Зміст
Вступ........................................................................................................................3
1. Особливості господарської діяльності підприємства та її коротка характеристика...................................................................................................................4
2. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві.....................................5
3. Облік виробничих запасів та МШП................................................................11
4. Облік основних засобів та нематеріальних активів......................................15
5. Облік розрахунків.............................................................................................18
6. Облік товарів.....................................................................................................19
7. Облік витрат по збуту.......................................................................................21
8. Облік фондів, резервів та фінансових результатів........................................26
9. Особливості податкового обліку.....................................................................27
10. Бухгалтерська звітність торгівельних організацій......................................28
Висновки................................................................................................................29
Додатки..................................................................................................................30
Вступ
Метою виробничої практики з бухгалтерського облiку є закрiплення теоретичних знань, отриманих пiд час вивчення дисциплiни “Бухгалтерський облiк”, “Фiнансовий облiк” i придбання навичок практичної роботи.
Завдання виробничої практики полягають у наступному:
ознайомитися з організацією роботи бухгалтерського апарату підприємства, функцiональними обов’язками, правами та вiдповiдальнiстю бухгалтерiв;
вивчити постановку первинного, аналiтичного та синтетичного облiку пiдприємства кожного виду дiяльностi на принципах нацiональних П(С)БО;
оволодіти прийомами калькулювання та методами облiку витрат виробництва, якi застосовуються на пiдприємствi;
ознайомитися з органiзацiєю та формами бухгалтерської звітності.
Особливості господарської діяльності підприємства та її коротка характеристика
Товариство з обмеженою відповідальністю – науково-виробниче підприємство “Новітех”, в подальшому Товариство, створене такими особами Остапчук В.М., Тивончук О.Ф. та Вдовиченко Т.В., в подальшому Засновники, у відповідності з п. 3.9. Статуту Засновника та діючим законодавством. Місцезнаходження підприємства – Україна, 33003, м. Рівне, вул. Тополева, 40, кв. 27. Форма власності – колективна.
Товариство створено з метою задоволення суспільних потреб у його продукції, роботах, послугах та реалізації на основі одержаних прибутків соціальних та економічних інтересів членів трудового колективу та інтересів Власників майна Товариства.
Основними видами діяльності Товариства є:
– розробка організаційних програм по впровадженню та сервісному обслуговуванню оргтехніки;
– розробка і впровадження перспективних технологій, економічних моделей господарювання, програмно-технічних комплексів на базі вітчизняних та зарубіжних засобів обчислювальної техніки;
– розробка, виготовлення та реалізація товарів народного споживання, продукції виробничо-технічного та науково-технічного призначення, транспортних засобів, сувенірів, картин тощо;
– гуртова, роздрібна, консигнаційна та виїздна торгівля товарами народного споживання, сільськогосподарською продукцією, продукцією виробничо-технічного та науково-технічного призначення, транспортними засобами, спиртними напоями, тютюновими виробами;
– надання транспортно-експлуатаціїних послуг при перевезеннях зовнішньоторгівельних, внктрішньоторгівельних і транзитних вантажів;
– внутрішні і міжнародні перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом;
– надання маркетингових, лізингових, інжинірингових, рккламних, інформаційних, інвестиційно-фінансових, посередницьких, консалтингрвих, ділерських, кіно, фото, відео та інших послуг;
– організація туристичного та готельного господарства.
Товариство може здійснювати і інші види діяльності , що не заборонені законодавством України і відповідають цілям Статуту.
Інженерно-технічний персонал підприємства складається з: директора,
комерційного директора, двох менеджерів, головного бухгалтера, бухгалтера, менеджера з меблів, водія, секретеря, сервіс-інженера, оператора, продавця.
Товариство – самостійний господарюючий суб’єкт, який має право юридичної особи з дня його реєстрації.
Організація бухгалтерського обліку
Бухгалтерський фінансовий облік НВП “Новітех” здійснюється бухгалтерською службою, а саме - головним бухгалтером, який, призначається на посаду директором цього Товариства на умовах, що передбачаються контрактом. Головний бухгалтер НВП “Новітех” :
забезпечує контроль та відображення на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій, надання оперативної інформації, складання і подання у встановлені терміни бухгалтерської звітності, здійснює економічний аналіз діяльності фірми;
підписує разом з керівником документи, що є підставою для приймання і видачі товаро-матеріальних цінностей та коштів, а також розрахункові, кредитні, фінансові зобов’язання, візує господарські договори;
бере участь у роботі юридичних служб з оформлення матеріалів щодо відшкодування втрат від нестач і крадіжок власності підприємства;
забезпечує зберігання первинних документів та облікових реєстрів, що пройшли обробку і були підставою для складання звітності, а також бухгалтерських звітів і балансів, оформлення і передачу їх до архіву.
З головним бухгалтером також погоджується прийняття (призначення), переведення та звільнення матеріально - відповідальних працівників.
На підприємстві застосовується машинна обробка документів з використанням комп’ютерної програми бухгалтерського обліку “1-С: Бухгалтерія”. “1-С: Бухгалтерія” – це один з найбільш поширених бухгалтерських пакетів програм, який використовується на малих підприємствах, в торгівлі, в бюджетних організаціях тощо. Дана програма є зручною в роботі і легко застосовується. Основними особливостями пакету програми “1-С: Бухгалтерія ” є :
Ведення синтетичного та аналітичного обліку залежно від потреб підприємства.
Можливість ведення кількісного і валютного обліку.
Отримання всієї необхідної звітності і різноманітних документів з синтетичного і аналітичного обліку.
Можливість змінювати і доповнювати план рахунків, систему проводок, настроювання аналітичного обліку, форм первинних документів, форм звітності.
Автоматичний друк вихідних документів.
Комп’ютерна система обліку оперативно відображає основні процеси, пов’язані з отриманням різних зведених показників, що характеризують фінансово-господарську діяльність підприємства. В цій обліковій системі інформація йде по єдиному каналу і використовується для всіх потреб управління.
Організація первинного обліку
На НВП “Новітех” застосовується машинна обробка документів з використанням комп’ютерної програми бухгалтерського обліку “1-С: Бухгалтерія”. До документів, створених засобами комп’ютерної техніки ставляться додаткові вимоги:
застосування у обліку за умови надання юридичної сили і доказовості (наявність обов’язкових реквізитів);
запис на матеріальному носії, виготовлення і розмічення за вимогами відповідного стандарту і кодування згідно з затвердженою системою кодифікації.
