ЛЬВІВСЬКИЙ ОРДЕНА ЧЕРВОНОЇ ЗІРКИ ІНСТИТУТ СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК ІМЕНІ ГЕТЬМАНА ПЕТРА САГАЙДАЧНОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА
проведення практичного заняття з навчальної дисципліни
«Загальна тактика»
Т Е М А № 3: Основні умовні позначення і скорочення, що застосовуються в бойових документах.
Час: 2 години
Місце: навчальна аудиторіяНавчальні питання та розподіл часу:

ВСТУП – 5 хв.
Прийняти рапорт чергового навчальної групи, перевірити наявність студентів на занятті, їх зовнішній вигляд, готовність до занять. Оголосити тему та мету заняття, навчальні питання.
Проведення контрольного опитування (колоквіуму) з питань:
Складові частини сучасного загальновійськового бою.
Види маневру та види бою.
Принципи сучасного бою.
Бойові дії військ в сучасних умовах мають надзвичайно мобільний характер, вони ведуться на широкому фронті, на велику глибину, в високих темпах.
Успішно управляти підрозділами в таких складних умовах обстановки командири всіх студентів зможуть лише тоді, коли вони будуть постійно знати положення, стан, характер дій своїх військ, сусідів, противника, а також радіаційну, хімічну і біологічну обстановку.
Це досягається широким використанням бойових документів при плануванні, організації і ведення бойових дій в різних умовах бойової обстановки.
ЗМІСТ ЗАНЯТТЯ - 80 хв.
1. Порядок розробки і ведення бойових документів.
Бойовими документами називаються: всі документи, які відносяться до бойової?діяльності вѕйськ, підгосовки і?веденню бойових дій, а також пересуванню вѕйськ і?розташування їх на місці.
В будь-яких умовах?розробка бойових документі??не повинна затриму?бти ?гоєчасну ?сганіза?ї?!бой?гих дій і особливо доведенн?!до ?їйськ бойових задач, питань взаємодії і всебічного забезпечення бойових дій.
Бойові документи в залежності від способу виготовлення можуть бути:
письмовими;
графічними;
в вигляді звукозапису на магнітній плівці;
в вигляді фотознімків.
Графічні документи розглядаються як на топокартах, так і на схемах. До них відносяться: робочі карти, схеми, плани, графіки.
Вони діляться на:
документи по управлінню військами;
звітно-інформаційні;
довідкові.
Кожний бойовий графічний документ має ряд вимог:
своєчасність розробки і доведення до адресата;
повнота документа;
точність і достовірність змісту документа;
наглядність оформлення.
Своєчасність - дуже важлива в умовах швидкоплинності обстановки. Повнота визначається об'ємом даних, які необхідні командиру для організації бойових дій і управління в бою.
Точність - нанесена на документ обстановка повинна відповідати дійсному положенню військ на місцевості, і наноситься на топокарту з точністю:
одинокі цілі (танк, БМП, гармата) 0,5 - 1мм в масштабі карти;
інші елементи бойового порядку ( РГІА, Ррвк і т.п.) - 3-4мм в масштабі карти.
Основним бойовим документом для командира МВ є робоча карта.
Отриманні і віддані бойові накази та розпорядження записуються в робочих зошитах, або на зворотній стороні топокарти. (див. дод. 15 БССВ ч.ІІІ стор.177)
Основні правила:
кожний документ повинен мати службовий заголовок на підпис;
населенні пункти, рубежі і т.п. своїх підрозділів вказуються починаючі з
правого флангу, протика — з лівого.
рубежі вказуються не менш ніж 3-ма пунктами, одні з них на передньому краю;
маршрут руху назвами місцевих предметів (населених пунктів);
дані обстановки наносяться військовими умовними знаками;
положення своїх військ, їх завдання і дії позначаються червоним
кольором, а ППО і артилерія - чорним, противник – синім кольором.
Пояснювальні надписи своїх військ - чорним.
