Білет № 1
1-й рівень ( по 1 балу)
1. Схема якого пристрою зображена на рисунку? D D D
а) асинхронний двійковий лічильник; C C C
б) синхронний двійковий лічильник; R R R
с) регістр зсуву.

2. Який з алгоритмів виконання операції ділення (з відновленням остачі чи без відновлення остачі) забезпечує більшу швидкодію?
3. Які операції мають місце при імпульсно-кодовій модуляції?
а) дискретизація, квантування і кодування;
б) завадостійке кодування та дискретна модуляція.
4. Вкажіть, скільки операцій виконується при обчисленні виразу мовою Паскаль (x+1/2)*(y+7/10)-3/4:
а) 8 б) 6 в) 7 г) 10 д) 4
5. Пряма адресація – це адресація, при якій в команді вказана адреса даних
( так, ні)
6. Дайте характеристику сенсорам розбиття скла та контактним сенсорам.
7. Відповідальність за організацію діловодства несе :
начальник управління справами установи, організації
працівник установи, призначений наказом по установі, організації за ведення діловодства
керівник установи, організації
8. Означення простого числа.
2-й рівень ( по 8 балів)
9. Привести схему очікуючого мультивібратора на логічних елементах І-НЕ, часові діаграми, що ілюструють його роботу, вираз для тривалості вихідного імпульса.
10. Телеметричний сигнал має ширину спектру 100...500 Гц. Визначити число відліків цього сигналу за час 20 с.
11. Класифікуйте мікропроцесори за призначенням, типом архітектури та системи команд.
12. Хто такий державний експерт з питань таємниць?
3-й рівень ( по 15 балів)
13. На вхід транзисторного ключа з спільним емітером подано відкриваючу напругу Е1=5В. Коефіцієнт передачі струму ?=50; гранична частота підсилення транзистора f?=5МГц; напруга живлення Ек=10В; опори резисторів в колекторному і базовому колах транзистора Rk=1кОм; R?=5кОм.Визначити тривалість фронту включення ключа t?o.
14. Використовуючи кремнієвий стабілітрон (Uст=8 В; EMBED Equation.3Ом; Іст.ном=10 мА) побудувати параметричний стабілізатор напруги і розрахувати його параметри. Дано: Uвх=32 В; Uвих=16 В; Rн=1,6 кОм.