ТЕСТИ
Тема 1. Місцеві фінанси, їх сутність, склад і роль
у розвитку економічної та соціальної інфраструктури
1.         Категорія «місцеві фінанси» - це:
а)         сукупність фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування;
б)         місцеве господарство адміністративно-територіальних
одиниць;
в)         система економічних відносин, пов'язаних із формуванням, розподілом та використанням фінансових ресурсів, необхідних органам місцевого самоврядування для виконання покладених на них завдань;
г)         сукупність матеріальних засобів, які надаються в розпорядження адміністративно-територіальних одиниць.
2.         Функції які виконують місцеві фінанси:
а)         інструмент регулювання соціального та економічного розвитку територій;
б)         контрольна, розподільча;
в)         інструмент економічного зростання;
г)         фіскальна.
3.         До складу місцевих фінансових інститутів не належать:
а)         місцеві бюджети;
б)         державний бюджет;
в)         комунальний кредит;
г)         підприємства комунальної власності.
4.         Яка необхідна умова існування місцевих фінансів:
а)         функціонування інституту місцевого самоврядування;
б)         виникнення державних фінансів;
в)         прийняття Конституції;
г)         всі відповіді правильні?
5.         Яка з теорій не належить до теорій місцевого самоврядування:
а)         теорія вольності общин;
б)         державницька теорія місцевого самоврядування;
в)         теорія муніципального комунізму;
 
г) децентралізаційна теорія?
6.         Принципи місцевого самоврядування в Україні:
а)         самостійність, автономність, гласність, демократія;
б)         народовладдя, законність, гласність, колегіальність, поєднання місцевих і державних інтересів, виборність, правова, організаційна та матеріально-фінансова самостійність у межах повноважень;
в)         підзвітність та відповідальність перед територіальними
громадами їх органів та посадових осіб, державна підтримка та
гарантії місцевого самоврядування, судовий захист прав місцевого самоврядування;
г)         підзвітність і підконтрольність перед державними органами влади.
7.         До складу системи місцевого самоврядування в Україні не
включаються:
а)         територіальні громади;
б)         сільські, селищні, міські ради;
в)         сільські, селищні, міські голови;
г)         обласні, районні державні адміністрації.
8.         До основних складових ролі місцевих фінансів не відноситься:
а)         забезпечення обороноздатності країни;
б)         забезпечення фінансової незалежності органів місцевого
самов)ядування;
в)         реалізація завдань державної регіональної політики;
г)         вирішення соціальних, демографічних, екологічних, національних та інших проблем регіонів.
9.         Коли в Росії відбулося організаційне оформлення інституту
місцевого самоврядування:
а)         в результаті кріпосної реформи 1861 p.;
б)         після земської реформи 1864 p.;
в)         під час Першої світової війни;
г)         у процесі Жовтневого перевороту 1917р.?
10.       Яка хронологія в прийнятя нормативних актів, що регламентують функціонування місцевих фінансів:
а) Конституція України, Закон України «Про місцеве самов-рядування в Україні», Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України» на поточний рік;
 
б)         Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України
«Про Державний бюджет України» на поточний рік;
в)         Конституція України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про Державний бюджет
України» на поточний рік, Бюджетний кодекс України;
г)         Бюджетний кодекс України, Конституція України, Закон
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України
«Про Державний бюджет України» на поточний рік, Бюджетний
кодекс України?
11.       Розподільча функція місцевих фінансів реалізовується в:
а)         порядку формування доходів і видатків місцевих бюджетів, цільових фондів органів місцевого самоврядування, за допомогою яких проходить процес забезпечення їх фінансовими ресурсами, необхідними для виконання покладених на місцеве самоврядування функцій і завдань;
б)         діяльності органів місцевого самоврядування при складанні проектів місцевих бюджетів, їх розгляді і затвердженні, a
також виконанні і складанні звіту про виконання місцевих бюджетів та спрямуванні на забезпечення передбачених пропорцій
розподілу і перерозподілу фінансових ресурсів, їх цільове і економне використання;
в)         створенні таких умов, за яких органи місцевого самоврядування стають безпосередньо зацікавленими в збільшенні обсягів доходів бюджетів, додатковому залученні надходжень, як загальнодержавних, так і місцевих податків і зборів, пошуку альтернативних доходів, ефективному використанні фінансових ресурсів, які поступають у їх розпорядження;
г)         усі відповіді правильні.
