Обсяг виробництва продукції за встановленим асортиментом визначається за такою залежністю:
ОВ = ОП + (Зк – Зп) , де
ОП – обсяг поставок в натуральному виразі,
Зк та Зп – запаси продукції на складі на кінець та початок планового року відповідно.
Обсяг товарної продукції характеризує обсяг продукції виробленої на підприємстві і призначеної для продажу. Він визначається за формулою:
ТП = EMBED Equation.3 iЦі + Р , де
Ni – обсяг продукції і-го виду, призначеної для продажу, в натуральних одиницях;
Ці – ціна і-го виду продукції;
n – кількість видів продукції в розширеній номенклатурі та асортименті;
Р – вартість виробничих послуг (робіт), виконаних на сторону
Валова продукція характеризує обсяг продукції, виробленої на підприємстві незалежно від стадії готовності та обчислюється за такою формулою:
ВПрод. = ТП + (НЗВк – НЗВп) + (Ік – Іп) , де
НЗВк та НЗВп – незавершене виробництво на кінець та початок звітного періоду;
Ік та Іп – вартість інструментів та інвентаря, виробленого для власних потреб на кінець та початок звітного періоду.
Валовий оборот характеризує обсяг продукції, виробленої на підприємстві незалежно від того чи була вона використана для подальшої переробки, чи призначена для кінцевого споживання.
ВО = ВЗО + ВП , де
ВЗО – внутрішньозаводський оборот;
ВП – валова продукція.
Реалізована продукція – це продукція за яку підприємство отримало гроші.
РПроз = ТП – (Зк – Зп) – (Тк – Тп) , де
Зк – Зп – залишки невідвантаженої продукції на складі на кінець та початок звітного періоду відповідно;
Тк – Тп – вартість продукції відвантаженої споживачам, термін оплати яких не став, на кінець та початок звітного періоду відповідно.
Реалізована продукція з врахуванням виконання плану поставок.
РПпп = РП – EMBED Equation.3 NHi .ЦНі , де
NHi – обсяг недопоставленої продукції і-го виду в натуральних одиницях;
ЦНі – ціна продукції і-го виду.
Чиста продукція розраховується, як різниця між валовою продукцією і матеріальними витратами та амортизаційними відрахуваннями. Використовується для характеристики діяльності підприємства з усуненням впливу матеріало- та капіталомісткості продукції:
ЧПр = ВП – (МВ + А)
Часто використовується показник умовно-чистої продукції:
УЧПр = ЧП + А
В матеріаломістких галузях виробництва використовують такий показник, як нормативна вартість обробітку:
НВО = EMBED Equation.3 НВОі . Ni , де
НВОі –нормативна вартість обробітку одиниці і-го виду продукції, що розраховується за такою формулою: НВОі = ЗМі + ЗЦі + ЗЗі + Пі . Визначається, як затрати матеріалів осн. і дод. з/пл. (разом з нарахуванням на соціальні заходи на одиницю продукції) плюс цехові витрати на одиницю продукції, плюс загальнозаводські витрати на одиницю продукції, плюс прибуток на одиницю продукції.
EMBED Equation.3
Середня величина незавершеного виробництва:
EMBED Equation.3 = EMBED Equation.3 , де
N – обсяг випуску продукції в натуральному вираженні;
С – собівартість одиниці виробу;
Тц – тривалість виробничого циклу виготовлення виробу;
Д – календарна тривалість досліджуваного періоду;
Кнз – коефіцієнт наростання затрат, пов’язаний з тим, що витрати на виробництво продукції розподіляються нерівномірно протягом виробничого циклу.
Кнз = EMBED Equation.3 ; Кнз = EMBED Equation.3 , де
См – матеріальні витрати, пов’язані з виробництвом даної продукції;
EMBED Equation.3 – всі витрати за мінусом матеріальних;
С0 – пускові (разові) витрати;
Сn – поточні витрати.
4. Обґрунтування виробничих програм ресурсами та виробничими потужностями.
Заплановані показники виробничої програми повинні бути обґрунтовані ресурсами, які є в наявності у підприємства. Таке обґрунтування здійснюється за окремими видами ресурсів. Зокрема: виробнича програма може вважатись обґрунтованою з точки зору забезпеченості трудовими ресурсами, якщо розрахований показник за залежністю (1) не менший за запланований.
ВП (ТП) = EMBED Equation.3 EMBED Equation.3 ПП0 , де (1)
Тп – товарна продукція;
EMBED Equation.3 – середньостатистична чисельність робітників;
ПП0 – продуктивність праці за рік, що передує плановому.
Виробнича програма вважається обґрунтованою з точки зору забезпечення основними фондами (ОФ), якщо показник розрахований за наведеною нижче залежністю (2) буде не нижчим за план.
ВП (ТП) = EMBED Equation.3 EMBED Equation.3 Фв , де (2)
EMBED Equation.3 – середньорічна вартість основних виробничих фондів;
Фв – фондовіддача основних виробничих фондів.
З точки зору забезпеченості матеріалами обґрунтування виробничої програми проводиться в натуральному вираженні, виходячи із запланованих обсягів постачання матеріальних ресурсів (М) і базовою матеріаломісткістю продукції (g). Тоді граничне значення виробничої програми в натуральному вираженні розраховується:
N = EMBED Equation.3 (3)
Виробнича програма обмежується величиною виробничої потужності підприємства – це максимально можливий обсяг виробленої продукції та послуг за даної величини основних виробничих фондів та процесу організації підприємства.
З точки зору використання виробничої потужності граничний рівень виробничої програми визначається, як добуток виробничої потужності на коефіцієнт використання виробничої потужності (Кв.пот.) :
ВП = ВПот EMBED Equation.3 Кв.пот.