Суцільне документування господарських операцій забезпечує наявність доказів їх здійснення. З цією метою при заповненні первинних документів на підприємстві особлива увага звертається на заповнення усіх необхідних реквізитів усіх без винятку документів. Первинні документи складаються у момент здійснення операції або безпосередньо після її закінчення. Усі первинні документи складаються або на бланках типових форм, або, в основному, на самостійно виготовлених бланках, що містять реквізити типових форм, що пов’язано із повною комп’ютеризацією бухгалтерського обліку на даному підприємстві.
Первинні документи для надання їм юридичної сили і доказовості містять такі обов’язкові реквізити: назва підприємства, від імені якого складено документ, назва документа (форми), код форми, дата і місце складання, зміст господарської операції та її вимірники (у натуральному та вартісному виразі), посади, прізвища і підписи осіб, відповідальних за дозвіл та здійснення господарської операції та складання первинного документа. Залежно від характеру операції та технології обробки даних до первинних документів можуть бути включені додаткові реквізити: ідентифікаційний код підприємства з Державного реєстру, номер документу, підстава для здійснення операцій, дані про документ, що засвідчує особу - одержувача тощо.
Документ може бути підписаним особисто, із застосуванням факсиміле, штампа, символу або іншим механічним чи електронним способом посвідчення. Директор НВП “Новітех” зафіксовує факти здійснення всіх господарських операцій, що були проведені, у первинних документах та виконання всіма підрозділами, службами і працівниками правомірних вимог головного бухгалтера щодо порядку оформлення та подання для обліку відомостей та документів. Первинні документи обов’язково підлягають перевірці головним бухгалтером за формою і змістом, тобто перевіряється наявність у документі обов’язкових реквізитів та відповідність господарської операції чинному законодавству, логічна ув’язка окремих показників.
Первинні документи, що пройшли обробку, містять відмітку, що виключає можливість їх повторного використання. Усі документи, що у НВП “Новітех” додаються до прибуткових та видаткових касових ордерів, а також документи, що стали підставою для нарахування заробітної плати та інших подібних виплат, погашені штампом. При цьому головний бухгалтер керується “Положенням про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку”, що затверджене наказом Міністерства фінансів України від 24 травня 1995 року №88.
З метою упорядкованості руху та своєчасного одержання для записів у бухгалтерському обліку первинних документів наказом керівника підприємства, установи може встановлюватись графік документообороту, в якому вказується дата створення або одержання від інших підприємств та установ документів, прийняття їх до обліку, передача в обробку та до архіву.
Первинні документи та облікові регістри, що пройшли обробку, бухгалтерські звіти і баланси підлягають обов’язковій передачі до архіву. Первинні документи та облікові регістри, що пройшли обробку, бухгалтерські звіти і баланси до передачі їх до архіву підприємства повинні зберігатися в бухгалтерії у спеціальних приміщеннях або зачинених шафах під відповідальністю осіб, уповноважених головним бухгалтером. Бланки суворої звітності повинні зберігатися в сейфах, металевих шафах або спеціальних приміщеннях, що забезпечують їх схоронність. Термін зберігання первинних документів, облікових регістрів та балансів у архіві підприємства визначаються згідно з Переліком типових документів, що утворюються в діяльності органів державної представницької і виконавчої влади та місцевого самоврядування, інших установ, організацій і підприємств із зазначенням термінів зберігання матеріалів, затверджених Головним архівним управлінням при Кабінеті Міністрів України.
Аналітичний та синтетичний облік
Для одержання рiзних по степенi деталiзацiї показникiв в бухгалтерському облiку примiняються два види рахункiв: синтетичний i аналiтичний.
Синтетичними рахунками являються загальнi показники про господарськi засоби i процеси, i вони ведуться тiльки в грошових одиницях вимiру.
Аналiтичнi – служать для детальної характеристики об’єктiв бухгалтерського облiку. З допомогою аналiтичних рахункiв данi на синтетичних рахунках деталiзуються i конкретизуються.
Аналiтичний облiк ведеться у вартiсному виразi. Вiдображення господарських засобiв i процесiв на синтетичних рахунках називається синтетичним облiком, а на аналiтичному – аналiтичним облiком.
Синтетичнi i аналiтичнi рахунки взаємопов’язанi, тому початковi i кiнцевi залишки, а також обороти по дебету i кредиту повиннi бути рiвнi i одинаковi по значенню загальними сумами вiдповiдних залишкiв i оборотiв аналiтичних рахункiв.
Крiм синтетичних i аналiтичних рахункiв в бухгалтерському облiку iснують субрахунки.
Субрахунок – це промiжна ланка мiж синтетичним i аналiтичним рахунком. При допомозi субрахунка здiйснюється додаткове угрупування даних аналiтичного облiку з цiллю отримання загальних вiдомостей про окремi обє’кти бухгалтерського облiку.
Для спостереження за рухом господарських засобiв i їх джерел в бухгалтерському облiку примiняється система рахункiв. На рахунках на основi вiдповiдних носiїв iнформацiї вiдображаються господарськi операцiї пiдприємства, крiм того на рахунках показується наявнiсть господарських засобiв i їх джерел на початок i на кiнець звiтного мiсяця.
Для кожного виду господарських засобiв i їх джерел вiдкривається окремий рахунок. Робочий план рахунків по НВП “Новітех” відображено в Додатку 2. Особливiстю кожного рахунку є те, що кожна його сторона призначена для окремого вiдображення: збiльшення або зменшення сум.
На активних рахунках вiдображається облiк господарських засобiв i вони завжди розмiщеннi в активi балансу.
На пасивних рахунках ведеться облiк джерельних утворень господарських засобiв i вони завжди розмiщеннi в пасивi балансу.
Форма бухгалтерського облiку – це сукупнiсть облiкових регiстрiв, якi використовуються в певнiй послiдовностi i взаємодiя для ведення бухгалтерського облiку. Це технологiя i органiзацiя облiкового процесу iз застосуванням систематичних i хронологiчних регiстрiв, i послiдовнiсть їх примiнення.
Організація звітності
На даних бухгалтерського обліку, який є обов’язковим видом обліку, що здійснює підприємство в процесі своєї фінансово-господарської діяльності, ґрунтується вся звітність підприємства, яка поділяється на:
фінансову;
податкову;
статистичну.
Фінансова звітність – звітність, що складається на підставі даних бухгалтерського обліку для задоволення потреб певних користувачів; бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період.
Фінансова звітність поділяється на річну, квартальну та місячну.
Фінансова звітність НВП “Новітех” складається з Ф№1”Баланс”, Ф№2 ”Звіт про фінансові результати, Ф№3 “Звіт про рух грошових коштів”, Ф№4 “Звіт про власний капітал” .
Фінансова звітність подається до 25 числа по закінченню звітного кварталу, річна – до 20 лютого по закінченню звітного року:
– в статистичні органи управління по місцю реєстрації;
– вищестоящій організації ;
– обслуговуючому банку (Укрсоцбанк м. Рівне) при наявності непогашених кредитних ресурсів.
Податкова звітність – це звітність, що подається платником податку до податкового органу за місцем його реєстрації, на основі якої податковий орган здійснює контроль за правильністю нарахування податків, своєчасністю подання розрахунків, звітів та сплати відповідних податків, а також накладення штрафних санкцій по невиконанню відповідних обов'язків.
До основних форм податкової звітності належать:
Декларація про прибуток підприємства;
Податкова декларація з податку на додану вартість.
Декларація про прибуток підприємства є квартальною звітністю і подається до Державної податкової інспекції протягом 40 днів після закінчення звітного кварталу.
