Тема: Виробнича стратегія та проектування структури змін.
План.
Проектування організації виробництва.
Основні резерви розвитку виробництва, їх суть і класифікація.
Дослідження етапу організації виробництва.
Вдосконалення організації виробництва.
Проектування організації виробництва.
Проектування організації в-ва – це процес розробки організаційної, технологічної і планово-економічної документації, необхідної для створення і здійснення на практиці виробничої системи.
Підприємство, як виробнича система з своїми підсистемами і службами в якісь мірі складніша ніж любі нові вироби, устаткування і машини. І якщо на підприємстві для створення нової продукції розробляється проект технічної підготовки в-ва, то дуже важливо і складно розробити проект організації в-ва. Ні одне підприємство не займається проектування організації в-ва. Тільки коли будувався Валжський автомобільний завод, то при допомозі італійської фірми ФУАТ вперше були використані і розроблені проекти організації в-ва. Пізніше такі проекти били використані на Камському автомобільному заводі.
Проект організації в-ва включає:
Загальносистемні дані – виробнича структура підприємства, система управління, склад і чисельність кадрів, система оперативно-виробничого планування.
Орагізаційні рішення, які відносяться до підсистем – технічна підготовка в-ва, організація виробничих процесів, виробнича структура підприємства, МТЗ, служби маркетингу і збуту.
Організаційні рішення по елементах виробничого процесу – організація праці працівників, функціонування знарядь праці, рух предметів праці, інтеграція елементів в-ва в єдиний процес.
Рішення по встановленню економічних відношень в процесі в-ва – формування колективів структурних підрозділів, умови госрозрахунку і їх застосування, системи оплати праці і стимулювання працівників.
Організаційні проекти підрозділів підприємства – філіалів, участків, робочих місць.
Безперервне, гнучке, динамічне вдосконалення організації в-ва.
Всі ці елементи на підприємствах взаємозв’язані і їх зв’язки необхідно передбачити в проектуванні організації в-ва.
Проект організації в-ва вирішує такі завдання:
визначає склад елементів виробничої системи в кількісному і якісному відношенні і їх розміщення у в-ві – тобто формування виробничої структури
розробка регламенту організаційних процесів, які відбуваються у виробничій системі і створення комплексу організаційно-планових документів, які містять основні положення цього регламенту
розробка нормативної бази організації в-ва для конкретних виробничих систем
визначення характеру інформаційних взаємозв’язків і потоків елементів виробничої системи, формування структури документообігу і створення інформаційного забезпечення організації в-ва
встановлення економічних відношень між участками виробничого процесу – підрозділами підприємства і окремими виконавцями.
В залежності від розмірів підприємства, масштабів і типу в-ва, номенклатури і асортименту продукції, строків освоєння виробничих потужностей проектування організації в-ва складається із таких елементів:
передпроектна підготовка
технічний проект
робочий проект
впровадження
Кожний із вказаних етапів складається із визначених стадій, які вказують конкретні напрямки діяльності і роботи:
Стадії проектної підготовки – це:
а) розробка загальної концепції організації в-ва
б) здійснення комплексного обстеження об’єкту проектування
в) розробка техніко-економічного обумовлення виробничої системи
г) формування і затвердження технічного завдання на проектування
Стадії технічного проекту – це:
а) розробка основних положень системи організації в-ва, принципів їх функціонування, методів зв’язків з іншими підрозділами
б) прийняття рішень по інформаційному забезпеченню і системі документообігу
На цих стадіях використовується імітаційні та математичні моделі для виробу ігриперонових проектних рішень, дають опис спеціального програмного забезпечення.
Стадій робочого проекту:
а) розробка комплексу робочої кокументації:
структурні схеми
організаційно-планові розрахунки
формування нормативної і інформаційної бази
організаційні процедури і документи
посадові інструкції і положення
стандарти підприємства
програмне забезпечення
Стадії впровадження:
а) навчання і психологічна підготовка персоналу
б) введення в дію нових інструкцій і положень
в) перебудова виробничої і управлінської структури
г) введення нових систем оплати і стимулювання праці працівників підприємства
Важливу роль в проектуванні організації в-ва має організація проектування.
