НУ "Львівська політехніка"
Базовий напрям "Інформаційна безпека"
Білет N 19
1. Чи може число в вісімковій системі числення мати такий запис X(8) =3576810 (так,ні)
2. Особливість коду Грея у тому, що
а) кількість одиниць у комбінації є завжди парною;
б) кожна наступна комбінація відрізняється від попередньої одним символом;
в) кількість одиниць в комбінації є постійною.
3. При однаковому коефіцієнті підсилення постійна часу багатокаскадного підсилювача більша порівняно з однокаскадним:
а) так; б) ні.
4. Яка із залежностей фотодіода Ід = f(Ф) чи Еф = f(Ф) є лінійною?
5. Наведіть державні стандарти та нормативно – правові документи які регулюють діяльність недержавних охоронних служб та служб захисту інформації.
6. Дати визначення терміну «Ступень секретності».
7. Запишіть вираз, який засобами MySQL додає до БД нового користувача semen з правами адміністратора але з обмеженням на доступ з сервера www.nails.ua.
8. До технічних заходів захисту інформації з використанням активних засобів відносяться:
а) локалізація випромінювань.
б) просторове зашумлення.
в) лінійне зашумлення.
г) контроль і обмеження доступу на об’єкти ТЗПІ й у виділені приміщення.
9. Визначити ентропію системи, яка описується дискретною випадковою величиною Х з таким розподілом: EMBED Equation.3 , EMBED Equation.3 .
10. Процедури мови Паскаль: призначення, синтаксис опису прцедури, приклад.
11. Як доставляються документи зі ступенем секретності “цілком таємно” та “таємно” у межах даного населеного пункту?

12. Китайська теорема про лишки.
13. Побудувати залежність зміни напруги на затискачах якоря тахометра постійного струму від частоти обертання, якщо коефіцієнт підсилення Кпідс = 10мВ/(об/хв), опір якоря Rя = 2Ом, опір навантаження Rн = 500кОм, частота обертання холостого ходу п0 = 5000 об/хв.
14. Знайти максимальну та мінімальну складність обчислення функції F(x)=x6-x4+x2.


Схвалено Методичною радою ІКТА
Протокол № 35 від 06.06.2007 р.
Заст. директора ІКТА П. Столярчук