Податкова декларація з податку на додану вартість є як місячною, так і квартальною і подається протягом 40 днів після закінчення звітного кварталу (для квартальної), протягом 30 днів після закінчення звітного місяця (для місячної).
Статистична звітність – це форма статистичного спостереження, за якою статистичні органи у визначені строки одержують від підприємств, установ і організацій потрібні їм статистичні дані у вигляді встановлених в законному порядку звітних документів за підписом осіб, відповідальних за подання відомостей та їхню достовірність.
Облік виробничих запасів та МШП
Всі запаси, що надходять до НВП “Новітех” спочатку повинні бути оприбутковані на складі під повну матеріальну відповідальність матеріально відповідальної особи і тільки після цього можуть передаватися іншим матеріально відповідальним особам для використання у господарській діяльності.
Форма М-1 "Журнал обліку вантажів, що надійшли", використовується для обліку і контролю за надходженням і оприбуткуванням усіх запасів, що надійшли до організації. Керівник призначає відповідального за ведення даного журналу працівника, який здійснює записи у форму М-1 в міру надходження запасів. Підставою для такого запису є "Прибутковий ордер" М-4, "Акт про приймання матеріалів" М-7 або "Товаротранспортна накладна" 1-ТН.
Форма М-7 "Акт про приймання матеріалів" використовується для оформлення приймання матеріальних цінностей з кількісними або якісними відхиленнями від даних, вказаних у договорі або в супровідних документах постачальника, а також у разі надходження запасів без супровідних документів. "Акт про приймання матеріалів" М-7 складається в 2-х примірниках приймальною комісією, яка призначається наказом керівника підприємства. До складу комісії обов'язково мають бути включені представники постачальника або транспортної організації, що доставила вантаж, і матеріально відповідальна особа - працівник організації, яка приймає вантаж. Можливим є залучення представника незацікавленого підприємства (юридичної, аудиторської, оцінної фірми тощо), наприклад, у разі виникнення спірних моментів або коли необхідно оцінити запаси, що надійшли без супровідних документів. Акт завіряється керівником підприємства або особою, уповноваженою відповідним наказом.
Форма М-8 використовується для багаторазового відпуску одного найменування (номенклатурного номера) запасів протягом одного місяця.
Форма М-9 використовується для чотириразового відпуску лімітованих запасів протягом одного місяця.
Форма М-11 "Накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів" використовується для обліку руху запасів всередині фірми, а також стороннім юридичним і фізичним особам. "Накладну-вимогу на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів" виписують у двох примірниках і підписують головний бухгалтер організації або уповноважена особа.
Для організації обліку запасів на складі призначена форма М-12 "Картка №... складського обліку матеріалів", яка використовується для обліку наявності і руху запасів на складі за кожним найменуванням, номенклатурним номером окремо, ведеться в одному примірнику, як правило, комірником і зберігається у нього.
Форма М-13 використовується для реєстрації прибутково-видаткових документів, які здаються у бухгалтерію.
Форма М-14 "Відомість обліку залишків матеріалів на складі" призначена для відображення залишків запасів на складі підприємства на кінець облікового періоду.
Запаси – активи, які: утримуються для подальшого продажу за умов звичайної господарської діяльності; перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу продукту виробництва; утримуються для споживання під час виробництва продукції, виконання робіт та надання послуг, а також управління організацією.
Облік операцій, пов’язаних із запасами, регламентує ПСБО 9 .
Для НВП “Новітех” характерна така класифікація запасів:
- виробничі запаси (рах.201);
- малоцінні та швидкозношувані предмети (рах.22);
Придбані запаси зараховуються на баланс за первісною вартістю.
Первісною вартістю запасів, що придбані за плату, є собівартість запасів, яка складається з таких фактичних витрат:
- суми, що сплачуються згідно з договором постачальнику (продавцю);
- суми ввізного мита;
- суми непрямих податків у зв’язку з придбанням запасів, які не відшкодовуються організації;
- затрати на заготівлю, вантажно-розвантажувальні роботи, транспортування запасів до місця їх використання, включаючи витрати зі страхування та відсотки за комерційний кредит постачальників;
- інші витрати, які безпосередньо пов’язані з придбанням запасів і доведенням їх до стану, в якому вони придатні для використання у запланованих цілях.
Якщо транспортні витрати, які понесло підприємство при доставці запасів, можна ідентифікувати до певної поставки (наприклад, визначена сума в товарно–транспортній накладній, рахунку транспортної організації тощо), вартість послуг включається до первісної вартості отриманих запасів з розрахунком на одиницю оприбуткування:
- Дт 20 – Кт631 – транспортні послуги без ПДВ;
- Дт 641 – Кт631 – ПДВ в розрахункових документах.
Оцінка вибуття запасів
При відпуску запасів у виробництво, продаж та іншому вибутті оцінка запасів здійснюється за одним з таких методів:
- ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів;
- середньозваженої собівартості;
- собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО);
- собівартості останніх за часом надходження запасів (ЛІФО);
- нормативних затрат;
- ціни продажу.
Для всіх одиниць бухгалтерського обліку запасів, що мають однакове призначення та однакові умови використання, застосовується тільки один з наведених методів, який затверджується розпорядженням по підприємству як елемент облікової політики.
Запаси, які відпускаються для спеціальних замовлень і проектів, а також запаси, які не замінюють одне одного, оцінюються за ідентифікованою собівартістю.
Оцінка за середньозваженою собівартістю проводиться по кожній одиниці запасів діленням сумарної вартості залишку таких запасів на початок звітного місяця і вартості одержаних у звітному місяці запасів на сумарну кількість запасів на початок звітного місяця і одержаних у звітному місяці запасів.
Оцінка запасів за методом ФІФО базується на припущені, що запаси використовуються в тій послідовності, у якій вони надходили.
Оцінка запасів за методом ЛІФО базується на припущені, що запаси використовуються у послідовності, що є протилежною їх надходженню.
Оцінка за цінами продажу заснована на застосуванні організаціями середнього проценту торгівельної націнки товарів. Собівартість реалізованих товарів визначається як різниця між продажною (роздрібною) вартістю реалізованих товарів і сумою торгівельної націнки на ці товари.
Оцінка запасів на дату балансу
Запаси відображаються в бухгалтерському обліку і звітності за найменшою з двох оцінок: первісною вартістю або чистою вартістю реалізації.
Чиста вартість реалізації запасів – очікувана ціна реалізації запасів в умовах звичайної діяльності за вирахуванням очікуваних витрат на завершення їх виробництва та реалізацію.
Чиста вартість реалізації визначається по кожній одиниці запасів вирахуванням з очікуваної ціни продажу очікуваних витрат на завершення виробництва та збут.
Сума, на яку первісна вартість запасів перевищує чисту вартість їх реалізації, списується на інші операційні витрати звітного періоду з відображенням вказаної вартості в обліку: Дт 946 – Кт 20, 22,26.
Таблиця 1
Типова кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку
операцій з запасами
№ з\п
Зміст операції
Кореспонденція рахунків бух. обліку



