Тема 1.’’Основи підприємницької діяльності’’
Економіка – це наука вибору. Вона вивчає як люди вибирають спосіб використання обмежених виробничих ресурсів для виготовлення різних видів товарів і розподілу їх між членами суспільства.
Економіка підприємства – це наука, що вивчає особливості прояву загальних економічних законів, розвитку суспільства на підприємстві та раціональне використання обмежених виробничих ресурсів на основі конкретних форм господарювання де людина вступає у виробничі відносини з природою та іншими людьми з метою реалізації своїх потреб, інтересів та ідеалів.
Об’єктом вивчення дисципліни: підприємство – товаровиробництво.
Предметом навчальної дисципліни ЕП є дослідження економічної системи підприємства, яке характеризується системою економічних показників.
Змістом дисципліни є:
Вивчення особливостей розвитку продуктивних сил на підприємстві,
проявів економічних законів ринкового середовища з метою використання їх в практичній діяльності.
Вивчення ЕП ґрунтується на таких методах:
Загальні методи.
Спеціальні методи:
Статистичний,
Розрахунково-конструктивний,
Економіко-математичний,
Монографічний,
Експериментальний,
Соціологічний.

Тема 2’’Підприємство в умовах ринкового господарювання’’
Теорії та моделі підприємства.
Підприємство як організаційна форма господарювання.
Модель, функціонування ринкової економіки.
Господарські суб’єкти на ринку.
Види та організаційно-правові форми підприємства.
Підприємства засновані на приватній основі.
Підприємства засновані на колективній власності.
Підприємства засновані на державній власності.
Об’єднання підприємств.
Згідно з макроекономічним аналізом роль підприємства як агента економіки полягає у виробництві товарів і послуг на які є попит.
Основними критеріями що визначає підприємство серед суб’єктів господарювання є такі:
Закінчений цикл відтворення,
Володіння правом юридичної особи,
Наявність трудового колективу,
Самостійне введення господарської діяльності,
Використання господарської діяльності відповідного майна,
Відсутність в організаційній структурі підприємства інших суб’єктів господарювання, які мають право юридичної особи,
Ведення підприємницької діяльності комерційних розрахунків.
Принципи діяльності підприємства:
Економічний інтерес
Рівність сторін що вступають в господарські відносини
Цілковита інформованість, прозорість сфер, в якій взаємодіють партнери по співробітництву
Вплинність на мобільність економічних ресурсів
Залежність кількості зайнятих від сукупного фонду оплати праці
Великі коливання рівня оплати праці
Абсолютизація прибутку як головної мети діяльності
Економічний лібералізм
В основу моделі функціонування ринкової економіки покладенні три базових сектори:
Власники (господарі, ресурси)
Підприємства та приватний бізнес
Державні структури.Тема 3.’’ Підприємство як виробнича та економічна система’’
Макросередовище
Правове середовище
Державне та політичне середовище
Технологічне середовище
Економічне середовище
Мікросередовище.
Виробнича структура підприємства залежить від специфіки виробничого процесу, тобто наявності основного допоміжного, обслуговуючого побічного та підсобного виробництва.
Місія підприємства – це загальна мета підприємства та причини його існування.
Виробнича структура підприємства представляє собою його виробничі структурні підрозділи (виробництва, цехи, служби забезпечення, дільниці, бригади та ін).
Кожне виробництво складається з робочих місць.
Робоче місце – це зона прикладання праці на основі трудових та інших діючих норм та нормативів оснащені необхідними засобами які призначені для трудової діяльності працівників:
Індивідуальні робочі місця,
Колективні робочі місця.
Виробнича система – це певний комплекс виробничих ресурсів процесів функціонування системи створює нова споживча вартість шляхом вироблення переробки вихідних продуктів.

Тема 4.’’Основний капітал підприємства та його ефективне використання’’
В даній темі розглядається про капітал підприємства та Основні фонди.
Капітал – авансована вартість, яка в процесі свого руху приносить ще більшу вартість, тобто само зростає.
Капітал підприємства – сукупність матеріальних цінностей грошових коштів, фінансових вкладень та витрат на придбання прав та привілеїв необхідних для здійснення господарської діяльності.
Капітал поділяється на активний і пасивний.
Позичковий капітал – становить головну тему вартості майна підприємства придбаного в рахунок зобов’язання повернуте постачальнику або банку або позикодавцеві гроші або цінності еквівалентні вартості такого майна.
Основні фонди (засоби) представлені на підприємствами засобами праці, які прийняли участь у виробничому процесі більше 1 року.
Економічне значення основних фондів полягає в тому що вони є мірилом розвитку процесу праці визначають ступінь механізації виробництва, забезпечує ріст продуктивної праці.
Соціальне значення ОФ полягає в тому, що вони полегшують процес праці створюються умови для здійснення процесу праці.
Знос поділяється на 2 види:
Фізичний знос
Моральний знос.


Тема 5.’’Нематеріальні активи(ресурси підприємства)’’
Інтелектуальна власність – це результат продуктивної корисної діяльності людини, тобто це ідеї, думки, образи, символи, які втілюються в матеріальних носіях.
Об’єкти інтелектуальної власності:
Об’єкти промислової власності
Об’єкти що охороняються авторським правом
Інші або нетрадиційні об’єкти інтелектуальної власності.
Нематеріальні активи – це об’єкти довготермінового користування, які не мають фізичної основи але мають вартісну оцінку та приносять дохід.
Торгівельна марка – це зареєстровані в установленому порядку позначки за якими товари і послуги одних осіб відрізняються від однорідних товарів і послуг інших.
В цій лекції широко розкриваються питання про активи підприємства , роялті, патенти та ліцензії.
Тема 6.’’Оборотний капітал підприємства та його види’’
Оборотний капітал на підприємстві представляє собою майно призначене для поточного (разового) використання в процесі господарської діяльності або які знаходяться в обороті підприємства менше 1 року.
До складу оборотного фонду включають:
Матеріальні, оборотні засоби
Виробничі запаси
Витрати на незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Товари на вирощування і відгодівлі малоцінні на швидко зрошувальні предмети.

Тема 7.’’Персонал підприємства та ефективність його використання’’
Під персоналом підприємства розуміють осіб, які працюють на підприємстві, вкладають свою працю, розумові здібності, знання та навички в здійсненні господарської діяльності підприємства.
Персонал поділяється на такі категорії:
Керівники
Професіонали
Фахівці
Технічні службовці
Робітники.
Виробіток – представляє собою кількість продукції, що виробляється за одиницю робочого часу, або на одного середньооблікового працівника.
Розрізняють 2 методи виміру виробітку:
Натуральний метод
Вартісний метод.
Трудоємність – визначається як відношення витрат праці, до обсягів виготовленої продукції.
Розрізняють такі види трудоємності:
Технологічна трудоємність
Внутрішньо-виробнича трудоємність
Виробнича трудоємість
Повна трудоємність.

Тема 8.’’Заробітна плата та її функції’’
Заробітна плата розглядають як прямий трудовий дохід працівника який визначаються на основі результатів його праці і необхідний для відтворення робочої сили та вираження в грошовій формі.
Функції заробітної плати:
1.Відтворювальна
2.Стимулююча. існує 2 види форми оплати праці:
1. Відрядна
2.Почасова
Відрядна поділяється на:
Пряма відрядна система праці
Відрядна-преміальна система
Почасова:
Проста почасова оплата праці
Почасова преміальна оплата праці.