ТЕМА 4:ВНУТРІШНІ ЦІНИ ТА ИЕТОДИ ЇХ ФОРМУВАННЯ.
1.Функції і система формування внутрішніх цін на підприємстві.
Організація формування підпр. На основі центрів відповідальності прив’язує аналогічну модель підпр. Тому особливо важливим аспектом діяльності виступає побудова взаєморозрах.між цими центрами.
Визначальним в цій системі є принцип обміну продукції. Цей обмін здійснюється за допомогою внутрішніх цін.
Внутрішня ціна(трансфертна)- це умовно розрахункова ціна на прод.та послуги одного підрозділу .
Як правило це можливо на великих децентралізованих підприємствах з достатньо самостійними підрозділами.
Внутрішня ціна виступає ціною передачі проміжної продукції і може не
Виключати внутрішні ціни на куповані сировину і матеріали, тобто внутрішня ціна може формуватись на основі так званих доданих витрат.
Додані витрати-це власні витрати даного підрозділу за мінусом вартості купованих сировин та матер.і вартості напівфабрикатів прод.і послуг інших підрозділів,які співпрацюють зданим підрозділом на договірній основі.
1
2
3
4
Вхід Вихід
(сировина, готова прод.
матер.)

Якщо продукція підрозділу повністю спожив.всередині підпр., то велечина внутрішньої ціни є переважно обліковою, яка не впливає на фін.стан підпр.вцілому.
У тих випадках коли підрозділи мають право самостійно входити зі своєю продукцією на зовнішніх покупців і визначати обсяги і ціни реалізації внутрішня ціна перестає бути умовним показником, вона отримує реальне економічне значення,яке відображає відносини підрозділів між собою та між підпр.вцілому.
2МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ ВНУТРІШНІХ ЦІН.
Внутрішні ціни можуть встановлюватись одним із наступних методів:
1.За ринковою вартістю. За відсутності таких цін викор.ціни на аналогічну прод.
До недоліку цього методу відносять те, що в окремих випадках внутрішні товари або взагалі виключені з ринкового обігу або їх вигот.із застосуванням
Секретних технологій, тому ціни на них відкритої немає.
До позитиву- ств.належні стимули до підвищення ефективності роботи підрозділів за допомогою прибутку.
2.Внутрішні ціни визначені на базі факт.ціни готової продукції. З фактичної ціни готової продукції виділяються витрати виробництва та прибутки підрозділів постачальників. Процес розрахунку здійснюється у зворотньому порядку послідовності технологічного процесу виробництва.
3. Внутрішні ціни сформовані на договірній основі.
Недоліки –вибір необхідної ціни залежить від особистих якостей керівників підрозділів.
4.Внутрішні ціни визначені на основі витрат виробн.
А. за повною собівартістю+прибуток, як процент відновних витрат.
Б. за змінними витратами+прибупок як процент від змінних витрат.

SHAPE \* MERGEFORMAT SHAPE \* MERGEFORMAT