Дт рахунку
Кт рахунку

1
2
3
4

11.
Придбання за плату:
а) сума за договором постачання
б) сума податку на додану вартість

20
641

631
631

22.
Отримані як внесок до статутного капіталу
46
20
40
46

33.
Оприбуткування виявлених лишків при інвентаризації
20
719


Облік основних засобів та нематеріальних активів.
Основнi засоби призначенi для облiку й узагальнення iнформацiй про наявнiсть та рух власних або отриманих на умовах фiнансового лiзiнгу об’єктiв i орендованих цiлiсних майнових комплексiв, якi вiднесенi до складу основних засобiв.
До основних засобiв належать матерiальнi активи, якi пiдприємство утримує з метою використання їх у процесi господарської діяльності або для здiйснення адмiнiстративних i соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання яких бiльше одного року (або операцiйного циклу, якщо вiн довший за рiк).
Для обліку всіх видів основних засобів (далі - ОЗ), а також для групового обліку однотипних об’єктів ОЗ, що надійшли в експлуатацію в одному календарному місяці та мають одне й те саме виробничо-господарське призначення, технічну характеристику й вартість застосовують інвентарну картку обліку основних засобів. Інвентарну картку ведуть у бухгалтерії на кожний об’єкт або групу об’єктів. При груповому обліку до неї записують окремі об’єкти ОЗ за позиціями. Форму заповнюють в одному примірнику на підставі “Акта (накладної) приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів” (форма ОЗ-1), технічної та іншої документації.
Підставою для відміток про вибуття об’єктів ОЗ при переданні їх іншому підприємству (організації), а також про переміщення в середині підприємства служить “Акт (накладна) приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів” (форма № ОЗ-1); при списанні об’єкта ОЗ внаслідок старіння та зносу – “Акт на списання основних засобів” (форма № ОЗ-3). Записи про закінченні роботи з добудування, дообладнання, реконструкції та модернізації, ремонту об’єкта ведуть у картці на підставі “Акта приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих і модернізованих об’єктів” (форма №ОЗ-2). У випадку групового обліку ОЗ коротку індивідуальну характеристику в інвентарній картці дають не за кожним об’єктом окремо, а в цілому за всією групою.
Основні засоби класифікуються по групах:
– земельні ділянки (рах.101);
– капітальні витрати на поліпшення земель (рах.102);
– будинки, споруди та передавальні пристрої (рах.103);
– машини та обладнання (рах.104.);
– транспортні засоби (рах.105.);
– інструменти, прилади, інвентар (меблі) (рах.106 );
– робоча і продуктивна худоба (рах.107);
– багаторічні насадження (рах.108);
– інші основні засоби (рах.109).
На НВП “Новітех” для обліку ОЗ використовуються такі субрахунки : 106, 109, 112,1311, 1312, 132.
Основні засоби оприбутковуються по первісній вартості.
Первісна вартість - історична (фактична) собівартість необоротних активів у сумі грошових коштів або справедливої вартості інших активів, сплачених (переданих), витрачених для придбання (створення) необоротних активів.
Кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку купівлі основних засобів наведена в додатку 3.
Первісна вартість основних засобів, створених господарським способом, визначається як сума прямих та загальновиробничих витрат, безпосередньо пов’язаних з їхнім виготовленням.
Фактичне списання елементів прямих та загальновиробничих витрат проводиться з кредиту відповідних рахунків обліку в дебет рахунку 15. Типовими елементами витрат по виготовленню основних засобів можуть бути :
а) прямі виробничі витрати: вартість використаних на виробництво виробничих запасів, заробітна плата з нарахуваннями по соціальному страхуванню задіяних в операціях робітників, амортизація виробничих основних фондів. Облік операцій формування прямих виробничих витрат: Дт152 – Кт201, 661, 651-653, 131...
б) загальновиробничі витрати: витрати на управління виробництвом (оплата праці апарату управління виробничим підрозділом, відрахування на соціальні заходи та медичне страхування апарату управління, витрати на оплату службових відряджень тощо), амортизація необоротних активів виробничого підрозділу та інші елементи виробничих витрат, які безпосередньо вплинули на вартість створених основних засобів. Облік операцій: Дт152 – Кт661, 651-653, 631, 131-133...
У випадку безоплатного отримання, внеску до статутного фонду основний засіб оприбутковується за справедливою вартістю. Справедливою вартістю активу визнається його поточна ринкова вартість, а за відсутності такої вартості – оцінена вартість, яку підприємство сплатило б за актив у випадку операцій між поінформованими, зацікавленими і незалежними сторонами, виходячи з наявної інформації.
Облік ремонту
Витрати на ремонт та обслуговування основних засобів, в результаті яких відновлюються, зберігаються чи підтримуються на попередньому рівні майбутні економічні вигоди, первісно очікувані від використання відремонтованого об’єкта основних засобів, відносяться до витрат звітного періоду.
Витрати, пов’язані з модернізацією основних засобів, які призводять до збільшення майбутніх економічних вигод, очікуваних від використання відремонтованих об’єктів, додаються до первісної вартості об’єктів.
Переоцінка може проводитись організацією не частіше одного разу на рік у випадку, коли балансова вартість відрізняється від справедливої більш як на 10 відсотків. У разі переоцінки об’єкта основних засобів на ту саму дату здійснюється переоцінка всіх об’єктів групи основних засобів, до якої належить цей об’єкт. Переоцінена первісна вартість та сума нарахованого зносу визначається множенням відповідно первісної вартості і суми зносу об’єкта основних засобів на індекс переоцінки. Індекс дорівнює результату від ділення справедливої вартості основного засобу, що переоцінюється, на його залишкову вартість. Відомості про зміни первісної вартості та суми зносу основних засобів заносяться до регістрів їх аналітичного обліку.
Згідно з п.33 ПБО 7 об’єкт основних засобів виключається з активів (списується з балансу) у випадку його вибуття у результаті продажу, безоплатної передачі або невідповідності критеріям визнання активом.
Оперативна оренда – господарська операція фізичної чи юридичної особи, що передбачає передачу орендарю права користування основними фондами на строк, що не перевищує строку їх повної амортизації, з обов’язковим поверненням таких основних фондів їх власнику після закінчення строку дії орендної угоди (Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств”) .
Оперативний лізинг – договір лізингу, в результаті укладення якого лізингоодержувач на своє замовлення отримує у платне користування від лізингодавця об’єкт лізингу на строк, менший строку, за який амортизується 90 відсотків вартості об’єкта лізингу, визначеної в день укладання договору.
Облік розрахунків
Облік фактично відпрацьованого часу ведеться графіком роботи, в якому вказуються дні, в які працівник повинен працювати та його вихідні дні.
