Облік розрахунків зі страхування. | Надрукувати |
24.11.06
Право працівників на матеріальне забезпечення в старості, а також у разі хвороби і втрати працездатності закріплене Конституцією України і забезпечується широким розвитком мережі соціального страхування за рахунок держави.
Усі бюджетні установи, зокрема органи ДПС, які використовують працю найманих робітників, є платниками збору на обов’язкове соціальне страхування (зокрема загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття та загальнообов’язкового державного соціального страхування з тимчасової втрати працездатності) і збору на обов’язкове пенсійне страхування.
Об’єктом оподаткування є фактичні витрати на оплату праці працівників, які включають витрати на виплату основної і додаткової заробітної плати, а також інших заохочувальних та компенсаційних виплат.
До нарахувань на Фонд оплати праці належать:
· збір до Пенсійного фонду;
· збір на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням і похованням;
· збір на загальнообов’язкове державне соціальне страхування України на випадок безробіття;
· збір на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання.
Облік розрахунків зі страхування ведеться на рахунку 65 “Розрахунки за страхуванням”.
По кредиту цього рахунка відображаються нараховані зобов’язання за страхуванням, а також одержані від органів страхування кошти, по дебету – погашення заборгованості та витрачання коштів страхування на підприємстві.
Рахунок 65 “Розрахунки за страхуванням” має такі субрахунки:
· 651 “Розрахунки за пенсійним забезпеченням”;
· 652 “Розрахунки за соціальним страхуванням”;
· 653 “Розрахунки за страхуванням на випадок безробіття”;
· 654 “Розрахунки з інших видів страхування”.
На субрахунку 651 “Розрахунки за пенсійним забезпеченням” ведеться облік розрахунків з Пенсійним фондом України за збором на обов’язкове державне пенсійне страхування. Ставка збору – 32 % від фонду оплати праці; 1-2 % із заробітної плати кожного працівника.
Для робітників, які мають статус державного службовця або які займають посади, робота на яких зараховується в трудовий стаж, що дає право на отримання пенсій відповідно до Законів України “Про державну службу”, “Про прокуратуру”, “Про державну підтримку засобів масової інформації та соціального захисту журналістів”, “Про наукову та науково-технічну діяльність”, “Про статус народного депутата України”, “Про Національний банк України”, Митного Кодексу України, положення про помічника-консультанта народного депутата України, передбачені диференційовані ставки утримань збору до Пенсійного фонду:
· 1 % - від суми доходу, який не перевищує 150 грн.;
· 2 % - від частини доходу в межах від 151 грн. до 250 грн.;
· 3 % - від частини доходу в межах від 251 грн. до 350 грн.;
· 4 % - від частини доходу в межах від 351 грн. до 500 грн.;
· 5 % - від суми доходу, що перевищує 501 грн.
Крім того, бюджетні установи є платниками збору на обов’язкове державне пенсійне страхування при здійсненні таких операцій:
· при купівлі іноземної валюти (у розмірі 1 % від суми у гривнях, витрачених на купівлю валюти);
· при відчуженні легкових автомобілів (у розмірі 3 % вартості легкового автомобіля, яка визначена відповідно до договорів купівлі-продажу, обміну, на основі довідок рахунків торговельних організацій, довідок органів митної служби, актів експертної оцінки вартості автомобіля та інших документів, які підтверджують їх вартість);
· за користування послугами мобільного зв’язку (6 % вартості послуг мобільного зв’язку, що сплачена споживачами цих послуг операторові, який їх надає (зокрема вхідні та вихідні дзвінки, абонентська плата та інші послуги, вказані в рахунках)).
Бюджетні установи при придбанні нерухомого майна за рахунок бюджетних коштів від сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування звільняються.
На субрахунку 652 “Розрахунки за соціальним страхуванням” ведеться облік розрахунків з Фондом загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням і похованням. Ставка збору – 2,9 % від фонду оплати праці; 0,25 % або 0,5 % із заробітної плати кожного працівника.
На субрахунку 653 “Розрахунки за страхуванням на випадок безробіття” ведеться облік розрахунків з Фондом загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. Ставка збору – 2,1 % від фонду оплати праці; 0,5 % із заробітної плати кожного працівника.
На субрахунку 654 “Розрахунки з інших видів страхування” ведеться облік розрахунків з Фондом загальнообов’язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання. Ставка збору – від 0,2 % до 13,8 % від фонду оплати праці.
Облік розрахунків зі страхування ведеться у меморіальному ордері № 5.
Страхові внески сплачуються одночасно зі сплатою прибуткового податку після закінчення календарного місяця, не пізніше терміну отримання в установах банків коштів на виплату заробітної плати.
За рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням і похованням виплачується допомога з:
· тимчасової непрацездатності;
· вагітності та пологів;
· народження дитини;
· догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;
· поховання (крім поховання пенсіонерів, безробітних та осіб, які померли від нещасного випадку на виробництві);
· забезпечення одноразових заходів (оплата путівок на санаторно-курортне лікування, утримання санаторіїв-профілакторіїв).
За рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття виплачується допомога з:
· безробіття (зокрема одноразова її виплата для організації безробітним підприємницької діяльності);
· професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації безробітного;
· часткового безробіття;
· безробіття та матеріальної допомоги безробітному та непрацездатним особам, які перебувають на його утриманні;
· поховання у разі смерті безробітного або особи, яка перебувала на його утриманні.
Крім того, за рахунок цього фонду надаються соціальні послуги з:
· професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації та профорієнтації;
· пошуку підходящої роботи та сприяння у працевлаштуванні (створення додаткових робочих місць для працевлаштування безробітних);
· фінансування організації оплачуваних громадських робіт для безробітних.
Аналітичний облік розрахунків зі страхування ведеться на багатографних картках форми № 283 у розрізі фондів.
Облік розрахунків за податками та платежами. | Надрукувати |
24.11.06
Бюджетні установи, отримуючи доходи за рахунок асигнувань з державного та місцевих бюджетів, є платниками податків і платежів в бюджет і мають з ним постійні розрахунки.
Податки і платежі за рахунок бюджетних установ:
· податок на прибуток;
· податок на додану вартість;
· податок на землю;
· податок з власників транспортних засобів;
· виручка від реалізації будівель і споруд;
· інші платежі.
Податки і платежі фізичних осіб, утримані через бухгалтерію бюджетної установи:
· прибутковий податок;
· різниця в цінах за нестачами матеріальних цінностей та іноземної валюти;
· інші платежі.
Розрахунки з бюджетом обліковуються на рахунку 64 “Розрахунки за податками та платежами”.
Порядок оподаткування прибутку бюджетних установ регламентовано Законом України “Про оподаткування прибутку підприємств”. Згідно із Законом податок на прибуток, отриманий від підприємницької діяльності, сплачують бюджетні установи, які не відносяться до неприбуткових, а неприбуткові організації сплачують податок на прибуток від неосновної діяльності.
Доходи неприбуткових організацій, в тому числі закладів освіти, науки, культури, охорони здоров’я, які утримуються за рахунок бюджету, зараховуються до складу кошторисів на утримання таких неприбуткових організацій і використовуються виключно на фінансування видатків за кошторисом.
Законом передбачено, що у разі, коли доходи неприбуткових організацій, одержані протягом звітного року з джерел, визначених підпунктом 7.1.12 Закону (кошти або майно, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, пасивні доходи, в які включається орендна плата, кошти або майно, які надходять як компенсація вартості отриманих державних послуг), на кінець першого кварталу наступного за звітним року перевищують 25 % від загальних валових доходів, отриманих протягом звітного року, то відповідна неприбуткова організація зобов’язана сплатити податок з нерозподіленої суми прибутку за ставкою 30 % до суми такого перевищення.
Сума нерозподіленого прибутку визначається за формулою:
(Д – Вз – Вк) – (Д*0,25) = Пн
де, Д – валові доходи за звітний рік;
Вз – використано на статутні цілі за звітний рік;
Вк – використано на статутні цілі у І кварталі наступного за звітним роком;
Пн – невикористаний прибуток, який підлягає оподаткуванню за ставкою 30 %.
Законом України “Про податок на додану вартість” передбачено, що ПДВ сплачують ті бюджетні установи, обсяг оподатковуваних операцій яких з продажу товарів, робіт, послуг протягом 12 місяців перевищував 3600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а також ті установи, що здійснюють продаж за готівку. Згідно з переліками, затвердженими Кабінетом Міністрів України, від оподаткування цим податком звільняються послуги з вищої, середньої, професійно-технічної освіти, що надаються закладами освіти, а також платні послуги, що надаються закладами охорони здоров’я, які мають відповідні ліцензії на надання таких послуг.
Законом України “Про плату за землю” передбачено, що установи, які користуються пільгами щодо земельного податку, здають в оренду земельні ділянки, окремі будинки або їх частини іншим суб’єктам підприємницької діяльності, сплачують податок на землю на загальних підставах. Плата за землю стягується у вигляді земельного податку і встановлюється залежно від грошової оцінки землі.
Бюджетні установи сплачують земельний податок за рахунок свого прибутку. Одночасно земельний податок включається до складу валових витрат. Отже, він зменшує суму оподатковуваного прибутку і податок на прибуток.
Порядок обчислення і сплати податку на транспортні засоби регулюється Законом України “Про податок із власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів”.
Згідно із законодавством об’єктами оподаткування є автомобілі, колісні трактори, мотоцикли, яхти, судна вітрильні, човни моторні і катери. Ставки податку визначені з розрахунку на рік: зі 100 см³ потужності двигуна, з 1 кВт потужності двигуна, з 1 см довжини транспортного засобу. Податок обчислюється виходячи з даних про кількість транспортних засобів за станом на 1 січня поточного року і сплачується перед реєстрацією, перереєстрацією або технічним оглядом транспортного засобу.
Операції з обліку розрахунків за платежами і податками в бюджет відображається в різних меморіальних ордерах, на підставі яких робляться записи в книгу Журнал-Головна.
Аналітичний облік розрахунків за податками та платежами ведеться окремо за кожним видом податків і платежів на картках форми № 292-а (у книзі ф. 292).