НУ "Львівська політехніка"
Базовий напрям "Інформаційна безпека"
Білет N 19
1. Чи може число в вісімковій системі числення мати такий запис X(8) =3576810 (так,ні)
2. Особливість коду Грея у тому, що
а) кількість одиниць у комбінації є завжди парною;
б) кожна наступна комбінація відрізняється від попередньої одним символом;
в) кількість одиниць в комбінації є постійною.
3. При однаковому коефіцієнті підсилення постійна часу багатокаскадного підсилювача більша порівняно з однокаскадним:
а) так; б) ні.
4. Яка із залежностей фотодіода Ід = f(Ф) чи Еф = f(Ф) є лінійною?
5. Наведіть державні стандарти та нормативно – правові документи які регулюють діяльність недержавних охоронних служб та служб захисту інформації.
6. Дати визначення терміну «Ступень секретності».
категорія, яка характеризує важливість секретної інформації, ступінь обмеження доступу до неї та рівень її охорони державою
7. Запишіть вираз, який засобами MySQL додає до БД нового користувача semen з правами адміністратора але з обмеженням на доступ з сервера www.nails.ua.
Grant all privileges on *.* to semen@www.nails.ua;
8. До технічних заходів захисту інформації з використанням активних засобів відносяться:
а) локалізація випромінювань.
б) просторове зашумлення.
в) лінійне зашумлення.
г) контроль і обмеження доступу на об’єкти ТЗПІ й у виділені приміщення.
9. Визначити ентропію системи, яка описується дискретною випадковою величиною Х з таким розподілом: EMBED Equation.3 , EMBED Equation.3 .
10. Процедури мови Паскаль: призначення, синтаксис опису прцедури, приклад.
Призначення для розв’язування додаткових задач. Дозволяють зменшити код програми, коли деяку задачу в програмі необхідно виконувати кілька разів.
синтаксис опису прцедури procedure <Назва процдури> (<список формальних параметрів>)
<Розділи описів і оголошення процедури>
{Оголошені тут зміні називаються локальними}
Begin
<Розділи команд процедури>
End;
Приклад const
a: integer=5;
b: integer=7;
{-----------}
Procedure inc2(var c: integer; b: integer);
Begin{inc2}
C:=c+c;
B:=b+b;
Writeln(‘podvojenja : ’, c:5, b:5)
End{inc2};
{------------}
Begin{main}
Writeln(‘vxidni :’, a:5, b:5);
Inc2(a,b);
Writeln(‘rizalt:’,a:5, b:5)
End{main}.
11. Як доставляються документи зі ступенем секретності “цілком таємно” та “таємно” у межах даного населеного пункту?
У межах пішої досяжності одного населеного пункту з дозволу начальника РСО кореспонденція може доставлятися двома виконавцями або співробітниками РСО в спецпапках (спецчемоданах), опечатаних печаткою РСО. В усіх випадках доставка документів не повинна привертати увагу сторонніх осіб.
У межах однієї території, що охороняється, кореспонденція може передаватися в незаконвертованому вигляді одним співробітником РСО або виконавцем за розносною книгою в спецпапках (спецчемоданах).
Доставляти кореспонденцію на громадському транспорті забороняється.
12. Китайська теорема про лишки.
(Китайська теорема про лишки). Нехай дана найпростіша система порівнянь першого степеня:
EMBED Equation.3 (*)INCLUDEPICTURE \d \z "../pict/19-009.gif"
де m1,m2,...,mk попарно взаємно прості. Нехай, m1 m2 ...mk =Ms ms; Ms Ms????1(mod ms) (Очевидно, що таке число Ms???завжди можна підібрати хоча б за допомогою алгоритму Евкліда, оскільки (ms, Ms )=1); x0 =M1 M1??b1+M2 M2??b2 +...+Mk Mk??bk. Тоді система (*) рівносильна одному порівнянню
x ??x0 (mod m1 m2 ...mk ),
а саме набір розв’язків (*) збігається з набором розв’язків порівняння x??x0(mod m1m2 ...mk).
Доказ. Маємо: ms ділить Mj, при s?j. Отже, x0 ??Ms Ms??bs (mod ms), звідки x0??bs(mod ms). Це означає, що система (*) рівносильна системі
EMBED Equation.3INCLUDEPICTURE \d \z "../pict/19-010.gif"
яка, у свою чергу, рівносильна одному порівнянню x??x0 (mod m1 m2 ...mk ).
13. Побудувати залежність зміни напруги на затискачах якоря тахометра постійного струму від частоти обертання, якщо коефіцієнт підсилення Кпідс = 10мВ/(об/хв), опір якоря Rя = 2Ом, опір навантаження Rн = 500кОм, частота обертання холостого ходу п0 = 5000 об/хв.
1.Напруга на затискачах якоря тахометра має таку залежність від обертів:
EMBED Equation.3
2. Оскільки залежність лінійна, то визначимо дві точки для побудови графіка:
1)n=0, Uя=0;
2)n=3000 об/хв, U=30В
EMBED Visio.Drawing.11
14. Знайти максимальну та мінімальну складність обчислення функції F(x)=x6-x4+x2.
E = x6 – x4 + x2
Максимальна складність:
Z1 = x ? x;
Z2 = Z1 ? x;
Z3 = Z2 ? x;
Z4 = Z3 ? x;
Z5 = Z4 ? x;
Z6 = Z5 – Z3;
Z7 = Z6 + Z1 Складність = 7
Мінімальна складність:
Z1 = x ? x;
Z2 = Z1 – 1;
Z3 = Z1 ? Z2;
Z4 = Z3 + 1;
Z5 = Z4 ? Z1 Складність=5


Схвалено Методичною радою ІКТА
Протокол № 35 від 06.06.2007 р.
Заст. директора ІКТА П. Столярчук