Методи організаційного проектування:
оригінальний (традиційний)
типовий
автоматизований
Оригінальний метод характеризується тим, що всі види проектних робіт орієнтуються на створення індивідуальних проектів, максимально враховуючи особливості даного підприємства.
Типовий метод – створювана система розбивається на складові компоненти і для кожного з них розробляються закінчені проектні рішення, які потім з деякими модифікаціями використовуються для проектування виробничої системи. При цьому методі використовується модульний спосіб. Модуль виступає в якості типизуючого елемента, для кожного з яких складається своє проектне рішення. Проект системи комплектується з тиках одиничних рішень. Результатом цього методу – індивідуальний проект організації в-ва з типовими елементами у вигляді організаційних модулей.
Автоматизований метод проектування базується на застосуванні ЕВМ на всіх видах робіт.
Комплексний організаційний проект виробничої системи – це комплекс проектної документації, який регламентує всю сукупність організації в-ва, проаці і управління, розроблений на базі досягнень науки і передового досвіду з врахуванням вимог, які пред’являються до виробничої системи і забезпечують її ефективне функціонування.
Розділи організаційного проекту:
загальна характеристика організаційної системи
організація основного в-ва
організація МТЗ, збуту і складського господарства
організація технічного обслуговування і ремонту обладнання
організація інструментального господарства
організація технічного контролю і управління якістю
організація технічної підготовки в-ва
організація капітального будівництва
організація роботи з кадрами
організація економічної роботи
організація господарського оюслуговування і діловиробництва
документооборот і нормативна база організаційного проекту
інформаційне, технічне і математичне забезпечення організаційного проекту
організація соціального розвитку колективу
організація процесу освоєння нововведеного підприємства як виробничої системи
При переході на ринкові умови організаційні резерви змінюються в залежності від розвитку підприємства.

Основні резерви розвитку виробництва, їх суть і класифікація.
Під організаційним резервом в-ва розуміють потенційні, невикористані в передплановому і виникаючі в плановому періодах в конкретних умовах нові можливості розвитку в-ва і його і інтенсифікації в результаті НТП, впровадження прогресивних методів організації в-ва і праці, розповсюдження передового вітчизняного і зарубіжного досвіду управління в-вом, ліквідація витрат.
Крім цього розрізняють поняття – “виробничі резерви” направлені на поліпшення використання ресурсів підприємства; резерви “як запаси в-ва” – наявність яких необхідна для безперервного розвитку кожного підприємства.
Виявлення і використання резервів в-ва залежить від процесу планування на підприємстві, розробки перспективних і поточних планів, в яких передбачені взаємозв’язані завдання по всіх факторах інтенсифікації в-ва.
Організаційні резерви дуже динамічні і багатозмінні. Поява нових методів організації і управління в-ва і праці, розвиток науки і техніки обумовлює винекнення нових видів організаційних резервів на підприємстві.
Організаційні резерви класифікуються по слідуючих напрямках:
поліпшення використання предметів праці – можливості більш повної загрузки обладнання в часі і по потужності, скорочення часу перебування обладнання в ремонті, підвищення коефіцієнту змінності роботи обладнання і використання виробничих потужностей, зменшення якості невстановленого обладнання, максимальне використання технічних параметрів станків і інших видів обладнання.
Скорочення часу в-ва – невикористані можливості скорочення періоду технічної підготовки в-ва і освоєння нових видів продукції, скорочення тривалості виробничого циклу, зменшення розмірів виробничих запасів і заділів в-ва.
Поліпшення використання трудових ресурсів – можливості росту продуктивності праці за рахунок повної загрузки робітників з врахуванням їх кваліфікації і передового досвіду, скорочення втрат і невиробничих затрат робочого часу, зниження трудомісткості продукції, поліпшення складу працівників, які працюють на основі скорочення затрат праці допоміжного і управлінського персоналу.
Підвищення якості продукції – можливість дальшого поліпшення техніко-економічних параметрів випускаючої продукції, збільшення питомої ваги конкурентоспроможної продукції, скорочення браку, використання на підприємствах принципів маркетингу.
