Зміст
1. Підприємство в умовах ринкового господарювання.......................................4
2. Ресурси підприємства і їх використання..........................................................7
2.1 Основний капітал підприємства, його види і структура..........................8
2.2 Оборотний капітал підприємства, його види, склад та структура...... ..9
2.3 Персонал підприємства і його використання............................................10
2.4 Земельні ресурси підприємства і їх використання...................................12
2.5 Водні ресурси підприємства і їх використання........................................13
2.6. Інформаційне забезпечення підприємства……………………………...13
3. Організація і оплата праці на підприємстві......................................................15
4. Витрати виробництва підприємства................................................................. 16
5. Економічні основи господарювання підприємства і його результати…......17
6. Економіка допоміжного виробництва...............................…………………....20
7. Економіка обслуговуючого виробництва.........................………………….....21
8. Економіка основного виробництва................................................................... 22
9. Економіка технічного переоснащення підприємства......................................22
10. Охорона праці на підприємстві....................................................................... 24
11.Екологічні питання діяльності підприємства..................................................25
12.Особисті враження про функціонування підприємства як економічної системи.............................................................................................................27
13. Пропоновані заходи щодо підвищення ефективності виробництва............28
Висновок……………………………………………………………………....30
Список використаної літератури………………………………………….....32
Додаток……………………………………………………..……………........33
Підприємство в умовах ринкового господарювання
ДП “Рокитнівський лісгосп” є юридичною особою, має права та обов’язки і здійснює свою діяльність згідно статуту і чинного законодавства. Підприємство має розрахунковий, валютний та інші рахунки в банківських установах, печатку, штампи зі своєю назвою та фірменний знак, провадить свою діяльність на принципах самофінансування та самоокупності. У всіх випадках, що не передбачені статутом, підприємство керується вимогами чинного законодавства. Підприємство за своїми зобов’язаннями відповідає всім закріпленим за ним майном на яке, згідно чинного законодавства, може бути звернено стягнення на вимогу кредиторів.
Засновник не відповідає по зобов’язаннях підприємства, а підприємство не відповідає по зобов’язаннях засновника, крім випадків, що передбачені чинним законодавством.
Власником підприємства є його засновник. Свою діяльність підприємство здійснює згідно чинного законодавства по всій території України, а також за її межами.
ДП у відповідності до чинного законодавства і Статутут здіснює слідуючі види діяльності:
Проведення заходів з відновлення лісів, підвищення їх продуктивності, створення насаджень із швидкоростучих і технічно цінних порід.
Здійснення заходів із заміни малоцінних низькопродуктивних насаджень на високопродуктивні, залісення малопродуктивних земель.
Організація лісонасінневої справи і лісових розсадників.
Збереження та посилення захисних властивосте лісів, лісонасаджень, що виконують захисні, водоохоронні, санітарно-гігієнічні, оздоровчі та рекреаційні функції.
Поліпшення стану і підвищення продуктивності лісів.
Охорона лісів і захисних лісонасаджень від незаконних порубів, пошкоджень, самовільного сінокосіння, випасання худоби в заборонених місцях та інших лісопорушень.
Охорона лісів і захисних лісонасаджень від пожеж, здійснення протипожежних заходів, захист лісів від хвороб та шкідників.
Облік лісових користувань.
Виробництво продукції та товарів народного споживання, проведення лісозаготівельних та лісопильно-деревообробних робіт.
Ведення мисливського господарства та контроль за дотриманням правил полювання.
Здійснення біотехнічних заходів, що спрямовані на підвищення продуктивності і поліпшення якості мисливських угідь та зростання чисельності мисливських тварин.
Організація та проведення полювання, в тому числі й полювання іноземними громадянами, реалізація мисливських тварин та продукції полювання, в тому числі і за кордон.
Ведення рибного господарства.
Ведення сільського господарства, в тому числі вирощування, заготівля, зберігання і переробка сільськогосподарської продукції та її реалізація.
Організація первинного обліку, складання зведених фінансових та статистичних звітів.
Здійснення соціального захисту працівників, поліпшення їх житлових та культурно-побутових умов, організація торгового обслуговування та громадського харчування працівників, контроль за дотриманням законодавства з охорони праці.
