ЗАКОН У К Р А Ї Н И
Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку малих міст
Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
I. Затвердити Загальнодержавну програму розвитку малих міст (додається).
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Цей Закон поширюється крім міст, що визначені в додатку до Загальнодержавної програми розвитку малих міст (далі — Програма), також на населені пункти з чисельністю населення до 50 тисяч, яким у встановленому порядку надано статус міста і які такого статусу не позбавлені.
3. Кабінету Міністрів України при підготовці проектів законів України про Державний бюджет України передбачати видатки на адресне фінансування заходів, які визначені Програмою і мають загальнодержавне значення, на відшкодування в повному обсязі втрат місцевих бюджетів, зумовлених дією законів України про надання пільг певним категоріям громадян, а також видатки на субвенції для виконання програм розвитку малих міст.
4. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців після набрання чинності цим Законом:
підготувати та внести до Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність із цим Законом;
внести до Верховної Ради України законопроекти про податок на нерухомість, передбачивши, що кошти, одержані від справляння цього податку, є доходами місцевих бюджетів сіл, селищ та міст; про внесення змін до Бюджетного кодексу України стосовно регулювання доходів місцевих бюджетів з джерел оподаткування, яке повинно здійснюватися шляхом законодавчого закріплення нижнього та верхнього розмірів ставок податків, що спрямовуються до бюджету відповідної територіальної громади (визначення розміру ставок для категорій населених пунктів має встановлюватися законом про Державний бюджет України на відповідний рік); про внесення змін до законів України у сфері оподаткування стосовно вдосконалення податкового навантаження.
Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 4 березня 2004 року
N 1580-IV
ЗАТВЕРДЖЕНО
Законом України
від 4 березня 2004 року
N 1580-IV
ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНА ПРОГРАМА РОЗВИТКУ МАЛИХ МІСТ
Загальна частина
Ця Програма визначає основні напрями соціально-економічного розвитку малих міст України (далі — малі міста) до 2010 року і містить науково-методичні, економічні, організаційні, правові заходи щодо його забезпечення. Програма дасть змогу органам місцевого самоврядування та органам виконавчої влади самостійно складати і реалізовувати плани відродження та розвитку малих міст з використанням для цього відповідної державної підтримки, враховувати конкретні потреби цих міст в регіональних програмах і стратегіях розвитку. Програма сприятиме активному залученню до цієї роботи кадрів місцевих органів виконавчої влади, населення та суб’єктів підприємницької діяльності.
Конституцією України та Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” визначено роль міст у системі адміністративно-територіального устрою та управління соціально-економічним розвитком як самостійних адміністративно-територіальних одиниць, носіїв місцевого самоврядування, суб’єктів економічної та фінансової діяльності.
На сучасному етапі розбудови держави в малих містах має місце складна економічна та соціальна ситуація, передусім у сфері формування і функціонування ринку праці. Недостатнє врахування специфіки малих міст під час проведення економічних реформ загострило соціально-трудові відносини в них, призвело до безробіття в значних масштабах. Виконання соціально-економічних і культурних програм розвитку територіальних громад цих міст не забезпечено фінансовими ресурсами. Важливість визначення економічних механізмів перспективного розвитку малих міст зростає завдяки підвищенню ролі органів місцевого самоврядування у зв’язку з передачею в регіони багатьох функцій та повноважень з управління соціально-економічним розвитком, що посилює вплив територіальних громад на формування містоутворювальної бази і сфери зайнятості населення.
Розділ I. МЕТА, ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ПРОГРАМИ
Мета Програми полягає у створенні організаційних, нормативно-правових та економічних механізмів забезпечення позитивних зрушень у соціально-економічному розвитку малих міст, екологічної безпеки їх території, підвищення життєвого рівня населення, поліпшення якості громадських послуг, які надаються населенню, на основі ефективного використання ресурсного та науково-виробничого потенціалу, ринкових перетворень у господарському комплексі, а також у розробленні правових засад та інструментів державного стимулювання цих процесів.
