Спілкування є важливою духовною потребою особистості як
суспільної істоти. Потреба людини у спілкуванні зумовлена суспільним
способом її буття та необхідністю взаємодії у процесі діяльності. Будь-
яка спільна діяльність, і в першу чергу трудова, не може здійснюва-
тись успішно, якщо між тими, хто її виконує, не будуть налагоджені
відповідні контакти та взаєморозуміння.
Спілкування-це складний багатоплановий процес встановлення і розвитку контактів між людьми, який породжується потребами спільної діяльності включає обмін інформацією, виробляння єдиної стратегії взаємодії, сприйняття і розуміння іншої людини.
Структура спілкування:
1.Функції спілкування
-комунікативна-передача інформації
-інтерактивна-взаємодія( співробітництво, суперництво)
Види психологічного впливу:
А)переконання;Б)зараження;В)навіювання(сугестія)Г)наслідуванняЖ)мода;З)чутки.
-перцептивна-розуміння людьми один одного.
Ефекти соціальної перцепції:
А) ефект ореолу;Б) послідовності;В)наслідування;Г)проекціювання.
Механізм міжособистісної перцепції:
А) ідентифікація;Б)емпатія; В) рефлексія;Г) стереотипізація.
2. Засоби спілкування:
-вербальні(мовні)
а)менторські
б)натхнення
в)інформаційні
-не вербальні.
а)міміка
б)жести
в)пантоміміка
г)інтонація
3. Різновиди спілкування:
-за змістом:а)побутове,б)ділове,в)професійне,г)пошукове,д)політичне,е)інформаційно-комунікативне.
-з позиції стосунків між учасниками:а)рольове,б)ділове,в)міжособистісне,г)рапортне.
-за типом аудиторії:а)діалог,б)у малій групі.в0 з масою.
-залежно від контингенту учасників:а)міжособистісне,б)особистісно-групове,в)міжгрупове.
-за тривалістю:а)короткочасне,б)довготривале.
-за включеністю:а)опосередковане,б) безпосереднє.
-за завершеністю:а)завершене,б)незавершене.