ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ
Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб -підприємців"
Закон регулює відносини, які виникають у сфері державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності.
Закон складається з 8-ми розділів і містить 53 статті.
Розділ 1 (містить 15 статей). Загальні положення.
Розділ 2 (7 статей). Єдиний державний реєстр.
Розділ 3 (10 статей). Реєстрація юридичної особи.
Розділ 4 (9 статей). Державна реєстрація припинення юридичної особи.
Розділ 5 (4 статті). Державна реєстрація фізичної особи.
Розділ 6 (7 статей). Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця.
Розділ 7 (1 стаття). Забезпечення виконання цього закону.
Розділ 8. Прикінцеві положення.
Основні терміни, використовувані в Законі:
- державний реєстратор - посадова особа, яка відповідно до цього Закону здійснює державну реєстрацію юридичних та фізичних осіб - підприємців;
- Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (Єдиний державний реєстр) - автоматизована система збирання, накопичення, захисту, обліку та надання інформації про юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;
- місце проживання фізичної особи - житловий будинок, квартира, інше приміщення, придатне для проживання в ньому (гуртожиток, готель тощо) у відповідному населеному пункті, в якому фізична особа проживає постійно, переважно або тимчасово, що знаходиться за певною адресою, за якою здійснюється зв'язок з фізичною особою - підприємцем;
- місцезнаходження юридичної особи - місцезнаходження постійно діючого виконавчого органу юридичної особи, а в разі його відсутності - місцезнаходження іншого органу чи особи, уповноваженої діяти від імені юридичної особи без довіреності (виконавчий орган), за певною адресою, яка вказана засновниками (учасниками) в установчих документах і за якою здійснюється зв'язок з юридичною особою;
- реєстраційна картка - документ встановленого зразка, який підтверджує волевиявлення особи щодо внесення відповідних записів до Єдиного державного реєстру;
- реєстраційна справа - папка організаційно-облікового типу з документами або комп'ютерними файлами для постійного зберігання, що подаються державному реєстратор;, відповідно до закону;
- свідоцтво про державну реєстрацію - документ встановленого зразка, який засвідчує факт внесення до Єдиного державного реєстру запису про держави) реєстрацію юридичної особи або фізичної особи - підприємця.
Дія Закону України "Про державну реєстрацію..." поширюється на державну реєстрацію всіх юридичних осіб незалежно від організаційно-правової форми, форми власності та підпорядкування, а також фізичних осіб - підприємців.
Державна реєстрація юридичних та фізичних осіб - підприємців - засвідчення факту створення або припинення юридичної особи, засвідчення факту набуття або позбавлення статусу підприємця фізичною особою, а також вчинення інших реєстраційних дій, які передбачені цим Законом, шляхом внесення відповідних записів до Єдиного державного реєстру.
Порядок проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців включає, зокрема:
- перевірку комплектності документів, які подаються державному реєстратору, та повноти відомостей, що вказані в реєстраційній картці;
- перевірку документів, які подаються державному реєстратору, на відсутність підстав для відмови у проведенні державної реєстрації;
- внесення відомостей про юридичну особу або фізичну особу - підприємця до Єдиного реєстру;
- оформлення і видачу свідоцтва про державну реєстрацію та виписки з Єдиного державного реєстру.
Зміни до установчих документів юридичної особи, а також зміна прізвища та/або імені, та/або по батькові або місця проживання фізичної особи - підприємця підлягають обов'язковій державній реєстрації шляхом внесення відповідних змін до записів Єдиного державного реєстру в порядку, встановленому цим Законом.
Відокремлені юридичні підрозділи юридичної особи не підлягають державній реєстрації.
Представництва, філії іноземних компаній в Україні підлягають акредитації на території України в порядку, встановленому законом.
