ВСТУП
Місце проходження моєї практики – відділеня №10 ВАТ «ВіЕйБіБанк».
Банк у своїй роботі керується Законами України "Про банки і банківську діяльність", "Про господарські товариства", іншими законодавчими актами України, нормативними актами Національного банку України, єдиними правилами бухгалтерського обліку в банках на базі комплексної автоматизації та комп’ютеризації та Статутом Акціонерного комерційного агропромислового банку "Україна".
ВАТ «ВіЕйБіБанк» є універсальною кредитно-фінансовою установою, що надає всі основні види банківських операцій, які включають: обслуговування корпоративних і роздрібних клієнтів, інвестиційний банківський бізнес, міжнародне обслуговування клієнтів, міжбанківські операції., відповідно з отриманою банківською ліцензією № 35, дозволу №35-2, виданим НБУ 24 вересня 2009 року.
Аудитором VAB Банку за міжнародними стандартами є компанія «Ernst & Young». З 2000 року аудит фінансової звітності за національними стандартами проводиться компанією «АПіК». Зареєстрований банк 2 липня 1992 р. (реєстраційний № 120), має банківську ліцензію № 35 від 25.05.2010 р. та письмовий дозвіл НБУ на здійснення 22-х видів банківських операцій, передбачених Законом України «Про банки і банківську діяльність».
Основна стратегічна мета Банку – збільшення вартості Банку та неухильне його зростання шляхом підвищення його іміджу, конкурентоздатності, у впізнанності бренду та підвищенні ефективності діяльності, залишається, як стратегічний напрямок розвитку бізнесу. Але враховуючи ситуацію, що склалася в країні та на фінансовому ринку, керівництвом Банку було прийнято рішення про розробку короткострокової стратегії, яка може переглядатися відповідно до змін фінансового середовища.
У загальномуобсязі пасивів Банку станом на 31.12.2009 р. частка коштів юридичних осіб склала -13,6%, фізичних осіб - 26,4%, кошти банків - 36,2%, цінних паперів власного боргу - 0,04%.
Метою дослідження є аналіз активів, пасивів банку, аналіз фінансових результатів і рентабельності банку. В результаті дослідження знайти шляхи покращення діяльності банку.


РОЗДІЛ 1
ЕКОНОМІКО – ОРГАНІЗАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА
ВАТ «ВіЕйБіБанк»
ВАТ «ВіЕйБіБанк» є універсальною кредитно-фінансовою установою, яка здійснює банківські операції на грошовому та валютному ринках, відповідно з отриманою банківською ліцензією № 35, дозволу №35-2, виданим НБУ 24 вересня 2009 року.
ВАТ «ВіЕйБіБанк» функціонує як універсальний банк і має право здійснювати такі банківські
операції:
1. Операції з валютними цінностями:
– неторговельні операції з валютними цінностями;
– операції з готівковою іноземною валютою та чеками (купівля, продаж, обмін, прийняття на інкасо), що здійснюється в касах і пунктах обміну іноземної валюти банків;
– операції з готівковою іноземною валютою (купівля, продаж, обмін), що здійснюється в пунктах обміну іноземної валюти, які працюють на підставі укладених банками агентських договорів з юридичними особами-резидентами;
– ведення рахунків клієнтів (резидентів та нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів- нерезидентів у грошовій одиниці України;
– ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів та нерезидентів) в іноземній валюті;
– ведення кореспондентських рахунків (нерезидентів) у грошовій одиниці України;
– відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;
– відкриття кореспондентських рахунків у банках (нерезидентах) в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;
– залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України;
– залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках;
– торгівля іноземною валютою на валютному ринку України (за винятком валютно-обмінних операцій);
– торгівля іноземною валютою на міжнародних ринках;
– операції з банківськими металами на валютному ринку України;
– операції з банківськими металами на міжнародних ринках;
– інші операції з валютними цінностями на міжнародних ринках;
– інші операції з валютними цінностями на валютному ринку України.
2. Емісія власних цінних паперів.
3. Організація купівлі та продажу цінних паперів за дорученням клієнтів.
4. Здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені (включаючи андеррайтинг).
5. Здійснення інвестицій у статутні фонди та акції інших юридичних осіб.
6. Перевезення валютних цінностей та інкасація коштів.
