УДК 350.522.2
Кожушок А., студентка (НУВГП, м. Рівне)
Фондоємність і ефективність виробництва
У статті висвітлюється питання впливу рівня фондоємності на ефективність виробництва (на величину витрат на 1 грн. виробленої продукції). Дослідженням встановлено, що зменшення фондоємності 1,091 до 1,354 забезпечує зменшення витрат на 1 грн. виробленої продукції з 0,900 до 0,930.
In the article the question of influencing of level of fondoemnosti of capital production assets of enterprise lights up on efficiency of production (on the size of charges on a 1 hryvnya of the produced products). It is set research, that the increase of fondoemnosti of capital production assets from 1,091 to 1,354 provides diminishing of charges on a 1 hryvnya of the produced products from 0,900 to 0,930.
Ефективність виробництва на підприємстві значною мірою визначається рівнем фондоємності, який характеризує рівень використання основних виробничих фондів. Від її рівня залежать витрати на 1 грн. виробленої продукції, обсяг виробництва. Таким чином зменшення рівня фондоємності виробництва в кінцевому підсумку впливає на результати господарської діяльності.
Основні виробничі фонди визначають рівень матеріально-технічної бази підприємства від використання якої, значною мірою, залежить рівень фондоємності. Фондоємність характеризує, яка частина середньорічної вартості основних фондів припадає на 1 грн. випущеної підприємством продукції. При аналізі використання основних виробничих фондів враховується те, що чим більша фондоємність продукції, тим менш ефективніше використовуються основні виробничі фонди, тим більші витрати на 1 гривню виробленої продукції, тим менший обсяг виробництва. Тому, виходячи з цього, для підприємства є актуальною тема визначення впливу рівня фондоємності виробництва на кінцеві результати господарювання.
Метою даної науково-дослідної роботи є визначення рівня впливу фондоємності на кінцевий результат господарської діяльності.
Відповідно до мети поставлено наступне завдання:
на основі даних статистичного спостереження за останні 5 років показати вплив рівня фондоємності на ефективність виробництва (на величину витрат на 1 гривню виробленої продукції).
Об’єктом виступає вибірка з 20 підприємств машинобудівної галузі на основі статистичних спостережень за останні 5 років.
Під час дослідження використовувалось статистичне спостереження на основі звітних документів.
Методи обробки:
- аналіз – передбачає розчленування об’єкту дослідження на окремі складові та їх вивчення;
- синтез – передбачає поєднання усіх складових та їх вивчення;
- кореляційний аналіз взаємозв'язків – метод за допомогою якого можна отримати кількісні вираження взаємозв’язків між соціально-економічними явищами. Його суть полягає у побудові економічно-математичної моделі, у вигляді рівняння регресії , формування кореляційного зв'язку, що виражає залежність середньої зміни результативної ознаки від одного або кількох ознак факторів.
Визначаємо вплив фондоємності на ефективність виробництва за вихідними даними на основі статистичних спостережень за останні 5 років.
Таблиця 1. Вихідні дані для визначення впливу фондоємності ОВФ на ефективність виробництва (витрати на 1 грн. виробленої продукції)
Таблиця 2.Будуємо ранжирований ряд за фондоємністю
Дослідженням встановлено що рівень фондоємності впливає насамперед на витрати на 1 гривню виробленої продукції (рис 1.)

Рис 1. Точкова діаграма залежності ефективності від фондоємності
Розрахунковим шляхом обраховуємо коефіцієнт кореляції (r), параметри рівняння EMBED Equation.3 і EMBED Equation.3 , коефіцієнт детермінації обрахунки виконаємо у формі таблиці 2.