Типовий статут державного підприємства
Затверджено Міністерством економіки України
від 22 квітня 1993 року N 12-30/4, 
Міністерством праці України
від 28 квітня 1993 року N 10-1594, 
Міністерством фінансів України
від 22 квітня 1993 року N 07-101, 
Фондом державного майна
від 26 квітня 1993 року N б/н 
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
10 травня 1993 р. за N 43

ТИПОВИЙ СТАТУТ
державного підприємства
(зареєстрований Міністерством юстиції України
"____"_________199 року N ______)
Підприємство _____________________________________________ надалі - Підприємство, засноване на державній власності і підпорядковане Міністерству (іншому, підвідомчому Кабінету Міністрів, органу державної виконавчої влади) __________________
(назва Міністерства, іншого органу державної виконавчої влади) надалі - Орган управління майном.
Стаття 1. Найменування та місцезнаходження підприємства
1.1. Найменування Підприємства ____________________________
________________________________________________________________
(повне)
________________________________________________________________
(скорочене)
1.2. Місцезнаходження Підприємства
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Стаття 2. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ 
2.1. Підприємство створене з метою:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
2.2. Основними напрямками діяльності Підприємства є:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Стаття 3. Юридичний статус Підприємства
3.1. Підприємство є юридичною особою. Права і обов'язки юридичної особи Підприємство набуває з дня його державної реєстрації.
3.2. Підприємство здійснює свою діяльність на основі і відповідно до чинного законодавства України та цього статуту, який затверджується Органом управління майном за участю трудового колективу.
3.3. Участь Підприємства в асоціаціях, корпораціях, концернах та інших об'єднаннях здійснюється на добровільних засадах, якщо це не суперечить антимонопольному законодавству та іншим нормативним актам України.
Створення будь-яких спільних підприємств за участю Підприємства здійснюється Фондом державного майна за згодою Органу управління майном.
3.4. Підприємство веде самостійний баланс, має розрахунковий, валютний та інші рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням. Підприємство може мати товарний знак, який реєструється відповідно до чинного законодавства.
3.5. Підприємство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах належного йому майна згідно з чинним законодавством.
Підприємство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави та Органа управління майном.
3.6. Підприємство має право укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем в суді, арбітражному суді та третейському суді.
Стаття 4. Майно Підприємства
4.1. Майно Підприємства становлять основні фонди та оборотні кошти, а також цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі Підприємства.
4.2. Майно Підприємства є державною власністю і закріплюється за ним на праві повного господарського відання. Здійснюючи право повного господарського відання, Підприємство володіє, користується та розпоряджається зазначеним майном на свій розсуд, вчиняючи щодо нього будь-які дії, які не суперечать чинному законодавству та цьому статуту.
4.3. Джерелами формування майна Підприємства є:
- майно, передане йому органами державного управління; 
- доходи, одержані від реалізації продукції, а також від інших видів фінансово-господарської діяльності; 
- доходи від цінних паперів; 
- кредити банків та інших кредиторів; 
- капітальні вкладення і дотації з бюджетів; 
- безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян; 
- придбання майна іншого підприємства, організації; 
- інше майно, набуте на підставах, не заборонених законодавством. 
4.4. Відчуження засобів виробництва, що є державною власністю і закріплені за Підприємством, здійснюється за погодженням з Органом управління майном у порядку, що встановлений чинним законодавством. Одержані в результаті відчуження зазначеного майна кошти спрямовуються виключно на інвестиції Підприємства і є державною власністю.
4.5. Підприємство має право здавати в оренду відповідно до чинного законодавства (крім цілісних майнових комплексів його структурних підрозділів, філіалів, цехів, а також нежилих приміщень) підприємствам, організаціям та установам, а також громадянам устаткування, транспортні засоби, інвентар та інші матеріальні цінності, які йому належать, а також списувати їх з балансу.
4.6. Підприємство здійснює володіння, користування землею і іншими природними ресурсами відповідно до мети своєї діяльності та чинного законодавства.
4.7. Збитки, завдані Підприємству в результаті порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами і державними органами, відшкодовуються Підприємству за рішенням суду або арбітражного суду.
Стаття 5. Права та обов'язки Підприємства
5.1. Права Підприємства
5.1.1. Підприємство самостійно планує свою діяльність, визначає стратегію та основні напрямки свого розвитку відповідно до галузевих науково-технічних прогнозів та пріоритетів, кон'юнктури ринку продукції, товарів, робіт, послуг та економічної ситуації.
