:”Персонал”.
Задача1: Всічні місяці працівниками організації відроблено 850 л.днів, святкових і вихідних 12, неявки за робочі дні склали 150 л.днів.
Визначити: середнє число фактично зайнятих робітників, середнє число робітників за фактичний час роботи.
Розв’язок.
1.Середнє число фактично – зайнятих робітників: Чсер= EMBED Equation.3 =44 чол
2.Середнє число робітників за фактичний час роботи: Чсер ф= EMBED Equation.3 =53 чол
3.Коефіціент використання спискового складу працівників: К= EMBED Equation.3 =83%
Задача2: Організація почала функціонувати в 1.11.99р.С/обл чисельність в 11 місяці 50 чоловік, в12 місяці 80 чоловік.
Визначити С/обл за два місяці, за Ivкв.
Розв’язок.
1.С об 2 міс= EMBED Equation.3 =65
2.С обIV КВ= EMBED Equation.3 чол.
Задача3: Чисельність ПВП в базовому періоді складає 450г. об’єм в – ва в плановому періоді повинна зрости на 11.1% тобто складе 111.1%. ріст продуктивності праці 110.6%: Чпл=450* EMBED Equation.3 =452 чол.
Задача4: Плановий ріст об’му виробництва – 105.6%.Чисельність в базовому періоді 750 чол. : Чпл= EMBED Equation.3 чол.
Задача5:Вцеху плановий ріст об’єму випускупродукції склав 111.1%. Чисельність працюючих 450 чол. В результаті здійснення заходів, направлених на підвищення продуктивності праці економія чисельності склала 48 чол. : Чпл= EMBED Equation.3 чол
Задача6:Повна програма трудомісткості планового року складає 826000 н/год, ефективний фонд робочого часу на рік 1627 год, очікуваний коефіцієнт виконання норми1.20 : Чпл= EMBED Equation.3 чол
Задача7:Планові затрати часу на проведення ремонтів обладнання складає 91000 н/год. Коефіцієнт виконання норм 1.20 .Плановий б’юджет робочого часу 1850 :
Чпл= EMBED Equation.3 41 чол.
Задача8: Планова трудомісткість одиниці продукції 32 н/год, кількість виробів 5000шт. плановий фонд робочого часу 1720 год., коефіцієнт виконання норми 1.20 : Чпл= EMBED Equation.3 чол.
Задача9: Планова трудомісткість 35.5тис.н/год, нормативна трудомісткість 42.6 тис. н/год. Ефективний фонд робочого часу 1784 год, плановий КВН=1.2 :
ЧПЛ= EMBED Equation.3 чол . EMBED Equation.3 20 чол.
Задача10: Вбазовому періоді підприємство випускає 500 виробів при виробітку 0.5 виробу за л/дн. В плановому періоді виробіток повинен збільшитись за рахунок впровадження міроприємств повинна збільшитись до 0.6 виробу за л/дн., а об’єм продукції має скласти 650 виробів.
Визначити : скільки необхідно додатково набрати людей для виконання даної програми та скільки потрібно скоротити , якщо об’єм продукції останеться незмінним.
Розв’зок.
1.Кількість чоловік, що необхідно для випуску продукції: 650/0.6=1083 чол.
2.Кількість чоловік, що працювало в базовому періоді: 500/0.5=1000 чол.
3.Додаткова кількість людей, що потрібно для виконання запланованих об’ємів:
1083 – 1000 =83 чол.
4.Кількість людей, яка потрібна в плановому періоді, якщо об’єм продукції залишиться незмінним: 500/0.6 =833 чол.
5.Кількість людей, яких потрібно скоротити: 1000 – 833 =167 чол.
Задача11: В організації при середньосписковій чисельності 59 чол., вироблено продукції на суму 280710грн., і фактично відпрацьовано 9357 л/дн. Максимально можливий робочий фонд =219днів.
Визначити : загальний фонд робочого часу;
Середньоденну виробутку;
Середню продовжуваність робочого періоду в днях;
Коефіцієнт використання робочого часу;
Фонд робочого часу, якщо коефіцієнт використання довести до 75% і скільки додатково отримується продукції.