Визначення основних напрямків розвитку, підготовка пропозицій по створенню науково-технічних, технологічних, нормативних розробок, організація їх впровадження.
Здійснення зовнішньо-економічної діяльності; співробітництво з міжнародними та іноземними організаціями і громадянами, відкриття валютних рахунків в установах банків.
Торговельна діяльність у сфері оптової, роздрібної, комісійної торгівлі та громадського харчування по реалізації продукції, продовольчих і непродовольчих товарів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів.
Виробництво товарів народного споживання
Проведення робіт щодо сертифікації продукції та ії штрихкодового маркування.
Внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів і вантажів автомобільним та залізничним транспотранспортом.
Створення та експлуатація власної мережі багатопрофільних магазинів, пунктів харчування, побутового обслуговування населення.
Розробка та реалізація інноваційних проектів з метою вдосконалення виробництва.
Інші види діяльності, що випливають з мети та предмету діяльності і не заборонені чинним законодавством України.
Метою діяльності підприємства є обслуговування будівельних організацій, МЖК та окремих клієнтів. Начальник та головний бухгалтер несуть особисту відповідальність за дотриманням належного порядку ведення бухгалтерського обліку та звітності, а також їх достовірність.
Всебічна інформація про виробничі потужності підприємства є важливим фактором наукового управління їх діяльністю. Використовуючи цю інформацію, можна розв'язувати завдання, пов'язані з ефективним функціонуванням підприємств.
Здатність підприємств і їхніх підрозділів виготовляти максимальну кількість продукції перебуває у безпосередній залежності від кількості та досконалості засобів праці, якими вони озброєні. Засоби праці, насамперед їх активна частина — знаряддя праці, треба вважати основним фактором формування виробничої потужності підприємства.
Кожне підприємство наділене певним виробничим потенціалом, величина якого залежить від кількості і якості, складу його основних виробничих фондів, матеріальних і трудових ресурсів. Під виробничим потенціалом розуміється здатність підприємства виробляти продукцію при наявному рівні його матеріально–технічної бази, прогресивної технології і організації виробництва.
“Рокитнівський лісгосп” заготовляє деревини в об'ємі 20 тисяч кубометрів на рік, випускає товарної продукції на 6 мільйонів 627,2тисячі гривень.
Виробнича структура підприємства- являє собою форму організації виробничого процесу, тобто склад, кількість, взаємозв’язок та просторове розміщення виробничих підрозділів (цехів, дільниць, господарств).
До факторів які визначають виробничу структуру підприємства відносять, характер продукції, що виробляється, технологія яка використовується на підприємстві, масштаби виробництва, ступінь спеціалізації виробництва, форми кооперування з іншими підприємствами, ступінь охоплення життєвого циклу виробів.
Основними виробничими підрпозділами ДП “Рокитнівський лісгосп” є наступні:
Контора;
Лісодільниця;
Лісосклад;
Автомобільний парк.
Основною структурною виробничою одиницею багатьох підприємств є цех.
Цех- це виробничий, адміністративно відокремлений підрозділ підприємства в якому виробляється продукція або виконується окрема стадія виробництва.
На підприємстві існують такі цехи:
Цех переробки;
Механічний цех;
Столярний цех;
Сувенірний цех;
Цех переробки деревини.
Всі вище перераховані підрозділи тісно пов’язані між собою адже їх існування неможливе один без одного. Це зумовлено специфікою основної діяльності підприємства.
Основним узагальненим показником фінансових результатів господарської діяльності є прибуток, порядок використання якого , згідно статуту, визначається керівництвом ДП “Рокитнівський лісгосп”.
Основу планів господарської діяльності підприємства складають замовлення і угоди, які заключені з споживачами продукції і постачальниками матеріально-технічних ресурсів.
Підприємство самостійно планує свою діяльність і визначає перспективи розвитку, виходячи з попиту на продукцію та необхідністю забезпечення економічного і соціального розвитку, підвищення доходів.2.2. Оборотний капітал підприємства, його види, склад та структура
ДП «Рокитнівський лісгосп» повністю забезпечене оборотними засобами.