Категорії працівників підприємства:
- адміністрація (директор, комерційний директор, бухгалтер). Оплата праці визначається місячною ставкою.
- комерційний відділ (менеджери). Відрядна оплата праці (надається процент їхнього торгового виторгу)
- службовий персонал (охоронці, прибиральниця, водій) надається місячна ставка.
Заробітна плата нараховується по результатах місячної діяльності, та виплачується два рази в місяць: аванс та зарплата із врахуванням авансу.
Основна заробітна плата – це винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці. Вона встановлюється у вигляді тарифних ставок (окладів) і відрядних розцінок для робітників та посадових окладів для службовців. До фонду основної заробітної плати включаються:
заробітна плата, нарахована за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці за відрядними розцінками, тарифними ставками робітників та посадовими окладами, незалежно від форм і систем оплати праці, прийнятих на підприємстві
суми процентних або комісійних нарахувань в залежності від обсягу доходів (прибутку), отриманих від реалізації продукції у випадках, коли вони є основною заробітною платою та інші.
По нарахованій заробітній платі нараховуються відрахування на соціальне страхування (32% в Пенсійний Фонд, 2,1% - у Фонд соціального страхування від тимчасової непрацездатності, 1,9% у Фонд соціального страхування від безробіття), прибутковий податок (прогресивна шкала відрахувань), утримуються – в пенсійний фонд (1% по зарплатi до 150 грн., 2%-більше 150 грн.), 0,5% у Фонд соц. страхування по тимчасовій непрацездатності, та страхування на випадок безробіття (0.5%). Працівники, що подали документи мають пільги по прибутковому податку (1,2,5 неоподаткованого мінімуму).
841 661 нарахована зарплата
661 641.01 утриманий прибутковий податок
661 642 утримано у фонд безробіття
661 642 утримано у фонд соцзахисту
661 642 утримано у пенсійний фонд
По результатах нарахованої зарплати за рік робиться корегування прибуткового податку у січні - визначається середній розмір зарплати і утриманого прибуткового податку та корегуються на суму прибуткового податку від середньої зарплати.
З кожним працівником укладено трудовий договір, ведеться трудова книжка та особова карточка.
Облік товарів
Товари на ДП РКЦ “Газотрон-Маркет” обліковуються на рахунках 281 – товари на складі,283 – товари, передані на комісію, 384 – тара під товарами,286 – транспортні витрати,287 – товаро-заготівельні витрати. Товар обліковується по продажних цінах. Облік ведеться посумно. По кожному виду товару надається сертифікат якості.
Прихід товару від постачальників на склад оформляється товарно-транспортною накладною, в якій вказуються реквізити постачальника, реквізити покупця, назва товарів, їх кількість та ціна. По цьому робиться проводка:
К 281 Д 631 отримано товар по покупній вартості
Разом із ТТН постачальник виписує податкову накладну, в якій вказується сума ПДВ у товарів:
К 281 Д 644 відображено суму ПДВ
По ТТН робиться торгівельна націнка та вираховується сума товару з націнкою. По цьому робиться проводка:
К 281 Д 285 відображено торгівельну націнку
Виписується накладна на відпуск товару в роздрібну мережу в трьох екзкмплярах (1-ий до звіту по складу, 2-й для звіту матеріально-відповідальної особи, 3-ій залишається в роздрібній точці для послідуючого підтвердження отримання товару та ціни на нього). По цьому робиться проводка:
К 902 Д 282 списано реалізовані товари
При отриманні товару в торгівельну точку з іншою ціною ніж є в наявності робиться дооцінка-уцінка. По цьому робиться проводка:
К 282 Д 844 відображено дооцінку
К 844 Д 282 відображено уцінку
При закінченні одного виду товару в одній торгівельній точці можлива передача товару їй з іншої торгівельної точки. По цьому робиться проводка:
К 282/a1 Д 282/a2 відображено перекидку товару з однієї торгової точки до іншої.
При необхідності повернення товару постачальнику або з іншої причини товар може повернути на склад. По цьому робиться проводка:
К 281 Д 282 повернено товар з роздрібної мережі.
У випадку якщо товари відпускаються покупцеві по безготівковій оплаті, то спочатку виписується рахунок-фактура на товар по оплаті якого при наявності довіреності при отримані ТМЦ відпускається товар із виписуванням накладної. По цьому робиться проводка:
К 702 Д 282 відпущено товар покупцю
По закінченню календарного місяця товарно матеріальній особі роблять звіт. МВО на складі робить звіт в якому вказуються суми накладних та націнок на ці накладні по кожному постачальнику у приході. У розході вказуються суми накладних на кожну торгівельну точку.
Не рідше двох разів в рік згідно наказу директора в присутності головного бухгалтера, МВО, інших працівників робиться інвентаризація.
Iнвентаризацiя- це спосiб перевiрки фактичної наявностi господарських засобiв i спiвставлення їх з даними облiку. Iнвентаризацiю проводить комiсiя. Склад комiсiї, об’єкти iнвентаризацiї i строки проведення визначаються наказом керiвника пiдприємства.
За своєчаснiсть i якiсть проведення iнвентаризацiї вiдповiдає головний бухгалтер i керiвник пiдприємства. Iнвентаризацiя повинна бути проведена в мiнiмальнi строки. Для цього до початку iнвентаризацiї матерiально вiдповiдальна особа повинна здати всi прибутковi i видатковi документи, всi матерiали, якi надiйшли оформити прибутковими документами, а якi вибули- видатками документiв. I дати розсписку, що нiяких документiв у вiдповiдної особи немає. Пiсля того нiякi документи до уваги не приймаються.
Комiсiя шляхом перелiку, зважування проводить iнвентаризацiю, складається два екземпляра i пiдписується всiма членами комiсiї. Для виявлення результатiв iнвентаризацiї в бухгалтерiї складаються порiвнювальнi вiдомостi.
Облік витрат по збуту
Витрати на збут включають такі витрати, пов’язані з реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг):
витрати пакувальних матеріалів для затарювання готової продукції на складах готової продукції;
витрати на ремонт тари;
оплата праці та комісійні винагороди продавцям, торговим агентам та працівникам підрозділів, що забезпечують збут;
витрати на рекламу та дослідження ринку (маркетинг);
витрати на перепродажну підготовку товарів;
витрати на відрядження працівників, зайнятих збутом;
витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів, пов’язаних зі збутом продукції, товарів, робіт, послуг (операційна оренда, страхування, амортизація, ремонт, опалення, освітлення, охорона);
витрати на транспортування, перевалку і страхування готової продукції (товарів), транспортно-експедиційні та інші послуги, пов’язані з транспортуванням продукції (товарів) відповідно до умов договору поставки;
витрати на гарантійний ремонт і гарантійне обслуговування;
інші витрати, пов’язані зі збутом продукції, товарів, робіт, послуг.
Таблиця 2
Облік основних операцій роздрібної торгівлі
№ п/п

