Одесский Государственный Университет
Николаевский Учебный Центр


КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА
по Финансовому Праву

Выполнил ст. Шнейдерис Е. Л.
Гр. 317
г. Николаев 1998 г.

Задача 1.
Н-ский областной Совет народных депутатов принял решение об уменьшении расходной части бюджетов районов области за счет уменьшения расходов на содержание объектов быта.
Законно ли такое решение ?
Згідно ст. 143 Конституції України
Обласні та районні ради затверджують програми соціально-економічного та культурного розвитку відповідних областей і районів та контролюють їх виконання; затверджують районні і обласні бюджети, які формуються з коштів державного бюджету для їх відповідного розподілу між територіальними громадами або для виконання спільних проектів та з коштів, залучених на договірних засадах з місцевих бюджетів для реалізації спільних соціально-економічних і культурних програм, та контролюють їх виконання; вирішують інші питання, віднесені законом до їхньої компетенції.
Згідно ст. 22 Закона Украины «про бюджетну систему України»:
Органи державної виконавчої влади і виконавчі органи місцевих Рад під час складання проектів бюджетів, уточнення бюджетів у ході їх виконання, Верховна Рада України, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, місцеві Ради народних депутатів під час розгляду проектів бюджетів, їх затвердження та уточнення в ході виконання в межах своєї компетенції в інтересах держави, населення відповідної території, мешканців населеного пункту, об'єднань громадян відповідно мають право:
визначати із своїх бюджетів обсяг фінансування заходів соціально-культурного розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць у межах планових бюджетних доходів, наданих дотацій, субвенцій, а також з урахуванням залучених коштів;

визначати розміри дотацій, субвенцій бюджетам нижчого територіального рівня та їх цільове використання;
Згідно ст. 43 Закону України про місцеве самоврядування

1. Виключно на пленарних засіданнях районної, обласної ради вирішуються такі питання:
17) затвердження відповідно районних, обласних бюджетів, внесення змін до них, затвердження звітів про їх виконання;
18) розподіл переданих з державного бюджету коштів у вигляді дотацій, субвенцій відповідно між районними бюджетами, місцевими бюджетами міст обласного значення, сіл, селищ, міст районного значення;
Следовательно областной бюджет не превысил своих полномочий и его действия законны.
Задача 2.
Налоговая инспекция доначислила предприятию НДС в связи с тем, что предприятие отнесло на налоговый кредит суммы НДС по налоговым накладным не заверенным печатью предприятия продавца.
Правомерно ли доначисление НДС ?
Згідно 7.2.1. Закона України про податок на додану вартість Платник податку зобов'язаний надати покупцю податкову накладну, що має містити зазначені окремими рядками:
а) порядковий номер податкової накладної;
б) дату виписування податкової накладної;
в) назву юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, зареєстрованої як платник податку на додану вартість;
г) податковий номер платника податку (продавця та покупця);
д) місце розташування юридичної особи або місце податкової адреси фізичної особи, зареєстрованої як платник податку на додану вартість;
е) опис (номенклатуру) товарів (робіт, послуг) та їх кількість (обсяг, об'єм);
є) повну назву отримувача;
ж) ціну продажу без врахування податку;
з) ставку податку та відповідну суму податку у цифровому значенні;
и) загальну суму коштів, що підлягають сплаті з урахуванням податку.),
Згідно Закона України Про податок на додану вартість (п. 7.4.1) Податковий кредит звітного періоду складається із сум податків, сплачених (нарахованих) платником податку у звітному періоді у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг), вартість яких відноситься до складу валових витрат виробництва (обігу) та основних фондів чи нематеріальних активів, що підлягають амортизації.
Датою виникнення права платника податку на податковий кредит вважається:
7.5.1. дата здійснення першої з подій:
або дата списання коштів з банківського рахунку платника податку в оплату товарів (робіт, послуг), дата виписки відповідного рахунку (товарного чека) - в разі розрахунків з використанням кредитних дебетових карток або комерційних чеків; або дата отримання податкової накладної, що засвідчує факт придбання платником податку товарів (робіт, послуг);
Из віше перечисленного вытекает, что предприятие имеет право на налоговый кредит, однако
Згідно п. 10.3 Закона України про податок на додану вартість правила податкового обліку встановлюються центральним податковим органом України,
Згідно приказа ДПА № 165 от 30.05.97 Про затвердження форм податкової накладної, книги обліку придбання та книги обліку продажу товарів (робіт, послуг), порядку їх заповнення п. 16. Всі складені примірники податкової накладної підписуються директором, головним бухгалтером або платником податку (для фізичної особи платника податку) та засвідчуються гербовою печаткою продавця товарів (робіт, послуг).
Згідно п. 5: Податкова накладна вважається недійсною у разі її заповнення особою, яка не зареєстрована як платник податку або у разі порушення зареєстрованим платником податку вимог даного Порядку заповнення податкової накладної чи їх невідповідності фактичним податковим зобов'язанням, заявлених продавцем.
Згідно Закона України про податок на додану вартість п. 7.4.5. Не дозволяється включення до податкового кредиту будь-яких витрат по сплаті податку, що не підтверджені податковими накладними …
У разі коли на момент перевірки платника податку податковим органом суми податку, попередньо включені до складу податкового кредиту, залишаються непідтвердженими зазначеними цим підпунктом документами, платник податку несе відповідальність у вигляді фінансових санкцій, установлених законодавством, нарахованих на суму податкового кредиту, не підтверджену зазначеними цим підпунктом документами. ( Підпункт 7.4.5 статті 7 в редакції Закону N 550/97-ВР від 26.09.97 )

Следовательно действия ГНАУ правомерны, однако прослеживается не соответствие приказа ГНАУ Закону Украины в вопросе о форме налоговой накладной. Во избежание подобных ситуаций рекомендую предприятию следить за правильным заполнением налоговой накладной.

Источники:
Конституция Украины.
Закон Украины о налоге на добавленную стоимость
Закон Украины о бюджетной системе Украины
Закон Украины о местном самоуправлении
Приказ ГНАУ от 30.05.1997г № 165 “Об утверждении форм налоговой накладной, книги учета и приобретения и книги учета продажи товаров (работ, услуг) порядка их заполнения”.