Омельчук К., До питання про авторські права на фотографії
Стрімкий розвиток авторського права в Україні породжує чималу кількість питань як теоретичного обґрунтування, так і практичного застосування багатьох його аспектів, вироблення стійкої судової правозастосувальної практики, в тому числі й стосовно, здавалося б, такого розповсюдженого об'єкта авторського права як фотографія. 11 липня 2001 р. в новій редакції було прийнято Закон України «Про авторське право і суміжні права» (далі — Закон) [1]. Ця редакція Закону привела положення українського законодавства в сфері авторського права у відповідність з вимогами міжнародного законодавства. На законодавчому рівні було закріплено багато положень, напрацьованих правозастосувальною практикою. Важливим моментом, зокрема, стало закріплення презумпції авторства; відносин, що виникають при створенні та використанні службових об'єктів авторського права.У сферу об'єктного складу авторських правовідносин також були внесені деякі корективи. Так відповідно до Закону, охороні підлягають твори науки, літератури та мистецтва, включаючи й «фотографічні твори, в тому числі твори, виконані способом, аналогічним фотографії». У попередній редакції Закону містився термін «фотографія». Зараз положення українського Закону збігаються з положенням Бернської конвенції про охорону літературних та художніх творів, де у ст. 2 зазначається, що термін «літературні та художні твори» охоплює всі твори в сфері літератури, науки та мистецтва, яким би способом та в якій би формі вони не були б виражені, як то:... фотографічні твори, до яких прирівнюються твори, виражені способом, аналогічним фотографії... [2]. Таким чином, з позиції українського законодавства фотографічний твір (далі — фотографія) є охоронювальним об'єктом як твір мистецтва.Але, на жаль, Закон не містить поняття «твір» та «фотографія». У ст. 1 Закону «Визначення термінів» відсутні згадані визначення, що породжує свободу їх тлумачення. Найбільш вдалим вважається визначення твору, що дав В. Серебровський: Твір — це сукупність ідей, думок та образів, які в результаті творчої діяльності автора отримали своє вираження в доступній для сприйняття людськими почуттями конкретній формі, що припускає можливість відтворення [3]. В свою чергу, творчість визначається як діяльність людини, яка створює щось якісно нове і відмінне своєю неповторністю, оригінальністю та унікальністю [4].Стосовно фотографії В. Ситцевий наводить наступне поняття, розроблене експертами ВОІВ: фотографіями слід вважати нерухомі зображення, що отримуються на поверхнях чутливих до світлового та іншого випромінювання, незалежно від технічної природи процесу отримання зображення [5].Однак наведений вище опис розглядається як процес первинної фізико-хімічної або електронної фіксації об'єктів зовнішнього світу, тобто як дія. Вірніше було б це назвати фотографуванням. Таким чином, первинний етап створення фотографії можна охарактеризувати як початковий матеріал (негативу) для наступного використання. Адже фотографія, як об'єкт авторського права, може існувати на будь-якому носії, в тому числі електронному, на простому паперовому, на тканині та ін.Крім того, в процесі виготовлення фотографічного твору отримане зі світлочутливих матеріалів зображення може бути допрацьоване для надання йому кращих естетичних та художніх якостей і буде відмінним від зображення, одержаного при фіксації на світлочутливій поверхні. Тому, на мою думку, фотографією слід визнавати не тільки зображення, отримані на світлочутливих поверхнях, а й копії з таких матеріалів, зафіксованих на будь-якому носії, що зберігає його якості, характерні риси та оригінальність зображення, наприклад, папір або тканина.Отже, є всі підстави вважати, що на сьогодні відсутнє одноманітне й чітке тлумачення механізму виникнення та здійснення співавторства на фотографії, а також виникнення авторських прав у фотографів й осіб, які беруть участь в зйомках. В зв'язку з цим доцільно розглянути питання, пов'язані із виникненням авторських прав у учасників процесу створення фотографії, зокрема осіб, які позують.Шоу бізнес, складовою частиною якого є й діяльність модельних агенцій, потребує великих витрат та вкладень. Тому, природно, кожен з учасників таких відносин хоче мати юридичну гарантію законного використання й захисту своїх прав.Відповідно до ст. 11 Закону, авторське право на твір виникає в результаті факту його створення. Для виникнення та здійснення авторського права не потрібна реєстрація твору або якесь інше спеціальне його оформлення, а також виконання будь-яких інших формальностей. Автором твору, за відсутності доказів іншого, вважається особа, яка вказана як автор на оригіналі чи екземплярі твору. Це так звана презумпція авторства.