Основи фінансового права
Гроші є тим центром, навколо якого обертається економічна наука не тільки тому, що гроші чи матеріальне багатство розглядаються як основна мета людських зусиль, а й тому, що в реальному світі це єдиний зручний засіб виміру людських
зусиль у повному обсязі.
Альфред Маршам
1. Відносини, які регулюються фінансовим правом
Як відомо, поділ суспільної праці стає підставою для появи товарного виробництва. Існування та діяльність держави в цих умовах, у свою чергу, викликають потребу в державних фінансах, під якими розуміють систему грошових відносин, що виникла разом з державою і нерозривно зв'язана з її існуванням і функціонуванням.
Фінанси держави безпосередньо зв'язані з функціонуванням коштів; вони мають грошовий характер і виступають у вигляді централізованих і децентралізованих фондів. Централізовані фонди коштів надходять у розпорядження держави як суб'єкта влади. За їх рахунок фінансуються видатки держави, в тому числі утримання армії, освіти, охорони здоров'я, соціальний захист населення тощо. Децентралізовані фонди коштів утворюються у всіх галузях народного господарства підприємствами, організаціями, установами, які діють у цих галузях.
Діяльність держави щодо мобілізації, розподілу й витрачання цих фондів коштів має назву фінансової діяльності держави. Відносинам, що виникають у процесі фінансової діяльності, за допомогою відповідних правових норм надається правовий характер. Зазначимо, що всі фінансові відносини є грошовими, але не всі грошові відносини є фінансовими. Наприклад, відносини з приводу купівлі-продажу є цивільними. До фінансових же належать розподільні грошові відносини. Отже, фінансовими правовідносинами є врегульовані фінансово-правовими нормами суспільні відносини, які виникають у процесі фінансової діяльності.
Звідси можна визначити, що фінансове право є сукупністю правових норм, які регулюють відносини в галузі фінансової діяльності. Предметом фінансового права є відносини, що виникають при безпосередньому формуванні, розподілі її використанні централізованих і децентралізованих фондів коштів, які є частиною національного доходу країни і необхідні для функціонування держави. Фінансове право регулює відносини в галузі бюджету, його доходів і видатків, податків, деяких аспектів страхування, банківського кредитування й розрахунків, фінансового контролю й грошового обігу.
2. Поняття державного бюджету. Закон України «Про бюджетну систему України»
Центральним інститутом фінансового права є бюджетне право, яке являє собою сукупність правових норм, що регулюють відносини в галузі бюджетної діяльності; встановлення бюджетної системи; розмежування доходів і видатків між загальнодержавним і місцевим бюджетом; укладення, розгляд і затвердження бюджетів, їх виконання; а також укладення, розгляд і затвердження звітів про виконання бюджету. Головним джерелом бюджетного права поряд з відповідними нормами Конституції України є Закон України «Про бюджетну систему України» від 5 грудня 1990 р. з наступними змінами й доповненнями. Цей закон складається із розділів, присвячених загальним положенням про бюджетну систему, доходам бюджету, видаткам бюджету, основам бюджетного процесу, загальним принципам складання, розгляду і їх затвердження проектів бюджетів, а також виконанню бюджетів.
За своїм змістом бюджет —це встановлений законом або рішеннями відповідних Рад план утворення й використання фінансових ресурсів для забезпечення функцій, які здійснюються органами державної влади України, органами влади Автономної Республіки Крим та місцевими Радами. Бюджети різних рівнів становлять бюджетну систему України, до складу якої входять Державний бюджет України, бюджет Автономної Республіки Крим та місцеві бюджети.
Сукупність усіх бюджетів, що входять до складу бюджетної системи України, є зведеним бюджетом України. Зведений бюджет України використовується для аналізу і визначення засад державного регулювання економічного й соціального розвитку України.
Регламентований законодавством порядок складання, розгляду, затвердження бюджетів, їх виконання і контролю за їх виконанням, затвердження звітів про виконання бюджетів, що входять до бюджетної системи України, становлять бюджетний процес.
Серед окремих бюджетів особливої уваги заслуговує Державний бюджет України, який являє собою централізований фонд фінансових ресурсів держави, необхідний для матеріального забезпечення здійснювання її функцій і завдань. Затверджується він Верховною Радою України у формі закону. Причому єдиним суб'єктом законодавчої ініціативи, що має право внести його до Верховної Ради України, є Кабінет Міністрів України. Державний бюджет складається із дохідної і видаткової частин. У доходах Державного бюджету відображається податкова політика держави, а у видатках—пріоритетні напрями витрачання державних коштів.
