ЗАКОН У К Р А Ї Н И
Про міліцію
( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1991, N 4, ст. 20 )
( Вводиться в дію Постановою ВР
N 583-XII ( 583-12 ) від 25.12.90, ВВР, 1991, N 4, ст. 21 )
( Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 2484-XII ( 2484-12 ) від 19.06.92, ВВР, 1992, N 36, ст.526
N 2932-XII ( 2932-12 ) від 26.01.93, ВВР, 1993, N 11, ст. 83 )
( Про поширення дії додатково див. Постанову ВР
N 3135-XII ( 3135-12 ) від 22.04.93, ВВР, 1993, N 22, ст.234 )
( Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 62/94-ВР від 28.06.94, ВВР, 1994, N 26, ст.216
N 101/95-ВР від 14.03.95, ВВР, 1995, N 15, ст.102
N 312-XIV ( 312-14 ) від 11.12.98, ВВР, 1999, N 4, ст. 35 )
( Про поширення дії додатково див. Закон
N 834-XIV ( 834-14 ) від 06.07.99, ВВР, 1999, N 34, ст.298 )
(Офіційне тлумачення до Закону див. в Рішеннях Конституційного
Суду
N 5-рп/99 ( v005p710-99 ) від 03.06.99
N 8-рп/99 ( v008p710-99 ) від 06.07.99 )
( Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 1381-XIV ( 1381-14 ) від 13.01.2000, ВВР, 2000, N 10, ст.79
N 1642-III ( 1642-14 ) від 06.04.2000, ВВР, 2000, N 27, ст.213
N 2181-III ( 2181-14 ) від 21.12.2000 - набирає чинності
з 1 квітня 2001 року, ВВР, 2001, N 10, ст.44
N 2537-III ( 2537-14 ) від 21.06.2001, ВВР, 2001, N 40, ст.193
N 2922-III ( 2922-14 ) від 10.01.2002, ВВР, 2002, N 17, ст.117
N 3033-III ( 3033-14 ) від 07.02.2002, ВВР, 2002, N 26, ст.176
N 743-IV ( 743-15 ) від 15.05.2003, ВВР, 2003, N 29, ст.233
N 762-IV ( 762-15 ) від 15.05.2003, ВВР, 2003, N 30, ст.247
N 1181-IV ( 1181-15 ) від 18.09.2003, ВВР, 2004, N 10, ст. 95
N 1577-IV ( 1577-15 ) від 04.03.2004, ВВР, 2004, N 23, ст.323 )
( У тексті Закону найменування "Українська РСР" і
"Рада Міністрів" замінено відповідно найменуваннями
"Україна" і "Кабінет Міністрів" згідно із Законом
N 2484-12 від 19.06.92 )
( У тексті Закону слова "Республіці Крим" та "Криму" замінено
словами "Автономній Республіці Крим" згідно із Законом
N 1577-IV ( 1577-15 ) від 04.03.2004 )
Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Міліція в Україні
Міліція в Україні — державний озброєний орган виконавчої влади, який захищає життя, здоров’я, права і свободи громадян, власність, природне середовище, інтереси суспільства і держави від протиправних посягань.
Стаття 2. Основні завдання міліції
Основними завданнями міліції є:
забезпечення особистої безпеки громадян, захист їх прав і свобод, законних інтересів;
запобігання правопорушенням та їх припинення;
охорона і забезпечення громадського порядку;
виявлення і розкриття злочинів, розшук осіб, які їх вчинили;
забезпечення безпеки дорожнього руху;
захист власності від злочинних посягань;
виконання кримінальних покарань і адміністративних стягнень;
участь у поданні соціальної та правової допомоги громадянам, сприяння у межах своєї компетенції державним органам, підприємствам, установам і організаціям у виконанні покладених на них законом обов’язків.
Стаття 3. Принципи діяльності міліції
Діяльність міліції будується на принципах законності, гуманізму, поваги до особи, соціальної справедливості, взаємодії з трудовими колективами, громадськими організаціями й населенням.
Діяльність міліції є гласною. Вона інформує органи влади і управління, трудові колективи, громадські організації, населення і засоби масової інформації про свою діяльність, стан громадського порядку та заходи щодо його зміцнення. За погодженням з міліцією засоби масової інформації можуть акредитувати своїх журналістів при її органах. Не підлягають розголошенню відомості, що становлять державну або службову таємницю.
У підрозділах міліції не допускається діяльність політичних партій, рухів та інших громадських об’єднань, що мають політичну мету. При виконанні службових обов’язків працівники міліції незалежні від впливу будь-яких політичних, громадських об’єднань. (Частина третя статті 3 в редакції Закону N 2484-12 від 19.06.92)
Стаття 4. Правова основа діяльності міліції
Правовою основою діяльності міліції є: Конституція України, цей Закон, інші законодавчі акти України, постанови Верховної Ради України, укази Президента України, постанови Кабінету Міністрів України, нормативні акти Міністерства внутрішніх справ України, Загальна декларація прав людини, міжнародні правові норми, ратифіковані у встановленому порядку.
