УДК 336. 226. 142. 4
Трембіцька І.В., студентка (Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне)
“Фондовіддача основних виробничих фондів підприємства та ефективність виробництва”
В статті висвітлюється питання впливу рівня фондовіддачі основних виробничих фондів підприємства на ефективність виробництва (витрат на 1 грн продукції). Дослідженням встановлено, що підвищення рівня фондовіддачі з 1,089 грн/грн до 1,354 грн/грн забезпечує збільшення обсягу виробництва продукції з 1820,0 тис. грн до 4810,0 тис. грн.
In the article the question of influence of level of fondoviddacha of capital production assets of enterprise lights up on efficiency of production (charges on 1 grn of products). It is set research, that the increase of level of fondoviddacha from 1,089 grn/grn to 1,354 grn/grn provides the increase of production of goods volume from 1820,0 thousand of grn to 4810,0 thousand grn.
Ефективність виробництва на підприємстві значною мірою визначається рівнем фондовіддачі, який характеризує рівень використання основних виробничих фондів. Від їх рівня залежать обсяги виробництва, собівартість продукції, продуктивність праці. Таким чином підвищення рівня фондовіддачі основних виробничих фондів підприємства забезпечує збільшення обсягу виробництва, зниження собівартості продукції, підвищення рівня продуктивності праці, що в кінцевому підсумку впливає на результати господарської діяльності підприємства.
Підприємство – основна господарська ланка народного господарства країни, від результатів господарювання яких залежить економічний розвиток держави в умовах ринкових відносин; підприємство функціонує самостійно на засадах самоокупності і самофінансово, і тому воно саме в першу чергу зацікавлене в підвищенні ефективності виробництва та збільшенні прибутковості.
У вирішенні цього завдання велика роль відводилась проблемі підвищення ефективності використання основних виробничих фондів підприємства, які підвищують рівень його матеріально-технічної бази, яка в значній мірі визначає обсяги виробництва продукції. Проте ефективність виробництва продукції на підприємстві залежить не тільки від забезпечення його основними виробничими фондами, але і від ступеня їх використання.
Велика роль відводиться проблемі підвищенню використання ОВФ, який дає змогу збільшити обсяг виробництва і його ефективність. Підприємство повинно прагнути до збільшення даного показника, що дозволить підвищити ефективність виробництва.
Враховуючи те, що основні виробничі фонди визначають рівень матеріально-технічної бази підприємства, від використання якої залежать результати господарської діяльності, які значною мірою залежать від рівня їх фондовіддачі. Тому, виходячи із вище сказаного, для підприємств актуальною темою є визначення впливу рівня фондовіддачі на кінцеві результати господарювання.
Актуальність досліджуваної проблеми полягає в тому, що від рівня фондовіддачі залежить ефективність виробництва: зменшуються витрати на 1 грн. продукції, знижується собівартість продукції, підвищується продуктивність праці. Тому підприємства зацікавлені у збільшенні фондовіддачі, що в свою чергу збільшує ефективність виробництва.
Метою роботи було дослідити рівень використання основних виробничих фондів, їх стану та ефективніості виробництва, а точніше вплив фондовіддачі на обсяги виробництва продукції та ефективність виробництва.
Об’єктом дослідженя була вибірка, обсяг якої становить 28 підприємств.
В науково-дослідній роботі були використані наступні методи дослідження: метод економічного групування, метод середніх величин, правило трьох сігм, метод кореляційного аналізу взаємозв’язків, аналіз, синтез, метод відносних величин, метод абсолютних величин та інші.
Дослідженням встановлено, що рівень фондовіддачі основних виробничих фондів насамперед впливає на обсяги виробництва продукції
Провівши певні обрахунки необхідно визначити коефіцієнт кореляції, тобто тісноту взаємозв’язку між фондовіддачою основних виробничих фондів підприємства і обсягом виробництва продукції.
Оскільки коефіцієнт кореляції r<0, то це означає, що між фондовіддачою основних виробничих фондів і обсягом виробництва продукції існує обернений зв’язок. Для визначення суттєвості зв’язку необхідно обчислити критерій Стюдента. В результаті проведення обрахунків я визначила, що зв’язок між фондовіддачою і обсягом виробництва не суттєвий.
Крім впливу на обсяги виробництва продукції, фондовіддача чинить вплив на ефективність виробництва (витрати на 1 грн продукції) – один із основних показників, який характеризує господарську діяльність підприємства, тобто чим нижчими є витрати на 1 грн продукції, тим вищою є ефективність виробництва.
Дослідженням встановлено, що рівень фондовіддачі основних виробничих фондів підприємства впливає на ефективність виробництва
Провівши певні обрахунки необхідно визначити коефіцієнт кореляції, тобто тісноту взаємозв’язку між фондовіддачою основних виробничих фондів підприємства і витратами на 1 грн продукції. Оскільки коефіцієнт кореляції r<0, то це означає, що між фондовіддачою основних виробничих фондів і витратами на 1 грн продукції існує обернений зв’язок. Для визначення суттєвості зв’язку необхідно обчислити критерій Стюдента. В результаті проведення обрахунків я визначила, що |tф|>tтеор, тому зв’язок між фондовіддачою основних виробничих фондів підприємства і витратами на 1 грн продукції суттєвий.
Отже, можна дійти такого висновку, що фондовіддача основних виробничих фондів підприємства впливає на обсяги виробництва продукції та ефективність виробництва. Зі збільшенням фондовіддачі ОВФ обсяги виробництва продукції зростають, а витрати на 1 грн продукції знижуються, тобто зростає ефективність виробництва.
На мою думку, дана тема потребує подальшого вивчення, адже кожний дослідник висловлює свою думку про дану проблему. Необхідно проводити подальші дослідження в напрямку збільшення фондовіддачі основних виробничих фондів, шукати нові способи її збільшення, адже саме цим способом ми можемо покращити господарську діяльність підприємства.
2507.05.2009