використання скорочень;
другорядні дані, а також дані, що неможливо відобразити умовнимизнаками записуються на полях карти, або в робочому зошиті.
На папері документи розробляються так:
Кожен листок бойового документа повинен мати поля:
ліворуч - шириною 2 см
зверху, знизу та праворуч - 1 см.
Кожний документ повинен мати службовий заголовок, який пишеться в одну строчку верхньому (нижньому) обрізу карти, (див. зразок)
Робоча карта командира 1 МВ
Почата:
Закінчена:
Для оформлення графічного документа є креслярський інструмент,букви використовуються прописні і отрочні.
Розмір букв залежить від кількості склеєних листів карти:
до 5 листів-2 см
до 10 листів - 3 см від рамки карти на відстані 5 см.
Показати зразок оформлення робочої карти КВ, а також плакат
(Оформлення робочої карти).
2. Основні умовні позначення і скорочення, що застосовуються при оформленні бойових документів. Оформлення топографічної карти (схеми), як бойового документу.
Довести друге навчальне питання, основні положення, дати під запис.
Основні умовні позначення (див. додаток 4, БССВ ч. ІІІ стор. 145) діляться на:
пункти управління та засоби зв'язку;
озброєння і техніка;бойові дії та війська;
забезпечення бою.
Видати кожному студенту (1 на 2-х) БССВ ч. ІП додаток 4, пояснити порядок нанесення знаків і дати - 20 хв. для нанесення у робочий зошит знаків за допомогою офіцерських лінійок і кольорових фломастерів (олівців).
Звернути увагу на колір, розмір умовних знаків і надписи. Основні скорочення, що застосовуються в бойових документах (див. додаток 16 БССВ ч. ІП стор. 179).
Як правило в скороченнях використовуються заголовні букви слів.
Наприклад: механізований взвод - МВ
механізоване відділення – Мвід,
танковий батальйон -ТБ
дати 10 хв часу для запису в робочі зошити прийняті скорочення, що застосовуються в бойових документах.
Оформлення топокарти (схеми), як бойового документа.
Робочу карту командир МВ оформляє на 4- 6 листах масштабу
1:10000, 1:25000 на який він наносить:
положення своїх військ (своєї роти, взводу, сусідів) ;(передній край);
місце знаходження КСП взводу, роти і вогневих засобів (своїх і старшого начальника);
рубежі розгортання, РПА, розміщення і т.п.;
проходи в мінних полях, загородження;
засоби підсилення;
положення противника, його вогневих засобів, КСП, КП і т.п.;
роти, взводу, відділень;
об'єкти атаки і напрямок наступу
Показати варіант оформлення робочої карти командиру МВ в наступі.
Командир механізованого відділення оформлює схему вогню, схему ОП
на карті (робочому зошиті) з використанням умовних знаків і скорочень.
Показати карту вогню МВ і схему опорного пункту.
При вивченні наступних тем ми будемо більш детально вивчати роботу командира взводу (відділення) по організації бойових дій і оформленні бойових документів.
Загальні в и с н о в к и :
На занятті ми ознайомилися з порядком розробки і ведення бойових документів, їх змістом, розглянули умовні позначення і скорочення, які використовуються при оформленні бойових документів і топографічних карт. Все це необхідно КВ при плануванні і ведення бойових дій та управління підрозділами в бою.

ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА - 5 хв.
Нагадати тему, мету, навчальні питання заняття.
Провести контрольний опит на закріплення навчального матеріалу.
Відповісти на запитання студентів (слухачів).
Підвести підсумки заняття і довести оцінки.
Дати завдання на самопідготовку і закінчити заняття.
Повторити матеріал лекції по записам в конспектах.
Вивчити дот. Ст. 15 БССВ ч. Ш - 95 р.
Вивчити дот. Ст.16 БССВ ч. III.
Накреслити умовні знаки дот. 4 БССВ ч.III
Викладач кафедри тактики
кандидат технічних наук
капітан В.В. Пашковський
04.10.2006 року