Для узагальнюючої оцінки наявності ОФ на підприємстві використовують такий показник, як середньорічна вартість ОВФ:
якщо рух ОФ здійснювався рівномірно, то середньорічна вартість розраховується EMBED Equation.3 = EMBED Equation.3
може застосовуватись і інша формула
EMBED Equation.3 = ОВФпр + EMBED Equation.3 - EMBED Equation.3 EMBED Equation.3
, де EMBED Equation.3 ОВФпр – вартість на початок року (період);
ОВФн – надійшли протягом року;
tp – кількість місяців роботи обладнання, що надійшло до кінця року;
ОВФв –вартість ОВФ, що вибули в наслідок ряду причин;
tн – кількість місяців не роботи обладнання, що вибуло.
Для нарахування амортизації використовують такий спосіб розрахунку:
Ар= Бв EMBED Equation.3 EMBED Equation.3 (1)
, де ав – норма амортизаційних відрахувань.
Нарахування амортизації здійснюється щомісяця і місячна величина амортизаційних відрахувань визначається за формулою: Ам = EMBED Equation.3 .
Зменшуваного залишку метод – норма річних амортизаційних відрахувань визначається за залежністю:
ав= EMBED Equation.3 EMBED Equation.3 100 % , де
Лв – ліквідаційна вартість обладнання;
Пв(Бв) – первісна (балансова) вартість обладнання;
Тн – нормативний строк експлуатації обладнання.
Тоді: Ар = Зв EMBED Equation.3 EMBED Equation.3 , де Зв – залишкова вартість на початок року.
Метод подвійної регресії, за яким річна сума амортизаційних відрахувань визначається Ар = Зв EMBED Equation.3
Кумулятивний метод – річна сума амортизаційних відрахувань визначається за залежністю Ар = Бв EMBED Equation.3 , де
Тн – нормативний строк;
n – порядковий номер року за який здійснена амортизація;
k – кумулятивне число, що розраховується, як сума порядкових номерів всіх років служби обладнання.
Виробничий метод полягає у тому, що виробнича норма амортизаційних відрахувань визначається
ав = EMBED Equation.3
EMBED Equation.3 місячна величина амортизаційних відрахувань визначається, як добуток фактичного обсягу виробництва за місяць та виробничої норми амортизаційних відрахувань (ав).
Середньоспоскова чисельність розраховується діленням суми спускової чисельності працівників за всі дні календарного періоду, включаючи вихідні та святкові, на тривалість календарного періоду:
EMBED Equation.3 EMBED Equation.3 = EMBED Equation.3
Для характеристику руху працівників підприємства використовують такі основні показники:
Коефіцієнт обороту по прийому характеризує частку (питому вагу) працівників прийнятих на підприємство протягом досліджуваного періоду. Визначається відношенням чисельності прийнятих до середньоспискової чисельності працівників:
EMBED Equation.3 = EMBED Equation.3 (коефіцієнт, %)
Коефіцієнт обороту по звільненню характеризує частку (питому вагу) працівників звільнених протягом досліджуваного періоду. Визначається відношенням числа звільнених працівників до середньоспискової чисельності:
EMBED Equation.3 = EMBED Equation.3
коефіцієнт плинності
EMBED Equation.3 = EMBED Equation.3 .
Виробіток може визначатись натуральним методом:
В= EMBED Equation.3 EMBED Equation.3
EMBED Equation.3 В= EMBED Equation.3 EMBED Equation.3
Тому для узагальнюючої характеристики ППр на підприємстві використовують вартісний метод:
В = EMBED Equation.3 EMBED Equation.3
В = EMBED Equation.3 EMBED Equation.3
Основні показники, що характеризують підвищення ППр це: економія затрат праці ( EMBED Equation.3 ) та приріст виробітку ( EMBED Equation.3 ). Між ними існує таке співвідношення:
EMBED Equation.3 = EMBED Equation.3 (%)
EMBED Equation.3 = EMBED Equation.3 (%)
Обсяг беззбитковості - це обсяг випуску і реалізації продукції, при цьому підприємство не отримує і не зазнає збитків. Кількісно обсяг визначається
EMBED Equation.3 ,
де Ц - ціна одиниці продукції;
УПВ - загальна величина умовно-постійних витрат;
УЗВод.пр. - умовно-змінні витрат на одиницю продукції.
Виручка, яка відповідає обсягу беззбитковості називається порогом рентабельності.
EMBED Equation.3 ,
де Вр - виручка планова (фактична).
До показників прибутковості (рентабельності) відносяться:
Рівень рентабельності – показує величину прибутку на кожну гривню понесених поточних витрат. Розраховується як відношення прибутку до повної собівартості на виробництво та реалізацію продукції:
EMBED Equation.3 (%)
Може розраховуватись по валовому, чистому.
Норма рентабельності або рентабельність виробничих фондів – характеризує величину прибутку на кожну гривню виробничих фондів підприємства. Визначається як відношення прибутку до суми середньорічних обігових виробничих фондів та середньорічних залишків нормованих оборотних коштів:
EMBED Equation.3 (%)
Рентабельність продукції – характеризує частку прибутку в кожній гривні виготовленої та реалізованої продукції. Визначається відношенням валового прибутку до чистого доходу:
EMBED Equation.3 (%)
Рентабельність майна підприємства – характеризує величину прибутку, що припадає на кожну гривню вартості майна підприємства та показує ефективність використання майна підприємства. Визначається як відношення прибутку до вартості майна підприємства:
EMBED Equation.3 (%)
В основному розраховується по фінансовому результату господарської діяльності.
Рентабельність власного капіталу – характеризує окупність власного капіталу підприємства. Визначається відношенням чистого прибутку до величини власного капіталу підприємства:
EMBED Equation.3 (%)