Тема: Методи організації виробничих процесів.
План.
1.Типии виробництва.
2.Організація непоточного виробництва.
3.організація поточного виробництва.
4.Організація автоматизованого виробництва.
1.Типи виробництва.
Любе промислове виробництво розрізняють по структурі і по об’єму випускаючої продукції, а також різній його номенклатурі. В залежності від цього робочі цехи, місця, підприємства розділяють на декілька видів – типів виробництва.
Основною ознакою поділу підприємства на типи виробництва є спеціалізація робочих місць.
Типи виробництва – це комплексна характеристика організаційно – технічного рівня виробництва, яке являє собою сукупність номенклатури продукції, об’єм виробництва, повторюваність продукції, характеристика загрузки робочих місць, собівартість продукції.
КЗО = число всіх технічних місць / число робочих місць.
Є такі типи виробництва: одиничне, серійне, масове.
Одиничний тип виробництва – це широка номенклатура і великий об’єм випуску однакових виробів. Обладнання має бути універсальне, оснастка універсальна, кваліфікація працівників висока, собівартість висока. Коефіцієнт закріплення операцій (КЗО) >40. Робочі місця не мають закріплених за ними операцій і загружаються без визначеної черги по мірі того, що можна виготовляти на даному обладнанні.
Серійний тип виробництва – це є обмежена номенклатура виробів, які періодично повторюються. Вироби запускаються у виробництво серіями, деталі партіями у визначеній і встановленій періодичності. Для серійного виробництва використовують спеціальне обладнання. В залежності від масштабів, номенклатури, рівня спеціалізації розрізняють дрібно - , середньо - , крупно – серійне виробництво.
Дрібно – серійне – випуск продукції у невеликій кількості різної номенклатури КЗО21:40
Крупно – серійне – випускає продукцію вузької номенклатури, але в великій кількості
КЗО 2:10.
Середньо – серійне – це проміжне між дрібно – крупносерійним.
Масове виробництво – це обмежена номенклатура з великою кількістю випуску. Тут використовують спеціальне обладнання, собівартість низька, широко використовують станки автомати, автоматизовані лінії К30 = 1.
Кожному типу виробництва відповідають свої методи організації.
Методи організації виробництва – це спосіб здійснення виробничого процесу, який являє собою сукупність засобів і прийомів його реалізації і характеризується рядом принципів, головним з яких є взаємозв’язок послідовність виконання операцій технологічного процесу з порядком розміщення обладнання і ступінь безперервності виробничого процесу.
Три методи організації виробництва:
1) непотоковий (одиничний);
2) потоковий;
3) автоматизований;
2.Організаціяне потокового виробництва.
Непотокове виробництво характеризується наступними показниками:
1)всі робочі місця розміщуються по однотипних групах обладнання без будь – якого зв’язку з послідовним виконанням операцій;
2)на робочих місцях обробляються різні по конструкції і технології виготовлення предмети праці, так як їх випуск обчислюється одиницями;
3)технологічне обладнання в основному універсальне;
4)деталі переміщуються в процесі виготовлення складними маршрутами, у зв’язку з цим виникають великі перерви в обробці із – за очікування їх на проміжних складах і в підрозділах відділів технічного контролю. Кожний робітник отримує деталь для виготовлення наступні операції не з попередньої операції, а з проміжного складу або від контролера ВТК.
Непотоковий метод використовують переважно в одиничному і серійному виробництвах.
Залежно від номенклатури виробів та їхньої кількості він може мати різні модифікації:
одинично – технологічний – коли окремі предмети праці одиницями або невеликими партіями, які не повторюються передаються далі по технологічному процесу;
2) партіонно – технологічний – предмети праці надходять на іншу операцію технологічного циклу партіями, які періодично повторюються.
З одного боку, це дає змогу зменшити кількість переналагоджень устаткування, внаслідок чого поліпшується його використання, зменшуються затрати на його використання, зменшуються затрати на підготовчо – завершальні роботи, спрощується оперативне планування і облік.
З іншого боку, збільшується обсяг незавершеного виробництва, потрібно більше складських приміщень, а це приводить до додаткових витрат.
У цьому методі важливу роль відіграє визначення оптимальної партії, при якій будуть мінімальні затрати на її виготовлення.
3)предметно – груповий метод – вся сукупність предметів праці розподіляється на технологічно подібні групи. Обробка предметів праці здійснюється за приблизно однаковою технологією і потребує однакового устаткування. Це дає змогу створювати для обробки спеціалізовані дільниці, підвищувати рівень механізації та автоматизації виробництва.
Кількість устаткування в непотоковому виробництві обчислюється для кожної групи однотипних, технологічних взаємозамінних верстатів:
EMBED Equation.3
М – кількість верстатів у технологічній групі;
n – кількість найменувань предметів, які обробляються на даному устаткуванні;
Ni – кількість предметів і – го найменування (за рік);
ti – норма часу на обробку і-того предмета;
Тр – плановий фонд часу роботи одиниці устаткування за розрахунковий період (год);
Кн – коефіцієнт виконання норм часу.
Недоліки потокового методу виробництва:
Устаткування в непотоковому виробництві універсальне, робітники – універсали високої кваліфікації для непотокових методів характерне послідовне поєднання операцій, що поряд зі складними маршрутами збільшує тривалість виробничого циклу.
3. Організація поточного виробництва.
Потоковий метод виробництва – це такий метод, при якому предмет праці в процесі обробки проходить по встановленому найкоротшому маршруту з заздалегідь фіксованим темпом. Найважливіша умова поточної організації виробництва є концентрація в одному виробництва випуску однакової або конструктивно – технологічно подібної продукції.