Виходячи з цього, в авторських правовідносинах необхідно чітко визначити їх суб'єктний склад. До кола суб'єктів правовідносин, пов'язаних із створенням фотографії, як твору, Закон прямо відносить авторів та співавторів. Автором вважається фізична особа, яка створила своєю власною творчою працею твір. В свою чергу, співавторами визнаються особи, загальною творчою працею яких створено твір. Авторське право на такий твір належить усім співавторам незалежно від того, чи є такий твір одним нерозривним цілим чи складається з частин, кожна з яких має самостійне значення. Причому, для виникнення авторських прав у конкретної особи або кількох осіб необхідна наявність творчого внеску в створений твір.Автор або співавтори фотографії — це первинні суб'єкти авторських правовідносин, яким належить вся сукупність виключних особистих майнових та немайнових прав, наявність або відсутність яких у конкретної особи надає чи не надає їй права використання фотографії і, насамперед, у комерційних цілях.Розглянемо характер відносин кількох осіб в процесі створення фотографії, що породжують співавторство, яке завжди буде нероздільним, коли неможливо реально виділити конкретну частку внеску одного з співавторів твору. Наявність авторських прав у фотографа, як у безпосереднього творця фотографії, який зробив свій творчий внесок, є беззаперечною. В свою чергу, для виникнення авторських прав особи, яка позує, необхідна наявність її творчого внеску в створення кінцевого продукту твору. Постає питання: а чи створює якійсь твір або вносить творчий внесок в його створення особа, яка позує?В першому — особа, яка позує, тільки втілює задум іншої особи, за допомогою позування. При цьому, така особа сама не породжує щось нове, унікальне й оригінальне, тобто в її діяльності відсутній критерій творчості. За суттю, це технічна робота особи, яка позує та використовує вже наявний ідеальний продукт діяльності людського мозку. Об'єктом фотозйомки виступає людське тіло, можливо в поєднанні з предметами. Головне завдання особи, яка позує, в такій ситуації — це передати наявний задум іншої особи. Однак, на мою думку, це не може слугувати підставою для виникнення у особи, яка позує, авторських прав. В цьому випадку маємо нерухоме зображення спеціально фізичної особи, яка позує, зафіксоване на матеріальному носії.Ще на початку XX ст. російський вчений О.Піленко писав: «... можна було легко відрізнити діяльність скульптора, який створює статую з мармуру, — від діяльності італійця, найнятого висікти цю статую із мармуру...» [6].Оплата результатів праці того, хто позує, в такій ситуації здійснюється не за творчу роботу, а за технічну, і може провадитися як в межах трудової, так й цивільно-правової угоди.В іншій ситуації, особа, яка позує, може бути визнана співавтором фотографії. Слід виходити з того, що співавторство завжди встановлюється за отриманим результатом, а не за процесом роботи. Відповідно до ст. 13 Закону відносини між співавторами визначаються угодою, укладеною між ними. Частіше всього на практиці застосовується усна угода, в якій її учасники визначають свої обов'язки у сумісній творчій діяльності з створення твору.Ця попередня угода не має юридичного значення при визначенні права авторства на той твір, що може бути створений. Право авторства визначає не ця угода, а факт творчої участі в створенні твору. Якщо особа, яка позує, внесла творчий вклад у створення твору, то в неї є всі підстави бути співавтором фотографії (наприклад, якщо така особа самостійно вибрала собі поставу, поєднання свого тіла з предметами, тощо).Природно, після створення готового твору співавторам необхідно юридичне оформити угоду щодо подальшого його використання. Право опублікування й іншого використання твору в цілому буде належати всім його творцям. Однак в нероздільному співавторстві жоден з співавторів не може без достатніх підстав відмовити іншим в рішенні про опублікування, інше використання чи зміну твору.Тепер розглянемо ситуацію більш складну — особа, яка позує, знаходиться в трудових відносинах з роботодавцем. Певну складність в таких відносинах становить те, що їх учасниками є три суб'єкта: фотограф, особа (модель), яка позує, та агенція, з якою модель перебуває в трудових відносинах (роботодавець), а також можливе з'явлення службового твору.