Основними елементами оборотних засобів підприємства є такі:
І. Оборотні фонди включають:
1) Виробничі запаси:
- сировина, основні матеріали, покупні напівфабрикати;
- допоміжні матеріали;
- паливо;
- тара;
- запасні частини для ремонтів;
- малоцінні та швидкозношуючі предмети.
2) Засоби у виробництві:
- незавершене виробництва;
- витрати майбутніх періодів.
ІІ. Фонди обігу:
- готова продукції (на складі і відвантажена)
- грошові кошти (на рахунках і в касі) і дебіторська заборгованість.
На даному ж підприємстві можна виділити такі оборотні фонди:
1) Виробничі запаси:
- сировина, основні матеріали, покупні напівфабрикати.
- паливо (для легкової машини).
- тара (коробки, пакети та мішки упаковочні).
- малоцінні та швидкозношуючі предмети (спецодяг та господарський інвентар)
2) Засоби у виробництві – відсутні.
Фонди обігу:
- готова продукція на складі і відвантажена.
- грошові кошти (на рахунках і в касі) і дебіторська заборгованість
На даному підприємстві оборотні засоби, а саме виробничі запаси утворюються за рахунок власних і прирівняних до них коштів – в межах нормативу. Грошові кошти утворюються за рахунок власних оборотних коштів.
Незавершене виробництво на підприємстві відсутнє.
Оборотні засоби на підприємстві використовуються у виробничому процесі.
На ДП «Рокитнівський лісгосп» проводяться такі заходи щодо поліпшення використання оборотних засобів:
Забезпечити економію предметів праці, що виражається у зниженні абсолютних та питомих витрат матеріалів, палива, енергії.
Оптимізація розмірів та раціональне управління запасами.
Зниження матеріаломісткості продукції на основі застосування прогресивних технологічних процесів.
Удосконалення матеріально-технічного забезпечення.
Прискорення розрахунків із споживачами продукції.
Зменшення дебіторської заборгованості.
Зміцнення платіжної дисципліни.
2.3. Персонал підприємства і його використання
В галузях промисловості з метою підвищенням рівня комплексної механізації і автоматизації виробництва, впровадження прогресивного устаткування зростає питома вага кваліфікованих робітників, тому на даний час на підприємстві є дуже важливим те, чи працівники висококваліфіковані.
До управлінського персоналу належать: адміністративно-управлінські та службово-спеціалізовані працівники та технічні службовці. Управлінців на підприємстві незначна частина, їх основна функція полягає в цілеспрямованій дії на колектив працівників, що зайняті діяльністю організації з метою досягнення поставлених перед організацією цілей.
У держлісгоспі штатних працюючих на сьогоднішній день налічується 455 чоловік. В порівнянні з минулим роком колектив збільшився на 24 чол. Серед працюючих вищу та середню спеціальну освіту мають 89 чоловік. Молодь до 28 років становить 157 осіб, в держлісгоспі працює 9 чол. пенсійного віку.
Всього працівників, що займають посади керівників - 47 чол., працівників робочих професій - 408 чол.
Держлісгосп намагається поповнити підприємство кваліфікованими спеціалістами. За минулий рік прибуло в ДЛГ спеціалістів: - з вищою освітою 8 чол., з середньо-спеціальною- 10чол.
Із числа інженерно-технічних працівників, робітників і службовців заочно, без відриву від виробництва навчається у вузах - 6 чол., в технікумах - 10 чол.
На підприємстві встановлений п’ятиденний робочий тиждень з тривалістю робочого часу працівників в 8 годин на день.
На підприємстві встановлений такий режим роботи:
початок роботи – 8.00
закінчення роботи – 17.00
перерва для відпочинку і харчування – 1 година
субота і неділя – вихідні
На передодні святкових днів тривалість роботи скорочується на одну годину.
Зміна режиму роботи на підприємстві в окремих підрозділах, для категорії чи окремих працівників, запроваджується лише після погодження цих питань з профкомом.
Рівень продуктивності праці на підприємстві та темпи його росту визначаються багатьма факторами. Під факторами росту продуктивності праці розуміють умови, за яких можливе їх підвищення.