Признаки потокового виробництва:
- розділяє виробничий процес на окремі операції і надовго закріплює за визначеним робочим місцем;
спеціалізація кожного робочого місця на виконання визначеної операції з закріпленням одного або декількох подібних предметів праці;
узгодження і ритмічне виконання всіх операцій на основі єдиного розрахункового ритму поточної лінії;
розміщення робочих місць в строгій відповідній послідовності технологічного процесу;
передача оброблюваних деталей з операції на операцію з мінімальною перервою і при допомозі спеціального транспортного обладнання.
Основна ланка потокового виробництва – це потокова лінія, тобто сукупність спеціалізованих робочих місць, розміщених у відповідності з технологічним процесом.
Потокові лінії класифікують:
1) по номенклатурі оброблюваних виробів:
постійно – потокові однопредметні лінії за ними закріплені на тривалий термін обробка або збір одного найменування продукція, що можливе при умові масового виробництва.
постійно – потокові багатопредметні лінії на них ведеться обробка декількох найменувань виробів, які подібні в конструктивному і технологічному відношенні без переналадки обладнання, що можливо при серійному виробництві;
2) по методу обробки закріплених предметів:
змінно – потокові лінії, які створені для обробки декількох назв деталей по черзі, які мають подібні технологічні маршрути, при переході від виготовлення однієї деталі до іншої проводіться переналадка обладнання потокової лінії і використовується в серійному виробництві;
групові потокові лінії, на яких обробляють або збирають по типових процесах і на одному і тому ж обладнанні значну кількість продукції, яка близька по формі і має спільний технологічний маршрут, предмети праці з одної операції на іншу рухаються без зупинки, застосовується паралельний метод руху предметів праці. Ці лінії забезпечують строгу ритмічність, коротку тривалість виробничого циклу;
переривні (перемоточні) лінії, які не мають чіткої синхронізації всіх операцій, робота ведеться партіями, використовують при серійному виробництві;
4) по способу підтримки такту:
лінії з регламентованим тактом, на яких вироби передаються з одної операції на іншу через точно фіксований час, це характерно для безперервно потокових ліній;
лінії з вільним ритмом деталі на наступну операцію передаються по мірі готовності;
5) по охопленню виробництва:
потокові;
участкові;
цехові;
міжцехові;
наріжні.
Для потокових ліній використовують спеціальні транспортні засоби, які виконують функцію не тільки переміщення предметів праці з одного робочого місця на інше, але і для підтримки такту роботи потокової лінії.
Такі транспортні засоби ділять на безпривідні – скоти, рольганги;
приводні – піднімально – транспортні механізми
конвеєри – привідні транспортні засоби, які не тільки переміщують предмети праці з одної операції на іншу, але і регулюють такт потоку.
Конвеєри по конструкції розрізняють:
стрічкові;
ланцюгові;
по характеру руху:
безперервним рухом;
перерваним рухом (пульсуючим) приводиться в дію періодично через деякий проміжок часу.
При наявності на потоковій лінії паралельних робочих місць, які виконують однакові операції, застосовують конвеєри з адресуванням предметів праці. За кожним робочим місцем закріплюють певний номер конвеєра.
Таким чином, діючи в комплексі і синхронно з іншими робочими машинами, конвеєри дозволяють регламентувати рух виробів на лінії шляхом застосування встановленого ритму. Це дозволяє паралельно виконувати операції, знижувати тривалість виробничого циклу, підвищувати продуктивність праці – це переваги потокового методу виробництва.
Для потокового виробництва необхідно проводити ряд організаційно – технічних міроприємств. Високі вимоги пред’являють до вибору і розміщення обладнання, якості і поточності оснастки, якості матеріалів, прогресивності технології, планування і обліку.
На підставі аналізу продукції, її обсягу, стану технологічного процесу, можливостей його вдосконалення, маси і габаритів виробу вибирається різновид потокової лінії та обчислюються основні параметри: такт, ритм, кількість робочих місць, довжина робочих зон, швидкість руху конвеєра.
Такт потокової лінії – це інтервал часу, за який знаходять з лінії вироби, що пересуваються один за одним.
ч = EMBED Equation.3 - такт потокової лінії (хв);
Тр – плановий фонд часу роботи лінії (хв);
N – обсяг виробництва продукції за той самий період в натуральному вимірі.
Обчислюючи час роботи безперервних потокових ліній треба передбачати періодичні короткочасні перерви в роботі конвеєра для відпочинку робітників.
Ритм лінії – це інтервал часу за який сходять з лінії партії предметів праці (не поштучно).
R= ч ? nm , ч – такт лінії ,nm – транспортна партія.
У разі, коли організована безперервна потокова лінія, після обчислення такту проводять синхронізацію операції. Операція вважається синхронною, коли тривалість її дорівнює або є кратною такту.

Кількість робочих місць: EMBED Equation.3 ti - норма часу на обробку предмета;
ч – такт лінії.
Коефіцієнт завантаженості робочих місць:
Кількість робочих місць
Розрахункова кількість роб .місць
EMBED Equation.3 __________________________________
швидкість руху конвеєра:
Відстань між центрами двох суміжних виробів на конвеєріконвеєрі (М)
Такт лінії
EMBED Equation.3 ___________________________________________________________________________________________________
Просторове розміщення потокових ліній може бути різним залежно від кількості робочих місць, типу транспортних засобів, площі. Найпростішим є прямолінійне розміщення робочих місць. Але це не завжди можливе. Буває дворядне, кільцеве, зигзагоподібне розміщення потокових ліній. Суміжні потокові лінії треба розміщувати так, щоб було зручно транспортувати предмети праці між ними.