Акція це:- цінний папір без установленого строку обігу, що засвідчує часткову участь у статутному капіталі акціонерного товариства, підтверджує членство в акціонерному товаристві та право на участь в управлінні ним, дає право його власникові на одержання частини прибутку у вигляді дивіденду, а також на участь у розподілі майна при ліквідації акціонерного товариства.
Б
Баланс підприємства що реорганізовується шляхом поділу чи виділення на день припинення його діяльності, це: - роздільний баланс.
Балансовий курс (вартість) розраховується за формулою:- EMBED Equation.3 · 100 %.
В
В яких формах виплачуються дивіденди:- всі відповіді правильні.
Важливим елементом оперативного контролінгу є: - вірні відповіді а) і г);
Величина дивідендів залежить від таких показників:- величини чистого прибутку, резерву дивідендів; встановленого співвідношення між розподіленим і нерозподіленим прибутком; ; частки учасника в статутному капіталі.
Визначення стратегічних цілей і розробка фінансових стратегій підприємства, довгострокове управління вартістю підприємства та прибутками його власників, це: - основні завдання фінансових служб підприємств у рамках стратегічного фінансового контролінгу;
Виплата дивідендів безпосередньо на користь власників підприємства або на користь так званих афільованих осіб – це:- приховані дивіденди;
Внутрішній консалтинг та методологічне забезпечення, як функція контролера, передбачає такі завдання:- розробка методичного забезпечення діяльності окремих структурних підрозділів.
Г
Головною метою оперативного фінансового контролінгу є: - організація системи управління, досягненням поточних фінансових цілей підприємства;
Група “C ” правил ІНКОТЕРМС означає : - продавець несе витрати до пункту призначення, однак ризики переходять до покупця після передачі товару перевізнику;
Група “D” правил ІНКОТЕРМС означає : - продавець повинен нести всі витрати та ризики доти, доки товар не буде доставленов країну чи узгоджене місце призначення.
Група “F ” правил ІНКОТЕРМС означає : - витрати і ризики переходять до покупця після передачі товарів перевізнику чи в порту відвантаження (покупець несе витрати з перевезення);
Група “Е” правил ІНКОТЕРМС означає :- витрати і ризики переходять до покупці відразу після передачі продавцем товару в розпорядження покупця на своєму підприємстві;

Д
Дисконтування це: - визначення теперішньої вартості майбутніх грошових потоків;
Діяльність господарюючих суб’єктів України та іноземних суб’єктів господарської діяльності, побудована на взаємовідносинах між ними, що має місце як на території України так і за її межами, це:- зовнішньо-економічна діяльність;
Діяльність, яка веде до змін розміру і складу власного та позичкового капіталу:- фінансова діяльність;
Для митного оформлення товарів, не є обов’язкова наявність таких документів: - паспорт товарно-матеріальних цінностей, що перевозяться.
До не інституційної теорії фінансування відноситься теорія:- теорія агентських відносин;
До основних завдань фінансиста в процесі здійснення підприємством зовнішньоекономічної операцій належать:- правильні відповіді б) і в).
До основних завдань фінансиста в процесі здійснення підприємством зовнішньоекономічної операцій не належать:- введення відповідної документації, встановленої у законодавчому порядку, відповідно до норм здійснення зовнішньоекономічної діяльності підприємством.
До основних інструментів стратегічного контролінгу належать: - вірні відповіді а) і б);
До основних методів збільшення статутного капіталу акціонерного товариства належать:- збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості;
До основних напрямків реорганізації не належать:- зціплення;
До основних переваг форфейтингу для експортера належать: - зменшення валютного ризику;
До основних переваг форфейтингу для експортера не належать: - максимізація зміни ризику відсоткових ставок;
До основних цілей зменшення статутного капіталу слід віднести:- зменшення надлишку ліквідності;
До переваг товарного кредиту належить:- відносні швидкість і технічна зручність отримання;
До поточних фін. інвестицій належать: - векселі, якщо вони використовуються як цінний папір;
До причин реорганізації не відносяться:- потреба в інвестиціях.
До складу довгострокових фінансових інвестицій, що обліковуються за методом участі капіталів належать:- всі відповіді вірні;
До типових прикладів руху коштів в результаті інвестиційної діяльності можна віднести: - отримання дивідендів;
До транспортних та складських ризиків відносять: - втрати чи ушкодження під час його транспортування.
До функцій факторингу не належить:- функція контролю кредиторською заборгованістю.
