Про торгово-промислові палати в Україні
Зміст документа
Про торгово-промислові палати в Україні 1
Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1
Стаття 1. Торгово-промислова палата 1
Стаття 2. Законодавство про торгово-промислові палати 2
Стаття 3. Цілі та завдання торгово-промислових палат 2
Стаття 4. Держава і торгово-промислові палати 3
Розділ II СТВОРЕННЯ ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВИХ ПАЛАТ І ПРИПИНЕННЯ ЇХ ДІЯЛЬНОСТІ 3
Стаття 5. Принципи створення торгово-промислових палат 3
Стаття 6. Порядок створення торгово-промислової палати 3
Стаття 7. Членство у торгово-промисловій палаті 3
Стаття 8. Статут торгово-промислової палати 4
Стаття 9. Державна реєстрація торгово-промислових палат 4
Стаття 10. Припинення діяльності торгово-промислової палати 5
Розділ III ПРАВА ТА МАЙНО ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВИХ ПАЛАТ 5
Стаття 11. Права торгово-промислових палат 5
Стаття 12. Майно торгово-промислових палат 6
Розділ IV ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА ПАЛАТА УКРАЇНИ 6
Стаття 13. Членство у Торгово-промисловій палаті України 6
Стаття 14. Діяльність Торгово-промислової палати України 6
Стаття 15. Міжнародні договори 7
Розділ V ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 7
Стаття 16. Порядок введення в дію Закону України “Про торгово-промислові палати в Україні" 7
ЗАКОН У К Р А Ї Н И
Про торгово-промислові палати в Україні
( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1998, N 13, ст.52 )
( Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2921-III ( 2921-14 ) від 10.01.2002, ВВР, 2002, N 16, ст.114 )
Цей Закон визначає загальні правові, економічні та соціальні засади створення торгово-промислових палат в Україні, встановлює організаційно-правові форми і напрями їх діяльності, а також принципи їх взаємовідносин з державою.
Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Торгово-промислова палата
1. Торгово-промислова палата є недержавною неприбутковою самоврядною організацією, яка об’єднує юридичних осіб, які створені і діють відповідно до законодавства України, та громадян України, зареєстрованих як підприємці, та їх об’єднання.
2. Торгово-промислова палата може займатися підприємницькою діяльністю лише в тому обсязі, в якому це необхідно для виконання її статутних завдань. Одержаний нею прибуток не розподіляється між членами торгово-промислової палати, а спрямовується на виконання її статутних завдань.
3. Торгово-промислова палата є юридичною особою.
4. Торгово-промислова палата відповідає за своїми зобов’язаннями всіма коштами та майном, що належать їй.
5. Торгово-промислова палата не відповідає за зобов’язаннями своїх членів, так само як члени торгово-промислової палати не відповідають за її зобов’язаннями.
6. Торгово-промислова палата не відповідає за зобов’язаннями створених нею підприємств та інших організацій, так само як підприємства та інші організації не відповідають за зобов’язаннями торгово-промислової палати.
7. Назва “торгово-промислова палата” та утворені на її основі словосполучення можуть використовуватися лише стосовно організацій, створених відповідно до цього Закону. Інші організації не мають права використовувати у своїх назвах словосполучення “торгово-промислова палата”, “торгова палата” або “промислова палата” і не підлягають державній реєстрації під назвами, що містять ці словосполучення.
8. Торгово-промислова палата має печатку із зображенням своєї емблеми і своїм найменуванням та свої поточні та вкладні (депозитні) рахунки.
(Частина восьма статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2921-III від 10.01.2002)
Стаття 2. Законодавство про торгово-промислові палати
1. Законодавство про торгово-промислові палати складається з цього Закону, інших законів та нормативно-правових актів.
2. Дія цього Закону не поширюється на членів торгово-промислової палати у разі здійснення діяльності, не пов’язаної з членством у торгово-промисловій палаті.
Стаття 3. Цілі та завдання торгово-промислових палат
1. Торгово-промислові палати створюються з метою сприяння розвиткові народного господарства та національної економіки, її інтеграції у світову господарську систему, формуванню сучасних промислової, фінансової і торговельної інфраструктур, створенню сприятливих умов для підприємницької діяльності, всебічному розвиткові усіх видів підприємництва, не заборонених законодавством України, науково-технічних і торговельних зв’язків між українськими підприємцями та підприємцями зарубіжних країн.
2. Завданнями торгово-промислових палат є:
сприяння розвиткові зовнішньоекономічних зв’язків, експорту українських товарів і послуг, подання практичної допомоги підприємцям у проведенні торговельно-економічних операцій на внутрішньому та зовнішньому ринках, освоєнні нових форм співробітництва;
представлення інтересів членів палати з питань господарської діяльності як в Україні, так і за її межами;
організація взаємодії між суб’єктами підприємницької діяльності, координація їх взаємовідносин з державою в особі її органів;
участь в організації в Україні та за кордоном професійного навчання і стажування фахівців — громадян України з питань підприємництва, розвитку конкуренції, а також у розробленні та реалізації державних і міждержавних програм у цій галузі;
надання довідково-інформаційних послуг, основних відомостей, що не є комерційною таємницею, про діяльність українських підприємців і підприємців зарубіжних країн згідно з національним законодавством, сприяння поширенню, зокрема через засоби масової інформації, знань про економіку і науково-технічні досягнення, законодавство, звичаї та правила торгівлі в Україні і зарубіжних країнах, можливості зовнішньоекономічного співробітництва українських підприємців;
сприяння в організації інфраструктури інформаційного обслуговування підприємництва;
надання послуг для здійснення комерційної діяльності іноземним фірмам та організаціям;
встановлення і розвиток зв’язків з іноземними підприємцями, а також організаціями, що об’єднують або представляють їх, участь у роботі міжнародних неурядових організацій та інших спільних організацій;
сприяння розвитку торгових та інших чесних звичаїв у підприємницькій діяльності, участь у розробленні правил професійної етики у конкуренції для різних сфер підприємницької діяльності, галузей економіки, спілок та об’єднань підприємців; виконання інших завдань, передбачених її статутом.
Стаття 4. Держава і торгово-промислові палати
1. Державні органи сприяють торгово-промисловим палатам у виконанні ними статутних завдань.
2. Втручання державних органів та їх посадових осіб у діяльність торгово-промислових палат, так само як і втручання торгово-промислових палат у діяльність державних органів та їх посадових осіб не допускається.
3. Відповідні державні органи здійснюють контроль і нагляд за діяльністю торгово-промислових палат у межах своїх повноважень відповідно до законодавства.
Розділ II СТВОРЕННЯ ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВИХ ПАЛАТ І ПРИПИНЕННЯ ЇХ ДІЯЛЬНОСТІ
Стаття 5. Принципи створення торгово-промислових палат
1. Торгово-промислові палати створюються за принципом добровільного об’єднання їх засновників. Принцип добровільного об’єднання підприємців у торгово-промислову палату полягає у праві вибору входити або не входити до її складу.
2. Торгово-промислові палати створюються на території Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя (регіональні торгово-промислові палати). У межах кожної з цих адміністративно-територіальних одиниць може бути створена лише одна торгово-промислова палата.
На території України діє Торгово-промислова палата України.
Стаття 6. Порядок створення торгово-промислової палати
1. Торгово-промислова палата створюється за ініціативою не менш як 50 засновників, які знахо