УДК 350.522.2
Пархомчук Г.В., студент (Національний університет водного господарства та природокористування м. Рівне).
Вплив фондовіддачі на обсяг виробицтва
Анотація статті українською мовою
В статті оцінюється вплив фондовіддачі на обсяг виробництва продукції. Фондовіддача характеризується обсягом продукції, що виробляється на одну гривню виробничих фондів. Фондовіддача – це узагальнюючий економічний показник, який характеризує рівень використання основних виробничих фондів. Фондовіддача використовується для визначення рівня використання ОВФ та ефективності виробництва.
Анотація статті англійською мовою
In the article influence of estimated|estimates| on a production of goods volume. Fondoviddacha is characterized|describe| the volume|CU| of products|production| which is made|makes| on one hryvnya of production funds. Fondoviddacha is a summarizing economic|economical| indicator which|what| characterizes|describe| the level|Y-level| of the use|utillizing| of capital|basic| production assets. Fondoviddacha is utillized|use| for determination|definition| of level|Y-level| of the use|utillizing| of OVF and efficiency of production.
Вплив фондовіддачі на обсяг виробицтва
Підвищення рівня фондовіддачі забезпечує збільшення обсягу виробництва, зниження собівартості продукції, підвищення рівня продуктивності праці, що в кінцевому підсумку впливає на результати господарської діяльності підприємства.
Врахувавши те, що основні виробничі фонди визначають рівень матеріально-технічної бази, від використання яких залежать результати господарської діяльності підприємства, які значною мірою залежить від рівня їх фондовіддачі, тому що для підприємства актуальним є визначення впливу рівня фондовіддачі на кінцеві результати господарювання.
Методи обробки:
аналіз – передбачає розчленування об’єкту дослідження на окремі складові та їх вивчення;
синтез – передбачає поєднання усіх складових та їх вивчення;
кореляційний аналіз взаємозв'язків – метод за допомогою якого можна отримати кількісні вираження взаємозв’язків між соціально-економічними явищами.
Його суть полягає у побудові економічно-математичної моделі, у вигляді рівняння регресії , формування кореляційного зв'язку, що виражає залежність середньої зміни результативної ознаки від одного або кількох ознак факторів.
Основною метою дисперсійного аналізу є виявлення на основі величини загальної дисперсії впливу окремих чинників, які визначають варіацію ознаки.
Фондовіддача характеризується обсягом продукції, що виробляється на одну гривню виробничих фондів, визначається як відношення обсягів виконаних робіт (виробленої продукції) до середньорічної вартості основних виробничих фондів підприємства:
Фв = EMBED Equation.3 ,
де Фв – фондовіддача основних фондів,
О – фактичні обсяги робіт
Бв – балансова вартість основних виробничих фондів
Таблиця 1.2.1.
Ранжирований ряд по впливу фондовіддачі на обсяг виробництва
На основі якого будуємо графік, на якому зобразимо емпіричні і теоретичні дані (Мал.1):


Мал. 1. Вплив фондовіддачі на обсяг виробництва
Обраховуємо коефіцієнт кореляції, детермінації і параметри моделі ( EMBED Equation.3 ) , дані до яких представлені у таблиці 1.2.2.
Таблиця 1.2.2.
Вплив фондовіддачі на обсяг виробництва
Параметри EMBED Equation.3 і EMBED Equation.3 обчислюються за такими формулами:
EMBED Equation.3
EMBED Equation.3
EMBED Equation.3 ;
EMBED Equation.3 ;
EMBED Equation.3
EMBED Equation.3 Ух= 4530,38 · х - 1802,8;
Обчислимо лінійний коефіцієнт кореляції:
EMBED Equation.3
де r – коефіцієнт кореляції;
х – фондовіддача;
у – обсяг виробництва продукії.
Підставляємо дані у формулу і отримуємо:
r = 0,3765
Розрахунковий коефіцієнт кореляції є додатнім, а це означає, що між показниками існує прямий зв'язок. Значення коефіцієнта кореляції свідчить про те, що зв'язок між фондовіддачею і обсягом виробництва – помірний.
Dx = R2 = 0.14 значення коефіцієнта детермінації близьке до нуля, це свідчить про низький рівень адекватності оціненої моделі статистичним даним. Зміна обсягу виробництва на 14% пояснюється зміною фондовіддачі, а на 86% - іншими факторами.
Визначимо похибку коефіцієнта кореляції за наступною формулою:
EMBED Equation.3 ,
Де, n – кількість одиниць сукупності.
EMBED Equation.3
Отже, значення коефіцієнта кореляції знаходиться в межах від 0,16 до 0,59.
Виконуємо перевірку статистичної значимості коефіцієнта кореляції, для цього використовуємо критерій Ст’юдента, розрахункове значення якого обчислюється за формулою:
EMBED Equation.3
Обраховуємо значення:
EMBED Equation.3;
|tR*|<tкр тому можна зробити висновок, що коефіцієнт кореляції є статистично не значимим і зв'язок між змінними моделі відсутній.
Знаходимо максимальну і мінімальну точки:
Ymin = 4530,38 · 1,03 - 1802,8 = 2863,49;
Ymax = 4530,38 · 1,35 - 1802,8 = 4313,21;
Рецензія
Дана стаття є досить непогано оформлена, достатньо чітко висвітлене питання, наведенні приклади певних 20 підприємств, що були вибрані випадково машинобудівної галузі. Показана залежність фондовіддачею і обсягом виробництва, тобто чим швидше зношуються основні виробничі фонди тим гірша ефективність виробництва, тим більша стає собівартість продукції, зменшується рентабельність. А також правильно зроблені висновки, і знайдені максимальні та мінімальні точки.
Ця стаття виконанна в цікавому вигляді, і висвітлює дане питання в повному обсязі, що є досить важливим.