Для проведення зйомок укладається угода між фотографом і модельною агенцією. Якщо фотограф, як самостійний суб'єкт авторських правовідносин, укладає угоду з агенцією про те, що остання надає йому фотомоделей для зйомок, де моделі беруть участь виключно в ролі статистів, то виключні авторські права на фотографії належатимуть тільки йому. Агенція в свою чергу може претендувати на отримання винагороди тільки як за надану послугу.Якщо ж передбачається, що моделі візьмуть творчу участь в створенні фотографії, то тут, на мою думку, необхідно, при укладенні угоди між фотографом та агенцією, обов'язково зробити застереження про те, що моделі зроблять творчий внесок в створення фотографії, та частина майнових авторських прав на створені за участю моделі в порядку виконання службових обов'язків фотографії, будуть належати агенції, як роботодавцю. В цьому випадку для запобігання конфліктів доцільно укладення угоди між фотографом та агенцією про порядок використання майнових прав на створені фотографії.Якщо будь-яка зі сторін бажає мати виключні майнові авторські права одноосіб-но, то передавати їх доцільно за авторською угодою. Причому сторонами в угоді можуть бути тільки фотограф і агенція. Остання, в свою чергу, зобов'язана укласти з особою, з якою вона перебуває у трудових відносинах (моделлю), угоду про виплату авторської винагороди за створення та використання службового твору (ст. 16 Закону).Досі дискусійним є питання про можливе співавторство на фотографію декількох учасників процесу. Як вважає Л.Тимофеєнко: «Фотографічний твір може бути складним синтетичним продуктом, в створення якого вкладені зусилля багатьох осіб. До них належать сценарист, який створив сюжет кадру, опис фону костюма, постаті тощо, режисер-постановник кадру (розміщення персонажів, предметів, інтер'єра тощо), фотомоделі (створення задуманих сценаристом образів), освітлювачі, костюмери, гримери та інші особи, які впливають на кінцевий творчий продукт» [7].Так, дійсно, фотографія може бути складним продуктом, але тут також необхідно чітко визначити суб'єктний склад правовідносин, пов'язаних із її створенням.Автора сценарію та режисера-постановника, які генерують створюваний образ, що фіксується згодом фотографом, можна визнавати співавтором твору, в тому числі фотографічного. Але освітлювачів, костюмерів та інших осіб, які надають суто технічну допомогу, в тому числі й організаційну, без власного творчого внеску в створення твору, як кінцевого продукту, визнавати як таких не доводиться в силу низки причин.По-перше, вони не створюють чогось нового, а тільки втілюють в дійсність задум інших людей, механічно сприяючи появленню твору.По-друге, їх інтелектуальні зусилля спрямовані на досягнення технічного результату, на максимально точне й повне виконання поставленого перед ними завдання по забезпеченню процесу фотозйомки, тобто зосереджені на технічній дії.В зв'язку з цим для можливого віднесення конкретних осіб до співавторів фотографічного твору можна застосовувати за аналогією ст. 17 Закону: «Авторське право на аудіовізуальний твір», що містить перелік осіб, які є авторами аудіовізуального твору:— режисер-постановник;— автор сценарію та (або) текстів, діалогів;— автор спеціально створеного для аудіовізуального твору музичного твору з текстом або без нього;— художник-оператор;— оператор-постановник.Одна й та ж фізична особа може поєднувати дві чи більше наведених в цій частині авторських функцій.Отже, законодавець наводить коло осіб, які вносять творчий внесок в створення твору та які можуть визнаватися співавторами, завдяки своєму творчому внеску в досягнення спільної мети — створення твору.Застосувавши аналогію закону, можна зробити висновок про коло осіб, які претендують на роль співавторів фотографічного твору, у яких виникають виключні авторські права. В даному випадку, такими можуть бути фотограф та автор сценарію.В той час, В. Усков вважає, що особа, зображена на фотографії, є виконавцем певної ролі. При цьому рівень художнього виконання цієї ролі не має ніякого юридичного значення, адже кожна зображена особа втілює певний образ більш менш професійно. Це означає, що у зображеної особи виникають суміжні права, їх також як й авторські майнові права необхідно отримувати за окремою угодою [8].Погодитись з цією позицією навряд чи можливо. Виходячи з положень українського, та й російського, законодавства виникнення суміжних прав, на мою думку, в такій ситуації не відбувається.По-перше, суміжні права є вторинними стосовно первинних авторських, отже, використовувати твір, в тому числі й способом виконання, можливо тільки на основіугоди з автором твору. Відсутність такої угоди не надає юридичних підстав для виконання твору та виникнення суміжних прав.