Місце проведення державної реєстрації
Державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців проводиться державним реєстратором виключно у виконавчому комітеті міської ради міста обласного значення або у районній, районній у містах Києві та Севастополі державній адміністрації за місцезнаходженням юридичної особи або за місцем проживання фізичної особи - підприємця.
Спеціально уповноваженим органом з питань державної реєстрації є центральний орган виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері підприємництва.
Вимоги до оформлення документів, які подаються державному реєстратору
1. Документи, які відповідно до вимог цього Закону подаються (надсилаються рекомендованим листом) державному реєстратору, повинні бути викладені державною мовою.
2. Реєстраційна картка заповнюється машинодруком або від руки друкованими літерами. Якщо документи надсилаються державному реєстратору рекомендованим листом, підпис заявника на реєстраційній картці повинен бути нотаріально посвідчений.
3. Установчі документи (установчий акт, статут або засновницький договір, положення) юридичної особи повинні містити відомості, передбачені законом.
4. У разі, коли законом встановлено вимоги щодо реєстрації установчих документів, такі документи подаються з відміткою про їх реєстрацію в органі, визначеному законом.
5. Установчі документи юридичної особи, а також зміни до них, викладаються письмово, прошиваються, пронумеровуються та підписуються засновниками (учасниками), якщо законом не встановлено інший порядок їх затвердження. Підписи засновників (учасників) на установчих документах повинні бути нотаріально посвідчені. У випадках, які передбачені законом, установчі документи повинні бути погоджені з відповідними органами державної влади.
Внесення змін до установчих документів юридичної особи оформляється окремим додатком або викладенням установчих документів у новій редакції. На титульній сторінці додатка до установчих документів юридичної особи робиться відмітка про те, що зазначені документи є невід'ємною частиною відповідних установчих документів.
6. Документ про підтвердження реєстрації іноземної юридичної особи в країні її місцезнаходження повинен бути легалізований у встановленому порядку.
7. Вимоги щодо написання найменування юридичної особи або її відокремленого підрозділу встановлюються спеціально уповноваженим органом державної реєстрації.
Свідоцтво про державну реєстрацію У бланку свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи зазначаються:
- найменування юридичної особи;
- ідентифікаційний код Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України:
- місцезнаходження юридичної особи;
- місце проведення державної реєстрації;
- дата проведення державної реєстрації;
- прізвище та ініціали державного реєстратора.
У бланку свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця зазначаються:
- ім'я фізичної особи - підприємця;
- ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших обов'язкових платежів з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів (ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків);
- місце проживання фізичної особи - підприємця;
- дата проведення державної реєстрації;
- місце проведення державної реєстрації;
- прізвище та ініціали державного реєстратора.
Свідоцтво про державну реєстрацію підписується державна реєстратором та засвідчується його печаткою.
Заміна свідоцтва про державну реєстрацію проводиться у разі:
- внесення змін до установчих документів юридичної особи, якщо ці зміни пов'язані із зміною найменування та/або місцезнаходження юридичної особи;
- внесення змін до відомостей про фізичну особу - підприємця, якщо ці зміни пов'язані із зміною імені та/або місця проживання фізичної особи - підприємця;
- втрати або пошкодження свідоцтва про державну реєстрацію.
Заміна свідоцтва про державну реєстрацію у зв'язку із внесення.» змін до установчих документів юридичної особи (через зміну її найменування або місцезнаходження) здійснюється при проведенні державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи.
Заміна свідоцтва про державну реєстрацію у зв'язку із внесенням змін до відомостей про фізичну особу - підприємця (через зміну її імені або місця проживання) здійснюється при проведенні державної реєстрації змін до відомостей про (Фізичну особу - підприємця.
Для заміни свідоцтва про державну реєстрацію у зв'язку з його втратою або пошкодженням засновники юридичної особи (чи фізична особа - підприємець) повинні подати державному реєстратору особисто (чи надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) такі документи:
1) заяву встановленого зразка про заміну свідоцтва про державну реєстрацію;
2) не при