НУ "Львівська політехніка"
Базовий напрям "Інформаційна безпека"
Білет N 3
Чи можна досягти насичення транзисторного ключа з спільним емітером зменшуючи базовий струм транзистора? (так,ні)
2. Чи використовується операція додавання при множенні чисел з плаваючою комою? (так, ні)
3. Як називається режим одночасної передачі інформації в зустрічних напрямках?
а) дуплексний;
б) симплексний;
в) напівдуплексний.
4. Вкажіть помилковий запис мовою Паскаль:
а) true+false б) a or (not b) в) 2.5+8E1 г) x<y
5. Безпосередня адресація - адресація, при якій адреса даного вказана в одній з регістрових пар (так, ні)
6. Наведіть відомі вам критерії оцінки надійності систем безпеки.
7. Прохід на територію установи здійснюється за:
Постійними, тимчасовими, разовими перепустками
Матеріальними перепустками
Усними вказівками
8. Означення числа порівняльного за модулем.
9. Вказати можливі застосування тригера Шмітта, навести відповідні часові діаграми.
10. Визначте, яку кількість каналів можна організувати в синхронному дискретному каналі із смугою пропускання 2000 Гц, якщо тривалість одиничних елементів, що подаються від джерела становить 20 мс, а для ознаки синхроімпульсу використано потрійну тривалість канального сигналу.
11. Назвати всі програмно-доступні елементи МП Intel 8080.
12. Засекречування матеріальних носіїв інформації:
13. Транзисторний ключ з спільним емітером знаходиться на границі насичення. Під дією закриваючої напруги в його базовому колі протікає зворотній струм Iб=0.5мА. Коефіцієнт передачі струму ?=100; гранична частота підсилення транзистора f?=10МГц; напруга живлення Еk =10В; опір резистора в колекторному колі Rk=2кОм. Визначити тривалість фронту виключення ключа t1ф.
14. Для підсилювального каскаду з спільним емітером розрахувати нестабільність колекторного струму при зміні температури оточуючого середовища від 20оС до 50оС. Дано: Rк=1 кОм, Rе=510 Ом, Rб1=39 кОм, Rб2=16 кОм, ?=50, Іко=5 мкА (?Т=20оС), ??/??Т =2 10-4 1/ºС, Іок =5 мА.


Схвалено Методичною радою ІКТА
Протокол № 35 від 06.06.2007 р.
Заст. директора ІКТА П. Столярчук