Поліпшення використання предметів праці – можливість вибору раціональної сировини і матеріалів, застосування відходів в-ва, скорочення заготівельних розходів, впровадження у в-во безвідходних технологій, комплексне використання сировини, економія паливо-енергетичних ресурсів.

Дослідження етапу організації виробництва.
Стан організації в-ва характеризує діючу систему організацію в-ва на підприємстві і відображає кількісні і якісніпараметри того стану, в якому знаходиться в даний період часу підприємство, а також ступінь реалізації наукових принципів організації в-ва.
Дослідження стану організації в-ва проводиться для оцінки рівня організації в-ва.
Аналіз стану організації в-ва – це комплекс міроприємств, які направлені на виявлення позитивних сторін і недоліків організації в-ва на підприємстві і формування мети і конкретних напрямків їх вдосконалення.
Аналіз розповсюджується на всі основні сторони організації в-ва:
організації праці
функціонування предметів праці
рух предметів праці
організація технічної підготовки в-ва
організація виробничої інфраструктури
організація МТЗ, збуту і реалізації продукції
організація загальної і виробничої структури ОВП і регулювання в-ва
Аналіз організації в-ва ділиться на:
попередній
оперативний
послідуючий
Попередній – це прогноз господарської діяльності підприємства, який розробляється на різні періоди – тиждень, місяць, квартал, рік.
Оперативний аналіз – дає оцінку господарської діяльності підприємства, цеху, виробничого участку і бригади за короткі проміжки часу.
Послідуючий аналіз застосовують для оцінки результатів господарської діяльності за плановий період.
Основою методики аналізу являється комплекс техніко-економічних показників, які виділяються в три групи:
показники, які відображають ефективність
показники, які характеризують ступінь реалізації наукових принципів організації виробничих процесів
показники, які відображають стан організації в-ва по підсистемах
До першої групи показників відносять:
коефіцієнт виконання плану
коефіцієнт ритмічності
коефіцієнт виконання поставок
коефіцієнт роботи обладнання
коефіцієнт загрузки обладнання
коефіцієнт використання робочого часу обладнання
коефіцієнт використання виробничих потужностей
коефіцієнт взаємодії агрегатів, участків, цехів
коефіцієнт пропускної спосібності обладнання
До другої групи показників відносять:
коефіцієнт безперервності виробничого процесу
коефіцієнт паралельності
коефіцієнт пропорційності
коефіцієнт спеціалізації робочих місць
коефіцієнт предметної, подетальної і технологічної спеціалізації
До третьої групи показників відносять:
в поелементному розмірі:
коефіцієнт організації робочих місць
коефіцієнт прогресивних методів організації праці
коефіцієнт використання робочих по кваліфікації
коефіцієнт, який характеризує організацію функціонування предметів праці і організацію руху предметів праці
в функціональному розмірі:
коефіцієнти, які характеризують технічну підготовку в-ва
аналіз дозволяє співставити фактичні значення показників з еталоном і визначити їх відхилення. Еталоном служить планове значення показників. Це забезпечує можливість виявлення в короткі строки резервів вдосконалення організації в-ва на підприємстві.
Вдосконалення організації виробництва.
На основі аналізу розробляється план вдосконалення організації в-ва по всіх напрямках, який називається у річному плані – технічний і організаційний розвиток.
Міроприємства по цьому напрямку групуються в наступні підрозділи:
Створення, освоєння нової і підвищення якості продукції, що випускається
Впровадження прогресивної технології, механізації і автоматизації виробничих процесів
НОП
Капітальний ремонт і модернізація основних фондів
Міроприємства по екології сировини, матеріалів, палива і енергетичних ресурсів
Науково-дослідні і експериментально-конструкторські роботи
Техніко-економічний рівень випускаючої продукції і в-ва
Вдосконалення управління, планування і організації в-ва
Техніко-економічні результати впровадження міроприємств
План вдосконалення організації в-ва являється основною метою комплексної програми вдосконалення організації в-ва, результат якої – нова система організації в-ва, побудова на базі наукової організації і трудовому досвіді. Від правильної розробки і організації виконання плану організаційно-технічного розвитку залежить вся виробничо-господарська діяльність підприємства.