По-друге, як було встановлено вище, об'єктом авторського права в цій ситуації є фотографія, тобто нерухоме зображення, зафіксоване на матеріальному носії, яке неможливо виконати як об'єкт авторського права. Закон містить поняття «виконавець», тобто особи, у якої виникають суміжні права в результаті факту виконання твору: це актор (театру, кіно тощо), співак, музикант, танцюрист або інша особа, яка виконує роль, співає, читає, декламує, грає на музичному інструменті, танцює чи будь-яким іншим способом виконує твори літератури, мистецтва чи твори народної творчості, циркові, естрадні, лялькові номери, пантоміми тощо.На проблему можна поглянути й з іншого боку. Задум фотографа чи іншої особи може бути об'єктивно виражений у вигляді опису постави моделі, зафіксованому на матеріальному носії. В цій ситуації записаний текст стає самостійним об'єктом авторського права — літературним твором, що може бути публічно виконаний будь-якими особами. В цьому випадку матиме місце звичайне виконання літературного твору із виникненням у його виконавця суміжних прав. Фотографія ж допомагає зафіксувати довільний момент будь-якого виконання, а її автором завжди буде її творець — фотограф.В такій ситуації необхідно відрізняти публічне позування моделі — показ (наприклад, показ моди) й позування моделі спеціально для створення фотографії. В першому випадку здійснюється дія, що робить вже існуючий твір доступним для публіки чи взагалі без такої мети, а в другому — твір тільки створюється (тобто створення фотографії), й показ публіці не може бути здійснений в зв'язку із відсутністю такого. Різні цілі, що досягаються за допомогою позування, надають юридичні підстави для встановлення такого відмежування: створення об'єкта авторського права — фотографії, від дій, спрямованих на те, щоб зробити твір доступним для публіки, і безпосередньо не спрямованих на створення фотографії. Здійснені в такій ситуації фотознімки постають одним з можливих способів фіксації об'єктів та предметів зовнішнього світу.Виходячи з наведеного, особа, яка позує, може стати співавтором фотографічного твору. Наявність у неї авторських прав залежить від характеру участі й наявності творчого внеску в створюваний об'єкт авторського права.Не виникає у осіб, які позують та беруть участь в процесі створення фотографії, суміжних прав, як прав на оригінальність та манеру виконання об'єктів авторського права.Таким чином, при кваліфікації об'єктів авторського права як таких, й суб'єктів, які беруть участь в їх створенні, в ролі авторів чи співавторів, завжди слід відштовхуватися від того, що основним критерієм, необхідним для надання об'єкту правової охорони авторським правом, є критерій творчості, як щось оригінальне, неповторне й унікальне. Технічне сприяння ніколи не слугувало підставою виникнення авторських прав.
Використана література:1. Закон України від 11 липня 2001 р. «Про авторське право і суміжні права» // Офіційний вісник України. — 2001. — 32. — С. 1450.2. Бернська конвенція про охорону літературних та художніх творів (Паризький акт від 24 липня 1971 p.).3. СеребровскийВ. Вопросы советского авторского права. — М., 1956. в кн. Гражданское право: Учеб. Ч. Ill / Под ред. А. П. Сергеева, Ю. К. Толстого. — М., 1998. — С. 52.4. Гражданское право: Учеб. Ч. III / Под ред. А. П. Сергеева, Ю. К. Толстого. — М., 1998. - С. 53.5. Ситцевий В. Авторське право на фотографії // Інтелектуальна власність. — 2000. - № 6-7.6. Пиленк о А.А. Право изобретателя. — М., 2001. — С. 115.7. ТимофеєнкоЛ. Правова охорона фотографічних творів // Інтелектуальна власність. — 2002. — № 6.8. Усков В. Фотография глазами юриста // Закон и реклама. — С. 89—91.
Висновки З викладеного можна зробити такі висновки: 1. Високий рівень інтелектуальної діяльності в країні зумовлює її політичну, економічну, територіальну незалежність. Держава, яка опирається на потужний інтелектуальний потенціал, почуває себе в світовому співтоваристві набагато впевненіше. Інтелектуальний потенціал зумовлює рівень виробництва, побуту, добробуту народу. Усі цивілізовані народи ставлять науку та її носіїв на вищий суспільний щабель. На те є причина. Вона полягає в тому, що кожний народ посідає те місце в світі, на якому стоїть його наука. І чим вищий цей щабель, тим більше пошани, тим більше економічних успіхів має народ. 