Голова комісії _________________ __________________________________________
Члени комісії __________________ __________________________________________
__________________ ___________________________________________
__________________ ___________________________________________
__________________ ____________________________________________

1.Загальні положення.
1.1. Товариство з обмеженою відповідальністю "Євро -Еспо"(надалі Товариство) створене згідно з рішенням засновників від 20 січня 1996 року №1 шляхом перетворення суб'єкта підприємницької діяльності орендного підприємства Рівненського ТОВ "Євро-Експо" що діє на підставі вимог Цивільного і Господарського Кодексів України, закону України "Про Господарські товариства" та інших норм чинного законодавства.
1.2, Найменування Товариства:
- повне найменування - Товариство з обмеженою відповідальністю «Євро- Експо».
- скорочене найменування - ТОВ «Євро-Експо».
1.3. Місцезнаходження Товариства- Україна, 33013 м. Рівне, вул. Тувинських Добровольців.
2. Юридичний статус та відповідальність Товариства.
2.1. Товариство є юридичною особою з моменту його державної реєстрації.
2.2. Товариство має цивільні права та обов'язки та здійснює свою діяльність відповідно до цього Статуту та закону.
2.3. Товариство є правонаступником суб'єкта підприємницької діяльності орендного підприємства ТОВ «Євро-Експо».
2.4. Товариство має самостійний баланс, рахунки в банках, печатку та кутовий штамп зі своїм найменуванням.
2.5. Майно Товариства формується з джерел, не заборонених законодавством України.
2.6- Товариство є власником:
- майна, переданого йому учасниками;
-майна, одержаного внаслідок його фінансово-господарської діяльності;
- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених чинним законодавством.
Товариство здійснює володіння, користування і розпорядження своїм майном у відповідності з цілями своєї діяльності.
2.7. Товариство має право продавати, передавати безоплатно, обмінювати, здавати в оренду юридичним та фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншим шляхом, якщо це не суперечить чинному законодавству України.
2.2 Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном.
2.10 Учасники не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості акцій, що їм належать.


3. Мета та предмет діяльності Товариства.
3.1 Товариство створюється з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку і максимізації добробуту в інтересах Товариства. 3.2 Предметом діяльності Товариства є:
- торгівельна діяльність, в тому числі оптова, дрібнооптова, роздрібна, комісійна;
-торговельно-закупівельна та торгово-посередницька діяльність;
- створення оптово-роздрібних закладів торгівлі і послуг населенню, продаж різноманітних товарів через власну торгівельну мережу;
- оптова та роздрібна торгівля офісним обладнанням;
- оптова та роздрібна торгівля меблями;
- оптова та роздрібна торгівля побутовою технікою;
- оптова та роздрібна торгівля іншими групами товарів;
- експорт-імпорт сировини, матеріалів, устаткування, та обладнання, комплектуючих та запасних частин, товарів народного споживання , будівельних матеріалів тощо;
- торгівля по каталогах, посилочна торгівля , торгівля товарами в кредит;
- надання посередницьких, комерційних, дилерських та дистриб'юторських послуг виробничого та невиробничого характеру, здійснення угод по експорту-імпорту;
- посередницькі операції (на підставі комісійних, агентських договорів, договорів доручення та і т.д.).
- торговельно-посередницька, маклерська, брокерська діяльність;
- комісійна торгівля;
- надання послуг з маркетингу і реклами;
- зовнішньоекономічна діяльність;
- купівля, продаж, оренда об'єктів нерухомості та інші види послуг
- надання послуг інформаційного, консультаційного, матеріального і побутового характеру підприємствам, організаціям і приватним особам;
- комерційна;
- організація та проведення заходів рекламно-виставочного характеру;
- вирішення соціальних завдань для підвищення рівня благополуччя учасників Товариства та трудового колективу;
- зовнішньоекономічна діяльність;
- надання транспортно-експедиційних послуг при перевезеннях зовнішньо-торгівельних і транзитних вантажів;
- проведення виробничої практики студентів, стажування;
3.3 Окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законом, Товариство може здійснювати після одержання ним спеціального дозволу (ліцензії).
3.4 Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньо економічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.
Товариство може займатися також і іншою господарською діяльністю за винятком тієї, що заборонена законодавчими актами України.
4. Статутний капітал товариства.
4.1. Статутний фонд Товариства становить 50590 грн.
4.2. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу. Рішення про збільшення або зменшення розміру статутного капіталу Товариства приймається загальними зборами учасників цього Товариства.
4.3 Розмір статутного капіталу може бути збільшено шляхом:
- збільшення вартості товарів,робіт і послуг;
- розширення підприємницької діяльності.
4.4 Розмір статутного капіталу може бути зменшено шляхом:
- зменшення вартості товарів,робіт і послуг;
- звуження підприємницької діяльності .
4.5 Оплата вартості наданих товарів,робіт і послуг Товариства може здійснюватися грошовими коштами ( в тому числі в іноземній валюті), цінними паперами, іншими речами або майновими чи іншими відчужуваними правами, що мають грошову оцінку, якщо інше не встановлено законом.
Товариство не може встановлювати обмеження або заборону на оплату акцій грошовими коштами.
4.6 Грошова оцінка цінних паперів, інших речей або майнових чи інших відчужуваних прав, що вносяться в оплату Товариства, здійснюється за згодою учасників Товариства.
4.7 . Товариство забезпечує надійну та ефективну реєстрацію та підтвердження права власності на товари,роботи і послуги Товариства. 5. Права та обов'язки акціонерів Товариства
5.1 Особи, які набули право власності Товариства, набувають статусу учасників Товариства.
5.2 Кожен учасник Товариства має певне право на управління цим Товариством.