Довгострокові інвестиційні вкладання здійснюються за рахунок:- всі вірні;
Доходи отримані підприємством від здійснення фін.інвестицій, відображаються у звіті за статтями: - вірні відповіді а) і б).
Е
Емітентом корпоративних прав може бути:- всі відповіді правильні.
Ефект самофінансування проявляється з моменту:- одержання чистого прибутку до моменту його визначення, розподілу та виплати дивідендів;
Ефективна ставка процента за фінансовими інвестиціями характеризує:- рентабельність інвестиційних вкладень
Єдиний митний тариф України –це- систематизований звіт ставок мита, яким обкладаються товари та інші предмети, що ввозяться на митну територію України, вивозяться за межі України або переміщуються транзитом.
З
За об’єктами вкладання інвестиції бувають:- фінансові, реальні;
За об’єктами вкладення інвестиції класифікують на: - фінансові і реальні;
За яким методом оцінюються фін. інвестиції в асоційовані та дочірні підприємства:-методом участі в капіталі;
Завдання фінансового контролера, таке як - координування процесу планування, відповідає такій функції контролера: - координація;
Залежно від джерел надходження фінансування буває:- внутрішнє фінансування;
Здатність підприємства в повному обсязі й у визначений кредитною угодою термін розрахуватися зі своїми борговими зобов’язаннями, це…- - кредитоспроможність;
зменшення кількості акцій існуючої номінальної вартості;
Зменшення статутного капіталу акціонерного товариства відбувається таким способом:
Зменшення статутного капіталу у товаристві з обмеженою відповідальністю відбувається таким способом:- в результаті виходу одного або кількох учасників зі складу товариства з обмеженою відповідальністю.
Змішана форма виплати дивідендів передбачає таку виплату винагороди власникам:- а) і б);
І
Інвестиції це: - всі види майнових і інтелектуальних цінностей, що вкладаються в різні види діяльності для отримання прибутку, або досягнення соціального ефекту;
Існують такі напрями контролінгу: - вірні відповіді а) і б).
Н
На практиці у формі викупу в експортера векселів та інших боргових вимог, акцептованих імпортером може здійснюватися: - форфейтинг;
Найважливішим завданням стратегічного контролінгу є: - забезпечення життєздатності підприємства в довгостроковому періоді;
Найважливішою формою прояву стратегічного фінансового контролінгу є: - система стратегічного планування;
Напрямами реорганізації є: - вірні відповіді а) і в).
К
Капіталізована вартість підприємства визначається за формулою:- КВ=Чистий прибуток /r;
Капіталізована вартість підприємства визначається за формулою:- КВ=Чистий прибуток \ r;
Ключовим документом, який складається під час реорганізації є: - передатний і розподільний баланс;
Ключовим документом, який складають під час реорганізації підприємства є?- передатний або роздільний баланс;
Коефіцієнт, який характеризує ставку дисконтування, визначається за формулою:- r = p/100%;
Комерційні кредити бувають:- товарні, одержані аванси;
Комплекс функціональних завдань, інструментів і методів довгострокового управління фінансами, вартістю та ризиками, це: - стратегічний фінансовий контролінг;
Контролер при розробці стратегічного плану, виконує: - активізуючу роль;
Контролінг, зорієнтований на функціональну підтримку фінансового менеджменту, що визначає його зміст та основні завдання, це: - фінансовий контролінг;
М
Метод ефективної ставки процента доцільно застосовувати для оцінки:- фінансових вкладень з фіксованою ставкою дохідності;
Метод оцінки інвестицій для відображення їх у звітності, за яким оцінюються інвестиції в асоційовані та дочірні під-ва, а також спільну діяльність зі створенням юридичної особи:-метод участі в капіталі;
Метою фінансового контролінгу є: - всі відповіді вірні.
Мотивами, які спонукають суб’єктів господарювання до реорганізації шляхом укрупнення є: - прагнення заволодіти патентами інших підприємств;
О
Об’єднання суб’єктів господарювання різних галузей і видів діяльності, це: - немає вірної відповіді.
Об’єктами довгострокових фін. інвестицій є: - всі відповіді вірні.
Об’явлена процентна ставка за облігацією називається:- купонною дохідністю
Оперативний фінансовий контролінг (на відміну стратегічному) спирається на: - всі відповіді вірні.
Основна увага при складанні оперативного фінансового контролінгу концентрується на дослідженні таких співвідношень: - вірні відповіді а) і в).
