Назвіть цільові орієнтири різних груп акціонерів підприємства та його контактних аудиторій.
Які етапи проходять цілі при їх встановленні?
Охарактеризуйте підходи до процесу встановлення цілей.
Охарактеризуйте роль суб'єктивного сприймання ситуації у визначенні цілей.
Які існують форми прийняття рішень по встановленню цілей?
Які питання вирішує підприємство при виробленні стратегії?
Які підходи вибирає підприємство при виробленні стратегії?
З якими елементами пов'язано вироблення стратегії підприємством?
Якими еталонними групами стратегій користується підприємство при його зростанні?
Які етапи включає кінцевий процес визначення стратегії підприємством та який їхній зміст?
Які використовуються підходи для усвідомлення поточної стратегії?
На основі яких етапів здійснюється аналіз портфеля бізнесів?
Які ключові фактори враховуються при виборі стратегії підприємства?
Які критерії та направлення оцінки вибраної стратегії?
Розділ 2
ДІАГНОСТИКА ЗОВНІШНЬОГО ТА ВНУТРІШНЬОГО
ОТОЧЕННЯ КОРПОРАЦІЇ
2.1. Стратегічний аналіз зовнішнього оточення корпорації
Зовнішнє середовище - це сукупність факторів, які формують довгострокову прибутковість організації і на які організація не може впливати взагалі або має незначний вплив.
Зовнішнє середовище, або середовище непрямого впливу, діє не безпосередньо на кожну окрему організацію, а на всі одразу.
Ф. Котлер вважає, що зовнішнє середовище (макросередовище) складається з шести основних факторів: демографічних, економічних, природних, науково-технічних, політичних і факторів культурного середовища [31].
Фактори зовнішнього середовища найчастіше класифікують за такими групами:
Економічні - фактори, що пов'язані з обігом грошей, товарів, інформації та енергії.
Політичні - фактори, що впливають на політичні погляди та поділяють людей на окремі політичні групи і знаходять вираження в діяльності та прийнятті рішень місцевими органами влади та урядом.
Соціально-демографічні фактори, які впливають на рівень і тривалість життя людей, а також формують їхню ціннісну орієнтацію.
Технологічні - фактори, що пов'язані з розвитком техніки, обладнання, інструментів, процесів обробки та виготовлення продуктів, матеріалів і технологій, а також ноу-хау.
Конкуренція - фактори, які відбивають майбутні та поточні дії конкурентів, зміни в частках ринків, концентрації конкурентів.
Географічні - фактори, пов'язані з розміщенням, топографією місцевості, кліматом і натуральними ресурсами (зокрема, корисними копалинами).
Існує досить великий перелік класифікацій складових зовнішнього середовища. До переліку вищезгаданих компонентів зовнішнього середовища О.С. Віханський [9] додає правове та міжнародне середовище.
Загальний стан зовнішнього середовища визначається за