ЗАКОН У К Р А Ї Н И
Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів
( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1998, N 3-4, ст. 15 )
( Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 431-XIV ( 431-14 ) від 16.02.99, ВВР, 1999, N 15, ст.85
N 3014-III ( 3014-14 ) від 07.02.2002, ВВР, 2002, N 24, ст.165
Рішенням Конституційного Суду
N 17-рп/2003 ( v017p710-03 ) від 23.10.2003 )
Цей Закон відповідно до Конституції України, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та інших законів визначає засади, особливості та порядок підготовки і проведення виборів депутатів сільських, селищних, міських, районних у містах, районних, обласних рад, а також сільських, селищних, міських голів (далі — місцевих виборів).
РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Основні засади місцевих виборів
1. Вибори депутатів сільських, селищних, міських, районних у містах, районних, обласних рад (далі — депутатів місцевих рад), а також сільських, селищних, міських голів є вільними і відбуваються на основі гарантованого Конституцією України та цим Законом загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування. Депутати місцевих рад та сільські, селищні, міські голови обираються строком на чотири роки.
2. Виборчий процес здійснюється на засадах: вільного і рівноправного висування кандидатів; рівності можливостей для всіх кандидатів у проведенні виборчої кампанії; неупередженості до кандидатів з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів; контролю за джерелами фінансування та витратами на виборчу кампанію; гласності й відкритості виборчої кампанії; свободи агітації.
3. Участь громадян у виборах до органів місцевого самоврядування є добровільною. Вважається, що виборці, які не взяли участі у голосуванні на виборах, підтримують результати волевиявлення тих виборців, які взяли участь у голосуванні на виборах.
Стаття 2. Особливості виборів депутатів сільської, селищної, міської, районної у місті ради
Вибори депутатів сільської, селищної, міської, районної у місті ради проводяться за мажоритарною виборчою системою відносної більшості по одномандатних виборчих округах, на які поділяється вся територія відповідно села, селища, міста, району в місті.
Стаття 3. Особливості виборів сільського, селищного, міського голови
Вибори сільського, селищного, міського голови проводяться за мажоритарною виборчою системою відносної більшості по єдиному одномандатному виборчому округу, межі якого збігаються з межами села, селища, міста.
Стаття 4. Особливості виборів депутатів районної, обласної ради
1. Вибори депутатів районної ради проводяться за мажоритарною виборчою системою відносної більшості по багатомандатних виборчих округах, межі яких збігаються з межами відповідних сіл, селищ, міст районного значення, які є адміністративно-територіальними одиницями, що входять до складу цього району.
2. Вибори депутатів обласної ради проводяться за мажоритарною виборчою системою відносної більшості по багатомандатних виборчих округах, межі яких збігаються відповідно з межами районів та міст
обласного значення, що входять до складу цієї області.
Стаття 5. Визначення загального складу місцевих рад
1. Рішення про загальний склад (кількість депутатських мандатів) місцевої ради, що має обиратися, приймається відповідною радою поточного скликання не пізніш як за 75 днів до дня виборів.
2. У разі, коли рада поточного скликання у строк, встановлений частиною першою цієї статті, не визначиться щодо загального складу ради, яка має обиратися, загальний склад відповідної ради дорівнює мінімальній межі, встановленій цим Законом.
3. Загальний склад сільської, селищної, міської, районної у місті ради має становити в адміністративно-територіальних одиницях з чисельністю населення:
до 3 тисяч — від 15 до 25 депутатів;
до 5 тисяч — від 20 до 30 депутатів;
до 20 тисяч — від 25 до 35 депутатів;
до 50 тисяч — від 30 до 45 депутатів;
до 100 тисяч — від 35 до 50 депутатів;
до 250 тисяч — від 40 до 60 депутатів;
до 500 тисяч — від 50 до 75 депутатів;
до 1 мільйона — від 60 до 90 депутатів;
понад 1 мільйон — від 75 до 120 депутатів.
