ЗАКОН У К Р А Ї Н И
Про статус депутатів місцевих рад
Цей Закон відповідно до Конституції України, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, інших законів України визначає правовий статус депутата сільської, селищної, міської, районної у місті, районної, обласної ради (далі — місцева рада) як представника інтересів територіальної громади, виборців свого виборчого округу та рівноправного члена місцевої ради, встановлює гарантії депутатської діяльності та порядок відкликання депутата місцевої ради.
Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Законодавство про статус депутатів місцевих рад
Статус депутата місцевої ради визначається Конституцією України, цим Законом та іншими законами України.
Стаття 2. Депутат місцевої ради — представник інтересів територіальної громади, виборців свого виборчого округу
1. Депутат сільської, селищної, міської, районної у місті, районної, обласної ради (далі — депутат місцевої ради) є представником інтересів територіальної громади села, селища, міста чи їх громад, який відповідно до Конституції України і Закону України “Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів” обирається на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на чотири роки.
2. Депутат місцевої ради як представник інтересів територіальної громади, виборців свого виборчого округу зобов’язаний виражати і захищати інтереси відповідної територіальної громади та її частини — виборців свого виборчого округу, виконувати їх доручення в межах своїх повноважень, наданих законом, брати активну участь у здійсненні місцевого самоврядування.
Стаття 3. Депутат місцевої ради — повноважний і рівноправний член відповідної ради
1. Депутат місцевої ради є повноважним і рівноправним членом відповідної ради — представницького органу місцевого самоврядування.
2. Депутат місцевої ради відповідно до цього Закону наділяється всією повнотою прав, необхідних для забезпечення його реальної участі у діяльності ради та її органів.
Стаття 4. Виникнення і строк повноважень депутата місцевої ради
1. Депутат місцевої ради набуває свої повноваження в результаті обрання його до ради відповідно до Закону України “Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів”.
2. Повноваження депутата місцевої ради починаються з дня відкриття першої сесії відповідної ради з моменту офіційного оголошення підсумків виборів відповідною територіальною виборчою комісією і закінчуються в день відкриття першої сесії цієї ради нового скликання, крім передбачених законом випадків дострокового припинення повноважень депутата місцевої ради або ради, до складу якої його обрано.
3. Повноваження депутата місцевої ради, обраного замість того депутата, який вибув, або на повторних виборах, починаються з дня заслуховування на черговому після виборів депутата місцевої ради пленарному засіданні відповідної місцевої ради повідомлення територіальної виборчої комісії про підсумки виборів.
4. Інформація про підсумки виборів доводиться територіальною виборчою комісією до відома відповідної місцевої ради. Спори щодо набуття повноважень депутатів місцевої ради вирішуються судом.
Стаття 5. Дострокове припинення повноважень депутата місцевої ради
1. Повноваження депутата місцевої ради припиняються достроково за наявності перелічених підстав, засвідчених офіційними документами, без прийняття рішення відповідної ради у разі:
1) його відкликання виборцями у встановленому цим Законом порядку;
2) припинення його громадянства України або виїзду на постійне проживання за межі України;
3) обрання або призначення його на посаду, зайняття якої згідно з Конституцією України і законом не сумісне з виконанням депутатських повноважень;
4) обрання його депутатом іншої місцевої ради;
5) визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім;
6) набрання законної сили обвинувальним вироком суду, за яким його засуджено до позбавлення волі;
7) його смерті.
2. Повноваження депутата місцевої ради можуть припинятися достроково також за рішенням відповідної ради у зв’язку:
1) з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, за яким його засуджено до покарання, не пов’язаного з позбавленням волі;
2) з особистою заявою депутата місцевої ради про складення ним депутатських повноважень.
3. Спори щодо дострокового припинення повноважень депутата місцевої ради вирішуються судом.
4. У разі дострокового припинення повноважень депутата місцевої ради вибори депутата замість депутата, який вибув, проводяться відповідно до Закону України “Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів”.
Стаття 6. Поєднання депутатської діяльності з виконанням виробничих або службових обов’язків
1. Депутат місцевої ради здійснює свої повноваження, не пориваючи з виробничою або службовою діяльністю.
