?
Статистична таблиця використовується для:
-найраціональнішого наочного та систематизованого викладення результатів зведення і групування
-наочного подання і викладення статистичних даних за допомогою геометричних знаків і графічних символів з метою їх узагальнення і аналізу
-наочного зображення даних статистичної сукупності
?
Підметом таблиці є:
-та статистична сукупність, об’єкти або частини якої характеризуються рядом числових показників
-система показників, що характеризують статистичну сукупність
-простір, в якому розміщені геометричні і графічні знаки
?
Присудком таблиці є:
-система показників, що характеризують статистичну сукупність
-та статистична сукупність, об’єкти або частини якої характеризуються рядом числових показників
-простір, в якому розміщені геометричні і графічні знаки
?
Статистичний графік- це:
-спосіб наочного подання і викладення статистичних даних за допомогою геометричних знаків і графічних символів з метою їх узагальнення і аналізу
-статистична сукупність, об’єкти або частини якої характеризуються рядом числових показників
-простір, в якому розміщені геометричні і графічні знаки
?
До основних елементів статистичного графіка належать:
-поле графіка, графічний образ, просторові орієнтири, масштабні орієнтири, експлікація графіка
-простір, в якому розміщені геометричні і графічні знаки
-масштаб, масштабна шкала і масштабні знаки, які призначені для визначення розмірів графіка і графічних об’єктів
?
Поле графіка –це:
-простір, в якому розміщені геометричні і графічні знаки
-сукупність геометричних або графічних знаків за допомогою яких відображаються статистичні дані
-масштаб, масштабна шкала і масштабні знаки, які призначені для визначення розмірів графіка і графічних об’єктів
?
Графічний образ- це:
-сукупність геометричних або графічних знаків за допомогою яких відображаються статистичні дані
-простір, в якому розміщені геометричні і графічні знаки
-словесні пояснення змісту графіка, його основних елементів, які включають в себе загальний заголовок графіка, підписи вздовж масштабної шкали і пояснювальні підписи, які розкривають зміст окремих елементів графіка
?
Просторові орієнтири
-використовують для визначення порядку графічних знаків у полі графіка
-це простір, в якому розміщені геометричні і графічні знаки
-це сукупність геометричних або графічних знаків за допомогою яких відображаються статистичні дані
?
Масштабні орієнтири
-це масштаб, масштабна шкала і масштабні знаки, які призначені для визначення розмірів графіка і графічних об’єктів
-це простір, в якому розміщені геометричні і графічні знаки
-використовують для визначення порядку графічних знаків у полі графіка
?
Експлікація графіка-це:
-словесні пояснення змісту графіка, його основних елементів, які включають в себе загальний заголовок графіка, підписи вздовж масштабної шкали і пояснювальні підписи, які розкривають зміст окремих елементів графіка
-сукупність геометричних або графічних знаків за допомогою яких відображаються статистичні дані
-простір, в якому розміщені геометричні і графічні знаки
?
Квадратні та кругові діаграми
-використовуються для зображення тих статистичних даних, які подаються у вигляді площ
-застосовуються для умовного позначення величин структури і координації
-використовують для зображення динаміки тих процесів, які повторюються в часі
?
Секторні діаграми
-застосовуються для умовного позначення величин структури і координації
-використовуються для зображення тих статистичних даних, які подаються у вигляді площ
-використовують для зображення динаміки тих процесів, які повторюються в часі
?
Спіральні діаграми
-використовують для зображення динаміки тих процесів, які повторюються в часі
-застосовуються для умовного позначення величин структури і координації
-використовуються для зображення тих статистичних даних, які подаються у вигляді площ
?
Індекс-це:
-відносна величина, яка характеризує зміну явища у часі, просторі або ступінь відхилення від стандарту
-абсолютна величина, яка характеризує обсяги сукупності
-узагальнююча міра варіюючої ознаки, що характеризує її рівень у розрахунку на одиницю сукупності
?
Індивідуальні індекси характеризують:
-співвідношення рівнів показника для окремих елементів сукупності або однорідних груп
-співвідношення рівнів показника для певної множини елементів
-абсолютне відхилення показника від стандарту
?
Індивідуальний індекс динаміки випуску однорідної продукції розраховують за формулою:
-
-
-
?
Індивідуальний індекс виконання плану розраховують за формулою:
-
-
-
?
Індивідуальний індекс зміни цін розраховують за формулою:
-
-
-
?
