ЗАКОН У К Р А Ї Н И
Про столицю України — місто-герой Київ
Цей Закон визначає спеціальний статус міста Києва як столиці України, особливості здійснення виконавчої влади та місцевого самоврядування у місті відповідно до Конституції України та законів України.
Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Місто Київ — столиця України
1. Місто Київ відповідно до Конституції України є столицею України.
2. Місто Київ як столиця України є:
1) політичним та адміністративним центром держави;
2) місцем розташування резиденції глави держави — Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Конституційного Суду України, Верховного Суду України, центральних органів державної влади;
3) духовним, культурним, історичним, науково-освітнім центром України;
4) місцем розташування дипломатичних представництв іноземних держав та міжнародних організацій в Україні.
3. Місто Київ є місцем розташування Київської обласної ради та Київської обласної державної адміністрації та їх органів.
4. Місто Київ є місцем розташування відповідних органів виконавчої влади і місцевого самоврядування.
5. Столичний статус міста покладає на органи місцевого самоврядування та органи виконавчої влади додаткові обов’язки та гарантує цим органам надання з боку держави додаткових прав.
Стаття 2. Адміністративно-територіальний устрій міста Києва
1. Систему адміністративно-територіального устрою міста Києва складають райони в місті. (Офіційне тлумачення частини першої статті 2 див. в Рішенні Конституційного Суду N 11-рп/2001 від 13.07.2001)
2. Межі міста Києва встановлюються Верховною Радою України за поданням Київської міської ради, погодженим з відповідними радами, з урахуванням історичних, соціально-економічних та інших особливостей території відповідно до чинного законодавства.
Стаття 3. Символіка міста Києва, районів у місті
1. Територіальна громада міста Києва має герб, прапор та іншу символіку. Райони в місті можуть мати власну символіку.
2. Зміст, опис, порядок використання символіки визначаються Положенням про символіку, яке затверджується відповідно Київською міською радою та районними в місті радами.
Стаття 4. Столичні функції міста Києва
1. Органи місцевого самоврядування і виконавчої влади у місті Києві забезпечують в межах своїх повноважень, визначених законами України, здійснення містом таких функцій:
1) створення належних умов для діяльності у місті Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, центральних органів державної влади, офіційних представництв іноземних держав і міжнародних організацій, установ і закладів науки, освіти, охорони здоров’я, культури і спорту, місцем розташування яких відповідно до законодавства визначено місто Київ;
2) вирішення питань щодо розміщення центральних органів, які утворюються Президентом України, Верховною Радою України та Кабінетом Міністрів України, а також дипломатичних представництв, консульств іноземних держав та представництв міжнародних організацій в Україні;
3) надання на договірних засадах комунальних, інженерних, соціально-культурних, транспортних, інформаційних та інших послуг державним органам, дипломатичним представництвам іноземних держав, представництвам міжнародних організацій, розміщеним у місті Києві;
4) взаємодія з Президентом України, Верховною Радою України та Кабінетом Міністрів України при розробленні та здійсненні ними заходів, програм та проектів, що зачіпають інтереси столиці;
5) здійснення заходів щодо збереження та відновлення пам’яток історії, культури, релігії, архітектури та містобудування, заповідних та природних зон і ландшафтів, що мають національне значення;
6) виконання інших функцій міста Києва, передбачених у законодавстві України, специфічних для функціонування Києва як столиці держави, в межах законодавства України.
2. Здійснення столичних функцій забезпечується органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування у місті Києві та гарантується державою.
Стаття 5. Статут територіальної громади міста Києва
З метою врахування особливостей функціонування міста Києва як столиці України, на підставі цього Закону, Київська міська рада затверджує Статут територіальної громади міста Києва, який підлягає реєстрації у Міністерстві юстиції України.
Розділ II ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВА ОСНОВА ЗДІЙСНЕННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ В МІСТІ КИЄВІ
Стаття 6. Здійснення місцевого самоврядування та виконавчої влади в місті Києві
Місцеве самоврядування у місті Києві здійснюється територіальною громадою міста як безпосередньо, так і через Київську міську раду, районні в місті ради та їх виконавчі органи.
