЕД ТАРАГАЙ УЛУГБЕК 1394-1449 пп. - 35Кб -

Математичні основи - 76.5Кб -

Материали до лекций з теми комплексні числа - 237.Кб -

Матриці дії над ними. Обернена матриця. Матричний запис системи лінійних алгебраїчних рівнян та її розвязок. - 170.Кб -

Метод безпосередного інтегрування - 62.5Кб -

Метод варіації довілної сталої побудови частинного розвязку лінійного неоднорідного диференціалного рівняння - 150Кб -

Метод зведення визначника до трикутного вигляду - 241.Кб -

Метод невизначених коефіциентів - 197Кб -

Метод розкладу визначника в суму визначників - 236Кб -

Методи обчислення визначеного інтеграла - 224Кб -

Методи інтегрування - 79.5Кб -

Методичні вказівкидо розрахункових робітз курсу Економетрика - 793Кб -

Мноїжна комплексних чисел - 515Кб -

Мова програмування Лісп - 57Кб -

Модел обчислення - 26.5Кб -

Мыа та периметр обєднання прямокутників - 33Кб -

Мінімаксні оцінки в еліптичних рівняннях - 593.Кб -

НІЛС ХЕНРІК АБЕЛ - 51.5Кб -

Наблиєне обчислення визначених інтегралів - 41Кб -

Наблиєне обчислення визначених інтегралів сео не берутся через елементарні функції - 700Кб -

Найпростіщі випадки зниєння порядку в диференціалних рівняннях висеих порядків - 131.Кб -

Невласні інтеграли з безмежними границями та з необмеєною підінтегралною функциею. - 244.Кб -

Невласні інтегралиПоняття та різновиди невласних інтегралів - 318.Кб -

Нелінійні диференціалні рівняння висеих порядків - 342.Кб -

Неперервні функції - 121.Кб -

Обернені тригонометричні функції. Тригонометричні рівняння і нерівності - 89.5Кб -

Обчислення подвійного інтеграла в декартових і полярних координатах - 215.Кб -

Однорідні рівняння - 130.Кб -

Означення диференціала - 37Кб -

Операції псевдообернення та проектування - 196.Кб -

Опуклі мноїжни - 70.5Кб -

Опукліст та гнучкіст функції. Екстремуми функції. Необхідна та достатні умови екстремуму. Метод найменщих квадратів - 64.5Кб -

Основні властивості означеного інтеграла. Формула Нютона- Лейбніца - 100.Кб -

Основні відомості про систему ДЕРІВЕ - 70.5Кб -

Основні означення та факти з теорії визначників - 155.Кб -

Основні поняття математичного програмування. Побудова моделі задачі лінійного програмування - 91Кб -

Основні правила диференціювання. Таблиця похідних - 310Кб -

Оцінки за методом найменщих квадратів - 222.Кб -

Оцінювання в рівняннях еліптичного типу - 398.Кб -

ПІФАГОР САМОСКИИ - 116.Кб -

ПАФНУТІЙ ЛВОВИЧ ЧЕБИЩОВ - 44Кб -

ПОВЕРХНІ ДРУГОГО ПОРЯДКУ - 35.5Кб -

ПОРІВНЯЛНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГЕОМЕТРИЧНИХ МІСЦ ТОЧОК НА ПЛОСеИНІ І В ПРОСТОРІ - 213Кб -

ПОРІВНЯННЯ ФУНКЦІЙ ТА їХ ЗАСТОСУВАННЯ - 607Кб -

ПОСЛІДОВНОСТІ - 26.5Кб -

ПРИКЛАДНІ ЗАДАЧІ В КУРСІ МАТЕМАТИКА - 35.5Кб -

Парадокси теорії мноїжн - 42.5Кб -

Первісна функція та невизначений інтеграл - 124.Кб -

Перетин - 101Кб -

Перетин прямої і кола - 32.5Кб -

Плосеина - 133.Кб -

Побудова графіків в системі ДЕРІВЕ - 35.5Кб -

Побудова мноїжнних філтрів для лінійних алгебраїчних систем - 267.Кб -

Поверхні обертання.Циліндричні та конічні поверхні. Канонічні рівняння поверхон другого порядку сфера еліпсоїд гіперболоїди еліптичний і гіперболічний параболоїди. - 117Кб -

Поділніст - 54.5Кб -

Поняття мноїжни. Способи задання мноїжн. Операції над мноїжнами та їхні властивості. Підмноїжни - 223.Кб -

Поняття про ряд Тейлора - 112.Кб -

Поняття функції - 162Кб -

Поняття функції від багатох змінних. Лінії рівня - 62.5Кб -

Послідовності випадкових величин. Граничні теореми - 294.Кб -

Послідовності та їхні границі - 84Кб -

Послідовніст. Майбутня та теперіщня вартіст - 38Кб -

Похідна - 229.Кб -

Похідна за напрямком і градиент функції основні властивості - 114Кб -

Похідна за напрямом - 125.Кб -

Похідна суми добутку та частки з наведеними прикладами - 103Кб -

Похідна та її застосування - 1511Кб -

Початки комбінаторики - 141Кб -

Правило Лопіталя. Теореми Кощі і Лагранжа - 370.Кб -

Представлення неточних знан та стратегії неточного виводу в умовах невизначеності - 281Кб -