Індивідуальний індекс планового завдання розраховують за формулою:
-
-
-
?
Індивідуальні індекси можуть бути:
-базисними і ланцюговими
-тільки базисними
-тільки ланцюговими
?
Зведений індекс товарообігу визначається за формулою:
-I=
-?q=
-?p=
?
Економічний зміст індексу цін полягає в тому, що
-він показує зміну вартості продукції (товарообігу) за рахунок зміни ціни звітного періоду порівняно з базисним
-він показує зміну вартості продукції за рахунок зміни фізичного обсягу реалізації при незмінних базових цінах
-він показує як змінився загальний товарообіг під впливом 2-ох факторів: фізичного обсягу реалізації і зміни цін на одиницю товару
?
Економічний зміст індексу фізичного обсягу полягає в тому, що:
-він показує зміну вартості продукції за рахунок зміни фізичного обсягу реалізації при незмінних базових цінах
-він показує як змінився загальний товарообіг під впливом 2-ох факторів: фізичного обсягу реалізації і зміни цін на одиницю товару
-він показує зміну вартості продукції (товарообігу) за рахунок зміни ціни звітного періоду порівняно з базисним
?
Економічний зміст індексу товарообігу полягає в тому, що
-він показує як змінився загальний товарообіг під впливом 2-ох факторів: фізичного обсягу реалізації і зміни цін на одиницю товару
-він показує зміну вартості продукції за рахунок зміни фізичного обсягу реалізації при незмінних базових цінах
-він показує зміну вартості продукції (товарообігу) за рахунок зміни ціни звітного періоду порівняно з базисним
?
Система взаємопов'язаних показників може досліджуватися за допомогою
-адитивного, мультиплікативного, кратного та змішаного виду зв'язку
-адитивного та мультиплікативного виду зв'язку
-кратного та змішаного виду зв'язку
?
Адитивний зв'язок представляє собою:
-суму факторів
-добуток факторів
-різницю факторів
?
На основі системи співзалежних індексів обчислюється розмір впливу
-часткових факторів на зміну результуючого показника
-результуючого показника на зміну часткових факторів
-одного часткового фактора на зміну іншого
?
Розмір впливу кількісного фактора на зміну результуючого показника обчислюється:
-шляхом добутку абсолютної різниці по цьому фактору на базисне значення якісного фактора
-як добуток абсолютної різниці по цьому фактору на звітне значення кількісного фактора
-як абсолютна різниця між звітним і базисним значенням результуючого показника.
?
Розмір впливу якісного фактора на зміну результуючого показника визначається
-як добуток абсолютної різниці по цьому фактору на звітне значення кількісного фактора
-шляхом добутку абсолютної різниці по цьому фактору на базисне значення якісного фактора
-абсолютній різниці між звітним і базисним значенням результуючого показника.
?
Сума впливу двох факторів повинна дорівнювати
-абсолютній різниці між звітним і базисним значенням результуючого показника
-добутку абсолютної різниці по цьому фактору на базисне значення якісного фактора
-добуту абсолютної різниці по цьому фактору на звітне значення кількісного фактора
?
Відношення середніх рівнів інтенсивного показника за поточний і базисний періоди представляє собою індекс :
-
-
-
?
Визначити зміну середнього рівня інтенсивності показника за рахунок 1-го фактора дозволяє:
-індекс фіксованого складу
-індекс структурних зрушень
-індекс змінного складу
?
Визначити зміну середнього рівня інтенсивності показника за рахунок 2-го фактора дозволяє:
-індекс структурних зрушень
-індекс фіксованого складу
-індекс змінного складу
?
Між індексами середніх величин (змінного складу,фіксованого складу та структурних зрушень)існує наступний взаємозв'язок:
-Із.с. = Іф.с.* І с.з.
-Іф.с. = Із.с. * Іс.з.
-Із.с. = Іф.с. - Іс.з.
?
Якщо необхідно охарактеризувати зміну екстенсивного показника в цілому по сукупності, то використовують:
-середньоарифметичний зважений індекс

-середньогармонійний зважений індекс

-систему взаємопов’язаних індексів
?
Територіальний індекс використовують
-як інструмент порівняння соціально-економічних показників у просторі: за окремими країнами, територіями, регіонами, об'єктами
-для порівняння значень показника звітного і базового періодів
-як інструмент порівняння соціально-економічних показників у часі.
?