12.       Контрольна функція місцевих фінансів реалізовується в:
а)         порядку формування доходів і видатків місцевих бюджетів, цільових фондів органів місцевого самоврядування, за допомогою яких проходить процес забезпечення їх фінансовими ресурсами, необхідними для виконання покладених на місцеве самоврядування функцій і завдань;
б)         діяльності органів місцевого самоврядування при складанні проектів місцевих бюджетів, їх розгляді і затвердженні, a
також виконанні і складанні звіту про виконання місцевих бю
джетів та спрямуванні на забезпечення передбачених пропорцій розподілу і перерозподілу фінансових ресурсів, їх цільове і еко-номне використання;
в)         створенні таких умов, за яких органи місцевого самоврядування стають безпосередньо зацікавленими в збільшенні обсягів доходів бюджетів, додатковому залученні надходжень як загальнодержавних, так і місцевих податків і зборів, пошуку альтернативних доходів, ефективному використанні фінансових ресурсів, які поступають у їх розпорядження;
г)         усі відповіді правильні.
13.       Стимулююча функція місцевих фінансів реалізовується в:
а)         порядку формування доходів і видатків місцевих бюджетів, цільових фондів органів місцевого самоврядування, за допомогою яких проходить процес забезпечення їх фінансовими ресурсами, необхідними для виконання покладених на місцеве самоврядування функцій і завдань;
б)         діяльності органів місцевого самоврядування при складанні проектів місцевих бюджетів, їх розгляді і затвердженні, a
також виконанні й складанні звіту про виконання місцевих бюджетів та спрямуванні на забезпечення передбачених пропорцій
розподілу і перерозподілу фінансових ресурсів, їх цільове і економне використання;
в)         створенні таких умов, за яких органи місцевого самоврядування стають безпосередньо зацікавленими в збільшенні обсягів доходів бюджетів, додатковому залученні надходжень як загальнодержавних, так і місцевих податків і зборів, пошуку альтернативних доходів, ефективному використанні фінансових ресурсів, які поступають у їх розпорядження;
г)         усі відповіді правильні.
14.       Яка з теорій належить до теорій місцевого самоврядування?
а)         децентралізаційна;
б)         централізаційна;
в)         унітарна;
г)         усі відповіді правильні.
15.       Місцеві фінанси в економічній системі держави використовуються як інструмент:
а) перерозподілу валового внутрішнього продукту;
 
б)         державного регулювання розвитку територій;
в)         державної регіональної політики;
г)         усі відповіді правильні.
16.       Місцеві фінанси в економічній системі держави не визначають:
а)         стану й розвитку місцевого господарства;
б)         стан фінансового вирівнювання;
в)         фінансової бази державного бюджету;
г)         обсягу й якості надання локальних суспільних послуг населенню.
17.       У якому нормативному документі конституційно закріплено існування інституту місцевого самоврядування в Україні, визначено повноваження органів місцевого самоврядування, матеріальної і фінансової основи самоврядування, основних засад функціонування місцевих бюджетів, гарантування фінансування державою здійснення органами місцевого самоврядування делегованих повноважень:
а)КонституціїУкраїни;
б)         Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
в)         Бюджетному кодексі України;
г)         щорічних законах «Про Державний бюджет України»?
18.       У якому нормативному документі здійснено розвиток та
конкретизацію положень Конституції про місцеве самоврядування, його принципів, повноважень органів місцевого самоврядування, забезпечення матеріальної та фінансової бази, в
т.ч. засад функціонування місцевих бюджетів?
а)         Податковий кодекс України;
б)         Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
в)         Бюджетний кодекс України;
г)         щорічні закони «Про Державний бюджет України»?
19.       У якому нормативному документі визначено склад загального і спеціального фондів місцевих бюджетів, взаємовідносини між Державним бюджетом України та місцевими бюджетами, обсяги та особливості перерахування міжбюджетних
трансфертів, додаткові положення, які регламентують бюджетний процес:
а)КонституціїУкраїни;
б) Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
 
в)         Бюджетному кодексі України;
г)         Щорічних законах «Про Державний бюджет України»?
20. У якому нормативному документі визначено склад місцевих бюджетів, проведено чіткий розподіл доходів і видатків
між бюджетами, встановлено прозору і об'єктивну процедуру
міжбюджетних відносин, визначено формульний порядок розрахунку дотацій вирівнювання, зміцнено фінансову базу органів місцевого самоврядування, встановлено зацікавленість
у збільшенні доходів державного і місцевих бюджетів, визначено порядок проведення місцевих запозичень, встановлена
відповідальність і контрольні повноваження всіх учасників
бюджетного процесу:
а)КонституціїУкраїни;
б)         Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
в)         Бюджетному кодексі України;
г)         щорічних законах «Про Державний бюджет України»?
(Варіант 1)
Дайте визначення терміна: «місцеві фінанси»
Причиною виникнення місцевих фінансів є:
а) наявність місцевих бюджетів;
б) бажання місцевих органів самоврядування мати самостійну доходну базу;
в) наявність територіальних колективів, відокремлення функцій і завдань, які покладаються на їхні органи влади.
Яке ключове питання треба розв’язати перш ніж будувати місцеві фінанси?
Місцеві фінанси підпорядковані:
а) міжнародним фінансам;
б) загальнодержавним фінансам;
в) фінансовому ринку;
г) фінансам підприємств.
5. Які функції та завдання виконують місцеві органи влади?
Тема 1. Місцеві фінанси в складі
фінансової системи України
(Варіант 2)
1. До завдань місцевих органів влади належать:
а) завдання та функції, які взагалі передано місцевим органам влади в межах місцевих інтересів і вони є їхньою невід’ємною власною компетенцією;
б) завдання та функції з виконання міждержавних угод;
в) завдання з формування Збройних сил України;
г) завдання та функції, доручені місцевим органам влади центральною владою.
Головним елементом фінансів місцевих органів влади є:
а) власні доходи;
б) неподаткові доходи;
в) видатки.
3. Основними формами впливу на економіку та соціальну сферу держави є:
а) мобілізація значної частини ВВП;
б) розроблення бюджету держави;
в) надання ліцензій на право займатися підприємницькою діяльністю;
г) забезпечення ресурсами розв’язання завдань, що покладаються на місцеві органи влади;
д) забезпечення громадських потреб;
е) виконання делегованих повноважень.
4. Дайте визначення обов’язковим та факультативним витратам.
Обов’язкові — …
Факультативні — …
Фінанси місцевих органів влади впливають на економічне зростання через:
а) капітальні витрати;
б) установлення ставок митного збору на імпортовані товари;
в) проведення благодійних акцій;
г) діяльність на ринках позичкового капіталу, нерухомості, землі.
Тема 1. Місцеві фінанси в складі
фінансової системи України
(Варіант 3)
Назвіть документи, у яких сформульовано основні положення про місцеві фінанси:
а) Європейська хартія про місцеве самоврядування;
б) Всесвітня декларація місцевого самоврядування;
в) Декларація про принципи місцевого самоврядування країн СНД;
г) Європейська хартія міст;
ґ) Європейська декларація прав міст;
д) Хартія українських міст;
е) Конституція України.
Об’єктивними передумовами виникнення фінансів є:
а) розвиток продуктивних сил;
б) розвиток демократичних засад будівництва держави;
в) розширення прав місцевих органів самоуправління;
г) розвиток форм власності;
ґ) наявність місцевих податків.
Складовими частинами місцевих фінансів є:
а) місцеві бюджети;
б) місцеві позики;
в) позабюджетні кошти;
г) фінанси підприємств комунальної форми власності;
ґ) грошові кошти населення;
д) доходи всіх підприємств, розташованих на території регіону.
Місцеві фінанси виконують такі функції:
а) формування доходів;
б) використання видатків;
в) розподільчу;
г) контрольну;
ґ) стимулюючу.
Єдність фінансової політики держави та місцевих органів влади забезпечується:
а) тісним взаємозв’язком усіх гілок влади;
б) єдиною економічною і політичною основою діяльності загальнодержавних та місцевих органів влади;
в) тісним зв’язком місцевих бюджетів.
Тема 2. Місцеві бюджети — визначальна
ланка місцевих фінансів
(Варіант 1)
Дайте визначення терміну: «зведений (консолідований) бюджет України»
2. Є такі види місцевих бюджетів:
а) центральні та місцеві бюджети;
б) регіональні та місцеві бюджети.
в) обласні, міські, районні, селищ і сіл;
г) обласні, районні, міські, районів у містах, селищ і сіл;
ґ) централізовані та децентралізовані бюджети;
д) Республіканський Криму, обласні, районні, міські, районів у містах, селищ і сіл.
Яким місцевим радам надано право створювати власні бюджети?
Бюджет Автономної Республіки Крим об’єднує:
а) Державний і обласний бюджети;
б) республіканський бюджет автономії та бюджети районів і міст республіканського підпорядкування цієї автономії;
в) бюджет міста Севастополя та республіканський бюджет;
г) бюджет міст та селищ автономії.
Що відображає система місцевих бюджетів?
Тема 2. Місцеві бюджети — визначальна
ланка місцевих фінансів
(Варіант 2)
Бюджет області складається:
а) з бюджетів районів і міст обласного підпорядкування;
б) з Державного бюджету та бюджету Автономної Республіки Крим;
г) з власного та центрального бюджетів;
ґ) з бюджету області та Державного бюджету;
д) з обласного бюджету та бюджетів районів і міст обласного підпорядкування.
Без якої складової неможливе функціонування місцевих фінансів?
Бюджет району об’єднує:
а) бюджети міст районного підпорядкування;
б) Державний бюджет та бюджети селищних і сільських рад;
в) обласний та міський бюджети;
г) районний бюджет, бюджети міст районного підпорядкування, бюджети селищних і сільських рад;
ґ) бюджети районів і міст республіканського підпорядку-
вання;
д) бюджети районів у місті.
Бюджет міста, району в місті, на території якого перебувають адміністративно підпорядковані йому інші міста, села та селища, … (продовжте визначення).
Бюджет міста з районним поділом об’єднує:
а) міський бюджет та бюджети районів і міст республіканського підпорядкування;
б) бюджети районів у місті;
в) міський бюджет та бюджети районів у місті;
г) обласний та міський бюджети;
ґ) бюджет районів і міст обласного підпорядкування.
Тема 2. М ісцеві бюджети — визначальна
ланка місцевих фінансів
(Варіант 3)
Дайте визначення сутності місцевих бюджетів.
Назвіть особливості місцевих бюджетів:
а) забезпечують матеріальну незалежність місцевих органів самоврядування;
б) безпосередня підпорядкованість місцевим органам самоврядування;
в) усі ланки місцевих бюджетів безпосередньо й органічно зв’язані не тільки між собою, а й з установами та підприємствами, які функціонують на території регіону;
г) забезпечують фінансовими ресурсами всі підприємства, які функціонують на території регіону;
ґ) важливе джерело зростання добробуту населення регіону.
Є такі види місцевих бюджетів:
а) центральні та місцеві бюджети;
б) регіональні та місцеві бюджети;
в) обласні, міські, районні, селищ і сіл;
г) централізовані та децентралізовані;
ґ) республіканський Автономної Республіки Крим, обласні, районні, міські, районів у містах, селищ і сіл.
Бюджетний процес — це:
а) складання бюджету;
б) розгляд бюджету;
в) виконання бюджету;
г) затвердження бюджету;
ґ) складання, розгляд, затвердження і виконання бюджету;
д) фінансування заходів, передбачених планом, з бюджетів усіх регіонів протягом бюджетного року.
Термін затвердження місцевих бюджетів:
а) не пізніше, як за два тижні до початку нового бюджетного року;
б) протягом двох тижнів після початку нового бюджетного року;
в) затвердження обласними радами, Верховної Радою Республіки Крим, радами міст Києва і Севастополя відповідних бюджетів відбувається протягом двох тижнів після офіційного опублікування закону про Державний бюджет України; бюджети районів у містах і селищах або сільські — не пізніше двотижневого терміну після затвердження районного чи міського бюджету.
Тема 3. Фінансові ресурси місцевого самоврядування
(Варіант 1)
Дайте визначення терміна «власні доходи місцевих бюджетів».
До власних доходів місцевих бюджетів належать:
а) платежі, що встановлюються місцевими органами влади;
б) доходи від майна, що належить місцевій владі;
в) доходи від приватизації загальнодержавних об’єктів власності;
г) акцизний збір;
ґ) прибутковий податок з громадян;
д) доходи комунальних підприємств;
е) місцеві податки і збори;
є) доходи за рахунок комунальних кредитів та позик.
3. Назвіть основний спосіб формування доходів місцевих органів влади.
4. До переданих доходів належать:
а) доходи комунальних підприємств;
б) місцеві податки і збори;
в) доходи, що передаються місцевій владі центральною владою або органами влади вищого територіального рівня;
г) доходи за рахунок комунальних кредитів та позик.
5. Який документ установлює порядок та розміри регульованих доходів?
Тема 3. Фінансові ресурси місцевого самоврядування
(Варіант 2)
Дайте визначення терміна «закріплені доходи».
До закріплених доходів районних та міських (міст обласного підпорядкування) бюджетів належать:
а) податок на нерухоме майно громадян;
б) податок на прибуток підприємств та організацій комунальної форми власності цього рівня;
в) 50% податку на додану вартість;
г) 80 % акцизного збору;
ґ) 60% плати за землю;
д) надходження від оренди цілісних майнових комплексів, що перебувають у комунальній власності цього рівня;
е) надходження від грошово-речових лотерей, які проводяться за рішенням відповідних рад.
Хто встановлює види податків, що зараховуються до районних бюджетів у містах?
До закріплених доходів республіканського бюджету Автономної Республіки Крим, обласних, Київського і Севастопольського міських бюджетів належать:
а) 70% податку на майно підприємств та організацій не комунальної форми власності;
б) надходження від внутрішніх позичок;
в) 50% податку на додану вартість;
г) 80% державного мита;
ґ) надходження від грошово-речових лотерей, які проводяться за рішенням відповідних рад.
За рахунок чого формується спеціального фонду місцевого бюджету?
Тема 3. Фінансові ресурси місцевого самоврядування
(Варіант 3)
Кошти, одержані від приватизації державного житлового фонду, використовуються на:
а) проведення культурно-масових заходів;
б) будівництво дитячих садків;
в) житлове будівництво та ремонт житла;
г) проведення озеленення вулиць.
2. Яка основна мета створення цільових фондів?
3. Конкретний розмір відрахувань для фінансування шляхових робіт визначає:
а) Верховна Рада України;
б) Кабінет Міністрів України;
в) Верховна Рада Автономної Республіки Крим та обласні
ради;
г) самі підприємства;
ґ) селищні та сільські ради.
4. Кошти з фондів соціального розвитку підприємств, організацій і установ належать до:
а) Державного бюджету;
б) фонду зайнятості;
в) фонду соціального страхування;
г) Пенсійного фонду.
5. На які цілі виділяються кошти з фондів соціального розвитку підприємств, організацій і установ?
Тема 4. Планування і порядок фінансування
видатків місцевих бюджетів
(Варіант 1)
Чому видатки є головним елементом фінансів місцевих органів влади?
Дайте визначення терміна «видатки спеціального фонду місцевого самоврядування».
Видатки, які здійснюються органами місцевого самоврядування на потреби територіальних громад, їхній розмір і цільове спрямування визначаються:
а) Президентом України;
б) місцевими радами цих громад;
в) Верховною Радою України;
г) Кабінетом Міністрів України;
ґ) Рахунковою палатою України.
Коли приймається рішення про запровадження пропорційного скорочення затверджених бюджетних видатків?
Чи підлягають вилученню доходи, додатково одержані при виконанні місцевих бюджетів?
Тема 4. Планування і порядок фінансування
видатків місцевих бюджетів
(Варіант 2)
Дайте визначення терміна «загального фонду місцевого самоврядування видатки».
2. З республіканського бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів здійснюються такі видатки:
а) на утримання органів влади Автономної Республіки Крим, місцевих органів державної влади і самоврядування;
б) фінансування установ та організацій освіти, культури, науки, охорони здоров’я, фізичної культури, соціального забезпечення і соціального захисту населення, котрі підпорядковані відповідним виконавчим органам влади;
в) фінансування військових частин, які розташовані на даній території;
г) фінансування загальнодержавних установ та організацій освіти, культури, науки, охорони здоров’я, фізичної культури, соціального забезпечення і соціального захисту населення;
ґ) фінансування підприємств і господарських організацій, які входять до складу місцевого господарства, природоохоронних заходів.
3. Дайте визначення терміна «поточні видатки».
4. За економічною структурою розрізняють такі групи видатків місцевого бюджету:
а) поточні видатки і видатки розвитку;
б) по точні, капітальні видатки та кредитування за вирахуванням погашення;
в) видатки на товари і послуги, виплата процентів, субсидії і поточні трансфертні виплати, створення державних запасів і резервів, придбання землі і нематеріальних активів;
г) поточні і капітальні видатки, кредитування без погашення.
5. Яким чином використовуються доходи, які утворюються внаслідок економії у видатках?
Тема 5. Міжбюджетні відносини, їх складові
(Варіант 1)
1. Дайте визначення терміна «міжбюджетні відносини».
Підставою для існування міжбюджетних відносин є:
а) розподіл повноважень між державною виконавчою владою та органами місцевого самоврядування;
б) невиконання місцевими органами влади зобов’язань щодо фінансування соціальних видатків;
в) розмежування доходів і видатків між ланками бюджетної системи;
г) гарантія з боку держави щодо фінансування наданих повноважень органам місцевого самоврядування.
3. Дайте визначення терміна «фінансове вирівнювання».
4. Бюджетні ресурси перерозподіляються через:
а) спеціалізовані регіональні фонди;
б) Державний бюджет;
в) спеціалізований державний фонд;
г) безпосередньо між адміністративно-територіальними одиницями.
5. Як здійснюється розрахунок дотації загального вирівнювання?
Тема 5. Міжбюджетні відносини, їх складові
(Варіант 2)
1. Дайте визначення терміна «бюджетне регулювання».
2. Напрями перерозподілу бюджетних ресурсів:
а) від відносно «бідних» у фінансовому розумінні територій до «багатих» територій;
б) від відносно «багатих» у фінансовому розумінні територій до «бідних» територій;
в) від відносно «бідних» у фінансовому розумінні територій до інших «бідних» територій;
г) від відносно «багатих» у фінансовому розумінні територій до інших «багатих» територій;
Які існують методи бюджетного регулювання?
4. Остаточне збалансування бюджетів одного рівня проводиться:
а) на початку бюджетного року;
б) протягом бюджетного року;
в) наприкінці бюджетного року.
5. Як здійснюється розрахунок коштів, що передаються
до Державного бюджету з бюджету Автономної Республіки
Крим, обласного бюджету та бюджетів міст Києва і Севастополя?
Тема 6. Управління фінансами та фінансовий
контроль на регіональному рівні
(Варіант 1)
Що розуміють під компетенцією місцевих органів влади?
Дайте визначення терміна «бюджетний процес».
Термін подання проекту бюджету для міст районного підпорядкування, селищних і сільських рад:
а) до 10 грудня;
б) до 25 листопада;
в) до 25 грудня;
г) до 1 січня;
ґ) до 15 грудня.
Яка компетенція Автономної Республіки Крим у галузі бюджету і на основі чого він розробляється?
Кабінет Міністрів України доводить до виконавчих органів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя такі показники:
а) ставки податку на прибуток підприємств;
б) розмір орендної плати за здавання в оренду цілісних майнових комплексів, які перебувають у комунальній власності;
в) розміри дотацій і субвенцій, передбачених Державним бюджетом;
г) перелік видатків, що передаються з Державного бюджету на фінансування бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя;
ґ) проекти нормативів відрахувань та сум контингентів цих доходів.
Тема 6. Управління фінансами та фінансовий
контроль на регіональному рівні
(Варіант 2)
Термін подання проекту бюджету на розгляд Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевих рад:
а) до 10 грудня;
б) до 25 листопада;
в) до 25 грудня;
г) до 1 січня;
ґ) до 15 грудня.
Існуюча система касового виконання бюджету України:
а) банківська;
б) казначейська;
в) змішана.
Загальний фінансовий контроль здійснює:
а) Рахункова палата Верховної Ради України;
б) місцеві державні адміністрації;
в) Головне контрольне-ревізійне управління;
г) Кабінет Міністрів України;
ґ) Верховна Рада України;
д) Державна податкова адміністрація України.
Яка основна функція місцевих фінансових відділів?
До зовнішнього та внутрішнього фінансового контролю належать:
а) незалежний аудит;
б) комунальний фінансовий контроль;
в) контроль Міжнародного валютного фонду;
г) фінансовий контроль органів виконавчої влади;
ґ) парламентський фінансовий контроль;
д) контроль з боку благодійних організацій.
Тема 7. Фінансове забезпечення підприємств
комунальної форми власності
(Варіант 1)
Дайте визначення терміна «Комунальні підприємства».
Закон України «Про власність» визначає такі види державних комунальних підприємств:
а) державні комунальні підприємства комунальної власності міст;
б) державні комунальні підприємства комунальної власності суб’єктів федерації;
в) державні комунальні підприємства комунальної власності областей;
г) державні комунальні підприємства комунальної власності районів у містах;
ґ) державні комунальні підприємства комунальної власності сіл та селищ.
д) державні комунальні підприємства комунальної власності муніципалітетів.
Порядок розподілу прибутку підприємства комунальної форми власності такий:
а) 100% зараховується до Державного бюджету;
б) 50% зараховується до Державного бюджету, а 50% — до бюджету місцевої ради того рівня, якому належать ці підприємства;
в) 100% зараховується до бюджету місцевої ради того рівня, якому належать ці підприємства;
г) підприємство самостійно визначає порядок розподілу прибутку.
Який правовий статус більшості підприємств комунальної форми власності і на якій основі вони фінансуються?
5. Чому не рекомендовано створення комунальних підприємств у формі повного товариства?
Тема 7. Фінансове забезпечення підприємств
комунальної форми власності
(Варіант 2)
Назвіть правовий статус, рекомендований для підприємств комунальної форми власності:
а) товариство з обмеженою відповідальністю;
б) акціонерне товариство;
в) повне товариство;
г) командантне товариство;
ґ) унітарне комунальне підприємство;
д) товариство з додатковою відповідальністю.
Які права мають органи місцевого самоврядування на встановлення тарифів з оплати побутових, комунальних, транспортних та інших послуг, що надаються підприємствами та організаціями комунальної власності?
Цінову й тарифну політику в комунальній сфері визначає:
а) Президент України;
б) Верховна Рада України;
в) Кабінет Міністрів України.
г) відповідні міністерства;
ґ) обласні державні адміністрації;
Які права мають органи місцевого самоврядування на встановлення тарифів з оплати побутових, комунальних, транспортних та інших послуг, що надаються підприємствами та організаціями, котрі не належать до комунальної власності?
Назвіть на яких засадах діють підприємства комунальної форми власності:
а) кошторисне фінансування;
б) комерційна самоокупність;
в) фінансування поточних витрат;
г) фінансування з Державного бюджету;
ґ) змішане фінансування.
Тема 7. Фінансове забезпечення підприємств
комунальної форми власності
(Варіант 3)
Дайте визначення фінансів підприємств комунальної форми власності.
Назвіть основні напрями діяльності підприємств комунальної форми власності:
а) житлове господарство;
б) санітарно-технічний;
в) транспортний;
г) комунальна енергетика;
ґ) комунальне обслуговування;
д) підприємства й організації благоустрою;
е) міські шляхи;
є) виробничо-технічне забезпечення;
ж) рекламно-оздоблювальне господарство.
Назвіть, на яких засадах здійснюється фінансування підприємств комунальної форми власності:
а) кошторисного фінансування;
б) комерційної самоокупності;
в) фінансування поточних витрат;
г) фінансування з Державного бюджету;
ґ) змішаного фінансування.
Цінову і тарифну політику в комунальній сфері визначає:
а) Президент України;
б) Верховна Рада України;
в) Кабінет Міністрів України;
г) відповідні міністерства;
ґ) обласні адміністрації.