Основними завданнями Програми є:
формування системи державної підтримки розвитку малих міст, а також створення умов для їх розвитку за рахунок власних фінансових, матеріальних, трудових, природних та інших ресурсів;
забезпечення фінансування заходів, спрямованих на розвиток малих міст, за рахунок різних джерел, у тому числі інвестицій, коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів, благодійних внесків, інших джерел, не заборонених законодавством;
урізноманітнення видів господарської діяльності, що забезпечують зайнятість більшості населення малих міст та значною мірою впливають на дохідну частину місцевих бюджетів, створення на базі підприємств нових виробничих комплексів, призначених для виготовлення конкурентоспроможної продукції;
зміцнення фінансової основи місцевого самоврядування;
розвиток мікрокредитування малого підприємництва, пошук ефективних шляхів взаємодії великих підприємств і суб’єктів малого підприємництва;
планування та забудова територій малих міст з урахуванням ландшафтних, історичних, архітектурних, екологічних та інших особливостей;
розв’язання проблем водозабезпечення населення та підприємств;
охорона водних об’єктів і ресурсів;
запобігання виявам небезпечних екзогенних геологічних процесів у межах малих міст та ліквідація їх наслідків;
прискорення розвитку ринку землі в малих містах;
забезпечення зайнятості населення, зокрема молоді, передусім шляхом створення сприятливих умов для самозайнятості і підприємницької діяльності;
розвиток соціальної інфраструктури, житлово-комунального, готельного та дорожнього господарства, транспортного комплексу, а також розвиток житлового будівництва, в тому числі формування житлового фонду соціального призначення;
розвиток мереж електро- та поштового зв’язку;
збереження культурної спадщини, реставрація та реабілітація об’єктів культурної спадщини, відродження та підтримка розвитку народних художніх промислів і ремесел, розроблення маршрутів туристичних подорожей малими містами;
забезпечення доступності культурних послуг для громадян, які проживають у малих містах, у тому числі організації надання цих послуг провідними творчими колективами, а також проведення в малих містах виставок відомих творів образотворчого мистецтва;
збереження, раціональне використання та відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки, у тому числі зведення до мінімуму відходів, зокрема небезпечних, їх утилізація та знешкодження.
Пріоритетними напрямами Програми на 2004-2010 роки є:
створення безпечних умов життєдіяльності населення;
першочергове забезпечення фінансовими ресурсами житлового будівництва на території малих міст, особливо для молодих та багатодітних сімей, інвалідів, ветеранів та військовослужбовців;
створення правових та економічних умов для соціального розвитку малих міст, підвищення життєвого рівня населення, забезпечення житлом тих категорій громадян, що потребують захисту з боку держави, формування соціально-побутової та соціально-культурної інфраструктури, поліпшення демографічної ситуації, розвиток духовної сфери;
розроблення та запровадження механізмів стимулювання соціального та економічного розвитку депресивних малих міст;
формування фінансової самодостатності розвитку малих міст шляхом зміцнення їх матеріальної та фінансової бази;
розвиток економічного та науково-технічного потенціалу, створення нових робочих місць з безпечними і здоровими умовами праці;
забезпечення оптимальної зайнятості населення;
створення ринкової інфраструктури та відпрацювання механізму стимулювання малого підприємництва в малих містах, урізноманітнення видів підприємницької діяльності, створення умов вигідної кооперації з великими і середніми підприємствами;
сприяння інвестиційній діяльності та розвитку підприємництва;
розвиток промислової інфраструктури, житлово-комунального господарства;
охорона культурної спадщини, розвиток туризму;
охорона довкілля;
формування складових частин екологічної мережі України.
Пріоритетні напрями Програми обумовлюють її структуру, а цільові орієнтири — зміст.
Розділ II. СУЧАСНИЙ СТАН СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ МАЛИХ МІСТ
Малі міста (міста з чисельністю населення до 50 тис. чоловік)
посідають особливе місце в історичному розвитку України. У них формувалася національна культура, вони є основою прогресу та ство