Територіальні індекси є:
-різновидом індексів середніх величин
-різновидом індивідуальних індексів
-індексами абсолютних величин
?
Визначити зміну інтенсивного показника в середньому по сукупності можна за допомогою:
-середньогармонійного зваженого індексу

-індекса структурних зрушень
-середньоарифметичного зваженого індекса

?
Індекс змінного складу характеризує:
-відносну зміну середньої величини в цілому за рахунок зміни обох факторів: ознаки та структури сукупності
-відносну зміну середньої величини за рахунок зміни тільки значень ознаки за незмінної структури сукупності
-відносну зміну середньої величини за рахунок зрушень в структурі сукупності
?
Індекс фіксованого складу показує:
-відносну зміну середньої величини за рахунок зміни тільки значень ознаки за незмінної структури сукупності
-відносну зміну середньої величини за рахунок зрушень в структурі сукупності
-відносну зміну середньої величини в цілому за рахунок зміни обох факторів: ознаки та структури сукупності
?
Індекс структурних зрушень характеризує:
-відносну зміну середньої величини за рахунок зрушень в структурі сукупності
-відносну зміну середньої величини в цілому за рахунок зміни обох факторів: ознаки та структури сукупності
-відносну зміну середньої величини за рахунок зміни тільки значень ознаки за незмінної структури сукупності
?
Що таке вибіркова сукупність?
-Частина генеральної сукупності, відібрана для обстеження;
-Сукупність однорідних об’єктів;
-Сукупність неоднорідних об’єктів.
?
Вибірка вважається репрезентативною, якщо:
-Кожен елемент генеральної сукупності має однакову ймовірність потрапити у вибірку і відбір здійснюється випадковим чином;
-Узагальнююча характеристика генеральної сукупності має пріоритетну ймовірність потрапити у вибірку;
-Кожен елемент генеральної сукупності має однакову ймовірність потрапити у вибірку і відбір здійснюється систематичним чином.
?
Розбіжності між показниками генеральної і вибіркової сукупності – це:
-Похибки вибірки;
-Граничні похибки;
-Випадкові похибки.
?
До переваг вибіркового методу відносять:
-Практичність, зниження помилок реєстрації, швидкість дослідження;
-Отримання узагальнених характеристик, зниження помилок реєстрації, швидкість дослідження;
-Практичність, зниження помилок реєстрації, випадковість.
?
Відбір, що проводиться на основі таблиць випадкових чисел називають:
-Простим;
-Механічним;
-Серійним.
?
Якщо основою вибірки є упорядкована чисельність елементів генеральної сукупності, то це:
-Механічний відбір;
-Простий відбір;
-Серійний відбір.
?
Якщо основа вибірки складається з серій елементів сукупності, пов’язаних територіально, організаційно, то це:
-Серійний відбір;
-Механічний відбір;
-Простий відбір.
?
Методи добору:
-Повторний, безповторний;
-Простий випадковий, комбінований;
-Серійний, типовий.
?
Суспільні явища, що впливають на інші явища, називають:
-Факторними;
-Результативними;
-Похідними.
?
Види зображення лінії регресії:
-Табличне, аналітичне, графічне;
-Табличне, аналітичне;
-Аналітичне, графічне.
?
За характером дії зв’язки суспільних явищ поділяють на:
-Функціональні та стохастичні;
-Прямолінійні, криволінійні.
-Прямі і обернені.
?
За направленістю дії зв’язки суспільних явищ поділяють на:
-Прямі і обернені;
-Функціональні та стохастичні;
-Прямолінійні, криволінійні.
?
За аналітичним вираженням зв’язку зв’язки суспільних явищ поділяють на:
-Прямолінійні, криволінійні;
-Прямі і обернені;
-Функціональні та стохастичні.
?
За кількістю ознак-факторів зв’язки суспільних явищ поділяють на:
-Однофакторні, багатофакторні;
-Однофакторні, двофакторні;
-Двофакторні, трифакторні.
?
Зв’язок, за якого досліджується кореляційна залежність результативної ознаки одночасно від декількох ознак-факторів називається:
-Багатофакторний зв’язок;
-Кореляційний зв’язок;
-Функціональний зв’язок.
?
Зв’язки, за яких зі зростанням значень ознаки-фактора результативна ознака також збільшується, а при зменшенні – зменшується, називаються:
-Прямі зв’язки;
-Прямолінійні зв’язки;
-Кореляційні зв’язки.