Основним внутрішнім джерелом фінансування є:-самофінансування, пов’язане з реінвестуванням (тезаврацією) прибутку у відкритій чи прихованій формі;
Основними цілями здійснення фінансових інвестицій є: - всі відповіді вірні.
Основні напрями реорганізації?- укрупнення, подрібнення, без змін розмірів підприємства;
П
Під поняттям “адвалерне мито” розуміють: - те, яке нараховується у відсотках до митної вартості товарів та іншим предметів, які обкладаються митом;
Під поняттям “комбіноване мито” розуміють: - вірні відповіді а) і б);
Під поняттям “специфічне мито” розуміють: - те, яке у встановленому грошовому розмірі на одиницю товарів та інших предметів,які обкладаються митом;
Під терміном “зовнішньоекономічна діяльність” розуміють:- діяльність господарських суб’єктів України та іноземних суб’єктів господарської діяльності, побудована на взаємовідносинах між ними, що має місце як на території України, так і за її межами;
Під терміном “митне регулювання” розуміють: - регулювання питань, пов’язаних з установленням мита і митних зборів, процедурами митного контролю та організацією діяльності органів митного контролю України;
Під терміном “форфейтинг” розуміють:-спосіб фінансування (кредитування) зовнішньоекономічних операцій, який полягає в купівлі в експортера експортних вимог форфейтером з виключенням права регресу (зворотної вимоги).
Повна або часткова заміна власника корпоративних прав, зміна організаційно-правової форми організації бізнесу, ліквідація окремих структурних підрозділів, це: - реорганізація;
Поглинання це: - спосіб реорганізації, за якого контроль за діяльністю підприємства переходить від поточних власників до третьої особи (покупця) шляхом скуповування корпоративних прав підприємства);
Подрібнення здійснюється у таких випадках:вірні відповіді а) і б);
Показники Сash-flow можна розглядати з:- трьох позицій;
Показники, базою розрахунків яких є операційний Сash-flow широко використовується при оцінці:- правильні відповіді а) і б.)
Порядок митного оформлення товарів працівниками митних органів включає: - перевірка наявності усіх документів, необхідних для митного оформлення документів;
Порядок митного оформлення товарів працівниками митних органів не включає: - перевірка наявності не сплачених боргових зобов’язань постачальником товарів перед покупцем;
Правила ІНКОТЕРМС включають такі групи умов поставки:- E, F, C, D;
При виділенні реорганізоване підприємство:- не виключається з державного реєстру;
При вкладанні коштів інвестор повинен визначитися з такими питаннями: - всі відповіді вірні.
При укрупненні підприємства шляхом злиття: - створюється нова юридична особа;
При укрупненні підприємства шляхом приєднання: - припиняє діяльність лише одне з двох підприємств;
Причинами реорганізації є: - всі відповіді вірні.
Проведення внутрішнього аудиту та координація власної діяльності з діями незалежних аудиторських фірм при проведенні зовнішнього аудиту підприємства, відповідає такій функції фінансового контролера: - немає вірної відповіді.
Р
Rе - це:- ефективна ставка процента;
Реальні інвестиції передбачають: - вірні відповіді а) і г);
Реальні інвестиції:- придбання основних засобів;
Регулювання питань, пов’язаних з установленням мита і митних зборів, процедурами митного контролю та організацією діяльності органів митного контролю України: - митне регулювання;
Резервний капітал - капітал, який формується з відрахувань:- з чистого прибутку.
Ризик втрати чи ушкодження товару під час його транспортування називається: - транспортними та складськими ризиками;
Робочий капітал відноситься до показників:- показників ліквідності підприємства
Роздільний баланс складається при:- поділі чи виділенні;
С
Сальдо між загальною сумою активів та позичковим капіталом це:- власний капітал;
Скільки виділяють груп методів аналізу доцільності вкладень: - дві;
Скільки всього завдань виконує фінансовий контролер: - сімнадцять;
Скільки етапів проходить підприємство при злитті: - вісім;
Скільки етапів проходить підприємство при реорганізації шляхом перетворення:п’ять.
Скільки існує видів реорганізації підприємств шляхом укрупнення: - три;
Скільки методів оцінки інвестицій для відображення їх у фін. звітності, передбачено П(с)БО: - три.
Скільки методів оцінки інвестицій передбачено стандартами бухгалтерського обліку для відображення їх у фінансовій звітності?-3;
Скільки розрізняють напрямів контролінгу: - шість;
Скільки функцій виконує фінансовий контролер: - шість;
Скоригований балансовий курс розраховується за формулою:СБК=EMBED Equation.3 · 100%.
