НУ "Львівська політехніка"
Базовий напрям "Інформаційна безпека"
Білет N 14
1. Яка мінімальна кількість тригерів потрібна для побудови лічильника з модулем лічби 7?
2, 3, 4, 5, 6, 7
2. Що таке віддаль між кодами?
а) число позицій чи символів, в яких комбінації відрізняються одна від іншої;
б) кількість одиниць в двійковому коді;
в) кількість нулів в війковому коді.
3. При однакових масогабаритах більшу потужність в навантаження спроможний віддавати магнітний підсилювач з додатним зворотним зв'яз ком:
а) внутрішнім;
б) зовнішнім.
4. Дрейф носіїв електричного заряду в напівпровіднику зумовлений градієнтом концентрації носіїв, електричним полем чи температурою напівпровідника?
5. Мікроконтролери сімейства AVR виконані за CISC-архітектурою (так,ні)
6. Справи тимчасового зберігання ( до 10 років) передаванню до секретного архівного підрозділу:
підлягають в обов’язковому порядку
не підлягають
після рішення експертної комісії
7. Запишіть вираз, який засобами MySQL створює таблицю employee біжучої бази даних з атрибутами emp_id, emp_name, emp_surnam, emp_title. Виберіть відповідний тип атрибутів. Запишіть вираз, який засобами MySQL додає до БД нового користувача petro з правами читання, запису та внесення змін до таблиці services бази даних shop.
Create table employee(
emp_id smallint(5) unsigned not null auto_increment,
emp_name varchar(30) not null,
emp_surnam varchar(50) not null,
emp_title varchar(50) not null,
primary key(emp_id));
Grant select, insert, update on shop.services to petro@'%' identified by 'ptr';
bin/mysqladmin -u root -p flush-privileges
8. Небезпечною зоною 1 - називається :
а) простір навколо ТЗПІ, у межах якого на випадкових антенах наводиться інформаційний сигнал вище допустимого (нормованого) рівня.
б) простір навколо ТЗПІ та ДТЗС, у межах якого на спеціальних антенах наводиться інформаційний сигнал вище допустимого (нормованого) рівня.
в) простір навколо ДТЗС, у межах якого на антенах наводиться інформаційний сигнал вище допустимого (нормованого) рівня.
г) простір навколо ТЗПІ, у межах якого на випадкових антенах наводиться інформаційний сигнал не вище допустимого (нормованого) рівня.
9. Додати два числа, що задані у формі з плаваючою комою:
[A]пр = 0 110 0 00110 [В]пр = 0 111 0 10101
( ma ( a ( m в ( в
знак знак знак знак
порядку числа порядку числа
А=
0
1
1
0
0
0
0
1
1
0

В=
0
1
1
1
0
1
0
1
0
1

А’=
0
1
1
1
0
0
0
0
1
1

B=
0
1
1
1
0
1
0
1
0
1

C=
0
1
1
1
0
1
1
0
0
0


0.00011
0.10101
0.11000
10. Оператор циклу з передумовою мови Паскаль: призначення, синтаксис, приклад застосування.
В операторе цикла с постусловием (начинающимся со слова repeat) выражение, которое управляет повторным выполнением последовательности операторов содержится внутри оператора repeat.