РОЗДІЛ 2
АНАЛІЗ АКТИВІВ ТА ПАСИВІВ БАНКУ
ВАТ «ВіЕйБі Банк» є універсальною банківською установою, яка надає клієнтам весь спектр банківських послуг на фінансовому ринку України, передбачених чинним законодавством України.
У загальному обсязі чистих пасивів Банку станом на 31.12.2009 р. частка коштів юридичних
осіб склала 20,4 %, фізичних осіб – 28,7 %,кошти банків – 27,1 %, цінних паперів власного боргу – 0,9%.
У загальному обсязі чистих активів Банку станом на 31.12.2009 р. частка кредитів та заборгованості юридичних осіб – 54,5 %, кредитів та заборгованості фізичних осіб-підприємців – 0,76%, кредитів та заборгованості фізичних осіб – 25,9 %, коштів в інших банках – 7,0 %, вкладень в цінні папери – 1,6 %.
Таким чином, найбільшу частку в чистих пасивах Банку складають кошти фізичних осіб 28,7 %, а в чистих активах - кредити юридичних осіб 54,5%.
2009-й став черговим роком успішного розвитку VAB Банку. Незважаючи на ситуацію, що склалась на фінансово-економічному ринку країни, VAB Банк покращив показники діяльності.
Наприкінці року загальні активи банку склали 22,8 млн. грн., збільшившись на 15,3%, у порівнянні з початком 2009 року. У доповнення до фінансових досягнень, було розширено продуктовий ряд та покращено бізнес-процеси Банку.
Темп росту обсягів кредитування та заборгованості клієнтів у 2009 році склав 136%, питома вага загального обсягу кредитів та заборгованості фізичних осіб, в чистих активах Банку, збільшилась з 18,5 % до 25,9%. Для забезпечення без ризикової діяльності, VAB Банк збільшив обсяг резервів під знецінення кредитів на 237%
Індивідуальний підхід до кожного клієнта, висока якість обслуговування та розширення спектру послуг сприяли покрашенню репутації та надійності Банку в очах клієнтів.
За результатами діяльності за 2009 рік банк отримав чистий прибуток в сумі 3 571 тис. грн.
Доходи Банку, без врахування міжфілійних розрахунків, склали 1 877 тис. грн., і збільшились, у порівнянні з минулим роком, на 68,4%. Витрати банку 8 307 тис. грн.
Збільшення доходів, у порівнянні з минулим роком, відбулося за рахунок росту:
- відсоткових доходів – на 680,1 тис.грн., або на 59,8%,
- комісійних – на 629,8 тис. грн., або на 81,6%,
В загалом структура активів визначається достатньо диверсифікованою, але недостатньо раціональною, про що свідчать низькі обсяги високоліквідних активів та вкладання банку коштів в мало доходні цінні папери.
Найбільшим джерелом фінансування активних операцій банку є кошти клієнтів, питома вага яких у загальному обсязі зобов’язань складає 65,61%, при цьому спостерігається концентрація за строковими коштами фізичних осіб – 50,45% від загального обсягу зобов’язань, з яких 76,3% складають довгострокові депозити, що визначає значну залежність банку від одного джерела ресурсів - строкових коштів фізичних осіб.


01.01.02 01.01.03 01.01.04 01.01.05 01.01.06 01.01.07 01.01.08 01.01.09
Рис. 2.1 Динаміка чистих активів, тис. грн.

Рис. 2.2 Структура консолідованих пасивів ВАТ «ВіЕйБі Банк»
Платоспроможність (адекватність регулятивного капіталу) банку - показник, що відображає здатність банку своєчасно і в повному обсязі розраховуватися за своїми зобов’язаннями. Чим вище значення даного показника, тим більша частка ризику, що її приймають на себе власники банку.
Норматив платоспроможності (адекватності регулятивного капіталу) встановлюється для запобігання надмірному перекладанню банком кредитного ризику та ризику неповернення банківських активів на вкладників банку. Саме тому Банк, при плануванні та фактичному здійсненні активних операцій, що є
ризиковими та впливають на рівень платоспроможності, багато уваги приділяє саме цьому показнику . Так, протягом 2009 року рівень платоспроможності Банку зберігався на достатньому рівні.
У звітному періоді припинення (ліквідації) окремих видів банківських операцій та обмеження щодо володіння Банком активами не відбувалося.
