Свідомість та самосвідомість
Психіка є здатність живих істот створювати почуттєві і узагальнені образи зовнішньої дійсності і реагувати на ці відображення згідно своїм потребам, а у людини також відповідно його інтересам, цілям і ідеалам.
Свідомість є частиною психіки, бо в ній відбуваються не тільки свідомі, але і підсвідомі і несвідомі процеси. Свідомими називаються такі психічні явища і дії людини, які проходять через його розум і волю, опосредуются ними, які, отже, здійснюються зі знанням того, що він робить, мислить або відчуває.
Є такі чинники свыдомості як детермінантами або детермінаторами.
Зовнішніми детермінаторами свідомості є природа і суспільство. Свідомість властива лише людині, виникає і розвивається лише в умовах суспільного життя. Однак воно зумовлене не тільки соціально. Зовнішня дійсність для тварини природа; для людини - природа і суспільство. Тому свідомість людини детермінована зовнішніми чинниками двояко: явищами і законами природи і суспільних відносин. У зміст свідомості входять думки про природу і суспільство (а також про людей як природних і суспільних істот).
Природа в процесі органічної еволюції створила ту анатомічну і фізіологічну систему, без якої неможлива свідомість, як продукт дії цієї «машини». Але природа детермінує свідомість не тільки генетично, створивши передумови свідомості. Вона діє і в умовах суспільства, формуючи другу сигнальну систему дійсності і змінюючи характер дії рецепторів і аналізаторів згідно умовам суспільного життя.
Отже, вся тілесна основа і механізми свідомості створені і змінюються природою як в умовах тварини, так і людського існування. Хоч фізіологічна основа свідомості і її механізми і не входять в сам зміст свідомості, тобто в ту сукупність думок і почуттів, яка в ньому міститься, однак цей зміст зумовлюється і визначається не тільки характером зовнішніх явищ, але і пристроєм сприймаючого їх апарату. Образ зовнішнього світу відрізняється від самого зовнішнього світу. Свідомість є суб'єктивний образ об'єктивного світу.
Свідомість властиво тільки людині і виникло в умовах суспільного життя. Лише в останніх умовах розвинувся людський розум і його контроль над волею. Саме суспільне життя, засноване на труді, створило людину з його свідомістю.
Таким чином, говорячи про свідомість як єдність двох детермінації, ми маємо на увазі органічний і нерозривний комплекс двоякого роду чинників, що визначили і що визначають розвиток психіки людини, чинників, що діяли не нарізно, а в єдності і взаємопроникненні. Тому, займаючись людською свідомістю, ми весь час будемо мати на увазі не тільки чинники чисто соціальні, тобто надособисте, але і чинники біологічні, підвладні в повній мірі законам органічної природи, а також чинники психологічні, підвладні двом вказаним детермінаторам.
Свідомість детермінована не тільки дією зовнішніх чинників. Свідомість людини підлегла ще дії законів нейрофізіології і психології (загальної і соціальної), тобто має ще і внутрішню, психофізичну детермінацію. При цьому фізіологічна обумовленість свідомості, будучи внутрішньою, в тому значенні, що вона здійснюється всередині організму, є об'єктивною, матеріальною, а психологічна детермінація має суб'єктивний, ідеальний характер. Зовнішня детермінація має вплив на свідомість об'єктивного світу, природи і суспільства є первинною, а внутрішня, психофізіологічна обумовленість повторної.
Якщо зміст свідомості визначається зовнішніми чинниками, то, з іншого боку, всі явища психіки і свідомості протікають в тих формах, які фіксуються законами і категоріями фізіологічної і психологічної наук. Це відчуття, сприйняття і представлення, думки, емоції, почуття, Пам'ять, уява та ін. Психологічні форми - це як би судини, що сполучаються, в яких «переливається» весь зміст свідомості. За своєю формою свідомість не вийде за межі психологічних процесів.