(Стаття 4 в редакції Закону N 2484-12 від 19.06.92)
Стаття 5. Діяльність міліції та права громадян
Міліція виконує свої завдання неупереджено, у точній відповідності з законом. Ніякі виняткові обставини або вказівки службових осіб не можуть бути підставою для будь-яких незаконних дій або бездіяльності міліції. Для забезпечення громадського порядку працівники міліції зобов’язані вживати заходів незалежно від свого підпорядкування.
Міліція поважає гідність особи і виявляє до неї гуманне ставлення, захищає права людини незалежно від її соціального походження, майнового та іншого стану, расової та національної належності, громадянства, віку, мови та освіти, ставлення до релігії, статі, політичних та інших переконань. При звертанні до громадянина працівник міліції зобов’язаний назвати своє прізвище, звання та пред’явити на його вимогу службове посвідчення. У взаємовідносинах з громадянами працівник міліції повинен виявляти високу культуру і такт.
Міліція не розголошує відомостей, що стосуються особистого життя людини, принижують її честь і гідність, якщо виконання обов’язків не вимагає іншого.
Міліція тимчасово, в межах чинного законодавства, обмежує права і свободи громадян, якщо без цього не можуть бути виконані покладені на неї обов’язки, й зобов’язана дати їм пояснення з цього приводу.
Міліція забезпечує право на юридичний захист та інші права затриманих і взятих під варту осіб, не пізніш як через 24 години повідомляє про їх місцеперебування близьким родичам, адміністрації за місцем роботи чи навчання і в разі необхідності вживає заходів до негайного подання їм медичної та іншої допомоги.
Стаття 6. Сприяння державних органів, громадських об’єднань, трудових колективів і громадян у виконанні завдань міліції
Державні органи, громадські об’єднання, службові особи, трудові колективи, громадяни зобов’язані сприяти міліції в охороні громадського порядку і боротьбі із злочинністю.
Міліція має право для виконання покладених на неї завдань залучати громадян за їх згодою до співробітництва у порядку, встановленому законами, що регулюють профілактичну та оперативно-розшукову діяльність. Примусове залучення громадян до співробітництва з міліцією забороняється.
Стаття 7. Організація міліції та її підпорядкованість
Міліція є єдиною системою органів, яка входить до структури Міністерства внутрішніх справ України, виконує адміністративну, профілактичну, оперативно-розшукову, кримінально-процесуальну, виконавчу та охоронну (на договірних засадах) функції. Вона складається з підрозділів:
кримінальної міліції;
міліції громадської безпеки;
місцевої міліції; (Частину першу статті 7 доповено абзацом четвертим згідно із Законом N 1577-IV від 04.03.2004) транспортної міліції;
державної автомобільної інспекції;
міліції охорони;
судової міліції; (Частину першу статті 7 доповнено абзацом згідно із Законом N 762-IV від 15.05.2003 — щодо набуття чинності див. “Прикінцеві положення” Закону)
спеціальної міліції.
Для забезпечення громадського порядку на об’єктах і територіях, які мають особливе народногосподарське значення або постраждали від стихійного лиха, екологічного забруднення, катастрофи, Міністерством внутрішніх справ України з дозволу Кабінету Міністрів України можуть створюватись спеціальні підрозділи міліції.
(Частину третю статті 7 виключено на підставі Закону N 1577-IV від 04.03.2004)
(Частину четверту статті 7 виключено на підставі Закону N 1577-IV від 04.03.2004)
Права і обов’язки, організація роботи та структура підрозділів міліції визначаються положеннями, які затверджуються Міністром внутрішніх справ України відповідно до цього Закону.
У своїй діяльності міліція підпорядковується Міністерству внутрішніх справ України. (Частина шоста статті 7 в редакції Закону N 62/94-ВР від 28.06.94)
Міністр внутрішніх справ України здійснює керівництво всією міліцією України. (Частина сьома статті 7 в редакції Закону N 62/94-ВР від 28.06.94)
В Автономній Республіці Крим міліцією керує заступник Міністра внутрішніх справ України — начальник Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Автономній Республіці Крим; в областях, містах, районах міліцією, крім транспортної, керують відповідно начальники головних управлінь, управлінь Міністерства внутрішніх справ України в області, місті, начальники міських і районних відділів (управлінь) головних управлінь, управлінь Міністерства внутрішніх справ України в області, місті. (Частина восьма статті 7 в редакції Закону N 62/94-ВР від 28.06.94)
Керівництво транспортною міліцією здійснюється у порядку, що
визначається Міністерством внутрішніх справ України. (Статтю 7 доповнено частиною дев’ятою згідно із Законом N 62/94-ВР від 28.06.94)
Засту