ЗАКОН У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2004 рік"
Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
I. Внести до Закону України “Про Державний бюджет України на 2004 рік” (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 17-18, ст. 250; із змінами, внесеними законами України від 4 березня 2004 року N 1593-IV, від 4 червня 2004 року N 1751-IV та N 1752-IV такі зміни:
1. У статті 1:
у частині першій цифри “60.702.390,9”, “47.925.483,4” та “12.776.907,5” замінити відповідно цифрами “65.204.662,8”, “51.399.642” та “13.805.020,8";
у частині другій цифри “64.192.219”, “51.626.712,3” та “12.565.506,7” замінити відповідно цифрами “72.179.687,6”, “58.530.331,2” та “13.649.356,4";
у частині третій:
в абзаці другому цифри “1.830.755,1” та “1.238.678,8” замінити відповідно цифрами “1.764.859,8” та “1.172.783,5";
в абзаці третьому цифри “1.770.459,4”, “463.449,9” та “1.307.009,5” замінити відповідно цифрами “2.210.068,9”, “937.679,4” та “1.272.389,5";
у частині четвертій цифри “3.429.532,4”, “2.926.000” та “503.532,4” замінити відповідно цифрами “7.420.233,9”, “6.895.585,1” та “524.648,8”.
2. У статті 2:
пункт 2 виключити;
пункт 7 викласти у такій редакції:
"7) 25,45 відсотка збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок Державного бюджету України";
доповнити пунктом 38-1 такого змісту:
"38-1) частина виручки від реалізації природного газу у 2000 році, що отримувалась як плата за транзит природного газу через територію України”.
3. У статті 5:
після слів “експорт природного газу, сплачують ставку вивізного (експортного) мита у розмірі 10 доларів США за 1.000 куб. метрів” доповнити словами “та експорт скрапленого газу, сплачують ставку вивізного (експортного) мита у розмірі 10 доларів США за 1 тонну";
доповнити частиною другою такого змісту:
"Надати Кабінету Міністрів України право встановлювати ставки вивізного мита на недорогоцінні метали та вироби з них (групи 72 (крім 7204)-81 УКТ ЗЕД, на кокс та напівкокс з кам’яного вугілля, кокс з лігніту (бурого вугілля), кокс з торфу, кокс з дьогтю (пековий), кокс нафтовий (групи 2704, 2708, 2713 УКТ ЗЕД та на мінеральні добрива (група 31 УКТ ЗЕД “.
4. Статтю 7 викласти у такій редакції:
"Стаття 7. Кабінету Міністрів України погасити у 2004 році заборгованість, визначену частиною другою статті 1 Закону України “Про реструктуризацію боргових зобов’язань Кабінету Міністрів України перед Національним банком України”.
Установити, що Національний банк України у 2004 році вносить до Державного бюджету України перевищення кошторисних доходів над кошторисними видатками Національного банку України за 2003 рік, кошти у сумі, еквівалентній 133.209.171 долару США, отримані Національним банком України як дохід відповідно до частини другої статті 1 Закону України “Про реструктуризацію боргових зобов’язань Кабінету Міністрів України перед Національним банком України”, а також у повному обсязі кошти доходу за процентними облігаціями внутрішньої державної позики (ПОВДП) 2000 року, що сплачуються Міністерством фінансів України у 2004 році, на загальну суму не менш як 1.209.000 тис. гривень. Кошти у сумі, еквівалентній 133.209.171 долару США, перераховуються Національним банком України до бюджету одночасно із сплатою зазначених коштів Міністерством фінансів України, з них 230.000 тис. гривень спрямовуються на: збільшення статутного капіталу відкритого акціонерного товариства “Державний ощадний банк” (100.000 тис. гривень), збільшення статутного капіталу відкритого акціонерного товариства “Державний експортно-імпортний банк України” (80.000 тис. гривень), формування статутного капіталу Державної іпотечної установи (50.000 тис. гривень)”.
5. У статті 9:
в абзаці десятому слова “та нових інвестиційних проектів у технологічних парках” замінити словами “здійснюється у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України за поданням обласних державних адміністрацій";
абзац дванадцятий викласти у такій редакції:
"при визначенні податкового зобов’язання із сплати акцизного збору на тютюнові вироби, що обчислюється у процентах до обороту з продажу товару (продукції), розмір такого зобов’язання не може бути меншим однієї третини установленої законодавством ставки акцизного збору на відповідні тютюнові вироби у твердих сумах за 1000 штук реалізованого товару (продукції)";
абзац тринадцятий викласти у такій редакції:
"продаж спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами здійснюється на аукціонах (крім випадків, визначених спеціально уповноваженим Кабінетом Міністрів України органом виконавчої влади), порядок проведення яких встановлюється Кабінетом Міністрів України";
доповнити абзацом такого змісту:
"операції з ввезення на митну територію України товарів, які підпадають під визначення кодів УКТ ЗЕД 1517 90 91 00, 1803 10 00 90 відповідно до зовнішньоекономічних контрактів, обкладаються за нульовою ставкою ввізного мита”.
