Міжнародна комунікація – це процес безпосереднього обміну інформацією від джерела інформації до реципієнта, а також і зворотний процес – тобто реакція на наслідки цього процесу.
Міжнародна інформація (МІ) визначається як сукупність відомостей, що характеризують структуру, загальні властивості інформації. а також питання, пов'язані з їх пошуком, аналізом та розповсюдженням в системі міжнародних відносин (МВ).
Інформаційний обмін – глобальний процес, який впливає на зовнішню політику міжнародного співробітництва, каталізатор суспільних процесів.
Інформаційне право – це система міжнародних документів, які регулюють міжнародні відносини відповідно до певної сфери діяльності.

Інформаційний простір – це система середовища буття людини, яка забезпечує життєдіяльність будь-якої системи, зокрема – системи міжнародних відносин. (Паньшин В.Н. "Концепция формирования информационного пространства стран-участниц СНГ"*. Минск, 1996)
Інформаційні ресурси – це засоби, запаси, можливості і джерела інформації, які визначають роль і місце держави в світі і виступають стратегічним показником національного багатства країни.
Інформаційний потенціал – це сукупність інформаційних засобів країни, що включають комп'ютерні мережі, національну систему інформації (національну інфраструктуру), сукупність самої інформації а також різновиди інформації. Сюди входять також інформаційно-аналітичні служби, видавництва, кіно, засоби масової комунікації і електронні видання.
Національний інформаційний продукт – матеріальний або нематеріальний результат інформаційної діяльності, що створюється за допомогою поєднання інтелектуальної діяльності людини та синтезованих засобів зв'язку.
Конвергенція засобів зв'язку – це поєднання різних засобів зв'язку у світових інформаційних мережах.
Джерела інформації – це передбачені, або встановлені законом, носії інформації, до яких входять документи, інші носії, що зберігають інформацію, повідомлення засобів масової комунікації, фундаментальну інформацію або публічні виступи.
База Даних – це архів інформації, яка записується, індексується і зберігається на комп'ютері. Вона функціонує як компактний довідник. Інформацію із такої бази можна одержати на CD-диску, шляхом телеконференцій, по факсу і модему.
Інформаційна безпека – це стан захищеності суспільства, держави, особистості, стан захищеності інформаційних ресурсів, які забезпечують прогресивний розвиток життєво важливих сфер суспільства
Коммерческая тайна - форма обеспечения безопасности наиболее важной коммерческой информации, предлагающая ограничение ее распространения
Защита информации — есть комплекс мероприятий, проводимых собственником информации, по ограждению своих прав на владение и распоряжение информацией, созданию условий, ограничивающих ее распространение и исключающих или существенно затрудняющих несанкционированный, незаконный доступ к засекреченной информации и ее носителям.
Промышленный шпионаж — несанкционированное получение, использование или изменение информации, представляющей коммерческую ценность.

Торговый секрет — любая формула, образец, изделие, препарированная информация, используемая в бизнесе и дающая преимущества перед конкурентами
Право промышленной секретности — режим секретности, вводимый на совместных предприятиях для защиты вносимой сторонами в уставной фонд или производимой ими в процессе совместной деятельности научно-технической информации идокументации; выступает в качестве интеллектуальной собственности и имущественных прав, известных за рубежом под названием "джойнтс венчурс".
Инсайдер — лицо, располагающее конфиденциальной деловой информацией в силу своего служебного положения. В ряде стран законодательство запрещает ему заключение деловых сделок и консультирование третьих лиц при проведении финансовых, торговых и других хозяйственных операций.
Секретная информация фирмы — не являющаяся общественной информация о технологических секретах фирмы и ее продукции, включая информацию, относящуюся к исследованиям и разработкам,производству, закупкам, финансам, технике, рынку, торговле, продаже.
Інформаційна загроза - це сукупність факторів, які створюють небезпеку для конституційних прав і свобод особистості, державної таємниці, зберігання цінної для суспільства інформації, від несанкціонованого доступу і розповсюдження.
Інформаційна операція – це інформаційна підготовка суспільства до проведення певних дій: військового, економічного чи поліітичного втручання
Інформаційна інтервенція – це тенденційна інформація, коли розповсюджується через системи зв'язку суб'єктивні факти та суб'єктивна інформації, які впливають на суспільну думку і прийняття рішень в іншій державі.
Інформаційний тиск – один із видів інформаційних загроз, який застосовується для розв'язання міжнародних проблем, для попередження міжнародних конфліктів або для того, аби змусити державу, що порушує міжнародні правила, увійти в міжнародне правове поле.
Зовнішньополітична комунікація – це процес передачі міжнародної інформації у системі міжнародного співтовариства між окремими її компонентами, а також між суспільними групами та індивідами.
Public relations – це спеціальна система управління інформацією з метою поширення інформаційної продукції через засоби масової комунікації для спрямованого формування бажаної громадської думки.
Public relations в міжнародних відносинах – це діяльність, що проводиться країною для створення позитивного образу в міжнародному співтоваристві.
Імідж визначається як створення образу з певною метою, для відповідного реагування на нього.