Місцеві державні адміністрації підзвітні і підконтрольні відповідним радам у частині повноважень, делегованих їм відповідними радами.
Стаття 7. Система місцевого самоврядування у місті Києві
Система місцевого самоврядування у місті Києві включає:
територіальну громаду міста;
міського голову;
міську раду;
виконавчий орган міської ради;
районні ради;
виконавчі органи районних у місті рад;
органи самоорганізації населення.
Стаття 8. Основні форми здійснення місцевого самоврядування
1. Місцеве самоврядування у місті Києві здійснюється територіальною громадою міста як безпосередньо, так і через Київську міську раду, районні в місті ради та їх виконавчі органи.
2. Члени громади мають право в установленому порядку організовувати і брати участь у зборах громадян за місцем проживання, ініціювати розгляд у раді будь-якого питання місцевого самоврядування, створювати органи територіальної самоорганізації населення.
3. Рішення органів місцевого самоврядування з мотивів їх невідповідності Конституції або законам України зупиняються в установленому законом порядку з одночасним зверненням до суду.
Стаття 9. Представницькі органи місцевого самоврядування, порядок їх формування, повноваження
1. У місті Києві діють представницькі органи місцевого самоврядування — Київська міська рада, районні в місті ради, які є юридичними особами.
2. Порядок формування та повноваження міської, районних у місті рад визначаються Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” з особливостями, передбаченими цим Законом.
Стаття 10. Виконавчі органи місцевого самоврядування у місті Києві
Київська міська та районні в місті ради мають власні виконавчі органи, які утворюються відповідно Київською міською радою, районними в місті радами, підзвітні та підконтрольні відповідним радам.
(Офіційне тлумачення до статті 10 див. в Рішенні Конституційного Суду N 21-рп/2003 від 25.12.2003)
Стаття 11. Здійснення управління районами в місті Києві
1. Питання організації управління районами в місті Києві належать до компетенції Київської міської ради і вирішуються відповідно до Конституції, цього та інших законів України, рішень міської ради про управління районами міста.
(Офіційне тлумачення частини першої статті 11 див. в Рішенні Конституційного Суду N 11-рп/2001 від 13.07.2001)
2. Київська міська рада може передавати районним у місті радам у власність або в управління об’єкти комунальної власності міста Києва в порядку, передбаченому законами України.
Стаття 12. Президія Київської міської ради
1. Президія Київської міської ради є дорадчим органом ради, який попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, які передбачається внести на розгляд ради. Рішення Президії мають рекомендаційний характер.
2. До складу Президії ради входять міський голова, його заступник по роботі в раді, голови постійних комісій ради, уповноважені представники депутатських груп і фракцій. Президія діє на основі положення про неї, що затверджується Київською міською радою.
Розділ III ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ В МІСТІ КИЄВІ, ЇХ ФУНКЦІЇ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ
Стаття 13. Київський міський голова
Київський міський голова обирається шляхом прямих виборів відповідно до Закону України “Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів”.
Повноваження Київського міського голови визначаються Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” та цим Законом.
(Офіційне тлумачення до статті 13 див. в Рішенні Конституційного Суду N 21-рп/2003 від 25.12.2003)
Стаття 14. Секретаріат Київської міської ради. Заступник міського голови — секретар Київської міської ради
1. Київська міська рада утворює секретаріат ради. Секретаріат здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів, сприяє здійсненню Київською міською радою взаємодії з міською державною адміністрацією та районними радами в місті Києві.
2. Секретаріат Київської міської ради утворюється радою. Його структура, чисельність, витрати на утримання встановлюються радою за поданням міського голови. Секретаріат за посадою очолює заступник міського голови — секретар міської ради.
3. Заступник міського голови — секретар Київської міської ради обирається радою з числа її депутатів і здійснює функції та повноваження, передбачені статтями 50 та 56 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.
4. За рішенням Київської міської