РОЗДІЛ 3. Розробка плану організаційно-технічних заходів на підприємстві та їх вплив на показники виробничої діяльності підприємства
3.1. Розробка плану організаційно-технічних заходів
План організаційно-технічних заходів на підприємстві розробляється з метою:
Забезпечення планового росту продуктивності праці;
Покриття потреби матеріальних та трудових ресурсах для додаткового випуску продукції.
План організаційно-технічних заходів складається з двох розділів.
Впровадження заходів, передбачених розділом 1, повинно забезпечувати економію чисельності робітників в кількості, достатній для досягнення запланованого росту продуктивностів праці.
Економія чисельності (умовне вивільнення) визначається за формулою:
EMBED Equation.3
де EMBED Equation.3 – приріст продуктивності праці в плановому періоді, %; EMBED Equation.3 – чисельність працівників за проектом плану, чол.
Розробка заходів у розділі 2 плану організаційно технічних заходів повинна узгоджуватись з додатковою потребою в матеріальних ресурсах, а також потребою в додатковій чисельності робітників, які були обгрунтовані в попередньому розділі курсової роботи.
Для розробки плану організаційно-технічних заходів використовують довідкову інформацію.
План організаційно-технічних заходів оформлюється у вигляді таблиці (Табл3.1.).
При виборі заходів, які включаються до плану, потрібно пам’ятати, що впровадження певних заходів може вимагати чи не вимагати додаткових капітальних вкладень. Загальна сума капітальних вкладень, які підприємство може направити на впровадження заходів плану, не повинна перевищувати величини коштів фонду розвитку виробництва, науки і техніки.
Одночасно з розробкою плану організаційно-технічних заходів проводять розрахунок економії матеріалів, якої можна досягнути за рахунок впровадження запланованих заходів. Цей розрахунок відображають в табличній формі окремо для кожного виду матеріалів (Табл.3.2.1., 3.2.2., 3.2.3., 3.2.4.).
Таблиця 3.1.
План організаційно–технічних заходів
Визначення економії матеріалів, якої можна досягнути за рахунок впровадження заходів другого розділу плану, проводимо в табличній формі. При цьому необхідно пам’ятати, що впровадження заходів стосується всієї діяльності підприємства, тобто економію потрібно рахувати на весь обсяг валової продукції підприємства.
Крім того, необхідно порівняти заплановану величину економії матеріалів з додатковою потребою в матеріальних ресурсах, розраховано в таблиці 2.7. Економія матеріалів повинна, з однієї сторони, — досягати і перевищувати додаткову потребу, а з іншої — не перевищувати її більше, ніж на 5 – 7 %.
Розрахунок економії матеріалів
Таблиця 3.2.1.
Алюмінієвий прокат
Таблиця 3.2.2.
Труби
Таблиця 3.2.3.
Лаки та фарби
Таблиця 3.2.4.
Пиловник
3.2. Вплив впровадження плану організаційно-технічних заходів на показники виробничої діяльності підприємства
Таблиця 3.3.
Розрахунок економії заробітної плати за рахунок умовного вивільнення робітників для забезпечення підприємства
Таблиця 3.4.
Розрахунок річного плану виробництва продукції матеріальними ресурсами
За результатами обрахунків таблиці 3.4.:
Визначити, на яку величину (у %) економія матеріальних ресурсів перевищує (або не забезпечує) потреб у матеріалах на додатковий випуск.
Алюмінієвий прокат > 100,49 %;
Труби > 102,59 %;
Лаки та фарби > 100,35 %;
Пиловник > 107,49 %.
Розрахувати вартість матеріальних ресурсів, які перевищують (або не забезпечують) потребу на додатковий випуск.
Алюмінієвий прокат > 257,29*8,3=2135,51 грн/кг;
Труби > 952,12*1,65=1571 грн/кг;
Лаки та фарби > 105,6*6=633,6 грн/кг;
Пиловник > 1681,6*120=201792 грн/м3.
Всього: 206132,11 грн.
Таблиця 3.5.
Забезпеченість річного плану виробництва продукції трудовими ресурсами
Таблиця 3.6.
Розрахунок платного виробництва та реалізації продукції, тис. грн.
Таблиця 3.7.
Розрахунок чисельності промислово–виробничого персоналу
Таблиця 3.8.
Визначення планової собівартості додаткового обсягу продукції
Таблиця 3.9.
Розрахунок росту продуктивності праці
Чисельність за проектом плану, взято з вихідних даних.
Чисельність промислово–виробничого персоналу з урахуванням додаткового обсягу продукції, взято з таблиці 3.7., пункт 4.
Виробіток одного працівника (по продукції за проектом плану) - 10841,4*1000/800=13551,75грн./чол.
Виробіток одного працівника (з урахуванням додаткового обсягу продукції) - 12174,71*1000/800=15218,39грн./чол.
. Ріст продуктивності праці - 15218,39/13551,75*100%=112,30%.
Планова чисельність промислово–виробничого персоналу на рік, взято з таблиці 3.7., пункт 6.
Плановий виробіток одного працівника - 12174,71*1000/751=16211,33грн./чол..
Плановий ріст продуктивності праці - 16211,33/15218,39*100%=106,5%
Таблиця 3.10.
Розрахунок собівартості товарної продукції та прибутку
Собівартість продукції згідно плану:
EMBED Equation.3
Виріб№1=554,13грн.
Виріб№2=264,45грн.
Виріб№3=1031,91грн.
Виріб№4=816,65грн.
На весь обсяг продукції:
Виріб№1=554,13*6005=3327,55 тис. грн.
Виріб№2=264,45*16485=4359,46тис. грн.
Виріб№3=1031,91*2387=2463,17тис. грн.
Виріб№4=816,65*902=736,62тис. грн.
Всього: 10886,8тис.грн.
Собівартість додаткового обсягу продукції (умовно–змінні витрати), взято з таблиці 3.8., колонка4, сума.
Економія заробітної плати з відрахуваннями на соціальні заходи за рахунок організаційно–технічних заходів, взято з таблиці 3.3., показник4.
Економія матеріальних ресурсів за рахунок організаційно–технічних заходів, взято з таблиці 3.4.(пункт2), всього.
Собівартість товарної продукції - 10886,8+918,92-126,94-206,13=11472,65тис. грн.
Витрати на 1 грн. продукції, коп.:
згідно проекту плану - 10886,8/12527,12=87
товарної - 11472,65/13447,72=85
Зниження витрат на 1 грн. товарної продукції в порівнянні з проектом плану – (85-87)/87*100%=-2,3%
Прибуток - 13447,72-11472,65=1975,07тис.грн.
Рівень рентабельності - 1975,07/11472,65*100%=17,22%