Тестові завдання з укр. мови
1. Як називається система правил про способи передачі на письмі звукового складу слів, написання їх разом, окремо і через дефіс, вживання великої букви, правильне перенесення частини слова з рядка в рядок?
а) орфоепією; б) орфографією; в) графікою.
2. Що є одиницею орфографії?
а) орфограма; б) пунктограма; в) графема.
3. Яке практичне значення додержання орфографічних норм?
а) відіграє важливу роль у спілкуванні людей, сприяє піднесенню рівня мовної культури;
б) відіграє важливу роль у спілкуванні людей;
в) сприяє піднесенню рівня мовної культури.
4. Коли вперше було видано "Найголовніші правила українського правопису"?
а) 1918р.; б) 1920р.; в) 1921 р.
5. Хто були творцями основних правописних правил з кінця XVIII і до 20-х рр. XX ст.?
а) І. Котляревський, О. Павловський;
б) М. Максимович, М. Драгоманов;
в) І. Котляревський, О. Павловський, М. Максимович, М. Драгоманов, П. Куліш, Є. Желехівський. :
6. Коли було видано повний український правопис? а) 1929р.; б) 1930р.; в) 1931 р.
7. У яких роках його перевидавали?
а) 1933р.; б) 1937р.; в) 1933 і 1937 рр.
8. Як побудовано "Український правопис" 1946 року?
а) враховано специфіку української мови;
б) забезпечено спільність з російським правописом;
в) враховано специфіку української мови і водночас забезпечено наближеність до російського правопису.
9. Коли вийшло третє, значно перероблене і доповнене видання?
а) 1989р.; б) 1990р.; В) 1991 р.
10. Яким роком датується четверте видання правопису?
а) 1993р.; б). 1994р.; в) 1995 р.

Принципи української орфографії .
1. Які принципи покладено в основу української орфографії?
а) фонетичний, морфологічний;
б) фонетичний, історичний;
в) фонетичний, морфологічний, історичний.
2. Який принцип полягає в тому, що певна морфема чи певний звук у морфемі всюди пишеться однаково, хоч в інших формах цього слова або в окремих споріднених словах вимовляється інший звук?
а) фонетичний; б) морфологічний, історичний;
в) морфологічний.
3. Який принцип враховує те, що слова пишуться так, як вони вимовляються в літературній мові?
а) фонетичний; б) морфологічний; в) історичний.
4. Який принцип полягає в тому, що слова передаються на письмі за традицією?
а) фонетичний; б) морфологічний; в) історичний.
5. Який принцип полягає в розрізненні значень слів під час їх написання?
а) смисловий; б) диференціальний; в) смисловий або диференціальний.
Правопис префіксів
І. Перед якими приголосними префікс з- переходить у с-?
а) глухими; б)к,п,г,ф,х; в) дзвінкими.
2. У яких випадках вживається префікс зі-, а в небагатьох словах зо-, зу-?
а) якщо корінь починається двома-трьома приголосними;
б) якщо корінь починається двома приголосними;
в) якщо корінь починається трьома приголосними.
3. Чи переходить приголосний а у с у префіксах без-, воз-, роз-, через-?
а) так; б) Інколи; в) ні.
4. Чи завжди у префіксах від-, між-, над; об; під;перед-, понад- пишуться букви д, ж, б?
а) так;
б) д переходить у т;
в) ні.
5. Коли вживається префікс пре-?
а) у дієсловах, що означають наближення;
б) у якісних прикметниках і прислівниках для вираження найвищого ступеня ознаки;
в) у дієсловах, що означають приєднання.
6. Коли вживається префікс при-?
а) у дієсловах, що означають наближення, приєднання, частковість та результат дії, а також у похідних словах;
б) у прикметниках, утворених від іменників з прийменником при, і в похідних словах;
в) у дієсловах, що означають наближення, приєднання, частковість та результат дії, і в похідних словах, а також у прикметниках, утворених від іменників з прийменником при, і в похідних словах.
7. Що являють собою пре, при у словах іншомовного походження?
а) префікси;
б) частину кореня;
в) можуть бути в одних випадках префіксами, в інших — частиною кореня.
8. У яких словах прі є префіксом?
а) прірва;
б) прізвисько, прізвище;
в) прірва, прізвисько, прізвище.
9. Які значення має префікс пере-?
а) "наново", "по-іншому", "через щось", "через когось";
б) завершення дії;
в) "наново", "по-іншому", "через щось", "через когось",. завершення дії.
10. Які особливості вживання префіксів від-, од-?
а) у мові художньої літератури вони виступають, як правило, паралельно; у науковій та спеціальній літературі від-;
б) у мові художньої літератури вживається префікс од-, а в науковій та спеціальній від-;
в) вони вживаються паралельно як у мові художньої літератури, так і наукової й спеціальної.
Правопис суфіксів
1. Чи завжди у суфіксах -альник, -ильник, -Ільник,
-альність після л перед н пишемо ь?
а) так; б) ні; в) у винятках не пишемо.
2. У якому значенні вживаються іменники з суфіксом -инн-?
а) означають збірні поняття;
б) означають процеси;
в) означають збірні поняття або процеси.