Зміст і форма свідомості не цілком ідентичні. Свідомість людини є відображення дійсності, її образ. Всякий образ носить на собі відбиток як того, що в ньому відбивається, так і того матеріалу, на якому цей знімок друкується, і властивостей того апарату, яким цей знімок зроблений. Свідомість це не тільки суб'єктивно-психологічне явище, а єдність об'єктивного і суб'єктивного на основі об'єктивного. Воно має об'єктивний зміст, минулий через різні психологічні «сита», «екрани», у вигляді установок і орієнтації, що накладаються суспільним положенням людини і його минулим життєвим досвідом.
У окремих областях свідомості останнє підкоряється також і більш спеціальним законам. Так, в області пізнання воно здійснюється по законах логіки, без дотримання яких неможлива правильна обробка отриманого матеріалу спостережень і експериментів. У області явищ, орієнтація в яких пов'язана з оцінками (політика, ідеологія, етика, естетика, право), свідомість діє у відповідності зі специфікою кожною з цих областей. Вся розумова, пізнавальна, ідеологічна і оцінна діяльність людей підлегла закономірностям. Дія всіх вказаних груп законів, що виражають складний характер детермінації свідомості, здійснюється в їх нерозривному зв'язку. Однак ця нероздільність не означає втрати кожної з цих груп своєї самостійності і специфічності. Тому ми, наприклад, розрізнюємо робітника:
а) як продуктивну силу, як природну «машину», виробляючу продукт;
б) як члена суспільства, тобто як соціальну одиницю
в) як психологічний, розумно-емоційний комплекс на відміну від машини, на якій він працює.
Як же можна визначити свідомість?
Свідомість - ця вища, властива тільки людям і пов'язана з мовою функція мозку, що полягає в узагальненому і цілеспрямованому відображенні дійсності, в попередній уявній побудові дій і передбаченні їх результатів, в розумному регулюванні і самоконтролюванні поведінки людини.
Свідомість передбачає виділення суб'єктом самого себе як носія певної активної позиції по відношенню до миру. Це виділення себе, відношення до себе, оцінка своїх можливостей, які є необхідним компонентом всякої свідомості, і утворює різні форми тієї специфічної характеристики людини, яка іменується самосвідомістю.
Самосвідомість є певна форма реального явища - свідомість. Самосвідомість передбачає виділення і відрізнення людиною самого себе, свого Я від всього, що його оточує. Самосвідомість - це усвідомлення людиною своїх дій, почуттів, думок, мотивів поведінки, інтересів, свого положення в суспільстві. У формуванні самосвідомості істотну роль грають відчуття людиною свого власного тіла, рухів, дій.
Самосвідомість є свідомість, направлена на самого себе: це свідомість, що робить своїм предметом, об'єктом свідомість. Як це можливо з точки зору матеріалістичної теорії пізнання - ось в чому перебуває головне філософське питання проблеми самосвідомості. Питання перебуває в з'ясуванні специфіки цієї форми свідомості і пізнання. Ця специфіка визначена, тим, що в акті самосвідомості свідомість людини, будучи суб'єктивною формою дійсності, саме роздвоюється на суб'єкт і об'єкт, на свідомість, яка пізнає (суб'єкт), і свідомість, яка пізнається (об'єкт). Таке роздвоєння, як воно ні здається дивним для звичайного мислення, є очевидним і фактом, що постійно спостерігається.
Самосвідомість самим фактом свого існування ще раз доводить відносність відмінності і протилежності об'єкта і суб'єкта, неправильність уявлень про те, що в свідомості все суб'єктивне. Факт самосвідомості показує, що розділення дійсності на об'єкт і суб'єкт не обмежується лише відношенням зовнішнього світу до свідомості, але що і в самій свідомості є це ділення, що виражається щонайменше в двох формах: в співвідношенні об'єктивної і суб'єктивної в змісті свідомості і в формі розділення свідомості на об'єкт і суб'єкт в акті самосвідомості.
Самосвідомість звичайно розглядають лише в плані індивідуальної свідомості, як проблему «Я». Однак самосвідомість, те, що розглядається в широкому філософському аспекті включає в себе також і аспект соціологічний. Дійсно, говоримо ж ми про класову самосвідомість, про національну самосвідомість і ін. Психологічні науки, що вивчають явище свідомості, являють собою також самосвідомість людей і самопізнання людиною людини. Таким чином, самосвідомість виступає і в формі індивідуального і в формі соціальної самосвідомості.
