Про прокуратуру
Зміст документа
Про прокуратуру 1
Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 2
Стаття 1. Прокурорський нагляд за додержанням законів в Україні 2
Стаття 2. Генеральний прокурор України 3
Стаття 3. Правові основи діяльності прокуратури 3
Стаття 4. Завдання прокурорського нагляду за додержанням законів 3
Стаття 5. Функції прокуратури 3
Стаття 6. Принципи організації і діяльності прокуратури 4
Стаття 7. Гарантії незалежності прокуратури у здійсненні повноважень 4
Стаття 8. Обов’язковість виконання вимог прокурора 4
Стаття 9. Участь у засіданнях органів державної влади і управління 5
Стаття 10. Координація діяльності по боротьбі із злочинністю 5
Стаття 10-1. Повноваження прокурора Автономної Республіки Крим щодо правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Уряду та інших органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, які суперечать Конституції та законам України 5
Стаття 11. Право невідкладного прийому 6
Стаття 12. Розгляд заяв і скарг 6
Розділ II СИСТЕМА, СТРУКТУРА І ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ 6
Стаття 13. Система органів прокуратури 6
Стаття 14. Генеральна прокуратура України 7
Стаття 15. Повноваження Генерального прокурора України по керівництву органами прокуратури 7
Стаття 16. Прокуратури Автономної Республіки Крим, областей, районні і міські прокуратури 8
Стаття 17. Слідчі прокуратури 8
Стаття 18. Колегії органів прокуратури 8
Розділ III ПРОКУРОРСЬКИЙ НАГЛЯД 8
Глава 1 Нагляд за додержанням і застосуванням законів 8
Глава 2 Нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство 12
Глава 3 Підтримання державного обвинувачення та представництво інтересів громадянина або держави в суді 13
Глава 4 Нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян 15
Розділ IV КАДРИ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ 16
Стаття 46. Вимоги до осіб, які призначаються на посади прокурорів і слідчих 16
Стаття 46-1. Кадри органів військової прокуратури 16
Стаття 47. Класні чини працівників органів прокуратури 16
Стаття 48. Заохочення та відповідальність прокурорів і слідчих 16
Стаття 49. Матеріальне і соціальне забезпечення працівників прокуратури 17
Стаття 50. Заходи правового і соціального захисту працівників органів прокуратури 18
Стаття 50-1. Пенсійне забезпечення прокурорів і слідчих 18
Розділ V ІНШІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ І ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ 21
Стаття 51. Науково-навчальні та інші установи прокуратури 21
Стаття 52. Фінансування і матеріально-технічне забезпечення органів прокуратури 21
Стаття 53. Форменний одяг працівників прокуратури 21
Стаття 54. Печатка органів прокуратури 21
Стаття 55. Посвідчення працівника прокуратури 21
Стаття 56. Роз’яснення поняття “прокурор" 22
ЗАКОН У К Р А Ї Н И
Про прокуратуру
( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1991, N 53, ст.793 )
( Вводиться в дію Постановою ВР
N 1790-XII ( 1790-12 ) від 05.11.91, ВВР, 1991, N 53, ст.794 )
( Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 3130-XII ( 3130-12 ) від 22.04.93, ВВР, 1993, N 22, ст.229
N 3662-XII ( 3662-12 ) від 26.11.93, ВВР, 1993, N 50, ст.474
N 103/95-ВР від 21.03.95, ВВР, 1995, N 11, ст. 71
N 358/95-ВР від 05.10.95, ВВР, 1995, N 34, ст.268
Рішенням Конституційного Суду України
N 5-зп ( v005p710-97 ) від 30.10.97
Законами
N 2171-III ( 2171-14 ) від 21.12.2000, ВВР, 2001, N 9, ст.38
N 2663-III ( 2663-14 ) від 12.07.2001, ВВР, 2001, N 44, ст.233
N 2922-III ( 2922-14 ) від 10.01.2002, ВВР, 2002, N 17, ст.117
N 2981-III ( 2981-14 ) від 17.01.2002, ВВР, 2002, N 17, ст.125
N 743-IV ( 743-15 ) від 15.05.2003, ВВР, 2003, N 29, ст.233
N 762-IV ( 762-15 ) від 15.05.2003, ВВР, 2003, N 30, ст.247
N 1130-IV ( 1130-15 ) від 11.07.2003, ВВР, 2004, N 8, ст.66 )
( У тексті Закону слова "Республіки Крим" замінено словами
"Автономної Республіки Крим" згідно із Законом
N 103/95-ВР від 26.11.93 )
Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Прокурорський нагляд за додержанням законів в Україні
Прокурорський нагляд за додержанням і правильним застосуванням законів Кабінетом Міністрів України, міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, органами державного і господарського управління та контролю, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими Радами, їх виконавчими органами, військовими частинами, політичними партіями, громадськими організаціями, масовими рухами, підприємствами, установами і організаціями, незалежно від форм власності, підпорядкованості та приналежності, посадовими особами та громадянами здійснюється Генеральним прокурором України і підпорядкованими йому прокурорами.
(Стаття 1 із змінами, внесеними згідно із Законами N 3662-12 від 26.11.93, N 2663-III від 12.07.2001)
Стаття 2. Генеральний прокурор України
Генеральний прокурор України призначається на посаду за згодою Верховної Ради України та звільняється з посади Президентом України. Генеральний прокурор України не менш як один раз на рік інформує Верховну Раду України про стан законності. Верховна Рада України може висловити недовіру Генеральному прокуророві України, що має наслідком його відставку з посади.
Генеральний прокурор України звільняється з посади також у разі:
закінчення строку, на який його призначено;
неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров’я;
порушення вимог щодо несумісності;
набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;
припинення його громадянства;
подання заяви про звільнення з посади за власним бажанням.
Строк повноважень Генерального прокурора України та підпорядкованих йому прокурорів — п’ять років.
(Стаття 2 в редакції Закону N 2663-III від 12.07.2001)
Стаття 3. Правові основи діяльності прокуратури
Повноваження прокурорів, організація, засади та порядок діяльності прокуратури визначаються Конституцією України, цим Законом, іншими законодавчими актами.
Органи прокуратури в установленому порядку в межах своєї компетенції вирішують питання, що випливають із загальновизнаних норм міжнародного права, а також укладених Україною міждержавних договорів.
Стаття 4. Завдання прокурорського нагляду за додержання