2. Інновація – кінцевий результат інноваційної діяльності, що одержав втілення у виді нового чи удосконаленого продукту, упровадженого на ринку, нового чи удосконаленого технологічного процесу, що використовується в практичній діяльності, або в новому підході до соціальних послуг. Ефективність інноваційної діяльності можна оцінити через конкурентноздатність нової продукції, успішне представлення її на внутрішньому і зовнішньому ринках. 3. Інтелектуальна власність - це матеріально виражений результат інтелектуальної діяльності, що надає його автору або особі, визначеній чинним законодавством, право власності на цей результат, яке набувається, здійснюється та захищається відповідно до законодавчо встановлених норм і правил. Прийняття законів України про інтелектуальну власність — це громадсько-політична подія в житті нашої держави, їхнє прийняття — явище надзвичайної ваги. Згідно законодавства до об'єктів інтелектуальної власності відносять: 1) результати інтелектуальної діяльності: (витвори науки, літератури і мистецтва; виконання, фонограми і передачі організацій мовлення; винаходи, корисні моделі, промислові зразки; селекційні досягнення; топології інтегральних схем; нерозкриту інформацію, секрети виробництва - ноу-хау); 2) засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг: (фірмові найменування; знаки для товарів і послуг; зазначення їх походження); 3) інші результати інтелектуальної діяльності і засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг у випадках, передбачених чинним законодавством. В усіх суб'єктів права інтелектуальної власності виникають права, які прийнято поділяти на дві основні групи: особисті немайнові права і майнові права на об'єкти інтелектуальної власності. Право на об’єкти інтелектуальної власності - це право володіння, користування і розпорядження результатами інтелектуальної діяльності (нематеріальними об’єктами) на свій розсуд. Право особи, яка є власником права на об’єкт інтелектуальної власності не допускати використання об’єкту іншими особами називається виключним правом. 4. Основоположними конституційними принципами, на яких мають будуватися відносини у сфері інтелектуальної, творчої діяльності, є свобода такої діяльності, визнання та захист її результатів у всіх сферах творчості, в тому числі в сфері промислової власності, а також належність прав на ці результати, як правило, їх творцям. На реалізацію зазначених принципів і має бути налаштоване цивільне законодавство України. 5. Під захистом прав та законних інтересів суб'єктів права інтелектуальної власності розуміються передбачені законом заходи з їх визнання та поновлення, припинення їх порушення, а також застосування до правопорушників заходів юридичної відповідальності. Такий захист реалізується через систему заходів відповідних органів і заінтересованих осіб, яка становить механізм захисту. Національне законодавство містить норми, що дають змогу захищати права на об’єкти інтелектуальної власності як в адміністративному, так і в судовому порядку. При цьому процедура розгляду позовів, скарг є рівною для всіх і справедливою. В сфері інтелектуальної власності, існують дві основні форми захисту прав: юрисдикційна і не юрисдикційна. За порушення прав передбачається цивільно-правова, адміністративна і кримінальна відповідальність. 6. Формування та розвиток єдиної державної системи правової охорони інтелектуальної власності - найважливіше завдання сьогодення. Така важлива для життєдіяльності суспільства та економічного відродження нашої країни сфера, як охорона прав інтелектуальної власності, не може розвиватись без чітко визначених перспектив. Перспективи розбудови державної системи правової охорони інтелектуальної власності, її стратегічні напрямки розвитку, їх основні завдання та шляхи виконання цих завдань визначає "Програма розвитку державної системи охорони інтелектуальної власності в Україні", розроблена Держдепартаментом та затверджена Рішенням Колегії Міністерства освіти і науки. Це є свідченням рішучих кроків на шляху збереження та розвитку інтелектуальних ресурсів нації, прагнення України інтегруватись повноправним членом до світового співтовариства, зокрема до Світової організації торгівлі (СОТ) та Європейського Союзу (ЄС). 7. Інновації для України - це безальтернативний шлях до новітніх технологій, світових ринків, модернізації економіки, забезпечення умов сталого людського розвитку. Україна вибрала інноваційний шлях розвитку. Сенс інновацій полягає у тому, що вони повинні забезпечувати не тільки технічний розвиток, а й трансформацію та розвиток суспільства. Вони мають розглядатися не тільки в площині науково-технічного розвитку, а й з точки зору вдосконалення системи управління. А Закони - це інструментарій реалізації державної інноваційної політики.