Зміст операцій
Бухгалтерський облік



Дт
Кт

ПРИДБАННЯ ТОВАРІВ

1. Отримання товарів від українських постачальників з наступною оплатою

1
Оприбутковано за купівельними цінами на складі підприємства роздрібної торгівлі:




- товари
281
631


- тара
284
631

2
Відображено суму податкового кредиту з ПДВ за наявності податкової накладної
641
631

3
Проведено розрахунки з постачальниками за безготівковим розрахунком
631
311

2. Отримання товарів від українських постачальників з попередньою оплатою

А) при використанні рахунка 371 “Розрахунки за виданими авансами” для обліку попередньої оплати

4
Перераховано з поточного рахунка попередню оплату постачальникам
371
311

5
Відображено суму податкового кредиту з ПДВ за наявності податкової накладної
641
644

6
Оприбутковано за купівельними цінами на складі підприємства роздрібної торгівлі:




- товари
281
631


- тара
284
631

7
Відображено суму ПДВ, що облікована в податковому кредиті за датою оплати
644
631

8
Зараховано ранішеперерахований аванс
631
371

Б) без застосування рахунка 371 “Розрахунки за виданими авансами”

9
Перераховано з поточного рахунку попередню оплату постачальникам
631*
311

10
Відображено суму податкового кредиту з ПДВ за наявності податкової накладної
641
644