Для визначення рівня продуктивності праці використовують такий показник як виробіток у натуральному виразі.
Підвищення продуктивності праці на підприємстві означає економію витрат праці на виготовлення продукції. Підвищення продуктивності праці на підприємстві є складовою підвищення ефективності виробництва.
Заходи щодо поліпшення використання персоналу підприємства, підвищення продуктивності праці:
удосконалення управління виробництвом;
організація робочих місць та їх обслуговування;
удосконалення знарядь праці, технології, предметів праці;
збільшення масштабів механізації та автоматизації виробництва ( при цьому проходить зменшення чисельності працюючих, що призвидить до росту виробітку на одного працівника);
підвищення технологічного та організаційного рівня виробництва на підприємстві;
скорочення внутризмінних простоїв;
скорочення прогулів;
проведення профілактичних заходів по скороченню захворюваності.
До витрат пов’язаних з персоналом відносять:
основна заробітня плата ;
додаткова заробітня плата;
заохочуючі виплати і компенсації ;
витрати на оздоровлення персоналу;
грошова допомога при сімейних обставинах;
оплата мобільних послуг персоналу.
2.4. Земельні ресурси підприємства та їх використання
Територія підприємства використовується для виробництва продукції, складання матеріалів необхідних для виробництва продукції, складання готової продукції, стоянки технологічного транспорту, розміщення складських і підсобних приміщень а на решті території знаходяться лісові ділянки та нелісові землі. Загальна площа землі складає 56873 гектари, розташований у північно-східній частині Рівненської області. З них лісові ділянки займають 52046,5 га, нелісові ділянки - 4845,1 га з яких садиби та споруди займають 173,4 га.
Оскільки ДП “Рокитнівський лісгосп” належить досить велика площа землі, а саме 56873 га, йому не приходиться орендувати землю.
2.5. Водні ресурси підприємства та їх використання
На даному підприємстві вода не є важливою складовою технологічного процесу, тому ДП споживає дуже малу кількість води.
Джерелом водозабезпечення підприємства є міська водомережа міста Рокитне. Підприємство споживає 1423 м3 води за рік, сплачуючи при цьому 2276,8 грн. в рік.
Вода як засіб виробництва на підприємстві майже не використовується, загалом вона потрібна для комунальних потреб: для задоволення культурно-побутових потреб працівників підприємства, для готування харчів (оскільки підприємство має свою власну їдальню), для миття технічного обладнання та прибирання виробничих приміщень. Також на території державного підприємства знаходяться ставки які займають 66,1 га загальної площі, вони в основному використовуються для забезпечення заходів протипожежної безпеки та розведення різних видів риб.
2.6. Інформаційне забезпечення підприємства
Інформація являє собою зв'язуючу основу процесу управління, оскільки саме вона містить відомості, необхідні для оцінки ситуації та прийняття управлінського рішення. Будь-яке управління передбачає вплив на об'єкт який здійснюється видаванням управлінських команд, розроблених на основі аналізу наявних інформаційних характеристик ситуації.
Не маючи в кожний момент часу інформації про стан системи та її підсистем, про їх взаємозв'язки між собою та навколишнім середовищем, не можливе раціональне функціонування системи, зберегти її цілісність та якісну специфіку. До того ж, відсутність надійної інформації є однією з передумов суб'єктивізму, суто вольових, необгрунтованих рішень та дій, несумісних з науковим управлінням.
Поняття інформації прийнято пов'язувати з певною системою у тому розумінні, що для її одержання та циркуляції необхідний об'єкт, який є джерелом інформації, та суб'єкт, зацікавлений у ній.
За допомогою надходження інформації на ДП “Рокитнівський лісгосп” вирішується безліч організаційних питань, які стосуються правильного ведення справ на підприємстві.
Завдяки періодичним виданням ("Все про бухгалтерський облік", "Вісник податкової інспекції України", “Галицькі контракти”, "Бухгалтерія"), які виписує ДП “Рокитнівський лісгосп”, безперешкодно ведеться бухгалтерія, здійснюється керівництво підприємством, керівники освічені нововведеннями ВРУ і постановами КМУ.