Фінансова й касова дисципліна
Для правильного використання коштів велике значення має фінансовий контроль, під яким розуміють контроль за законністю та обґрунтованістю виконання фінансових операцій щодо визначення результатів господарської та управлінської діяльності, за створенням і використанням фондів фінансових ресурсів для економічного й соціального розвитку держави, тобто за додержанням фінансової дисципліни. Фінансовий контроль здійснюють органи державної влади — Верховна Рада України, її комітети, Рахункова палата, Національний банк, державні податкові органи.
Для нормального функціонування грошового обігу в країні слід підгримувати касову дисципліну, яка полягає у виконанні підприємствами, організаціями, установами правил ведення касових операцій (прийняття та видача готівкових грошей, витрати грошей за їх цільовим призначенням, своєчасна здача готівки до банку тощо).
Поняття податкового права
Конституція України (ст. 67) установлює, що кожен зобов'язаний сплачувати податки і збори в порядку й розмірах, встановлених законом.
Правовим засобом забезпечення виконання цього обов’язку виступає податкове право, яке є сукупністю правових норм, що регулюють податкові відносини між державою і платниками податків. Основою податкового законодавства є Закон України «Про систему оподаткування» від 25 червня 1991 р. з наступними змінами й доповненнями. Цей Закон містить у собі загальні положення щодо податків, перелік видів податків і зборів (обов'язкових платежів), що справляються на території України, головні положення щодо їх сплати.
Центральним поняттям податкового права є поняття податку, під яким розуміють обов'язковий внесок до бюджету відповідного рівня або державного цільового фонду, здійснюваний платниками в порядку і на умовах, що визначаються законами України про оподаткування.
Сукупність податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів і до державних цільових фондів, що справляються в установленому законами України порядку, становить систему оподаткування.
Платниками податків і зборів (обов'язкових платежів) є юридичні і фізичні особи, на яких покладено обов'язок сплачувати податки і збори (обов'язкові платежі). При цьому об'єктами оподаткування є доходи (прибуток), додана вартість продукції (роби, послуг), вартість продукції (робіт, послуг), у тому числі митна, або її натуральні показники, спеціальне використання природних ресурсів, майно та інші об’єкти, визначені такими у законах України про оподаткування.
Загальнодержавні податки і збори (обов'язкові платежі) встановлюються Верховною Радою України і справляються на всій території України. Місцеві ж податки і збори (обов'язкові платежі), механізм справляння та порядок їх сплати встановлюються за загальним правилом сільськими, селищними, міськими радами відповідно до переліку і в межах граничних розмірів ставок, установлених законами України (див. таблицю).
Зазначимо, що Конституцією України для забезпечення правильності й повноти сплати податків передбачено, що всі громадяни щорічно подають до податкових інспекцій за місцем проживання декларації про свій майновий стан і доходи за минулий рік у порядку, встановленому законом (ст. 67).
5. Банки, трасти та інші фінансові посередники
Одним із завдань фінансового права є регулювання грошового обігу в державі. Основним елементом системи, яка забезпечує цей обіг, є банки—установи, функцією яких є кредитування суб'єктів господарської діяльності та громадян за рахунок залучення коштів підприємств, установ, організацій, населення та інших кредитних ресурсів, касове та розрахункове обслуговування народного господарства, виконання валютних та інших банківських операцій, передбачених законом. Правовою основою для діяльності банків став Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 20 березня 1991 р. з наступними змінами й доповненнями. Цей Закон визначив правові основи банків, порядок створення та основні принципи їх діяльності.
Банківська система України є дворівневою і складається з Національного банку України та комерційних банків різних видів і форм власності.
Національний банк України є центральним банком республіки, основна функція якого — забезпечення стабільності грошової одиниці України—визначена Конституцією України (ст. 99). Крім цього, Національний банк є єдиним емісійним центром країни, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці, координує діяльність банківської системи в цілому, визначає курс грошової одиниці відносно валют інших країн. Йому належить монопольне право на випуск грошей в обіг.
Комерційні банки здійснюють на договірних умовах кредитно-розрахункове, касове та інше банківське обслуговування підприємств, установ, організацій і громадян шляхом виконання банківських операцій і надання відповідних послуг. Комерційні банки створюються, як правило, у вигляді господарських товариств.
Останнім часом в Україні почали діяти так звані фінансові посередники, під якими розуміють небанківські фінансові установи, що надають відповідні послуги іншим фізичним і юридичним особам. Серед цих посередників досить значне місце посіли трасти, або довірчі товариства, головною метою створення яких було надання допомоги громадянам щодо їх участі у приватизації. На відміну від західних країн ці установи, на жаль, використовувалися здебільшого для різноманітних шахрайств з грошима громадян України. Де сталося з багатьох причин, і не останньою з них була відсутність належного правового регулювання їхньої діяльності та надмірна довірливість громадян.