11
Оприбутковано товари і тару
281
284
631

12
Відображено суму ПДВ
644
631

3. Отримання товарів від підприємств, що не є платниками ПДВ, у тому числі від платників єдиного податку за ставкою 10%

13
Оприбутковано за купівельними цінами на складі підприємства роздрібної торгівлі:




- товари
281
631


- тара
284
631

4. Придбання товарів за готівковий розрахунок

14
Видано із каси готівку підзвіт на придбання товарів (сума платежу готівкою одного підприємства іншому підприємству (фізичній особі – суб’єкту підприємницької діяльності) не повинна перевищувати 3тис.грн. протягом одного дня

372

301

15
Оприбутковано за купівельними цінами на складі підприємства роздрібної торгівлі:




- товари
281
372


- тара
284
372

16
Відображено суму податкового кредиту з ПДВ за наявності податкової накладної
641
372

5. Придбання товарів за імпортом

17
Оприбутковано товари за фактурною вартістю на складі підприємства роздрібної торгівлі:
281
632

18
Відображено мито
281
377

19
Відображено митні збори
281
377

20
Відображено акцизний збір за підакцизними товарами
281
377

21
Відображено ПДВ, сплата якого проведена у момент митного оформлення товарів

641

377


У разі оформлення податкового векселя складаються такі записи:




- видача векселя
643
621


- погашення векселя
621
641
641
311


- включення суми векселя до податкового кредиту
641
643

6. Відображення фактичних витрат з придбання товарів у складі первинної вартості (крім сум, що сплачуються постачальникам, і податки, що зазначені в п.5)

22
Відображено отримані вантажно-розвантажувальні послуги
281
631

23
Відображено страхування ризиків транспортування запасів
281
655

24
Відображено затрати на заготівлю, експедиційні послуги, транспортування товарів до місця їх зберігання, що здійснені сторонніми підприємствами
281
631

25
Списано витрати на перевезення товарів власним транспортом за собівартістю перевезень, до яких включаються:




- вартість пально – мастильних матеріалів
281
203


- плата за ослуговування транспортних засобів сторонніми підприємствами
281
631


- витрати на оплату праці водіїв та відрахування на соціальні заходи
281
661,651, 652, 653


- амортизація транспортних засобів
281
131


- витрати на ремонт власного транспорту
281
631, 661, 201


- вартість матеріалів, використаних на обладнання транспортних засобів, їх утеплення або охолодження
281
201


- витрати, пов’язані зі стоянкою та паркуванням автомобілів*
281
372,631

26
Нараховано пряму оплату праці осіб, зайнятих придбанням товарів, і проведено відрахування на соціальні заходи
281
661,651, 652, 653

РЕАЛІЗАЦІЯ ТОВАРІВ

1. Реалізація товарів за готівковий розрахунок та за грошовими документами

27
Передано товари зі складу роздрібної мережі:




а) якщо облік товарів на складі ведеться за продажними цінами
282
281


Примітка. У цьому випадку при оприбуткуванні товарів на складі різниця між купівельною і продажною вартістю товарів відображається записом Дт 281 Кт 285


б) якщо облік товарів на складі ведеться за первинною вартістю


- на вартість переданих товарів за купівельними цінами
282
281


- на різницю між купівельною і продажною вартістю переданих товарів
282
285

28
Відображено виручку від реалізації товарів:




- за готівковий рахунок
301
702


- з оплатою чеками банків
331
702


- з оплатою за кредитними картками
333,
334
702

29
Відображено податкові зобов’язання з ПДВ
702
641

30
Списано протягом місяця облікову вартість реалізованих товарів, тобто вартість товарів за продажними цінами
902
282*


*Примітка . По закінченні звітного періоду після розрахунку торговельної націнки за реалізованими товарами дебетовий оборот за рахунком 902 необхідно відкоригувати з метою відображення собівартості реалізованих товарів згідно з П(С)БО 9: Дт 902 Кт 285 методом “червоного сторно”.
Інструкцією про застосування Плану рахунків допускається складання кореспонденції рахунків, що не передбачена Інструкцією, виходячи з управлінських потреб.
Інструкцією передбачено таке відображення списання торговельної націнки: Дт 285 Кт 281

2. Реалізація товарів на замовлення і вдома у покупців

31
Відображено часткову або повну попередню оплату за товари, що придбаваються:




- готівкою
301
681,361


- у безготівковому порядку
311
681,361

32
Відображено оплату покупцями вартості доставки і послуг з оформлення попередніх замовлень
301,311
681,361

33
Відображено відпуск товарів покупцям
681,361
702

34
Відображено виконані послуги з оформлення замовлення і з доставки товарів покупцям
681,361
703

35
Списано реалізовані товари із підзвіту матеральновідповідальних осіб за обліковими цінами
902
282

36
Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ:




- за оплаченими і виконаними замовленнями у звітному періоді
702
641


- за оплаченими замовленнями, виконання яких проведено в наступному звітному періоді
643
641

37
Відображено суму ПДВ за виконаними замовленнями, оплату яких проведено у попередньому звітному періоді
702
643

38
Після розрахунку торговельної націнки за реалізованими товарами визначається собівартість реалізованих товарів
902
285



Запис методом “червоного сторно”


Облік фондів, резервів та фінансових результатів
Таблиця 3
Структура та документування власного капіталу
Стаття власного капіталу
Рахунок обліку
Зміст статті
Документування

1
2
3
4

1. Статутний капітал
40
Зареєстрований статутний капітал: зафіксована в установчих документах загальна вартість активів, які є внесками учасників до статутного капіталу організації
Установчий договір, статут, прибутковий матеріальний ордер, платіжне доручення, прибуткоий касовий ордер, розпорядження керівника про зміни до статутного капіталу, нотаріально посвідчені зміни до статутного капіталу, дані головної книги про залишки на рах.40

2.Пайовий капітал
41
Узагальнення інформації про суми пайових внесків кредитної спілки
Статут кредитної спілки, Положення спілки про внески, заява члена спілки, прибутковий касовий ордер, платіжне доручення, дані головної книги про залишки на рах.41