Підприємство також підключене до світової мережі Інтернет. Бухгалтерія без труднощів ведеться через сучасну бухгалтерську програму “1-С Бухгалтерія”, ну а це все можливо завдяки тому , що керівництво фірми вчасно подбало про впровадження нових технологій і закупило сучасний комп’ютер. Також завдяки Інтернету підприємство спілкується з іноземними замовниками адже значна частина виготовленої продукції іде на експорт.
На базі лісгоспу щороку випускаються відеокасети за сприянням Українського телебачення (УТ-1) про історію та діяльність підприємства також випущено 2 книги і на даний час ще одна знаходиться у друці.
3.Організація і оплата праці на підприємстві
Заробітна плата – це винагорода, обчислена, як правило у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.
Працівник отримує доход у вигляді заробітної плати в результаті здійснення трудової діяльності. Є такі види доходу:
1) заробітна плата;
2) додаткові блага – фінансова допомога у вигляді без процентних сcуд;
3) матеріальна допомога – безповоротна фінансова допомога (на народження дитини, на лікування, на похорон, винагорода з ювілейними датами, додаткова доплата до відпустки).
До фонду оплати праці включаються нарахування найманим працівникам у грошовій і натуральній формі (оцінені у грошовому вираженні, за відпрацьований і невідпрацьований час, який підлягає оплаті, або за виконану роботу незалежно від джерела фінансування цих виплат).
Фонд оплати праці складається з :
фонду основної заробітної плати
фонду додаткової заробітної плати
інших заохочувальних і компенсаційних виплат
Фонд основної заробітної плати включає нарахування винагороди за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці (норми часу, виробітку, обслуговування, посадових обов’язків).
Фонд додаткової заробітної плати включає доплати, надбавки, гарантійні і компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством, премії, пов’язані з виконанням виробничих завдань і функцій.
Інші заохочувальні і компенсаційні виплати включають винагороди і премії, які мають одноразовий характер, компенсаційні та інші грошові й матеріальні виплати, які не передбачені актами чинного законодавства або які проводяться понад зазначені актами норми.
Загальний фонд оплати праці на ДП «Рокитнівський лісгосп» становить 5151,2 тис. грн. На апарат управління надійшло коштів у розмірі 616,7 тис. грн., а на оплату праці робітників відповідно 3888,1 тис. грн. На підприємстві із фонду оплати праці вираховують податок, збір у Пенсійний фонд, у профспілку, для безробітних, на соціальне страхування, на інші утримання, училищу. А також якщо хтось із працівників взяв кредит у банку, то його за згодою працюючого вираховують із заробітної плати. Це відрахування також включено до загального фонду оплати праці на підприємстві. Також слід зазначити, що для інвалідів, сиріт та для багатодітних сімей відрахування із окладу менші.
Середня заробітна плата робітників на підприємстві складає 943,44 грн/міс, керівників спеціалістів 1540 грн/міс а службовців 1150 грн/міс.
На державному підприємстві використовують 2 тарифні форми оплати праці: почасову та відрядну.
При часовій формі мірою праці при визначенні заробітку є фактично відпрацьований час, а про відрядній формі – нормативна трудомісткість виготовленої продукції. Тобто при відрядній формі оплати праці заробіток визначається залежно від кількості виконаної роботи, а також норми затрат часу на одиницю робіт. Обсяг виконаної роботи визначається в натуральних показниках.
Визначення форм і систем оплати праці і матеріального заохочення, розмірів тарифних ставок і посадових окладів, а також затвердження положень про преміювання і виплату винагороди за підсумками роботи за рік здійснюється підприємством самостійно за погодженням з профспілковими комітетам і відображається в колективних договорах. При цьому адміністрація кожного підприємства забезпечує зв’язок оплати праці з її результатами через удосконалення нормативної бази праці.
Винагорода за виконану роботу працівникам підприємства виплачується за такими формами і системами оплати праці:
- відрядна;
- відрядно-преміальна;
- погодинна;
- почасово-преміальна;
- акордна, інші.