Розв’язок.
1.Загальний фонд робочого часу: 219/59 =12921 л/дн.
2.Середньоденна виробітка: 280710/9357 = 30 грн/(л/дн).
3.Середня тривалість робочого періоду (л/дн): 9357/59 = 159 дн.
4.Коефіцієнт використання робчого часу: 9357/12921*100 = 72.4%.
5.Коефіцієнт втрат робочого часу: EMBED Equation.3 %.
6.Фонд робочого часу додатковий при умові: коефіцієнт використання робочого часу 75%: 75 – 72.4=2.6% ; EMBED Equation.3 л/дн.
7.Додатковий випуск продукції: 336*30 = 10080 грн.
ФОРМУЛИ ДЛЯ ОБЧИСЛЕННЯ ЧИСЕЛЬНОСТ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ПО ТЕМІ ОРГАНІЗАЦІЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ.
1.Метод корногування базової чисельності: ЧЗ = EMBED Equation.3
ЧБ – загальна ,базова чисельність;
І – коефіцієнт зміни обсягу виробництва;
?Ч – сумарна зміна чисельності за пофакторним розрахунком можливої зміни продуктивності праці.
2.Метод розрахунків чисельності на основі повної трудомісткості виготовленя продукції: ЧЗ = EMBED Equation.3 ; КВН - коефіцієнт виконання норм; ТРЕ - розрахунковий ефективний фонд робочого часу на 1 працівника ; ?tI - повна трудомісткість виробничої програми
3.Продуктивність праці: П = EMBED Equation.3 ; V – випуск продукції грн.
ЧСО – середньооблікова чисельність
4.Трудомісткість: Т = EMBED Equation.3
5.Погодинна оплата праці (просте): ЗПОГ = tФ *Сгод ,де tФ – фактично відпрацьований час (год); СГОД - тарифна ставка за 1 годину.
6.Погодинно – преміальна оплата праці: ЗПП =СГОД *tФ + EMBED Equation.3 + EMBED Equation.3
ДІ – система доплат;
n – кількість доплат;
ПІ – система премій;
m- кількість досягнень для премій;Тести №1
1.Трудові ресурси – це …
а) усі люди працездатного віку;
б)люди працездатного віку, підлітки та пенсіонери, щопрацюють;
в) будь – яка чисельність працюючих разом людей на даному підприємстві;
г) сукупність постійних працівників, що мають необхідну професійну підготовку та певний досвід практичної діяльності.
2.Чисельність працівників, яка включає всіх постійних, тимчасових і сезонних працюючих, прийнятих на роботу на строк один і більше днів не залежно від того, знаходяться вони на роботі , у відряджненні, у відпустці, звільнені від праці за хворобою чи з інших причин називаються:
а)явочною;
б)обліковою;
в)середньообліковою.
3.При відрядній формі оплата праці проводиться за:
а)нормами і розцінками, встановленими за розрядом виконуваних робіт;
б)тарифною сіткою;
в)штатним розкладом підприємства;
г)штатним розкладом плюс преміальні.
4.Основна заробітня плата – це…
а)будь – який заробіток, що залежить від результатів праці працівника і визначається тарифними ставками, розцінками, посадовими окладами;
б)встановлений державою розмір зарплати нище якого не може здійснюватись оплата за фактично виконану роботу;
в)будь – який заробіток, що за трудовим договором оплачується працівникові за виконану роботу та надані послуги.
Тести№2.
1.Сукупність постійних працівників, що мають необхідну професійну підготовку та певний досвід практичної діяльності, називають…
а)трудовим колективом підприємства;
б)персоналом підприємства;
в)трудовими ресурсами;
г)трудовим потенціалом.
2.спеціалістами вищої кваліфікації називатьпрацівників…
а)із середньою освітою та деяким практичним досвідом;
б)що обіймають певні посади, але не мають спеціальної освіти;
в)що мають наукові ступені і звання;
г)з вищою спеціальною освітою та значним практичним досвідом;
д)певного працездатного віку.