Банк має обмеження щодо розпорядження основними засобами, які отримані ним у фінансовий лізинг. Загальна залишкова вартість транспортних засобів, отриманих у фінансовий лізинг, становить 3 780 тис.грн. Згідно з умовами договору з Лізингодавцем «До припинення даного договору Майно не
може бути подарованим, або переданим Лізингоодержувачем у заставу, оренду, сублізинг та ін., за іншими договорами без письмової згоди Лізингодавця».
Станом на 31.12.2009 р. розмір регулятивного капіталу ВАТ «ВіЕйБі Банк» становив 909 748 тис.грн. або 83 806 тис. євро (на 31.12.2007 р. – 675 559 тис.грн. або 91 052 тис. євро), при встановленому Національним банком мінімальному розмірі для банків, які здійснюють свою діяльність на території всієї України (міжрегіональних), відповідно, на 2009 рік – 74 194 тис.грн.
(10 000 тис. євро). Норматив адекватності регулятивного капіталу Н2 як на звітні дати, так і протягом 2009 року Банком дотримано. Значення Н2 станом на 31.12.2009 р. склало 11,6%, на 31.12.2007 р. – 10,9%, при
нормативному (мінімальному) значенні не менше 10% (мінімальне значення нормативу Н2 протягом 2009 року було незмінним).
Норматив адекватності основного капіталу Н3 як на звітні дати, так і протягом 2009 року Банком також дотримано. Значення Н3 станом на 31.12.2009 р. склало 11,6% (при нормативному значенні не менше 9%), на 31.12.2009 р. – 8,1%, при нормативному значенні не менше 4%. Тобто вимоги Національного банку стосовно рівня капіталізації Банком виконувались.
Крім того, слід зазначити, що завдяки пильному контролю за дотриманням обов’язкових економічних нормативів Банк протягом 2009 року (як і протягом усього часу свого існування) не допускав жодного порушення пруденційних вимог, встановлених Національним банком України.
Позитивний кумулятивний розрив без урахування позабалансових зобов’язань склав 13556 тис. грн. та був виявлений за строками від 275 до 365 (366) днів – 76882 тис грн., від 366 до 548 днів – 32399 тис грн., від 549 до 2 років – 28211 тис грн., понад 2 років до 3 років – 14023 тис грн., від 3 років до 5 років – 59467 тис грн., понад 5 років до 10 років – 12141 тис грн., на вимогу – 16942 тис грн., при цьому від’ємний розрив спостерігався за строками до 1 місяця – 40270 тис. грн., від 32 днів до 92 днів – 10888 тис грн., від 93 до 183 дні – 70 933 тис грн, від 184 до 274 днів – 13412 тис грн.
Аналіз САР -розривів, свідчить, що банк має підвищену чутливість до ризику ліквідності (від'ємний розрив за строками щодо погашення між активами і пасивами) майже в усіх періодах до 1 року (окрім періоду «на вимогу» та строком «від 275 до 365 днів»). При цьому, найбільший від'ємний розрив спостерігається в періоді від 93 до 183 днів (за станом на 01.01.2009 - 70932,7 тис.грн., або 7,2% від активів).
У відповідності до внутрішнього положення “Про встановлення лімітів під активні та пасивні операції банку”, затвердженого Протоколом засіданням Правління банку від 09.01.2006р. зі змінами, банком встановлені внутрішні ліміти на розриви активів та пасивів за строками погашення при аналізі ризику ліквідності та ліміти розривів активів та пасивів чутливих до змін процентних ставок.
Таблиця 2.2
Інші фінансові активи на 31 грудня 2009 року ВАТ “ВіЕйБі Банк”
Таб.Таблиця 2.3
Структура зобов’язань банку станом на 1.01.2009р.
Якість управління активами і пасивами банку є задовільною, однак потребує вдосконалення в частині посилення внутрішнього контролю, розподілу функцій та завдань між структурними підрозділами банку, до обов’язків яких відноситься аналіз та контроль керування ліквідністю.
Керівництво банку освідчено щодо структури, особливостей активів та зобов’язань банку та політикою забезпечення ліквідності, персонал банку, на який покладено функції щодо контролю та забезпечення ліквідності, є компетентним у питаннях визначення, вимірювання, моніторингу контролю ліквідної позиції банку та управління потоками грошових коштів.


