ТЕМА 4. Питан.№3
Нормативна база планування.
Внутрішнє пл.-ня здійсн-ся на осн. науково-обгрунтов-ї с-ми норм і нормативів. С-ма норм і нормативів являє собою комплекс науково-обгрунтованих, трудових, матеріальних і фін-х норм і нормативів, порядок і методику їх фор-ня, оновлення і викор-ня при розробці планів.
За допомогою норм і нормативів фор-ся виробнича програма підроз-в, ФОП, визн-ся розміри вит-т на виробництво пр-ї та ін.
Від якості норм і норм-вів залежить обгрунтов-ть завдань, що доводяться підорзд-м та можливість їх виконання.
С-ма норм і нор-вів є основою регулювання, контролю, обліку результатів ді-сті п-ва та мат-го стимулювання членів трудового колективу.
С-ма норм і нормативів дозволяє розмежувати відповідальність по результатам ді-сті між підрозділами і встановити необхідні прапорці між кінцевими резуль-ми в-ва і розміром доходу.
У практиці планової роботи терміни норма і норматив чітко не розмежовуються, відмінності між ними по суті є умовними, проте у більшості випадків їх зміст можна визначити так:
НОРМА – це максимально допустима величина абсолютних зат-т певних рес-в од пр-ї чи роботи.
Нормативи харак-ть,як правило, режими використан.рес-в.
Вся сукупність норм і нор-вів п-ва формує його нормативну базу.
Раціональна організ-я норматив-ї бази п-ва будується на основі наступних принципів:1)комплексне охоплення нормування усіх сфер ді-сті п-ва і відповідно усіх розділів стратегічних поточних планів; 2)методична єдність фор-ня норм і норм-вів за рівнями управління і за часовими горизонтами; 3)Забезпечення обґрунтованості норм і норм-вів на основі застосування належних методів їх обчислення, а також своєчасне поповнення бази норм і нормативів та її коригування; 4) Організація ефективної с-ми фор-ня і викор-ня норм і норм-вів: оформлення, зберіган.,пошук.
Норми і нор-ви класиф-ть за певними ознаками: 1)вид нор-них ресурсів; 2)термін дії норм та розробки.
Класифікація норм і нор-вів п-ваза видами нормованих рес-в іпризначення.:
1)Матеріали та енергія . Норми затрат мат-в на виготовлення основної, доп-ї пр-ї, обслуговування, ремонт, затрати палива та енергії на виробничі г-ські та обслугов-чі процеси. Нормативи режимів – величина патії, періодичність поставки, записи на складах, точки замовлення.
2)Праця. Норми зат-т робочого часу на виготовлення основної, доп-ї пр-ї, обслугов-чі процеси, ремонт, норми к-сті та норми обслуговув-ня. Нормативи режимів – тривалість робочої зміни, перерви на обід та відпочинок, тривал.відпустки.
3)Засоби виробництва. Затрати часу на виготовлен. осн-ї, доп-ї пр-ї, обслугов-чі процеси звантажен. роб-ї площі, виготов-ня, складан. виробів, зат-ти інструменту. Нормативи режимів – корисний термін експлуатації, технічні режими роботи, ремонтні цикли, простої устаткування ремонтів, змінність роботи, запаси інструменту та періодичність його постаки.
4) Продукція. Норми зат-т – широти викор-ня або уніфікування деталей вузлів. Нормативи режимів – величина партій обробки деталей та вузлів, тривалість циклів виготовлення деталей та вузлів, запаси на складах, періодичність відвантаження та ін.
5)Фінанси. Норматив обробки коштів п-ва, нормативні показники ліквідностіі та заборгованості, відрах-ня в резерв-й фонд, %-тні ставки, ставки оподат-ня.