НУ "Львівська політехніка"
Базовий напрям "Інформаційна безпека"
Білет N 27
1. Яка логічна функція (кон’юнкція, диз’юнкція, сума по модулю) здійснюється над знаковими кодами операндів для знаходження знака результату при множенні та діленні чисел в АЛП?
2. Чи можна передавати неперервні повідомлення по дискретному каналу?
а) так;
б) ні.
3. Вкажіть неправильний запис числа мовою Паскаль:
а) 5 б) E-1 в) 3.2
4. Від'ємний зворотний зв'язок за напругою приводить до збільшення, зменшення чи залишає незмінним вихідний опір підсилювача?
5. Дайте характеристику магніто-контактним сенсорам та шлейфам.
Магніто-контактні сенсори та шлейфи призначені для реєстрації факту відкривання дверей і вікон, на яких встановлені. Є 2 види їх встановлення – зовнішнє і приховане. Всі магніто-контактні сенсори виконуються на основі герконів, контакти яких замикаються чи розмикаються при наближенні чи віддаленні постійного магніту. Підключаються вони за допомогою дротяного шлейфу до охоронних систем.
6. Дати визначення терміну «Справа».
це сукупність документів або документи, які стосуються одного питання чи галузі діяльності й уміщені в окрему обкладинку
7. Означення ланцюгового дробу.
Ланцюговий (чи неперервним ) дробом називається вираз виду:

Домовимося називати числа q 1 , q 2 ,..., q n ,... - неповними частками і вважаємо, що q 1 ??Z, а q 2 ,..., q n ,... ??N . Числа
??1 = q 1 , ??2 = q 1 +, ??3 = q 1 +, і т.д.
називаються прямуючими дробами ланцюгового дробу ??.
Ланцюговий дріб може бути кінцевим (має скінченне число дробових ліній і неповних часток), так і нескінченним вниз і вправо. У першому випадку дріб є деяким раціональним числом, у другому - поки незрозуміло чим дріб взагалі є, але зрозуміло, що всі його прямуючі дроби - раціональні числа.
Домовимося називати значенням (чи величиною) нескінченного ланцюгового дробу границю нескінченної послідовності його прямуючих дробів:

(поки без усякого доказу існування цієї границі).
8. До системи просторового зашумлення, що застосовується для створення маскуючих електромагнітних завад, ставляться такі вимоги:
а) система повинна створювати електромагнітні завади в діапазоні частот можливих побічних електромагнітних випромінювань ТЗПІ.
б) створювані завади повинні мати регулярну структуру.
в) рівень створюваних завад (як по електричній, так і по магнітній складовій поля) повинен забезпечити відношення сигнал/шум на межі контрольованої зони менше допустимого значення у всьому діапазоні частот можливих побічних електромагнітних випромінювань ТЗПІ.
г) на межі контрольованої зони рівень завад системи просторового зашумлення не повинен перевищувати рівня інформаційного сигналу.
9. Стартстопний телеграфний апарат передає кожну букву сімома імпульсами: стартовим (20 мс), п'ятьма інформаційними (20 мс кожний) та одним стоповим (30 мс). Визначити коефіцієнт помилок, якщо за годину неперервної роботи було зафіксовано 6 помилково прийнятих букв.

10. Для наведеної схеми RC-генератора розрахувати частоту гармонічних коливань на його виході і значення резисторів в колі від'ємного зворотного зв'язку, якщо: R=3 кОм, С=51нФ, Rнmin=1 кОм.

Розв‘язання.
Частота гармонічних коливань на виході генератора:

Розрахуємо опори резисторів :
приймемо

11. Що таке обробка секретної інформації?
Це вся сукупність операцій (збирання, введення, записування, перетворення, зчитування, зберігання, знищення, реєстрація), що здійснюються за допомогою технічних і програмних засобів, включаючи обмін по каналах передачі даних
12. Для чого застосовують метод «випалювання» і в чому його суть?
Метод "випалювання" реалізується шляхом подачі в лінію високоволь-тних (напругою більш 1500 В) імпульсів, що приводять до електричного "ви-палюванню" вхідних каскадів електронних пристроїв перехоплення інформа-ції і блоків їх живлення, гальванічне підключених до телефонної лінії.
При використанні даного методу телефонний апарат від лінії відключа-ється. Подача імпульсів у лінію здійснюється два рази. Перший (для "випа-лювання" паралельно підключених пристроїв) - при розімкнутій телефонній лінії, другий (для "випалювання" послідовно підключених пристроїв) - при закороченій (як правило, у центральному розподільному щитку будинку) телефонної лінії.
13. Написати програму на мові Сі для визначення добутку значень елементів над допоміжною діагоналлю матриці А={аij}, де i=j=47. Ввід елементів матриці здійснити з клавіатури.
#include <stdio.h>
#include <math.h>
#include <conio.h>
#define n 47
//===========suma elementiv v stovpchukax pid golovnoju diagonalju==========
void dob_value(int mat[n][n])
{
int dob=1,i,j;
for(i=0;i<n;i++)
{
for(j=0;j<(n-(i+1));i++)
{
dob*=mat[i][j];
}
}
printf("dobutok elementiv nad golovnoju diagonalju rivna %d",dob);
}
//=========tilo osnovnoji programu============================
void main(void)
{
//-------ogoloshenja zminux-----------
int i,j;
int mat[n][n];
/*------------enter from keybord--------------*/
for (i=0;i<n;i++)
{
for (j=0;j<n;j++)
{
printf (" enter element %d,%d ",i+1,j+1);
scanf ("%d",&mat[i][j]);
}
printf ("\n");
}
dob_value(mat);
}
14. Екранування технічних засобів. Призначення та основні види екранування.
Функціонування будь-якого технічного засобу інформації пов'язано з протіканням по його струмопровідних елементах електричних струмів різних частот і утворенням різниці потенціатів між різними точками його електрич-ної схеми, що породжують магнітні й електричні поля, які називаються побі-чними електромагнітними випромінюваннями (ПЕМВ).
Ефективним методом зниження рівня ПЕМВ є екранування їхніх джерел. Розрізняють наступні способи екранування;
- електростатичне;
магнітостатичне;
електромагнітне.
Електростатичне і магнітостатичне екранування засновані на замиканні екраном (який володіє в першому випадку високою електропровідністю, а в другому - магнітопровідністю) відповідно електричного і магнітного полів.
Електростатичне екранування практично зводиться до замикання елек-тростатичного поля на поверхню металевого екрана і відводу електричних зарядів на землю (на корпус приладу).
Магнітостатнчне екранування використовується при необхідності при-душити наведення на низьких частотах від 0 до 3...10 кГц.
На високих частотах застосовується винятково електромагнітне екранування. Дія електромагнітного екрана заснована на тім, що високочастотне електромагнітне поле послабляється ним же створеним (завдяки вихровим струмам, що утворяться в товщі екрана) полем зворотного напрямку.
Схвалено Методичною радою ІКТА
Протокол № 35 від 06.06.2006 р.
Заст. директора ІКТА П. Столярчук