Моя перша заповідь така: слухайте, слухайте, слухайте тих, хто робить роботу.
Г. Росе Перо
СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ СЕРЕДОВИЩА
Початковою стадією у структурі процесу стратегічного управління виступає аналіз внутрішнього середовища та навколишнього оточення організації. Від того, наскільки якісно і повно він буде проведений, залежить ефективність подальшого процесу розроблення, вибору і виконання стратегії. Цей під-процес забезпечує базу для виконання місії і цілей, розробки стратегій і послідовності процедур її виконання.
У розділі, зокрема, розкриваються різні види середовища підприємництва, наводиться характеристика компонентів макрооточення та необхідні для цього умови.
Вивчення безпосереднього оточення спрямоване на встановлення порядку аналізу покупців і постачальників підприємства та ринок робочої сили. Аналіз внутрішнього середовища насамперед спрямований на визначення внутрішнього потенціалу підприємства, розкриття методів аналізу середовища, складання матриці 5ИГОГ / позиціювання підприємства на ринку конкуренції
Ключові поняття і терміни: середовище, види середовища підприємництва, внутрішнє середовище, навколишнє середовище, макрооточення, безпосереднє оточення, внутрішній потенціал організації методи аналізу середовища, матриця 8\¥ОТ, середовище організації, фактори зовнішнього середовища, політик о-правова складова середовища, технологічні компоненти середовища, соціальні компоненти середовища, економічні компоненти середовища, ринкові фактори середовища, міжнародні фактори середовища, моніторинг, конкурентне середовище, торговельна спроможність, кадровий зріз внутрішнього середовища, організаційний зріз внутрішнього середовища, виробничий зріз
внутрішнього середовища, маркетинговий зріз внутрішнього середовища, фінансовий зріз внутрішнього середовища, методи аналізу середовища, аналіз внутрішнього середовища, компоненти зовнішнього середовища, компоненти внутрішнього середовища, компоненти макрооточення, компоненти безпосереднього оточення, матриця профілю середовища.
План (логіка) викладу матеріалу
Види середовища.
Аналіз макросередовища.
Аналіз безпосереднього середовища.
Аналіз внутрішнього середовища.
Методи аналізу середовища.
5.1. ВИДИ СЕРЕДОВИЩА
Короткий зміст цієї важливої складової стратегічного управління ми розкрили в першому параграфі розділу. Однак, зважаючи на важливість цієї складової та її ролі в ефективності проведення стратегії, розкриємо її глибше.
УВАГА! Фірми, відомі своїми управлінськими успіхами, завжди шукають можливості впливу на ринки за допомогою свого продукту, альтернативних стратегій, спрямованих на одержання конкурентних переваг.
Будь-яка організація перебуває і функціонує в середовищі, і кожна дія всіх без винятку організацій можлива лише у випадку, коли середовище допускає таке існування.
Організація знаходиться в стані постійного обміну із зовнішнім середовищем, забезпечуючи таким способом собі можливість виживання (рис. 5.1).
Внутрішнє середовище є джерелом її життєвої сили. Воно містить в собі потенціал, який дає можливість існувати і функціонувати на певному проміжку часу. Внутрішнє середовище може бути і джерелом проблем та ліквідації фірми, якщо воно не забезпечує її функціонування.
Зовнішнє середовище є джерелом ресурсів для підтримки внутріш-