4. Загальний склад районної ради визначається з урахуванням кількості територіальних громад адміністративно-територіальних одиниць, що входять до складу району. Територіальні громади в межах району повинні мати в районній раді рівну кількість депутатських мандатів. При цьому у разі наявності у районі до 10 (включно) територіальних громад кожна територіальна громада має бути представлена в районній раді не менш як 4 депутатами, від 11 до 30 (включно) — 3 депутатами, понад 30 — 2 депутатами. Загальний склад районної ради не повинен перевищувати 120 депутатів.
5. Загальний склад обласної ради визначається з урахуванням кількості районів, міст обласного значення, що входять до складу області. Райони, міста обласного значення повинні мати в обласній раді рівну кількість депутатських мандатів. При цьому у разі наявності в області до 15 (включно) районів, міст обласного значення кожний район, місто обласного значення має бути представлено в обласній раді не менш як 4 депутатами, від 16 до 30 (включно) — 3 депутатами, понад 30 — 2 депутатами. При цьому загальний склад обласної ради не повинен перевищувати 200 депутатів.
Стаття 6. Право громадян України брати участь у місцевих виборах
1. Участь у місцевих виборах є особистою справою кожного громадянина України. Ніхто не може бути примушений до участі чи неучасті у місцевих виборах.
2. Право голосу на місцевих виборах мають громадяни України, яким на день проведення виборів виповнилося 18 років і які проживають на території відповідних сіл, селищ, міст, районів у містах.
3. Не мають права голосу на місцевих виборах громадяни України, яких визнано судом недієздатними. Здійснення виборчого права зупиняється для осіб, які за вироком суду перебувають у
місцях позбавлення волі, — на час перебування в цих місцях.
4. Депутатом сільської, селищної, міської, районної у місті, районної, обласної ради, сільським, селищним, міським головою може бути обраний громадянин України, який має право голосу і на день виборів досяг 18 років.
5. Громадянин України одночасно може балотуватися кандидатом у депутати лише однієї ради або кандидатом на посаду відповідно сільського, селищного, міського голови. Громадянин України може бути депутатом лише однієї ради.
6. Депутатом сільської, селищної, міської, районної у місті, районної, обласної ради, а також сільським, селищним, міським головою не може бути обраний громадянин України, який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята у встановленому законом порядку.
7. Особи, які займають посади, що відповідно до закону є не сумісними зі статусом депутата ради, сільського, селищного, міського голови, зобов’язані в разі їх обрання залишити посаду (припинити діяльність), яка є не сумісною зі статусом депутата,
сільського, селищного, міського голови, та у передбачених законом випадках припинити будь-яку підприємницьку діяльність.
Стаття 7. Право висування кандидатів на місцевих виборах
Право висування кандидатів у депутати місцевих рад та кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови (далі — кандидатів) належить громадянам України, які мають право голосу, і реалізується ними як безпосередньо шляхом самовисування, а також висування на зборах виборців за місцем їх проживання, трудової діяльності (зборах трудових колективів) або навчання (далі — зборах виборців), так і через місцеві осередки політичних партій, виборчі об’єднання місцевих осередків політичних партій — блоки (далі — блоки), громадські організації, що легалізовані відповідно до чинного законодавства України.
Стаття 8. Виборчі комісії
1. Для організації та проведення місцевих виборів утворюються виборчі комісії:
1) сільські, селищні, міські, районні у містах, районні, обласні (далі — територіальні) виборчі комісії;
2) окружні виборчі комісії;
3) дільничні виборчі комісії.
2. Виборчі комісії утворюються і діють відповідно до цього Закону. Ніхто не має права втручатися у вирішення питань, віднесених до виключної компетенції виборчих комісій, крім випадків, передбачених законами України.
Стаття 9. Види місцевих виборів і порядок їх призначення
1. Вибори депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів можуть бути черговими, позачерговими, повторними, замість тих депутатів і голів, які вибули, а також у разі утворення нової адміністративно-територіальної одиниці.
2. Рішення про проведення чергових і позачергових виборів депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів приймає Верховна Рада України.
3. Рішення про проведення повторних виборів депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів приймає відповідна територіальна виборча комісія.
4. Рішення про проведення виборів депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів замість тих, які вибули, приймають відповідні ради.
5. Рішення про проведення виборів депутатів місцевої ради, сільського