РОЗДІЛ 3
АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ І РЕНТАБЕЛЬНОСТІ БАНКУ
Одним з найважливіших завдань для банку залишається забезпечення прибутку та підвищення ефективності діяльності
За 2009 рік прибуток Банку склав 2,1 млн. грн., що на 48% більше, ніж за відповідний період 2008 року (1,4 млн. грн.).
Порівняно з 2009 роком доходи Банку збільшилися на 37,8 млн. грн., або на 72% та склали 90 млн. грн., в т. ч.
процентні доходи склали 72,3 млн. грн. (80% від загальних доходів),
комісійні доходи — 12,5 млн. грн. (14%),
результат від торгових операцій — 2,5 млн. грн. (3%),
інші доходи — 2,7 млн. грн. (3%).
Порівняно з відповідним періодом минулого року витрати банку збільшились на 37,1 млн. грн., або на 73% та склали 87,9 млн. грн., в т.ч.
процентні витрати — 52,3 млн. грн. (79% від загальних витрат),
комісійні витрати — 1 млн. грн. (1%),
інші операційні витрати — 3,1 млн. грн. (4%),
загальні адміністративні витрати — 24,2 млн. грн. (28%),
відрахування в резерви — 3,5 млн. грн. (4%),
податок на прибуток — 3,8 млн. грн. (4%).


Рис. 3.1 Структура витрат ВАТ"ВіЕйБіБанк” у 2006 р.
Прибуток - це рiзниця мiж доходами та витратами банку. Балансовий прибуток банку - це загальна сума прибутку від усіх видів діяльності банку, яка відображається в балансі. Складається із прибутку від операційної діяльності та надходжень і збитків від позареалізаційних операцій.
Основним джерелом банкiвського прибутку є дохід вiд вiдсоткової різниці, що визначається як вiдсотки отриманi мiнус вiдсотки сплаченi.
РОЗДІЛ 4
ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ
На сьогоднішній день процеси глобалізації світової економіки активізувалися в Україні та вплинули на її фінансово-банківську систему. Отже, українська економічна політика повинна бути адекватною і спрямованою на мінімізацію втрат, а також максимізацію вигоди від участі у світовому процесі поділу праці. В умовах розвитку товарного і становленні фінансового ринку, різко міняється структура банківської системи. З'являються нові види фінансових установ, нові кредитні інструменти і методи обслуговування клієнтів. Йде пошук оптимальних форм устрою кредитної системи, ефективно працюючого механізму на ринку капіталів, нових методів обслуговування комерційних структур. Створення стійкої, гнучкої й ефективної банківської інфраструктури - одна з найважливіших задач економічної реформи в країні. Задача розробки механізму забезпечення стійкості банківської системи України є актуальною зараз і буде актуальною в майбутньому. Докорінно повинна змінитися вся система відносин усередині банківського сектора, принципи взаємин банків і їхніх клієнтів, необхідно змінити психологію банкіра, виховати нового банківського працівника – високо освіченого, думаючого, ініціативного і готового йти на обміркований і зважений ризик. Банк планує в майбутньому активно і послідовно використовувати накопичений досвід, поняття специфіки українського бізнесу, знання передових фінансових технологій для обслуговування і всемірної підтримки реального сектора економіки, супровід фінансових операцій українських компаній за межами країни і забезпечити кожному клієнту комплекс сучасних, якісних технологічних банківських продуктів і послуг на рівні світових стандартів, ВАТ «ВіЕйБіБанк» активно працює в усіх регіонах України, він продовжує розвиток регіональної мережі. Сьогодні на перший план виходять такі аспекти роботи, як максимальне розширення спектру і збільшення якості послуг, розвиток нових форм бізнесу на основі сучасних електронних технологій, досягнення лідируючих позицій на всіх секторах фінансового ринку. Одним із найважливіших факторів стратегії використання адаптованих до вітчизняних західних технологій. Місія банку – бути найбільш надійним універсальним банком України, орієнтованим на інтереси клієнтів всіх форм власності і надаючим повний спектр якісних послуг по всім сегментам фінансового ринку. Під час роботи були розглянуті теоретичні основи визначення фінансової стійкості комерційного банку; обґрунтована необхідність визначення фінансової стійкості комерційних банків; проаналізовані основні методики аналізу фінансової стійкості комерційних банків; визначені основні показники діяльності «VAB банк»; проведено аналіз фінансової стійкості «VAB банк». Керуючись роботі нормативними та інструктивними матеріалами, ми прагнули якнайповніше виявити різні тенденції і спрогнозувати на майбутнє діяльність банку, а також розглянути стійкість банківської системи та механізм її забезпечення. Резерви підвищення рівня фінансової стійкості комерційного банку полягають в забезпеченні виконання певних норм і правил як при діяльності окремого банка так і банківської системи, зокрема, через: – підвищення оперативності й якості аналізу і оцінки фінансової стійкості банківських установ; – підвищення рівня капіталізації банку; – розширення спектра банківських послуг; – удосконалення системи депозитного страхування; – обґрунтування правового захисту усіх видів діяльності банків; – розширення практики оцінки ризиків.