Найбільшу гносеологічну трудність являє собою індивідуальна самосвідомість. Адже самосвідомість суспільства є або пізнанням суспільних явищ (форм суспільної свідомості, особистості і ін.) окремими людьми, вченими, або вивченням свідомості всіх людей тими ж окремими людьми (цим займається психологічна наука). У обох випадках ми не вийдемо з рамок звичайного співвідношення загального і окремого, співвідношення між об'єктом (суспільством) і суб'єктом (людиною, окремими людьми). У індивідуальній же самосвідомості перед нами факт роздвоєння свідомості цієї окремої людини на об'єкт і суб'єкт.
Ідеалістична філософія і психологія розглядає це роздвоєння як наявність в свідомості особливої субстанції, чистої суб'єктивності («духа», «душі»), що робить своїм предметом всю іншу суб'єктивність, тобто сукупність всіх текучих явищ свідомості. Матеріалістична філософія, психологія, фізіологія і психопатологія накопичили вже великий матеріал для наукового пояснення явища самосвідомості, його генезису і психологічного механізму. Матеріалісти, відкидаючи містичне трактування самосвідомості, вважають самосвідомість однієї з форм свідомості, що має те ж гносеологічне коріння, що і свідомість загалом. Вони розрізнюють дві форми свідомості: предметна свідомість і самосвідомість.
Є і соціальні передумови самосвідомості. Самосвідомість не є спогляданням власного ізольованого індивіда, воно виникає в процесі спілкування. Суспільна обумовленість формування самосвідомості полягає не тільки в безпосередньому спілкуванні людей один з одним, в їх оцінних відносинах, але і в формулюванні вимог суспільства, що пред'являються до окремої людини в усвідомленні самих правил взаємовідношення. Людина усвідомлює себе не тільки за допомогою інших людей, але і через створену ним матеріальну і духовну культуру. Самосвідомість в процесі життя людини розвивається не тільки на базі «органічних відчуттів і почуттів», але і на основі його діяльності, в якій людина виступає творцем створених ним предметів, що розвиває в ньому свідомість відмінності суб'єкта і об'єкта. Матеріалістичне розуміння самосвідомості засновується на тому положенні, що в людському «я», взятому в його психологічному плані, «немає нічого, крім психічних подій і зв'язків, які вони мають між собою або із зовнішнім світом.
Однак здатність «я» в процесі самосвідомості відволікатися від всіх станів (від відчуттів до мислення), що переживаються ним, здатність розгляду суб'єктом всіх цих станів як об'єкт спостереження ставить питання про розрізнення текучих і стаціонарних, стійких сторін змісту свідомості. Це розрізнення являє собою явище внутрішнього досвіду. Нарівні з постійно змінним змістом свідомості, що викликається змінами зовнішнього і внутрішнього світу, в свідомості є момент стійкий, відносно постійний, внаслідок якого людина усвідомлює, відрізняє себе як суб'єкта від змінного об'єкта.
Проблема внутрішньої тотожності «я», єдність самосвідомості була предметом роздумів багатьох філософів, в тому числі І. Канта, що висунув вчення про транс-цендентальну єдність апперцепції, тобто про єдність пізнавального досвіду.
Потрібно порушити і питання: що виникає раніше предметна свідомість або самосвідомість? Інакше, чи є самосвідомість передумовою і нижчим рівнем свідомості або продуктом розвиненої свідомості, його вищою формою. У другому, більш загальному формулюванні, він представляє відомий інтерес і для філософії. Самосвідомість ця процес, що проходить різні рівні розвитку. Якщо взяти самосвідомість в його первинних, елементарних формах, то воно йде далеко в область органічної еволюції і передує людській свідомості, є однією з його передумов. Якщо ж розглядати самосвідомість в його найбільш розвинених формах як одна з ознак класу або особистості і розуміти під ним розуміння класом або особистістю своєї ролі в суспільному житті, покликання, значення життя та ін., то, звісно, така самосвідомість стоїть ваше свідомості в загальному значенні цього слова, є формою суспільної свідомості.