Заробітна плата у структурі собівартості продукції становить близько 10%.
Заходи щодо усталення заробітної плати на підприємстві:
Підвищення рівня середньої заробітної плати не менше ніж на 25% щороку.
Зростання частини основної заробітної плати у середній заробітній платі.
Умовами зростання фонду оплати праці є зростання обсягу виробництва з урахуванням результатів виробничої діяльності, продуктивності праці.
5. Економічні основи господарювання підприємства і його результати
В умовах ринку управління виробництвом господарської діяльності здійснюється на основі комерційного розрахунку.
Основними принципами комерційного розрахунку є:
Прибутковість, самофінансування і самоокупність. На підприємстві одержана величина прибутку є достатньою для модернізації, соціального розвитку і матеріального заохочення працівників.
Матеріальна зацікавленість. Підприємство і працівники зацікавлені у господарській діяльності, тобто величиною прибутку, який залишається на підприємстві.
Майнова відповідальність. ДП «Рокитнівський лісгосп» несе матеріальну відповідальність за виконання договірних зобов’язань.
Облік і контроль. Товариство здійснює облік результатів фінансово-господарської діяльності, веде оперативний, бухгалтерський та статистичний облік. Відповідальність за стан обліку та контролю на підприємстві покладається на головного бухгалтера.
Внутрішній госпрозрахунок, являється невід’ємною частиною господарського розрахунку треста, виробничого об’єднання, представляє собою його подальший розвиток і конкретизацію на основі доведення госпрозрахункових принципів управління до безпосередніх учасників процесу виробництва – первинних трудових колективів. Він покликаний на основі ініціативи і підвищення відповідальності трудових колективів структурних підрозділів забезпечити чітке виконання планових завдань, раціональне використання трудових і матеріальних ресурсів, підвищення якості всієї роботи і на цій основі сприяти росту ефективності суспільного виробництва. Тобто внутрішньогосподарський розрахунок покликаний регулювати і організувати відносини між структурними підрозділами первинної ланки народного господарства, які виникають в процесі виробництва.
Основними принципами внутрішньогосподарського розрахунку є: оперативно-виробнича і майнова самостійність підрозділу на основі плану, спів-вимір витрат з досягнутим результатом, матеріальна і моральна зацікавленість і відповідальність колективу працівників за кінцеві результати діяльності.
Основними елементами внутрішньогосподарського розрахунку є:
оперативно-виробнича і майнова самостійність господарського підрозділів, розрізнення і визначення функцій, прав і обов’язків госпрозрахункового підрозділу, його керівників і робітників, економічне забезпечення самостійності підрозділу шляхом надання у його розпорядження ресурсів, необхідних для виконання виробничого завдання;
технічно обґрунтоване нормування трудових і матеріальних ресурсів;
техніко-економічне планування, чітко і своєчасно визначаюче стан справ в виробництві, місце і роль кожного господарського підрозділу в виконанні завдань по введенню в дію виробничих потужностей і об’єктів;
господарський облік і звітність, точно, достовірно і своєчасно відображаючи стан справ в виробництві, фактичний вклад колективу кожного підрозділу в загальнотрестовські результати;
регулювання відносин між госпрозрахунковими підрозділами, забезпечення строго порядку додержання матеріальної відповідальності за упущення в роботі, віднесення витрат на результати того госпрозрахункового підрозділу, яке виділено у них;
аналіз господарської діяльності і контроль за результатами роботи кожного підрозділу, швидке підбиття підсумків і оцінка виробничо-господарської діяльності підрозділів, гласність результатів і доведення їх до всіх робітників підприємства;
матеріальне і моральне стимулювання за кінцеві результати роботи, заохочення новаторства.
Для того, щоб оцінити результати господарської діяльності підприємства необхідно спочатку розглянути фінансові результати підприємства за поточний рік . За 2008 рік на ДП «Рокитнівський лісгосп» чистий доход від реалізації продукції становить 8754 тис. грн., а за 2007 рік становить 35,8 тис. грн.. Отже, ми бачимо, що підприємство прибуткове і чистий прибуток з роками зростає. Обсяг виробництва продукції зріс порівняно з попереднім роком. За звітний період валовий прибуток становить 40 тис. грн., а за попередній період 15,3 тис. грн.. Отже, можна відразу побачити, що підприємство є прибутковим і з кожним роком його прибутки збільшуються.