5.1.2. Підприємство реалізує свою продукцію, послуги, залишки від виробництва за цінами, що формуються відповідно до умов економічної діяльності, а у випадках, передбачених законодавством України, - за фіксованими державними цінами.
5.1.3. Підприємство має право на випуск цінних паперів та реалізацію їх юридичним особам і громадянам України та інших держав у відповідності з чинним законодавством.
Підприємство може придбавати цінні папери юридичних осіб України та інших держав, випускати, реалізувати та купувати цінні папери відповідно до законодавства України.
5.1.4. Підприємство вправі створювати філіали, представництва, відділення та інші відособлені підрозділи з правом відкриття поточних і розрахункових рахунків і затверджує Положення про них.
5.2. Обов'язки Підприємства
5.2.1. При визначенні стратегії господарської діяльності Підприємство повинно враховувати державні контракти, державні замовлення та інші договірні зобов'язання.
Доведені у встановленому порядку державні контракти і державні замовлення є обов'язковими до виконання.
5.2.2. Підприємство:
забезпечує своєчасну сплату податків та інших відрахувань згідно з чинним законодавством;
здійснює будівництво, реконструкцію, а також капітальний ремонт основних фондів, забезпечує своєчасне освоєння нових виробничих потужностей та якнайшвидше введення в дію придбаного обладнання;
здійснює оперативну діяльність по матеріально-технічному забезпеченню виробництва;
придбаває необхідні матеріальні ресурси у підприємств, організацій та установ незалежно від форм власності, а також у фізичних осіб;
відповідно до державного контракту та державного замовлення, укладених договорів забезпечує виробництво та поставку продукції і товарів;
створює належні умови для високопродуктивної праці, забезпечує додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування;
здійснює заходи по вдосконаленню організації заробітної плати працівників з метою посилення їх матеріальної зацікавленості як в результатах особистої праці, так і в загальних підсумках роботи Підприємства, забезпечує економне і раціональне використання фонду споживання і своєчасні розрахунки з працівниками Підприємства;
виконує норми і вимоги щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки.
У разі порушення Підприємством законодавства про охорону навколишнього природного середовища його діяльність може бути обмежена, тимчасово заборонена або припинена відповідно до чинного законодавства.
5.3. Підприємство здійснює бухгалтерський, оперативний облік та веде статистичну звітність згідно з чинним законодавством.
Керівник Підприємства та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності.
Стаття 6. Управління Підприємством і самоврядування трудового колективу
6.1. Управління Підприємством здійснює його керівник.
6.2. Наймання керівника здійснюється Органом управління майном шляхом укладання з ним контракту. Підприємство самостійно визначає структуру управління і встановлює штати.
6.3. Керівник Підприємства самостійно вирішує питання діяльності Підприємства за винятком тих, що віднесені статутом до компетенції Органу управління майном та інших органів управління даного Підприємства.
Керівник Підприємства:
- несе повну відповідальність за стан та діяльність Підприємства; 
- діє без довіреності від імені Підприємства, представляє його в усіх установах та організаціях; 
- розпоряджається коштами та майном відповідно до чинного законодавства; 
- укладає договори, видає довіреності, відкриває в установах банків розрахунковий та інші рахунки; 
- несе відповідальність за формування та виконання фінансових планів. 
Орган управління майном не має права втручатися в оперативну і господарську діяльність Підприємства.
6.4. Заступник керівника Підприємства, керівники та спеціалісти підрозділів апарату управління і структурних підрозділів (виробництв, цехів, відділів, відділень дільниць, ферм та інших аналогічних підрозділів Підприємства), а також старші майстри і майстри призначаються на посаду і звільняються з посади керівником Підприємства.
6.5. Повноваження трудового колективу державного Підприємства реалізуються загальними зборами (конференцією) через їх виборні органи. Для представництва інтересів трудового колективу на загальних зборах (конференції) трудовий колектив може обирати органи колективного самоврядування, до складу яких не може обиратися керівник Підприємства. Вибори здійснюються таємним голосуванням строком на 2 - 3 роки не менш як 2/3 голосів. Члени виборного органу не можуть звільнятися з роботи або переводитися на інші посади з ініціативи адміністрації Підприємства без згоди відповідного виборного органу цього колективу. Трудовий колектив приймає рішення про оренду Підприємства, створення на своїй основі органу для переходу на оренду і викупу Підприємства.