Також для досягнення своєї стратегічної мети менеджментом банку потрібно провести роботу за наступними напрямками:
формування ділових стосунків з клієнтами Банку на основі індивідуального підходу до їх потреб та принципах взаємовигідного співробітництва;
збільшення регулятивного капіталу банку, як одного з головних факторів підвищення його надійності;
удосконалення організаційної структури, яка максимально відповідає напрямкам діяльності та стратегічним цілям банку;
розширення спектру послуг з розрахунково–касового обслуговування, оптимізація системи тарифів та підвищення їх конкурентоспроможності;
постійний аналіз ринку фінансових послуг, розробка та впровадження нових гнучких кредитних інструментів і форм залучення коштів клієнтів (депозитів), впровадження розрахунків з використанням пластикових карток (зарплатні проекти), активізація кредитування населення за їх власними потребами (придбання автомобілів, житла, споживчі цілі);
збільшення кредитного портфелю суб’єктів господарської діяльності та фізичних осіб;
розширення кола банків-кореспондентів шляхом відкриття кореспондентських рахунків та активізації міжбанківських операцій;
проведення зваженої кредитної політики, гнучкої процентної, тарифної політики, підвищення ефективності управління активами та пасивами, що сприяло як збільшенню доходності банку, так і мінімізації банківських ризиків;
впровадження системи фінансового планування банку в розрізі територіальних підрозділів, бізнес-підрозділів, валют, щоденний моніторинг виконання бюджету банку, щомісячний моніторинг виконання фінансового плану.СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
„Аналіз банківської діяльності” за редакцією Герасимовича А.М.2005.
Ачкасов А. И. Активные операции коммерческих банков/ Под ред. А. П. Носко.–М.: АО «Консалтбанкир»,2004.–80с.
Банківські операції: Підручник/ Під ред. А. М. Мороза, М. І. Савлука та ін.–К.,2000.–472с.
Банковское дело: Учебник/ Под ред. проф. В. И. Колесникова, проф. Л. П. Кроливецкой.–М.: Финансы и статистика,2006.–480с.
Закон України «Про банки та банківську діяльність».–2005.–№25.
Інструкція «Про порядок регулювання та аналіз діяльності комерційних банків»: Затв. Постановою Правління НБУ 14.04.98 №141.–К.,1998.–69с.
Інструкція «Про порядок регулювання та аналіз діяльності комерційних банків»: Затв. Постановою Правління НБУ 28.08.2009. №368
Карлин Т.Р., Анализ финансовых отчетов: учебник M. : ИНФРА - M, 2004. – 361 с.
Костюченко Олег Анатолійович Банківське право: Банківська система. Національний банк. Комерційні банки. Розрахунки і кредитування. Ринок цінних паперів. Національне валютне законодавство. Банківські системи зарубіжних країн....- К.: А.С.К., 2003.- 928с.
Кужельний М.В., Линник В.Г. Теорія бухгалтерського обліку. Підручник. - К.: КНЕУ, 2001. - 334 с.
Ляшенко Ю.І. Фінанси. - Ірпінь, 2004. - 368 с.
Платіжний баланс України.- К.: Національний банк України, 2001.- 82с.
Фінансово-банківська статистика. Практикум: Навч. посіб. для студ. екон. спец. вищ. навч. закл./ П.Г.Вашків, П.І.Пастер, В.П.Сторожук, Є.І.Ткач; За ред. Є.І.Ткача.- К.: Либідь, 2002.- 324с.- 12.50