2. Депутат місцевої ради, обраний секретарем сільської, селищної, міської ради, головою, заступником голови районної, обласної, районної у місті ради, працює у відповідній раді на постійній основі і не може суміщати свою службову діяльність з іншою роботою, у тому числі на громадських засадах (за винятком викладацької, наукової та творчої у позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток, якщо інше не передбачено законом.
3. За рішенням обласної, Київської та Севастопольської міських рад депутат, обраний головою постійної комісії з питань бюджету, може працювати в раді на постійній основі.
Стаття 7. Несумісність статусу депутата місцевої ради з деякими посадами та видами діяльності
1. Депутат місцевої ради, який перебуває на посаді керівника місцевого органу виконавчої влади чи на іншій посаді, на яку поширюються вимоги Конституції та законів України щодо обмеження сумісництва, не може поєднувати свою службову діяльність на цій посаді з посадою сільського, селищного, міського голови, секретаря сільської, селищної, міської ради, голови та заступника голови районної у місті, районної, обласної ради, а також з іншою роботою на постійній основі в радах, їх виконавчих органах та апараті.
2. Депутат місцевої ради не може використовувати свій депутатський мандат в цілях, не пов’язаних з депутатською діяльністю.
3. Депутат місцевої ради не може мати іншого представницького мандата.
Стаття 8. Депутатська етика
1. Депутат місцевої ради як представник інтересів територіальної громади, виборців свого виборчого округу та член ради, здійснюючи депутатські повноваження, повинен дотримуватися таких правил депутатської етики:
1) керуватися загальнодержавними інтересами та інтересами територіальної громади чи виборців свого виборчого округу, від яких його обрано;
2) не використовувати депутатський мандат в особистих інтересах чи в корисливих цілях;
3) керуватися у своїй діяльності та поведінці загальновизнаними принципами порядності, честі і гідності; (Пункт 3 частини першої статті 8 в редакції Закону N 1522-IV від 19.02.2004)
4) не розголошувати відомостей, що становлять державну або іншу таємницю, яка охороняється законом, інших відомостей з питань, що розглядалися на закритих засіданнях ради чи її органів і не підлягають за їх рішенням розголошенню, та відомостей, які стосуються таємниці особистого життя депутата місцевої ради або виборця, що охороняється законом, чи стали йому відомі у зв’язку з його участю в депутатських перевірках;
5) не допускати образливих висловлювань, не використовувати у публічних виступах недостовірні або неперевірені відомості стосовно органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, установ і організацій, їх керівників та інших посадових чи службових осіб, депутатських груп, фракцій, окремих депутатів місцевих рад;
6) не приймати будь-яких гонорарів, подарунків, не отримувати винагород безпосередньо чи опосередковано за дії, пов’язані зі здійсненням ним депутатських повноважень.
2. Регламентом ради чи статутом відповідної територіальної громади можуть бути встановлені також інші правила депутатської етики та заходи впливу щодо тих депутатів місцевих рад, які порушують ці правила.
Стаття 9. Депутатське посвідчення та нагрудний знак депутата місцевої ради
1. Після набуття депутатом місцевої ради повноважень йому видаються посвідчення і нагрудний знак.
2. Зразки посвідчень і нагрудних знаків депутата місцевої ради, а також Положення про них затверджуються Верховною Радою України.
Розділ II ДЕПУТАТ МІСЦЕВОЇ РАДИ — ПРЕДСТАВНИК ІНТЕРЕСІВ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ, ВИБОРЦІВ СВОГО ВИБОРЧОГО ОКРУГУ
Глава 1 ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПУТАТА МІСЦЕВОЇ РАДИ У ВИБОРЧОМУ ОКРУЗІ
Стаття 10. Обов’язки депутата місцевої ради у виборчому окрузі
1. У виборчому окрузі депутат місцевої ради зобов’язаний:
1) підтримувати зв’язок з виборцями, відповідною територіальною громадою, трудовими колективами і громадськими організаціями, які висунули його кандидатом у депутати місцевої ради, а також колективами інших підприємств, установ, організацій, незалежно від форми власності, органами місцевого самоврядування, місцевими органами виконавчої влади, розташованими на відповідній території;
2) не рід