6.6. Рішення соціально-економічних питань, що стосуються діяльності Підприємства, виробляються і приймаються його органами управління за участю трудового колективу та уповноважених ним органів і відображаються у колективному договорі. Колективним договором також регулюються питання охорони праці, виробничі та трудові відносини трудового колективу з адміністрацією Підприємства.
6.7. Право укладення колективного договору від імені власника надається керівнику Підприємства, а від імені трудового колективу - уповноваженому ним органу.
Стаття 7. Господарська та соціальна діяльність Підприємства
7.1. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності Підприємства є прибуток (доход).
7.2. Чистий прибуток Підприємства, який залишається після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат, витрат на оплату праці, оплати відсотків по кредитах банків, внеску передбачених законодавством України податків та інших платежів до бюджету, відрахувань у галузеві інвестиційні фонди, залишається у повному його розпорядженні.
7.3. Підприємство утворює цільові фонди, призначені для покриття витрат, пов'язаних зі своєю діяльністю:
Фонд розвитку виробництва;
Фонд споживання;
Резервний фонд;
інші Фонди.
7.3.1. Фонд розвитку виробництва створюється за рахунок коштів відрахувань від чистого прибутку у порядку, передбаченому чинним законодавством. Кошти Фонду використовуються для розвитку матеріально-технічної бази Підприємства. Напрямки витрат Фонду визначаються кошторисом.
7.3.2. Фонд споживання створюється у розмірах, які визначаються згідно з чинним законодавством.
Джерелом коштів на оплату праці працівників Підприємства є частина доходу, одержаного в результаті його господарської діяльності.
Керівник Підприємства обирає форми і системи оплати праці, встановлює працівникам конкретні розміри тарифних ставок, відрядних розцінок, посадових окладів, премій, винагород, надбавок і доплат на умовах, передбачених колективним договором.
Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижче встановленого законодавством України мінімального розміру заробітної плати.
Умови оплати праці та матеріального забезпечення керівника Підприємства:
_________________________________________________________________ 
(заробітна плата, одноразові виплати, винагороди, частина
 
_________________________________________________________________ 
чистого прибутку *) та інші)
7.3.3. Резервний Фонд Підприємства утворюється в розмірі ______ відсотків Фонду споживання і призначається для покриття витрат, які пов'язані з відшкодуванням збитків та позапланових втрат.
____________ 
*) виплата керівнику частини чистого прибутку не є обов'язковою і визначається Органом управління майном залежно від особливостей господарської діяльності Підприємства.
7.4. Джерелом формування фінансових ресурсів Підприємства є прибуток (доход), амортизаційні відрахування, кошти, одержані від продажу цінних паперів, безоплатні або благодійні внески членів трудового колективу, підприємств, організацій, громадян та інші надходження, включаючи централізовані капітальні вкладення та кредити.
7.5. Відносини Підприємства з іншими підприємствами, організаціями і громадянами в усіх сферах виробничої діяльності здійснюються на основі договорів.
7.6. Підприємство здійснює зовнішньоекономічну діяльність згідно з чинним законодавством України.
7.7. Питання соціального розвитку, включаючи поліпшення умов праці, життя та здоров'я, гарантії обов'язкового медичного страхування членів трудового колективу та їх сімей вирішуються трудовим колективом за участю керівника Підприємства, якщо інше не передбачене законодавством.
7.8. Аудит фінансової діяльності Підприємства здійснюється згідно з чинним законодавством України.
Стаття 8. Ліквідація і реорганізація Підприємства
8.1. Ліквідація та реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) Підприємства здійснюється за рішенням Органу управління майном та за участю трудового колективу або арбітражного суду згідно з чинним законодавством.
8.2. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Органом управління майном. До складу ліквідаційної комісії входять представники Органу управління майном Підприємства в особі його органу управління. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій кредиторам визначаються Органом управління майном.
В разі банкрутства Підприємства його ліквідація проводиться згідно з Законом України "Про банкрутство".
8.3. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню Підприємством. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс Підприємства і подає його органу, який призначив ліквідаційну комісію. Кредитори та інші юридичні особи, які перебувають у договірних відносинах з Підприємством, яке ліквідується, повідомляються про його ліквідацію у письмовій формі.
8.4. При реорганізації і ліквідації Підприємства працівникам, які звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.
____________