3.Заробіток працівника, що розраховується шляхом перемноження кількості одениць виробленої продукції та розцінки за одиницю продукції є заробіток при…
а)відрядно прогресивній системі;
б)прямій відрядній системі;
в)непрямій системі;
г)відрядно – преміальній системі.
4.До сфери державного регулювання оплати праці згідно чинного законодавства належить регулювання…
а)мінімальної заробітної плати;
б)оплати праці в організаціях, що фінансуються з б’юджету;
в)розмірів посадових окладів керівників державних підприємств;
г)усі наведені відповіді правельні.Тести№3
1.Докатегорії службовець відносяться працівники, які…
а)займаються інженерно – технічними та економічними роботами;
б)зайняті безпосередньо у процесі виробництва та надання матеріальних благ;
в)здіійснюють підготовку та оформлення документації, облік і контроль, господарське обслуговування;
г)обіймають посади керівників структурних підрозділів підприємства;
д)виконують суто розумову роботу.
2.Різниця між обліковою та явочною чисельністю характеризує:
а)плинність персоналу;
б)структуру персоналу;
в)резерв персоналу, щомає використовуватись для замінитих, що невиходять на роботу з поважних причин;
г)кількість персоналу звільненого з поважних причин у цьому звітньому періоді.
3.До погодинної форми оплати праці належить:
а)акордне;
б)непряме відрядне;
в)відрядно – преміальне;
г)жодна з наведених форм;
4.Тарифна система оплати праці працівників включає:
а)тарифні ставки, тарифно – кваліфікаційний довідник;
б)тарифні ставки, тарифні сітки, тарифно – кваліфікаційний довідник;
в)тарифні ставки, посадові оклади;
г)тарифні ставки, тарифні сітки;
д)тарифно – кваліфікаційний довідник, тарифні ставки, преміальне положення.Тести№4.
1.Вид трудової діяльності, здійснення якої потребує відповідних спеціальних знань і практичних навичок називається:
а)професією;
б)спеціальністю;
в)кваліфікацією;
г)категорія.
2.Структура персоналу – це відсоткове співвідношення окремих груп персоналу за такими кваліфікаційними ознаками:
а)категорія персоналу;
б)вік персоналу;
в)освіта та кваліфікація персоналу;
г)усі відповіді правельні.
3.Мінімальна заробітня плата – це…
а)будь – який заробіток, що залежить від результатів праці працівника і визначається тарифними ставками, розцінками, посадовими окладами;
б)встановлений державою розмір зарплати, менше якого не може здійснюватись оплата за фактично виконану роботу за повний місяць;
в)будь – який заробіток, що за трудовим договором виплачується працівникові за виконану роботу чи надані послуги.
4.Відрядна форма оплати праці включає:
а)пряме відрядне;
б)відрядно – преміальне;
в)відрядно – прогресивне;
г)акордне;
д)посадові оклади.Тести№5.
1.Спеціальність – це…
а)вид трудової діяльності, здійснення якої потребує спеціальних знань;
б)вид трудової діяльності, здійснення якої потребує професійних навичок;
в)більш вузький різновид трудової діяльності в межах професії;
г)сукупність спеціальних знань і практичних навичок, щовизначають ступінь підготовленості працівника до виконання професійних функцій обумовленої складності.
2.Співвідношення кількості звільнених працівників з усіх причин до середньооблікової чисельності – це показник …
а)частки окремих категорій працівників;
б)рівня дисципліни;
в)плинності кадрів;
г)продуктивності праці.
3.Продуктивність праці – це …
а)витрати суспільно необхідної праці на виробництво одиниці продукції;
б)витрати живої праці на виробництво одиницю продукції;
в)продуктивна сила праці, тобто здатність за одиницю робочого часу створювати певні споживчі вартості;
г)міра кількості затраченої праці;
д)кількість продукції за одиницю робочого часу.
4.Основна(тарифна) частина заробітньої плати працівників залежить від:
а)результатів його праці;
б)рівня його кваліфікації;
в)складності робіт, що ним виконуються;
г)результатів господарської діяльності підприємства, на якому він працює.