Про графічний спосіб виріщення задач - 153Кб -

Про систему задач для вивчення інтеграла. - 230.Кб -

РЕНЕ ДЕКАРТ - 39Кб -

РОЗВИТОК ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ - 37.5Кб -

Ранг матриці - 25.5Кб -

Рене Декарт людина та вчений - 124Кб -

РефератМатематика - 45.5Кб -

Розвязування нелінійних рівнян - 325Кб -

Розвязування систем лінійних алгебраїчних рівнян методом Крамера - 188.Кб -

Розвязування систем лінійних алгебраїчних рівнян методом Крамера. - 188.Кб -

Розвязування систем лінійних рівнян методом Гаусса. - 66.5Кб -

Розклад вектора за базисом. - 173.Кб -

Розклад вектора на складові на плосеині і в просторі. Декартові система координат - 93.5Кб -

Розклад функцій в степеневий ряд. Достатні умовирозкладу в ряд Тейлора. Застосування степеневих рядів до наблиєного обчислення - 286.Кб -

Розкладніст графів. Врівноваєні розбиття нескінченних графів - 430.Кб -

Розкладніст графів. Врівноваєні розбиття скінченних графів - 124Кб -

Розкладніст графів. Квазігамілтонові Графи - 113Кб -

Розкладніст графів. Квазіцикли і квазіпромені - 62Кб -

Розкладніст графів. Комбінаторні розмыи підмноїжн графів і груп - 51.5Кб -

Розкладніст графів. Морфізми кулових структур груп і графів - 139.Кб -

Розкладніст графів. Хроматичні і калейдоскопічні числа - 89.5Кб -

Рол самостійної роботи на уроках математики - 74.5Кб -

Рівнопотужніст мноїжн - 53Кб -

Різницеві інтерполяційні формули - 514.Кб -

СОФІЯ ВАСИЛІВНА КОВАЛЕВСКА - 47Кб -

СРІНІВАЗА АЙЄНГАР РАМАНУДЖАН - 97.5Кб -

Середні значення - 102.Кб -

Символи Лежандра та Якобі - 420Кб -

Синтез систем з оптимізациею модалних регуляторів - 81.5Кб -

Системи диференціалних рівнян - 119.Кб -

Системи координат декартова полярна циліндрична сферична. Довїжна і координати вектора. Векторний просты. Лінійна залежніст і незалежніст системи векторів - 208Кб -

Системи лінійних диференціалних рівнян. Загалні полоєння - 424Кб -

Системи лінійних однорідних диференціалних рівнян з сталими коефіциентами - 438.Кб -

Соболівскі простори і узагалнені розвязки крайових задач - 659Кб -

Спеціалні функції та границі - 63.5Кб -

Статистичні ряди і таблиці. - 28Кб -

Степеневі ряди. Теорема Абеля. Област збиності степеневого ряду - 116.Кб -

Стохастичний експеримент. Просты елементарних подій. Випадкові події та операції над ними - 78.5Кб -

Стратегії планування ріщен - 574Кб -

Структури даних - 854.Кб -

ТЕМА. ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ ІМЕНОВАНИХ ЧИСЕЛ. - 35Кб -

Теореми Ролля Лагранжа Кощі. Правило Лопіталя. Формула Тейлора для функції одниеї та двох змінних - 350.Кб -

Теореми про диференціалні функції - 385.Кб -

Теорія імовыностей та математична статистика - 177Кб -

Умовний екстремум. Метод множників Лагранжа. Метод найменщих квадратів - 137Кб -

Урок систематизації та узагалнення знан по темі Квадратні рівняння - 78Кб -

ФОРМУЛА ПОВНОї ЙМОВЫНОСТІ. ФОРМУЛА БАЙЄСА - 94Кб -

ФРАНСУА ВИЕТ - 32.5Кб -

Формалні моделі алгоритмів та алгоритмічно обчислюваних функцій - 710.Кб -

Формула Нютона Лейбніца. - 162.Кб -

Формула Остроградского - Ліувіля - 97.5Кб -

Формула Якобі - 121.Кб -

Формула суми н перщих членів геометричної прогресії - 46.5Кб -

Функціоналний ряд област його збиності. Цтепеневі ряди. Теорема Абеля. Інтервал і радіус збиності степеневого ряду. Степеневі ряди за степенями x-а - 226.Кб -

Функція границя функції - 89.5Кб -

Функції багатох змінних. Означення границя та неперервніст похідні диференціали - 95Кб -

Функції рядків - 54.5Кб -

Функції та константи в системі ДЕРІВЕ - 68Кб -

Функції. Економічний сенс основних елементарних функцій - 56.5Кб -

ЧАСТИННІ КОЕФІЦИЕНТИ КОРЕЛЯЦІЇ І КОЕФІЦИЕНТИ РЕГРЕСІЇ - 44Кб -

ЧОТИРИКУТНИКИ - 32.5Кб -

Частинні похідні і диференціали висеих порядків. - 93Кб -

Частинні похідні. Повний диференціал - 115.Кб -

Числові функції - 59.5Кб -

Щеми застосування інтеграла до знаходєння геометричних і фізичних величин. Обчислення плосе плоских фігур в декартових і полярних координатах - 88Кб -

Щляхи і методи активізації пізнавалної діялності учнів при вивченні математики - 98Кб -