Служби контролінгу…- вірні відповіді а) і в).
Спеціальна саморегулююча система методів та інструментів, спрямована на функціональну підтримку менеджменту підприємства, це: - контролінг;
Спосіб реорганізації, за якого одна юридична особа припиняє свою діяльність, а на її базі створюється кілька нових, це:- поділ;
Спосіб реорганізації, який передбачає зміну форми власності або організаційно-правової форми юридичної особи без припинення господарської діяльності підприємств- перетворення;
Статутний капітал це:- сума вкладів власників підприємства в його активи за номінальною вартістю згідно із засновницькими документами;
Стратегічний план повинен враховувати: - результати аналізу сильних і слабких сторін підприємства;
Сукупність усіх позицій пасиву балансу:- абстрактний капітал;
Схема здійснення операцій форфейтингу не включає : - отримання надійного постачальника факторів виробництва.
Т
Такій функції фінансового контролера, як координація, відповідає таке завдання: - регулювання інформаційних потоків;
Тезаврований прибуток в активі може бути спрямований на фінансування:- будь-яких майнових об’єктів: оборотних і необоротних; короткострокових і довгострокових;
Термін дії варанту не повинен перевищувати?- 1 рік;
У
У довгострокові фінансові інвестиції можуть здійснювати вкладення підприємства з метою:-всі відповіді вірні.
У ТОВ створюється статутний капітал розмір якого повинен становити:- не менше суми, еквівалентної 100 мінімальним заробітним платам;
У формулі ефективної ставки процента символ «g» означає:- премію, з якою придбані інвестиції;
У якому розділі балансу відображається власний капітал:- І розділ пасиву;
Ф
Факторинг – це:- продаж дебіторської заборгованості на користь фінансового посередника;
Факторинг-це продаж дебіторської заборгованості на користь:- фінансового посередника;
Фінансовий контролер виконує таку функцію: - всі відповіді вірні.
Фінансовий контролінг, стратегічний фінансовий контролінг та оперативний фінансовий контролінг, це: - напрями контролінгу;
Фінансові інвестиції утримуються підприємством з метою: - зростання прибутку;
Фінансові інвестиції це: - інвестиції в асоційовані і дочірні підприємства;
Фінансові інвестиції:- придбання корпоративних прав інших підприємств;
Фінансові служби підприємств, у рамках стратегічного фінансового контролінгу, виконують такі завдання: - всі відповіді вірні.
Фінансового контролера ще називають:- радником топ-менеджера з фінансово-економічних питань;
Фінансовому контролеру не притаманна така функція: - управління персоналом;
Форфейтинг – це форма:- кредитування;
Функція контролера – внутрішній аудит та ревізія, відповідає таким завданням контролера:- проведення внутрішнього аудиту та координація власної діяльності з діями незалежних аудиторських фірм при проведенні зовнішнього аудиту підприємства;
Функція контролера, бюджетний контроль, передбачає такі завдання: - вірні відповіді а) і б);
Функція контролера, бюджетний контроль, передбачає таку кількість завдань: - п’ять;

Ц
Цінний папір, що засвідчує внесення його власником грошових коштів і підтверджує зобов’язання відшкодувати йому номінальну вартість цього цінного папера у попередньо визначений строк з виплатою доходу порядок визначення якої передбачається умовами випуску – це?- облігація;
Я
Як називається баланс підприємства, що реорганізується шляхом поділу чи виділення:- роздільний;
Як розраховується рентабельність власного капіталу?- чистий прибуток / власний капітал*100%;
Яка група правил міжнародних поставок існує?- C.
Який з показників не є показником ліквідності та платоспроможності?- Коефіцієнт оборотності.
Який з показників не є показником ліквідності та платоспроможності?- Коефіцієнт оборотності
Який напрям реорганізації спрямований на створення нового підрозділу на базі існуючого товариства, який буде діяти від його імені, як самостійна структурна одиниця:- виділення;
Які є види укрупнення?- горизонтальне, вертикальне, діагональне;
Які існують види капіталу: - відповіді а і б;
Які основні причини реорганізації?- необхідність розширення діяльності підприємства, згортання діяльності підприємства та необхідність зміни власного капіталу;
Які товари підлягають митному оформленню внаслідок переміщення через митний кордон Украйни: - всі, без виключення.
Які чинники слід враховувати при прийнятті рішень щодо вкладання поточних інвестицій?- всі відповіді вірні.
Яку інформації містить вантажно-митна декларація: - правильна відповіді а) і б);