Тема №9. Модульовані сигнали. Спектри амплітудно-модульованих сигналів.
EMBED PBrush
Рис. 1. Модульований сигнал.
В загальному вигляді модуляцією називають зміну параметрів одного сигналу (несучого), відповідно до параметрів іншого - інформаційного. Таке накладання інформаційного сигналу на несучий може бути необхідне наприклад у випадках, коли останній погано поширюється в конкретному середовищі (відомий приклад тут - передача звукових коливань у радіоефірі). Проте модуляція дозволяє вирішити і деякі додаткові задачі, що стосуються, зокрема, поділу сигналів у лінії зв'язку або підвищення завадостійкості сигналів.
Найбільше поширення в якості несучих одержали гармонійні сигнали та періодичні послідовності імпульсів. Розглянемо основні особливості першого напрямку. На мал.1 показаний результат модуляції по амплітуді несучого сигналу EMBED Equation.3 також гармонійного сигналу EMBED Equation.3. Відношення EMBED Equation.3 називається коефіцієнтом модуляції. Очевидно, що EMBED Equation.3.

Розміри формул – 14, 10, 8, 14, 14.