3. Яке значення мають іменники з суфіксом -інн-?
а) означають збірні поняття;
б) означають процеси;
в) означають збірні поняття або процеси.
4. Яке значення мають іменники з.суфіксом –енн?
а) означають збірні поняття;
б) означають процеси, абстрактні поняття;
в) означають збірні поняття або процеси.
5. У яких іменниках вживаються суфікси -ичок, -ичк(а)?
а) середнього роду із здрібніло-пестливим значенням;
б) чоловічого і жіночого роду із здрібніло-пестливим значенням;
в) усіх трьох родів із здрібніло-пестливим значенням.
6. У яких іменниках вживаються суфікси -вчок,-єчок, -вчк(а), -єчк(а)?
а) середнього роду із здрібніло-пестливим значенням;
б) чоловічого і жіночого роду із здрібніло-пестливим значенням;
в) усіх трьох родів із здрібніло-пестливим значенням.
7. Який суфікс пишеться у чоловічих іменах по батькові?
а) -Івн; б) -ович; в) -евич.
8. За допомогою яких суфіксів творяться жіночі імена по батькові?
а) -івн(а), -ївн(а); б) -івн(а); в) -ївн(а).
9. Які наголошені суфікси вживаються для підкреслення найвищого ступеня вияву ознаки? а) -єни-; б)-анн-; в) -єни-,-анн-.
10. Які суфікси вживаються у прикметниках, утворених від слів іншомовного походження, після д, г, з, с, ц, ж, ч, ш, р?
а) -Ічн-; б) -їчн-; в) -ичн-.
11. Які суфікси вживаються у прикметниках, утворених від слів іншомовного походження, після приголосних, крім д, т, з, с, ц, ж, ч, ш, р?
а) -ічн-; б) -їчн-; в) -ичн-.
12. Які суфікси вживаються у прикметниках, утворених від слів іншомовного походження, після голосних? а) -ічн-; б) -їчн-; в) -ичн-.
13. Коли у прикметниках вживаються суфікси -ев, -єв?
а) у прикметниках з основою на м'який приголосний;
б) у прикметниках з основою на м'який приголосний .та шиплячий, якщо наголос падає на основу слова;
в) у прикметниках з основою на м'який приголосний та шиплячий.
14. Коли у прикметниках пишемо суфікс -ов?
а) у прикметниках з основою на м'який приголосний;
б) у прикметниках з основою на шиплячий;
в) у прикметниках з основою на м'який приголосний та шиплячий, якщо наголос падає на закінчення.
15. У яких прикметниках завжди пишемо суфікси -ев, -єв?
а) якісних; б) відносних; в) присвійних.
16. Коли у прикметниках вживається, суфікс -ист?
а) після голосних;
б) після м'яких приголосних;
в) після приголосних.
17. Коли у прикметниках пишемо суфікс -Ісг?
а) після голосних заднього ряду;
б) після голосних;
в) після голосних переднього ряду.
18. Коли у словах вживається суфікс -ова?
а) коли наголос падає на о;
б) коли наголос падає на корінь;
в) коли наголос падає на закінчення.
19. У яких дієсловах вживаються суфікси -ір, -ир?
а) коли наголос падає на суфікс;
б) коли наголос падає на закінчення;
в) у словах іншомовного походження.
Позначення м'якості приголосних на письмі
1. Чим позначається м'якість приголосних на письмі?
а) буквою ь (м'яким знаком);
б) буквами я, ю, є, ї;
в) буквою ь та буквами я, ю, е, Т.
2. Коли м'який знак пишеться після м'яких приголосних [д'], [т'], [з'], [с'], [ц-], [дз'], [л1], [н']?
а) у кінці слова;
б) у кінці слова та складу;
в) у кінці складу.
3. Коли м'який знак пишеться перед о?
а) на початку слова;
б) у кінці слова;
в) після м'яких приголосних у середині складу.
4. У яких суфіксах пишеться м'який знак?
а) у суфіксах -ськ-, -зьк-, -цьк-, після з, с, ц;
б) у суфіксах -еньк-, -оньк-, -есеньк-, -ісіньк-, -юсіньк-;
в) у суфіксах -ськ-, -зьк-, -цьк-, -еньк-, -оньк-, -есеньк-, -ісіньк-, -юсіньк-.
5. Коли після [л] перед наступним приголосним пишеться м'який знак?
а) коли [л] позначає м'який приголосний;
б) коли наступний приголосний м'який;
в) коли [л] пом'якшився внаслідок уподібнення перед наступною буквою на позначення м'якого приголосного (крім л)..
6. Які є винятки з цього правила?
а) коли після л стоїть друге л: ллє, ллю, зілля;
б) у суфіксах -алн-, -илн-: держално, пужално, грабилно;
в) коли після л стоїть друге л: ллє, ллю, зілля; у суфіксах -алн-, -илн-: держално, пужално, грабилно; у сполученнях -лч-, -лід-, якщо вони утворилися з -лк-: спілка, спілчанин — у спілці, але Галька — Гальчин — Гальці, донька — доньчин — доньці.
7. Коли м'який знак не вживається?
а) після губних, шиплячих, після р у кінці слова і складу