Білет № 15
1-й рівень ( по 1 балу)
1. Яка мінімальна кількість тригерів потрібна для побудови однієї декади двійково-десяткового лічильника?
2, 3, 4, 5, 10
2. Як треба вибирати інтервал між сусідніми відліками сигналу в методі накопичення при оптимальному прийомі?
а) в залежності від середньої потужності завади;
б) менше інтервалу кореляції завади;
в) більше часу кореляції завади.
3. Чи можливо реалізувати коефіцієнт зворотнього зв'язку Кзз >1 в магнітних підсилювачах з самонасиченням?
а) так; б) ні.
4. На якому рисунку подано умовне графічне позначення ПТ з ізольованим затвором та індукованим каналом р-типу?
EMBED Visio.Drawing.11 EMBED Visio.Drawing.11 EMBED Visio.Drawing.11
а); б); в).
5. Вкажіть значення прапорців Z, C, N, V, S, H регістра SREG після виконання наступної послідовності команд:
LDI R16, -45
LDI R17, 0xC1
ADD R16, R17
6. Дати визначення терміну «Гриф секретності».
7. Запишіть вираз, який засобами MySQL вносить в таблицю services з атрибутами ser_id, ser_name, ser_kind, ser_price певні значення.
8. Небезпечною зоною 2 - називається :
а) зона, у якій можливі перехоплення (за допомогою розвідувального приймача) побічних електромагнітних випромінювань і наступна розшифровка інформації, що міститься в них, (тобто зона, у межах якої відношення "інформаційний сигнал/завада" перевищує допустиме нормоване значення).
б) зона, у якій не можливі перехоплення (за допомогою розвідувального приймача) побічних електромагнітних випромінювань і наступна розшифровка інформації, що міститься в них, (тобто зона, у межах якої відношення "інформаційний сигнал/завада" перевищує допустиме нормоване значення).
в) зона, у якій можливі перехоплення (за допомогою випадкової антени) побічних електромагнітних випромінювань і наступна розшифровка інформації, що міститься в них, (тобто зона, у межах якої відношення "інформаційний сигнал/завада" перевищує допустиме нормоване значення).
2-й рівень ( по 8 балів)
9. Додати два числа, що задані у формі з плаваючою комою:
[A]пр = 0 101 1 11000 [В]пр = 0 110 0 11100
? ma ? a ? m в ? в
знак знак знак знак
порядку числа порядку числа
10. Оператор циклу з післяумовою мови Паскаль: призначення, синтаксис, приклад застосування.
11. Перерахуйте організаційні заходи, які можна застосувати для контролю та розмежування доступу на територію підприємства та окремі його об’єкти.
12. Обчислення прямуючих дробів.

3-й рівень ( по 15 балів)
13. Зобразіть епюр амплітудно-імпульсно модульованого (АІМ) сигналу, коли шпаруватість ?=4; визначте період дискретизації Тд , при якому можливе повне відновлення неперервного сигналу uc(t), якщо найбільша частота спектру первинного сигналу Fc = 3 кГц.

14. Дайте визначення реляційної алгебри та вкажіть які елементи її складають. Перечисліть правила визначення схеми результату реляційного виразу.