Результат выражения должен быть булевского типа. Операторы, заключенные между ключевыми словами repeat и until, выполняются последовательно до тех пор, пока результат выражения не примет значение True. Последовательность операторов выполнится по крайней мере один раз, поскольку вычисление выражения производится после каждого выполнения последовательности операторов.
Приведем примеры оператора цикла с постусловием:
Var n: integer;
h: real;
begin
read (n)
write (n)
h:=0;
repeat
h:=h+1/n
n:=n-1
until n=0;
writeln (h)
end.
11. Наведіть перелік відомих вам загроз інформаційним масивам на підприємстві, зосереджених у документаційній формі та у вигляді інформаційних сигналів в обчислювальних системах.
До загроз інформаційним масивам, зосереджених у документаційній формі відносяться:
- знищення документів як навмисно (з певною метою), так і випадково;
- неправильні умови зберігання паперових документів, що призводить до повної або часткової втрати цінної інформації;
- неправильна організація або відсутність організації діловодства, зберігання, видачі, знищення документів.
До загроз інформаційним масивам, зосереджених у вигляді інформаційних сигналів в обчислювальних системах відносяться:
- відмови основної апаратури, систем передавання даних, носіїв інформації; відмови програм; відмови систем живлення, систем забезпечення нормальних умов роботи апаратури та персоналу (електроживлення, охолодження та вентиляції, ліній зв’язку тощо);
- збої основної апаратури систем передавання даних; збої систем живлення, систем забезпечення нормальних умов роботи апаратури та персоналу;
- пошкодження носіїв інформації; поломка апаратури;
- побічне електромагнітне випромінювання основних технічних засобів (пристроїв наочного відображення, системних блоків, периферійної апаратури, апаратури зв’язку, ліній зв’язку, кабелів);
- паразитні наведення у системах каналізації, у мережах теплопостачання, у системах вентиляції, в шинах заземлення, в мережах живлення, в колах телефонізації;
- можливість спеціального впливу (електромагнітне та високочастотне опромінювання об’єкту захисту);
- відключення або вивід з ладу підсистем забезпечення функціонування обчислювальних систем (електроживлення, охолодження та вентиляції, ліній зв’язку тощо);
- Фізичне зруйнування системи (внаслідок вибуху, підпалення і т.д.), пошкодження всіх або окремих найбільш важливих компонентів АС (пристроїв, носіїв важливої системної інформації, осіб з числа персоналу і т.д.)
12. Діофантові рівняння. Частковий та повний розв’язок.
ax + by = c ,
де a , b , c ??Z ; a і b - не нулі.
Нехай ( a , b ) = d . Тоді a = a 1 d ; b = b 1 d і рівняння виглядає так:
a 1 d· x + b 1 d· y = c , тобто d· ( a 1 x + b 1 y ) = c .
в такого рівняння є розв’язок (пари цілих чисел x і y ) тільки тоді, коли d | c . Нехай d | c . Поділимо обидві частини рівняння на d, і далі будемо вважати, що ( a , b ) = 1.
Випадок 1. Нехай c = 0, рівняння має вид ax + by = 0 - " однорідне лінійне діофантове рівняння". Тоді:
x = b / a * y
Оскільки x має бути цілим числом, то y = at , де t - довільне ціле число (параметр). Значить x = - bt і розв’язками однорідного діофантового рівняння ax + by = 0 є усі пари виду {- bt , at }, де t = 0; ±1; ±2;... Множина усіх таких пар називається загальним розв’язком лінійного однорідного діофантового рівняння, будь-яка ж конкретна пара з цієї множини називається частковим розв’язком.
Випадок 2. Нехай тепер c ??0. Цей випадок закривається наступною теоремою.
Теорема. Нехай ( a , b ) = 1, { x 0 , y 0 } - частковий розв’язок діофантового рівняння ax + by = c . Тоді його загальний розв’язок задається формулами:

Таким чином, в теорії лінійних діофантових рівнянь загальний розв’язок неоднорідного рівняння є сумою загального розв’язку відповідного однорідного рівняння і якогось (кожного) часткового розв’язку неоднорідного рівняння.
Як же шукати саме частковий розв’язок { x 0 , y 0 }. Ми домовилися, що ( a , b ) = 1. Це означає, що знайдуться такі u і v з Z , що au + bv = 1 (пункт 4), причому ці u і v знаходимо за допомогою алгоритму Евкліда. Помножимо тепер рівність au + bv = 1 на c і одержимо: a ( uc ) + b ( vc ) = c , тобто x 0 = uc , y 0 = vc .
13. Ансамблі повідомлень та об’єднані. Ймовірності сумісних подій приведені в таблиці. Визначити:
а) ентропію повідомлень та ;
б) ентропію об’єднаного ансамблю ,;
в) умовні ентропії ансамблів.


a) Ентропія повідомлень X та Y:
б) Ентропія ансамблю:

в). Умовна ентропія ансамблів:

14. Опишіть фізичну природу виникнення та охарактеризувати можливі шляхи утворення каналу побічних електромагнітних випромінювань і наводів, радіотехнічного, параметричного та хімічного каналів витоку інформації.
До каналів побічних електромагнітних випромінювань і наводів відносяться:
- перехоплення побічних електромагнітних випромінювань (ПЕМВ) елементів технічних засобів передачі інформації (ТЗПІ);
- перехоплення ПЕМВ на частотах роботи високочастотних (ВЧ) генераторів у ТЗПІ і ДТЗС;
- перехоплення ПЕМВ на частотах самозбудження підсилювачів низької частоти ТЗПІ;
Перехоплення побічних електромагнітних випромінювань ТЗПІ здійснюється засобами радіотехнічної розвідки, розміщеними поза контрольованою зоною
- зняття наводок ПЕМВ ТЗПІ зі сполучних ліній ДТЗС і сторонніх провідників: можливе шляхом безпосереднього підключення до сполучних ліній ДТЗС і сторонніх провідників, а також до систем електроживлення і заземлення ТЗПІ.
Параметричний канал витоку телекомунікаційної інф. утворюється шляхом „високочастотного опромінення” ТЗПІ. Для перехоплення інформації необхідні спеціальні високочастотні генератори з антенами, що мають вузькі діаграми спрямованості, і спеціальні радіоприймальні пристрої.
Параметричний канал витоку акустичної інф. утворюється шляхом „високочастотного опромінення” приміщення, де встановлені напівактивні закладні пристрої чи технічні засоби, що мають елементи, деякі параметри яких змінюються за законом зміни акустичного (мовного) сигналу. Для перехоплення інф. з даного каналу необхідний спеціальний передавач зі спрямованим випромінюванням і приймач.
Схвалено Методичною радою ІКТА
Протокол № 35 від 06.06.2007 р.
Заст. директора ІКТА П. Столярчук