6. Частину першу статті 12 після слів “1 січня 2004 року” доповнити словами “(крім заборгованості по товарах, які підпадають під визначення кодів УКТ ЗЕД 1001 10 00 90, 1001 90 99 00, 1002 00 00 00)"; цифри і слова “1 листопада 2003 року” замінити цифрами і словами “1 червня 2004 року”, слова і цифру “на 1 січня” замінити словами і цифрами “на день введення в дію Закону України від 17 червня 2004 року “Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2004 рік” (1801-15).
7. У статті 14:
пункт 19 доповнити словами “по загальному фонду Державного бюджету України";
доповнити пунктом 26 такого змісту:
"26) 74,55 відсотка збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок Державного бюджету України”.
8. У частині другій статті 18 слова “щодо яких прийнято рішення” замінити словами “та крім державних підприємств, які залучають кредити для фінансування українсько-бразильського проекту створення космічного ракетного комплексу “Циклон-4” щодо яких прийнято рішення”.
9. Частину першу статті 21 доповнити такими словами “до 1 липня 2004 року. У разі неприйняття рішення Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету у визначений термін зазначений порядок приймається Кабінетом Міністрів України”.
10. У статті 22:
у пункті 2 цифри “97” замінити цифрами “99";
доповнити пунктом 4 такого змісту:
"4) зміни обсягів готівкових коштів загального фонду”.
11. У статті 23:
у пункті 2 цифру та слово “3 відсотки” замінити цифрою та словом “1 відсоток";
доповнити пунктом 5 такого змісту:
"5) кошти, які надійшли і залишилися не використаними у минулих роках від повернення позичок, наданих Державним інноваційним фондом за рахунок коштів державного бюджету з моменту його включення до державного бюджету підприємствам і організаціям для виконання ними інноваційних проектів”.
12. У статті 26 цифри та слова “2.136.580 тис. гривень” замінити цифрами та словами “5.215.580 тис. гривень”.
13. В частині п’ятій статті 27 слова “здійснення фінансової підтримки будівництва морських суховантажних суден через механізм здешевлення кредитів” виключити.
14. Статті 28-41 викласти у такій редакції:
"Стаття 28. Передбачити бюджетні призначення за державною програмою “Соціальний захист та соціальне забезпечення в Україні” у сумі 14.108.908,1 тис. гривень, з них за такими пріоритетними напрямами:
надання найуразливішим верствам населення передбачених чинним законодавством пільг в оплаті за спожиті послуги та житлових субсидій — 3.658.159,2 тис. гривень;
відшкодування Пенсійному фонду України витрат по виплаті пенсій, призначених за різними пенсійними програмами, пенсій особам, які мають особливі заслуги перед Україною, особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та деяким іншим категоріям осіб — 2.484.305,1 тис. гривень;
виплата пенсій військовослужбовцям та особам начальницького і рядового складу — 2.416.445,6 тис. гривень, у тому числі 378.916,8 тис. гривень на підвищення пенсій у наступному році для подальшого усунення диспропорцій у розмірах пенсій залежно від часу виходу цих осіб на пенсію;
допомога сім’ям з дітьми, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та малозабезпеченим сім’ям — 1.794.617,8 тис. гривень;
соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, — 1.659.228,1 тис. гривень, у тому числі соціальні виплати, які здійснюються безпосередньо громадянам, — 1.341.235,1 тис. гривень, з яких 414.279,4 тис. гривень — на повне погашення заборгованості, що виникла у минулі роки;
поступова компенсація громадянам втрат від знецінення грошових заощаджень — 500.000 тис. гривень;
соціальна, трудова та професійна реабілітація інвалідів, у тому числі в реабілітаційних центрах, та обслуговування їх у стаціонарах при протезних підприємствах — 326.466,4 тис. гривень;
щорічна разова грошова допомога до Дня Перемоги ветеранам війни — 140.131,9 тис. гривень;
надання пільгового довгострокового державного кредиту молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла та часткова компенсація відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію)