БІЛЕТ №1
1.Чи є серед філософських сис-м такі,які не можна визначити ані як матеріалістичні,ані як ідеалістичні?
Є. Філософія може бути лише або матеріалістичною,або ідеалістичною,оскільки першоначалом(первинним)може бути або матеріальне(природа)або ідеальне(свідомість,дух).
31.Особистістю народжуються або тають.
Стають. Народжуються індивідом, а особистість формуеться суспільством, середовищем і власною волею та само вдосконаленням.
61. Що визначається марксистами як об'ективна реальність,яка дана нам в почуттях=Матерія.(це реальність, яка впливає на наші почуття)
121. Доповнити етапи розвитку античної філософії: 1)досократичний;2)класичний;3)елліністичний;4)римський.
211. Зенон Елейський
271. "Пізнай самого себе" Хілон,але приписується Сократу
БІЛЕТ №2
2. Чи можнаагностицизм розглядати як форму ідеалізму?
Ні,напр.всі суб'єктивні ідеалісти(Берклі,Юм,Кант)були агностиками,а серед матеріалістів агностиків немає.
32. Сучасного погляду на предмет філ. Вона є світоглядною наукою або світоглядом.
Є світоглядом, але на рівні світо розуміння, коли філ. Виступає теоретичним ядром світогляду.
62. Що у філ. Визначається як сдатність сутності і існування=Буття.(це філ. кат., яка означає все,що існує реально, все що істинно і спосіб існування всього реального.
122. Доповнити етапи розвитку давньоіндійської філософії:1)ведичний;2)епічний;3)класичний.
212. Аристотель
272. “Я знаю лише те, що я нічого не знаю” Сократ
БІЛЕТ №3
3. Чи є агностики серед матеріалістів?
Є. Агностики заперечують об'єктивне існування речей,явищ і процесів,а матеріалісти визнають об,активність світу,природи.
33. Що в людській мові сформувалось раніше: поняття якості або кількості.
Поняття якості, оскільки кількість може бути тільки кількостю.певної якості.саме якість робить предмет тим чи він є.
63. Що у філ. визначаеться як теорія пізнання=Гносеологія.(Займається пізнанням, а пізнання – ідеальна,духовна форма освоєння світу)
123. Доповнити етапи розвитку середньовічної філ.:1)апологетика;2)патристика;3)схоластика.
213. Аверроес (Ібн-Рошд)
273. "Усе тече, усе змінюється" Геракліт
БІЛЕТ №4
4.Чи є серед ідеалістів моністи?
Так,напр.Гегель.він за єдине начало світу визнавав абсолютну ідею,яка існувала до появи світу і людини. Тобто був об'єктивним ідеалістом.те саме можна сказати і про об’єктивного ідеаліста Платона, який за першоначало(первине),брав світ ідей.
34. Що є більш багатим за змістом – одиничне або загальне.
Одиничне, бо одиничне містить в собі ще багато неповторних , індивідуальних ознак і водночас має ті ознаки, які входять у загальне.
64. Що у ф-ї визначається як вчення про світ=Онтологія.(світогляд – сукупність узагальнень про світ в цілому, про здіснення в ньому природ. і соц. процесів)
124. Доповнити етапи розвитку філ.позитивізму:1)класичний позитивізм;2)емпірио критицизм;3)неопозитивізм;4)постпозитивізм.
214. Мозес Маймонід
274. "Людина є мірого всіх речей - іскувакня існуючих неіснування веіснуючих"Протагор
БІЛЕТ №5
5.Чи може об”активний ідеалізм визнавати реальне існування матеріального світу?
Так.і Платон і Гегель визнавали об'єктивне існування речей.
35. Що відображає сутність явища за Кантом- «річ у собі» або «річ для себе».
«річ у собі.» За Кантом «річ для нас»- це тільки світ яви, або феноменів, а світ сутностей, або ноуменів, є для нас недоступним, в силу чого кожна річ залишається «річчю в собі».Саме й належить свіс сутностей.
65. Що у філ. визначається як система цінностей і життевих сенсів=Аксіологія.
125. Доповнити етапи розвитку філ.думки:1)докласична доба;2)класична;3)некласична доба(новітня).
215. Авіценна (Абу- Ал і)
275. "Не можна двічі увійти в одну і туж річку” Геракліт
БІЛЕТ №6
6.Чи визнає суб'активний ідеалізм існування матеріального світу незалежно від відчуттів і розуму люд?
Ні в цілому суб”активний ідеалізм(Берклі,Юм)не визнавали об”активного існування матеріального світу,бо для них існує тільки те,що дане люд.у її відчуттях,тобто існіє тільки те,що сприймається суб'єктом (“існувати-значить бути сприйманим”Берклі).
36. Гегель був представником об»єктивного ідеалізму , або представником суб'єктивного ідеалізму.
Гегель був представником об»єктивного ідеалізму, оскільки вважав, що до природи і людини вже об»єктивно існувала абсолютна ідея.
66. Яка частина філ. знання вивчає загальні підходи до пізнання і розуміння буття=Методологія.
126. Доповнити основні методи емпіричного пізнання:1)спостереження;2)порівнення;3)вимірювання;4)експеримент.
216. Фома Аквінський
276. "Одне й те ж думка і те, про що думха існує"Парменід
БІЛЕТ №7
7.Чи змінювався предмет філ.в іст.розвитку філ.думки?
так.упродовж всього історико філ процесу в центр філ.ставилися(залежно від вимог часу)різні проблеми:походження світу його сутність(стародавня Індія, Китай), Космос (Греція),людина(Відродження) людське існування (екзистенціаналізм) тощо.
37. Декарт розробив індуктивний метод,або дедиктивний метод.
Декарт розробив дедуктивний метод мислення. Він пропанував все наше знання виводити логічно із безсумнівних і ясних принцепів.
67. Яка філ. дисципліна осмислює власний шлях, генезу філ.=Історія фісофії.
127. Доповнити основні загальнологоічні методи пізнання:1)індукція;2)дедукція;3)анологія.
217. Лао-цзи
277. "Немає нічого, окрім атомів і порожнечі”Демокріт
БІЛЕТ №8
8..Чи була марксистська філ.першою в світі системою матеріалізму?
ні до появи марксизму існували матеріалістичні течії у філ.:червака в Індії,атомістична філ.Демокріта в Греції,французький матеріалізм18ст.,антропологічний матеріалізм Фейєрбаха.
38. Світосприйняття відноситься до релігійного або філ. Відображення світу.
Світосприйняття відноситься до релігійного відображення світу, бо в основі релігійного світогляду лежить нераціональність, а сфера чуттевого та емоцій.Світ почуттів і переживань.
68. Яка філ. категорія відображає єдність якості і кількості, межу між якісними змінами=Міра. (міра показує межу, в якій предмети залишаються якісно визначеними)
128. Доповнити основні теоретичні методи пізнання:1)ідеалізація;2)формація;3)моделювання;4)оксиоматичний.
218. Августин
278. "Знання - це пригадуваяня" (анамнез) Платон
БІЛЕТ №9
9.Чи є с-ми ф-ї, що ототожнюють матерію і свідомість?
Так це брахманізм,буддизм,їдозоїзм стародавніх греків(Анаксімандр,Дідро,Кабаніса18ст.)
39. Світорозуміня характеризує міфологічне або філ. Відродження світу.
Світорозуміння характеризує філ.відображення світу,а міф обмежуєьься лише світовідчуттям,сферою чуттєвого,тоді як філ.грунтується на раціональному витлумаченні світу.
69. Яка філ. категорія відоражає послідовність явищ і процесів=Час.
129. Доповнити осн.формичуттєвого пізнання: 1)відчуття;2)уявлення;3)сприймання;
219. Мішель Монтень
279. "Вірю, тому що абсурдно"Тертулліан
БІЛЕТ №10
10.Чи може за Арістотелєм матерія існувати без форми?
Так.за Аристотелем внизу як першооснова всього лежить матерія без форми(субстрат) вгорі- існує форма без матерії,або форма всіх форм(теос)вчення про неї Аристотель назв.теологією.
40.Світорозуміння характеризує релігійне або філ.відображення світу.
Світорозуміння характеризує філ.відображеннясвіту.філ.спирається на розум на знання,а релігія на віру,на почуття.
70. Яка філ. категорія відображає розташування одних предметів біля інших=Простір.
130. Доповнити осн.логічні форми пізнання:1)поняття;2)судження;3)умовивід.
220. Джордано Бруно
280. "Вірю, щоб зрозуміти"Августін
БІЛЕТ №11
11.Чи тотожні філ.поняття “мова і мовлення?
Ні мова-це соціальноь закріплена лексична і граматична с-ми,які для індивіда виступають як об”активно існуючі,а мовлення-це спілкування людей між собою за допомогою мови ,тобто мовна діяльність.вона завжди має індивідуальний характер.під мовленням розуміть треба як сам процес говоріння так і його результат.Мова реалізується через мовленя.
41.Марксизм створив формаційний або культурологічний підхід вивчення історії філ.
Марксизм створив формаційний підхід до вивчення історії філ.кожний етап історико-філ.процесу він ставив у залежність від певної суспільно-історичної формації: філ. рабовласницьгого ладу ,філ. доби феодалізму, філ. буржуазного суспільства,філ.доби розвинутого соцолізму.
71. Яка філ. категорія відображає проблематичність або необов'язковість зв'язків, явищ, подій=випадковість
131. Доповнити осн.рівні методологічного знання:1)філософська методологія;2)загальнонаукова-методологія;3)соціально-науковий.
221. Спіноза
281. "Філософія є служницею богослов'я"Фома Аквінський
БІЛЕТ №12
12.Чи існує у світі об'єктивна компонента?
Так суб”активною компонентою у світі виступає свідомість люд.,весь комплекс внутр.світу об'єкта.
42.Схоластична філ.була теоцентричною або космоцентричною
Схоластична філ.була теоцентричною,оскільки центральним поняттям схоластики був Бог.(теос)
73. Яка філ.категорія відображає прцес переходу до нової якості=Стрибок
132. Доповнити осн.концепції розуміння суспільства:1)натурально(соціал-дарвініська);2)ідеалістична;3)матеаріалістична;4)формаційна.
222. Кант
282. "Легше верблюду пройти крізь вушко голки, ніж багатому увійти в царство Боже"Євангеліє від Луки
БІЛЕТ №13
13.Чи є загальне в одиничному? Так, в одиничному завжди присутнє загальне як те спільне та істотне,що об'єднає йог з іншим одиничним.
43.Антична філ.була космоцентричною або антропоценричною. Антична філ.була космоцентр.,бо всі філ. Школи античності в центрі своїх учень ставили поняття космосу.
73. Яка філ.категорія відображає прцес переходу до нової якості=Стрибок (розрізняють за: характером, змістом, формою їхнього прояву та ін.)
133. Доповнити осн.функції практики:1)основа пізнаня;2)мета пізнання; 3)критерій пізнання;4)джерело і рушійна сила.
223. Руссо
283. "Якщо Бога не було б, його слід було видумати"Вольтер
БІЛЕТ №14
14. Чи тотожні поняття причинність і каузальність?Так каузальність(від лат.пауза-причина)-це те саме,що і причинність.
44.Філ відродження була «техноцентричною або антропоценричною. Філ.Відродження була антропоцентричною бо вцентрі цієї філ.стояла люд.(антропос)і все,що пов»язане з її діяльністю.
74. Яка філ.кат.відобр.полярну спрямованість тенденції,явищ процесів,що є взаємовиключеними.=Протилежність
134. Доповнити основні критерії істини:1)логічні;2)прагматичний;3)естетичний;4)моральні.
224. К. Маркс
284. "Мені довелося обмежити розум, щоб звільнити місце для віри"Кант
БІЛЕТ №15
15.Чи може необхідне водночас бути випадковим?
Так необхідність і випадковість є діалектичними протилежностями-необхідність реалізується тільки через ряд випадковостей а випадковість є формою існуваня необхідності.
45.Що таке суспільний договір:угода між народом і владою,або угода між кількома держ.
Суспільний договір є договором між народом і владою
75. Яка філ.кат.від.єдність суттєвих властивостей об'єкту або процесу, щовідрізняють їх від інших об'єктів або процесів=Якість(це внутрішня визначеність предметів і явищ. Я. виявляє себе через властивість.
135. Доповнити осн.рушійні сили розвитку суспільства:1)потреби;2)інтереси;3)цінності.
225. Ф. Енгельс.
285. "Бог багатому подібний фонтанові, що заповнює різні за обсягом посудини. Над фонтаном напис: "Неріена усім рідність"Сковорода
БІЛЕТ №16
16.Чи тотожні поняття народонаселення і суспільство?
Ні народонаселення це все населення певного краю чи країни.це поняття є категорією етнічною,а суспільство-категорія соціальна,що назначає історично визначений тип соціальної с-ми.
46.Що для софістів було головним:досягнення істини або засіб доказу.
Для софістів головним було не досягнення істини,а способи її доведення,які часто за видимістю логічної правильності приховували навмисне перекручення істини:істину видати за хибність,хибність за істину,добро-за зло,зло-за добро і тд.
76. Як філ.кат.визначається як сукупність елементів,що знаходяться у певних зв'язках та відношеннях один до одного,створюють певну цілісність=Система
136. Доповнити осн.критерії суспільного прогресу:1)ступінь задоволення;2)розвиток продуктивних сил;3)рівень культури моралі;4)рівень демократії і свободи.
226. Фейєрбах
286. "Дій згідно з такою максимою, яка водночас може стати загальним законом"Кант
БІЛЕТ №17
17.Чи тотожні поняття індивід і особистість?
Ні індивід це неповторні риси люд.якими він наділений від природи,а особистість це соціально сформовані особливості людини.
47.Чому віддає перевагу детермінізм:випадковості або причинності
причинності.головне для детермінізму –з'ясувати об'єктивно-існуючі причинно-наслідкові зв»язки,в цьому він вбачає головне завдання як наукового,так і всякого пізнання взагалі.
77. Яку філ.кат.виз.як соціально-оргганізоване виробництво різновиду знання=Наука
137. Доповнити осн.об'єкти суспільного розвитку:1)великі соціальні групи;2)малі соц.групи;3)особистості.
227. Гегель
287. "Кожен є предметом споживання для когось"Е. Фромм
БІЛЕТ №18
18. Якщо філ.визначається як наука чи може така філ.визнавати існування націоняльнї філ.
Ні немає науки індійської,нім,укр.,а філ.є.Неможе існувати наук.які взаємно заперечують одна одну,а такі філ.вчення є-матеріалістичні і ідеалістичні.
48.Чому надає перевагу індетермінізм:випадковості або причиності
випадковості. Оскільки він взагалі заперечує об'єктивне існування причинності
78. Що у філ.виз.як цілеспрямовану діяльність, яка створює принципово нові і соц.значущі матер.та дух.цінності=Творчість (Головна цінність відображуваної діяльності людської свідомості
полягає у творчому її функціонуванні, коли розпредметнення результатів попередньої діяльності супроводжуєтьсявнесенням у них нового змісту, що істотно змінює попередній зміст.
138. Доповнити осн.види творчості:1)наукова творчість;2)технічна творчість;3)художня творчість;4)соціальна творчісь.
228. Бердяєв
288. "Існувати, отже бути сприйманим"Дж. Берклі
БІЛЕТ №19
19.Чи тотожні поняття культура і цивілізація.
Ні хоча поняття “культура”і “цивілізація тісно пов”язані між собою,вони не є тотожними,бо культура-це насамперед сфера духовного в суспільстві і людині,а цивілізація-це впершу чергу сфера громадянського суспільства,рівень розвитку техніки,правових і політичних норм,ступінь захищеності прав і свободи людини, міра гуманізованості суспільства. водночас неправомірно протиставляти цивілізацію і культуру як це робили напр.. О.Шпенглер та М.Бердяєв.
49.Апологетика є характеристикою патристики або схоластики
апологетика є характеристикою патристики,бо вона відноситься до тогораннього періоду становлення християнського богослов'я,коли отці церкви-(патери)змушені були захищати християнське віровчення (бути його апологетами)від чисельних нападів світської влади і язичницьких філосфів.
79. У філ.виз.як образ адекватний відображуваному об'кту=Істина
139. Доповнити структуру психіки людини за Фрейдом:1)воно;2)понад я;3)я.
229. О.П. Блаватська
289. "Я мислю, отже я існую"Декарт
БІЛЕТ №20
20.Чи є в істині релятивне?
Так, всяка істина містить у собі момент релятивного тобто відносного адже істина –це процес,в ході якого окремі сторони істини уточнюються,розширюються чи звужуються або й відкидаються зовсім.
50.Хто засновник томістської філ:Фома невіруючий або Ф.Аквінський
Фома(Тома)із Аквіну
80. Що у філ.виз.як спец.форму взаємодії суб'єкту і об'єкту, кінцевою метою є істина, розробка моделей, програм, спрямованих на освоєння об'єкта відповідно до потреби суб'єкта=Пізнання
140. Доповнити осн.концепції філософської антропології:1)біологічна;2)моральна;3)соціальна;4)релігійна.
230. В.І. Вернадський
290. "Немає суб'єкту без об''екту, немає об'єкту без суб'єкту"Авенаріус
БІЛЕТ №21
21.Чи є в істині абсолютне?
Так в усякій нетривіальній істині поруч з відносним існують і зерна абсолютного знання ,тобто такого, котре з розвитком науки і практики залишатиметься сталим.
51.Що відроджує філ. Відродження:гармонійну людину доби античності,або політеїзм стародавніх греків
філ.Відродженя (Ренесанс)відродила гармонійну людину доби античності,бо це збігалося уявленнями Ренесансу про сутніст і призначення людини.адже в центрі своєї філ.Відродження поставило саме людину.
81. Що у філ.виз.як міру людського у людині=Культуру
141. Доповнити осн.форми буття:1)буття речей;2)буття людини;3)духовного;4)соціального буття;3)буття індивідуалізованого та об'єктивного духовного.
231. Г. Маркузе
291. "Все дійсне є розумним, все розумне є дійсним"Гегель
БІЛЕТ №22
22.Чи може свобода бути абсолютна?
Ні свобода не може бути абсолютною,оскільки вона кінчається там,де починається свобода і право іншої людини.
52.Що характер натур. Філ.Відродж.:геоцентризм або гелвоцентризм
геліоцентризм.бо саме в цю добу Миколай Коперник створив свою геліоцентричну с-му.
82. Що у філ.виз.як найвищу форму її результат відображення істини=Свідомість
142. Доповнити основні форми суспільної свідомості:1)політична;2)моральна3)філософська;4)правова.
232. Г.С. Сковорода
292. "Якщо я йду назад, я з матеріалістами, якщо я йду вперед, я не з ними"Фейєрбах
БІЛЕТ №23
23.Чи визнає монофізиство людську природ Ісуса Христа?
Не визнає бо вважає,що сутність Христа і його природа є виключно божественною,духовною,а не тілесною.земною.Офіційний погляд Церкви-Христос має дві природи-божествену і тілесну,оскільки був народжений людиною від земної жінки.
53.Від чого абстрагувався Макіавеллі:морально-етичних оцінок або законів
Макіавелі абсрагувався від морально-етичних оцінок норм і законів права і політики,чим вперше в європейській філ. І юриспруденції відділив мораль відділив мораль від політики і права
83. Що у філ.виз.як активнау діяльність конкретно іст.суб»єкта у ході якої він здійснює матеріальне перетворення об'єкта відповідно до своїх цілей,розвив.і змін.сам=Практику
143. Доповнити основні види матерії:1)речовина2)поле;3)фіз.вакуум;4)антиматерія.
233. Л.М. Гумільов
293. "Філософи лише по-різному пояснювали світ, але справа в тому, щоб змінити його"Маркс
БІЛЕТ №24
24.Чи визнає пантеїзм тотожність природи і Бога?
Так визнає таких поглядів дотримувалися, зокрема, Джордано Бруно, Бенедикт Спіноза, Г. Сковорода.
54.Що може стимулювати людську працю за Мором: примус або висока мораль.
За Томасом Мором стимулювати людську працю може тільки висока мораль, а не примус. Там, де примус, там немае ні свободи праці, ні моральних стимулів до підвищення її продуктивності, як це було в добу рабовласництва чи феодалізму.
84. Що уфіл.виз.як дяльн.на грунті пізнан.необхід.=Свободу
144. Доповнити атрибутивні властивості матерії:1)рух;2)простір;3)час;4)спокій.
234. П. Д. Юркевич
294. "Природа є не що інше, ях закам'яніле мислення"Шеллінг
БІЛЕТ №25
25.Чи визнає апологетика античну ф-ю?
Иак визнає,оскільки апологетика проголошувала сумісність грецької філ.з принципами віровчення Ісуса Христа. Апологети тобто раньо-християнські письменники 2ст.(Юстин,Афіногор), широко використовували твори античних авторів для захисту християнства від нападоязичницьких володарів і вчених.
55. Які якості за Локком є первинними: смак, звук, колір або форма, простір, рух,спокій.
За Локком, первинними якостями є форма ,розмір,довжина, вага і т.п. тобто ті якості, які є об»єктивними, і не залежать від будови і стану органів чуття суб»єкта, які видбивають властивості предметів у об'єктивній формі.
85. Що у філ.виз.як такий напр.розвитку,що забезпеч.більш високий ступінь і потен.розв.=Прогрес (має місце там, де підвищується рівень організації системи, її цілісності, пристосованості до середовища, функціональна і струкрур.
ефективність, генетична пластичність з високим рівнем наступного розвитку)
145. Доповнити осн. характеристики свідомості: 1)діяльне відображення; 2)рефлексів; 3)предметність; 4)самосвідомість.
235. Дмитро Донцов
295. "Немає нічого в інтелекті, чого б не було у відчутті" Дж. Локк
БІЛЕТ №26
26.Чи визнає схоластика філ.ідеї Платона та Аристотеля?
Так схоластика надзвичайно широко використовувала філософські ідеї Платона та Аристотеля як для раціонального обґрунтування Бога так і для обгрунт.середньовічного реалізму.Твори названих філософів використовували як представники ранньої схоластики (Ансельм Кентерберійський, П'єр Абеляр)так і представники пізньої схоластики (13-14ст.-Ф.Аквінський,Дунс Скот,Вільям Оккамта ін.)
56. Які якості є вторинними за Локком: густина, протяжність, число або колір ,смак ,звук.
Колір,смак, звук,запах.
86. Яку філ.кат.познач.такий перехід від старої якості до нової,за якого певні риси старої якості входять в нову якість=Заперечення-заперечення
146. Доповнити етапи розвитку абсолютної ідеї за Гегелем:1)абсолютна ідея поза часом і простором; 2)природа;3)суб'єктивний дух.
236. Альбер Камю
296. "Серце є скрижаль, на якому викарбований моральний закон” П. Юркевич
БІЛЕТ №27
27.Чи визнає східний перипатетизм авторитет Аристотеля?
Так визнає.як твердить Гегель у 3 книгі “лекції по історії філософії”, вСірії,особливо в таких містах як Бейрут,Антіохія,Ейдес,існували потужні наукові центри,які становили собою з”єднуючу ланку між грецькою філ.і арабською вченістю.Араби старанно студіювали твори Аристотеля вони головним чином коментували твори Стаєри (Альфа рабі, Авіценна, Аверроєс).
57. Як можна подолати «відчуження» за Марксом:шляхом знищеня приватної власності або шляхом підвищення свідомості людей.
За Марксом, відчуженняможна подалати тільки шляхом знищення приватної власності, бо лише вона дае можливість привласнювати резульат праці інших лбдей(товари,вироби ремісників, твори мистецтва,література).
87. Що у філ.виз.як джерело розв.=Протеріччя
147. Доповнити ступіні заперечення заперечення у формі гегелівської тріади: 1)теза; 2)метод; 3)воля; 4)антитеза; 5)синтез.
237. Рене Декарт
297. "'Людина живе остільки, оскільки вибирає” Сартр
БІЛЕТ №28
28.Чи погоджуються номіналісти з вченням Платона про ідеї,понятя?
Ні номіналісти вважали.що загальним поняттям(універсаліям)в дійсності нічого не відповідає,що вони є лише назвами(номенами)для класів однорідних предметів,які існують як індивіди.
58. Що є основою неповторності людини за Юркевичем:розум або серце.
Серце, бо тільки в ньому зосереджено сутність людини і її духовний стрижень.
88. Що уфіл.виз.як здійснену можливість=Дійсність
148. Доповнити елементи системи натурального права за Локком:1)право на життя;2)право на власність; 3)на свободу;
298. "Чого не бажаєш собі, того не роби іншому" Конфуцій
238. Д.І. Чижевський
БІЛЕТ №29
29.Чи погоджуються реалісти з вченням Платона про ідеї,поняття?
Так,погоджуються ,бо їхні погляди на універсалії збігалися з поглядами Платона на ідеї,поняття.
59. Світ символів за сковородою:це Біблія або логіка.
Це Біблія. На його думку Біблія є незвичайна книга, де написане слід розуміти прямо(буквально текстуально), а переносно ,символічно, бо текст Біблії – цеприхований зміст зібрання символів, які і нам треба навчитись розшифровувати, за видемим бачити невидиме.
89. Яка філ.кат.відобр.відносність істини=Релятивність
149. Доповнити можливі шляхи пізнання за Беконом:1)шлях павука;2)шлях мурашки;3)шлях бджоли;
239. Джон Локк
299. "Що я можу знати? Що я повинен робити? На що я можу сподіватися? Що таке людяна?” Кант
БІЛЕТ №30
30.Чи може об'єкт пізнання існувати без суб'єкту пізнання?
Так, об'єкти існують незалежно від того чи сприймаюься вони суб'єктами чи ні. Існування об'активного світу не залежить від пізнання його суб'єктами.
60. Чим є праця за Люттером: покликом або тягарем.
За Люттером праця є покликанням, а той, хто працює за покликанням, не сприймає працю як тягар, а як Боже благословення, як Божий заповіт.
90. Що у філ. виз.як перехід у протилежну нову якість= Заперечення
150. Доповнити правила наукового методу Декарта:1)визначення принципів;2)поділ предмет дослідження на стільки частин, наскільки це можливо(аналіз);3)перехід від простого до складного,а потім об'єднання аналізу в одно ціле;4)енумерація – робити повний перелік настільки повним,щоб у ньому ніщо не було пропущеним.
240. Френсіс Беконн
300. "У якості наслідку виконання професійного обов'язку багатство морально не тільки виправдане, але й приписане" М. Вебер