?
Зв’язки, за яких направленість зміни результативної ознаки не збігається з направленістю зміни ознаки-фактора, називають:
-Обернені зв’язки;
-Криволінійні зв’язки;
-Багатофакторні зв’язки.
?
Оцінка лінії регресії полягає у:
-Визначенні частот у групах та розрахунку в них середніх значень за факторною ознакою;
-Виборі факторних ознак та визначенні меж інтервалів;
-Перевірці істотності відхилень групових середніх.
?
Метод, за допомогою якого можна отримати кількісне вираження взаємозв’язку соціально-економічних явищ, називається:
-Кореляційний аналіз;
-Дисперсійний аналіз;
-Функціональний аналіз.
?
Якщо лінійний коефіцієнт кореляції дорівнює 0,95, то це:
-Прямий зв’язок;
-Прямолінійний зв’язок;
-Факторний зв’язок.
?
Гранична похибка вибірки – це:
-Максимально можлива похибка для взятої ймовірності;
-Можлива похибка для взятої ймовірності;
-Середня похибка для взятої ймовірності.
?
Розмір граничної похибки для середньої при повторному відборі залежить від:
-Варіації ознаки та обсягу вибірки;
-Обсягу вибіркової та генеральної сукупностей;
-Частки вибірки в генеральній сукупності.
?
Чим більша варіація ознаки в генеральних сукупностях, тим:
-Більша в середньому похибка вибірки;
-Менша в середньому похибка вибірки;
-Більша в середньому генеральна похибка.
?
Стандартна похибка вибірки для повторного відбору визначається за формулою:
-
-
-
?
Стандартна похибка вибірки для безповторного відбору визначається за формулою:
-
-
-
?
Для ймовірності визначення граничної похибки 0,954 квантиль розподілу (довірче число) дорівнює:
-2;
-3;
-4.
?
Гранична похибка вибірки при безповторному відбору для середньої визначається за формулою:
-
-
-
?
Для ймовірності визначення граничної похибки 0,997 квантиль розподілу (довірче число) дорівнює:
-3;
-4;
-1.
?
Характеристикою кореляційного зв’язку є:
-Лінія регресії;
-Коефіцієнт регресії;
-Кореляційне відношення.
?
Коефіцієнт регресії характеризує:
-На скільки одиниць в середньому зміниться значення результативної ознаки із зміною ознаки-фактора на одиницю;
-На скільки одиниць в середньому зміниться значення результативної ознаки із зміною ознак-факторів;
-На скільки одиниць в середньому зміниться значення результативної ознаки із зміною ознаки-фактора на середню величину.
?
Для ймовірності визначення граничної похибки 0,999 квантиль розподілу (довірче число) дорівнює:
-1;
-2;
-3.
?
Метод найменших квадратів полягає у:
-
-
-
?
Періодична фіксація стану процесу на певні моменти часу, які вибирають за схемою випадкової або механічної вибірки, називають:
-Моментні спостереження;
-Інтервальні спостереження;
-Періодичні спостереження.
?
Спосіб формування вибірки з урахуванням структури генеральної сукупності – це:
-Розшарований (районований, типовий) добір;
-Механічний добір;
-Простій випадковий добір.
?
Відношення факторної дисперсії до загальної характеризує:
-Тісноту кореляційного зв’язку;
-Істотність зв’язку;
-Щільність взаємозв’язку між факторами.
?
Зв’язки, за яких залежність результативної ознаки від певної ознаки-фактора може бути виражена рівнянням прямої лінії, називають:
-Прямолінійні зв’язки;
-Криволінійні зв’язки;
-Однофакторні зв’язки.
?
Зв’язки, за яких залежність результативної ознаки від певної ознаки-фактора може бути виражена рівнянням гіперболи, параболи та ін., називають:
-Криволінійні зв’язки;
-Прямолінійні зв’язки;
-Багатофакторні зв’язки.
?
Зв’язки, за яких кожній певній системі значень факторних ознак відповідає одне чи кілька чітко визначених значень результативної ознаки, називають:
-Функціональні зв’язки;
-Стохастичні зв’язки;
-Лінійні зв’язки.
?
Зв’язки, за яких кожному значенню факторної ознаки відповідає певна множина значень результативної ознаки, які варіюють і утворюють ряд розподілу, називають:
-Стохастичні зв’язки;
-Функціональні зв’язки;
-Лінійні зв’язки.