3. Інший додатковий капітал
423
Дооцінка необоротних активів
Наказ з облікової політики, акт (розрахунок) дооціки необоротних активів, дані головної книги про залишки на рах.423


424
Безоплатно отримані необоротні активи
Акт прийому-передачі необоротних активів на безоплатній основі, інвентарна картка необоротних активів, дані головної книги про залишки на рах.424

4. Резервний капітал
43
Капітал, створений за рахунок відрахувань з прибутку у відповідності до установчих документів
Статут, розпорядження керівника про відрахування до резервного капіталу, розрахунок (акт) частини прибутку, який направляється до резервного капіталу, дані головної книги про залишки на рах.43

5. Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
441 (442)
Кінцеві фінансові результати за весь період діяльності
Довідка бухгалтера про реформацію фінансових результатів за звітний період, дані головної книги про залишки на рах.441 (442)

6. Неоплачений капітал
(46)
Заборгованість учасників по вкладах до зареєстрованого статутного капіталу
Статут, установчий договір, платіжне доручення, прибутковий касовий ордер, прибутковий матеріальний ордер, дані головної книги про залишки на рах.46


Облік основних операцій по статтях власного капіталу:
1.Формування статутного капіталу.
1.1.Здійснена реєстрація статутного капіталу підприємства: Дт46–Кт40.
1.2. Отримані внески від учасників організації на суму погодженої їх оцінки: Дт311,301,10,11 – Кт46.
1.3.Поповнення статутного капіталу за рахунок чистого прибутку:Дт443– Кт40.
2. Формування іншого додаткового капіталу.
2.1.Дооцінка необоротних активів на збільшення їх балансової вартості: Дт10 ,11,12 - Кт423.
2.2.Безоплатне отримання необоротних активів:Дт10,11,12 - Кт424.
3. Здійснення відрахувань до резервного фонду за рахунок прибутку: Дт443– Кт43.
Особливості податкового обліку
Підприємство зареєстровано як платник ПДВ. ПДВ платиться як різниця між сумою отриманого ПДВ (визначається по звітах із касового апарата) та сумою заплаченого ПДВ (визначається по податкових накладних).
Д 702 К 644 нараховано ПДВ
Підприємство зареєстровано як платник пенсійних внесків. Підприємство платить 1% із зарплати до 150 грн., 2% із зарплати більше 150 грн, якщо зарплата перевищує 1600 грн. то 2 % утримуються як із 1600 грн.
Д 661 К 652 утримано пенсійні внески
Підприємство зареєстровано як платник до фонду безробіття. Підприємство платить 0.25% із зарплати до 150 грн., 0.50% із зарплати більше 150 грн., якщо зарплата перевищує 1600 грн. то 0.5% утримуються як із 1600 грн.
Підприємство є платником прибуткового податку.
Д 661 К 641.01 утримано прибутковий податок
Шкала прибуткового податку
Місячний сукупний оподатковуваний доход
Ставки та розміри податку

До 17 гривень (з доходу в розмірі одного неоподатковуваного мінімуму)
не оподатковується


18 гривень - 85 гривень
(від 1 до 5 неоподатков. мінімумів)
10% суми доходу,що перевищує розмір
одного неоподатковуваного мінімуму

86 гривень - 170 гривень
(від 5 до 10 неоподатков. мінімумів)
6 гривень 80 коп. + 15% з суми, що
перевищує 85 гривень

171 гривня - 1 020 гривень
(від 10 до 60 неоподатков. мінімумів)
19 гривень 55 коп. + 20% з суми, що
перевищує 170 гривень

1 021 гривня - 1700 гривень
(від 60 до 100 неоподатков. мінімумів)
189 гривень 55 коп. + 30% з суми,що
перевищує 1 020 гривень

1701 гривня і вище
(понад 100 неоподатков. мінімумів)
393 гривні 55 коп. + 40% з суми, що
перевищує 1700 гривень

Підприємство зареєстровано як платник соцстрах від нещасних випадків. Підприємство платить 1.2% від фонду зарплати.
Податки по зарплаті сплачуються до або разом із отриманням грошей на зарплату.
Бухгалтерська звітність торгівельних організацій
Бухгалтерська звiтнiсть- це взаємозв’язок системи показникiв, якi характеризують пiдсумки господарської дiяльностi пiдприємства за вiдповiдний перiод або звiтнiсть, що складається на пiдставi даних бухгалтерського облiку для задоволення потреб певних користувачiв.
Бухгалтерська звiтнiсть складається за поточний період та у підсумках з початку року.
Подається у відповідні органи до вказаних дат.
За неподачу бухгалтерської звiтності накладаються штрафні санкції.
Інформація для бухгалтерської звiтності береться із бухгалтерських даних.
Цифри, що подаються у звітності округлюються до тисячі грн.
Висновки
Пiд час виробничої практики проводилось ознайомлення з органiзацiєю роботи бухгалтерського апарату пiдприємства, функцiональними обов’язками, правами та вiдповiдальнiстю бухгалтерiв. Вивчалась постановка первинного, аналiтичного та синтетичного облiку пiдприємства кожного виду дiяльностi на принципах нацiональних П(С)БО, оволодiвались прийоми калькулювання та методи облiку витрат виробництва, якi застосовуються на пiдприємствi, а також проходило ознайомлення з органiзацiєю та формами бухгалтерської звiтностi.
Пiсля закiнчення практики ми набули знань про принципи органiзацiї та функцiї бухгалтерської служби, її взаємозв’язок з iншими структурними пiдроздiлами пiдприємства, порядок i послiдовнiсть складання первинних документiв, облiкових реєстрiв аналiтичного та синтетичного облiку, про особливостi органiзацiї облiку, первинних документiв та облiкових реєстрiв в умовах застосування засобiв обчислювальної технiки, послiдовнiсть i змiст робiт по складанню бухгалтерської звiтностi пiдприємства.
Також ми набули навичок розподілу функцій в організації облікового процесу, прийому, перевірки та обробки первинних документів, техніки складання облікових реєстрів, відображення господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку, складання основних форм бухгалтерської звітності.