Економічне стимулювання підприємства та його працівників відбувається за рахунок чистого прибутку. Для цих цілей за рахунок чистого прибутку створюються відповідні фонди економічного стимулювання. На ДП «Рокитнівський лісгосп» існують такі фонди економічного стимулювання:
Фонд матеріального заохочення. Використовується на преміювання робітників-відрядників за стовідсоткове виконання плану.
Фонд виробничого розвитку. За рахунок цього фонду на підприємстві фінансуються витрати, які пов’язані з модернізацією обладнання, фінансуються витрати на підготовку спеціалістів, на поповнення власних оборотних засобів тощо.
Фонд соціального розвитку. На підприємстві використовується на поліпшення побутового, медичного, культурного обслуговування працівників.

6. Економіка допоміжного виробництва підприємства
Допоміжне виробництво виконує функцію технічного обслуговування основного виробництва, завданням якого є забезпечення нормального і безперебійного ходу виробничого процесу з найменшими витратами.
На даному підприємстві функції допоміжного виробництва виконує:
Автомобільний парк ;
Служба енергетики ;
Сувенірний цех ;
Пожежна станція .
Продукцією та виконаними роботами допоміжного виробництва є: транспортування грузів і матеріалів для виготовлення продукції, міжцехові перевозки, перевезення працівників, службові поїздки, електромонтажники та електрики які слідкують за справністю електромережі, виготовлення сувенірів, забезпечення протипожежних заходів.
Витрати на допоміжному виробництві входять до матеріальних витрат.
Обсяги виконаних робіт допоміжним виробництвом собівартість одиниці продукції допоміжного виробництва на даному підприємстві відносять до основного виробництва.
7. Економіка обслуговуючого виробництва підприємства
До обслуговуючого виробництва відносяться господарства, що знаходяться на балансі підприємства і забезпечують основне і допоміжне виробництво підприємства необхідними для його функціонування виробничими послугами, а його працівників – відповідними умовами їх роботи і послугами соціального характеру.
Продукція обслуговуючого виробництва виступає у вигляді виробів або послуг і споживається цехами основного і допоміжного виробництва, а також власним виробництвом.
На ДП «Рокитнівський лісгосп» обслуговуюче виробництво представляє:
Складське господарство:
а) склади для зберігання сировини та готової продукції.
Транспортне господарство:
а) стоянка автотранспортного господарства.
Водопровідно-каналізаційне господарство.
Обсяги виконаних робіт обслуговуючим виробництвом і собівартість одиниці робіт обслуговуючого виробництва на даному підприємстві відносять до основного виробництва.
Витрати на обслуговуючому виробництві входять до матеріальних витрат.

8. Економіка основного виробництва
Основне виробництво – це частина виробничого процесу підприємства, в процесі якого основні матеріали перетворюються у готову продукцію. Це виробництво здійснюється в основних цехах підприємства.
Характер та структура основного виробництва залежить від особливостей продукції, що виготовляється підприємством, типу виробництва і технології виготовлення продукції.
Для нормального функціонування основного виробництва необхідне раціональне обслуговування його ремонтом, інструментом, енергією основного технологічного обладнання, тощо.
На ДП «Рокитнівський лісгосп» обсяг виробництва продукції співпадає з обсягом продажу продукції, тому що товариство працює також і на іноземного замовника. Тобто замовник надсилає детальний опис замовлення, яке виконує ДП «Рокитнівський лісгосп» і відразу надсилає його іноземному замовнику. Підприємство мало здійснює продажу своєї продукції в Україні. ДП продає як робочу силу працівників так і сировину. Тобто Лісгосп є власником сировини. Обсяг виробництва продукції у вартісному виразі дорівнює обсягу продажу продукції у вартісному виразі і дорівнює 14170 тис. гривень за 2008 рік.
Витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, амортизація та інші операційні витрати становлять невелику частину витрат. Основним показником для визначення собівартості є затрати часу – тобто яка частина часу затрачається на виготовлення одного виробу. Собівартість готової продукції на підприємстві складає 6286 тис. гривень. Інші витрати включають експорт продукції. Сюди входять витрати на митні послуги тощо.
9. Економіка технічного переоснащення підприємства
Технічне переоснащення виробництва на підприємстві представляє собою комплекс заходів щодо підвищення техніко – економічного і організаційного рівня виробництва на основі впровадження нової техніки і технології, механізації і автоматизації виробничих процесів, модернізації і заміни морального застарілого і фізично зношеного обладнання новим, більш продуктивним, а також з удосконаленням об’єктів підсобного і обслуговуючого призначення. В цей комплекс також включаються роботи по частковій перебудові і розширенню існуючих виробничих площ, будівель і споруд, що обумовлені габаритами нового обладнання і розширенню існуючих або будівництву нових обсягів підсобного і обслуговуючого призначення. При технічному переоснащенні виробництва передбачається першочергове усунення вузьких місць як в основному виробництві, так і в допоміжних службах, ліквідацію ручної і важкої фізичної праці тощо.
Кінцевою метою технічного переоснащення виробництва є створення передумов для досягнення збільшення випуску продукції, підвищення її якості і підвищення ефективності виробництва.
На ДП «Рокитнівський лісгосп» необхідність технічного переоснащення підприємства є достатньо велика. Тому що постійно відбувається оновлення технологічного процесу. На ринку з’являється все нове і нове обладнання. Можна навести приклад на рахунок станків у євро-цех. На ринку з’являються все нові і нові технології. Тобто завдяки їм використовується все менше важкої ручної праці. Тому для того, щоб розвивалася галузь необхідне технічне переоснащення підприємства.
Основними формами технічного переоснащення на даному підприємстві є закупівля сучасного обладнання та освоєння нових методів виготовлення виробів.
У поточному та минулому році на підприємстві не освоювалася нова продукція. Тому витрат на підготовку і освоєння нової продукції не було. На ДП «Рокитнівський лісгосп» освоєння нової продукції відбудеться лише в тому випадку, якщо поміняється кон'юнктура ринку. На даний час у Європі є спад продукції, однак, незначний. Держава може дати наказ, щоб підприємство почало освоювати нову продукцію. Однак, таких вимог не було.
За рахунок технічного переоснащення на підприємстві поліпшується якість виготовленої продукції, зменшуються затрати часу, збільшується прибуток, зменшується собівартість виготовленої продукції, збільшується продуктивність праці.
10. Охорона праці на підприємстві
Охорона праці – це система правових, соціально – економічних, санітарно – гігієнічних і лікувально–профілактичних заходів, та засобів спрямованих на збереження здоров’я і працездатності людини в процесі праці.
Управління ДП “Рокитнівський лісгосп” в кожному з його підрозділів і на робочому місці створює умови відповідно до вимог нормативних актів, а також забезпечує додержання прав працівників, гарантованих законодавством про охорону праці.
З цією метою воно забезпечує функціонування системи управління охороною праці, для чого:
створює відповідні служби і призначає посадових осіб, які забезпечують вирішення конкретних питань охорони праці, затверджує інструкції про їх обов’язки, права та відповідальність за виконання покладених на них функцій;
розробляє за участю профспілок і реалізує комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів з охорони праці, впроваджує прогресивні технології, досягнення науки і техніки, засоби механізації та автоматизації виробництва, вимоги економіки, позитивний досвід з охорони праці тощо;
забезпечує усунення причин, що призводять до нещасних випадків, професійних захворювань, і виконання профілактичних заходів, визначених комісіями за підсумками розслідування цих причин;
організовує проведення лабораторних досліджень умов праці, атестації робочих місць на відповідність нормативним актам про охорону праці в порядку і строки, що встановлюються законодавством, вживає за їх підсумками заходів щодо усунення небезпечних і шкідливих для здоров’я виробничих факторів;
розробляє і затверджує положення, інструкції, інші нормативні акти про охорону праці, що діють у межах підприємства, та встановлюють правила виконання робіт і поведінки працівників на території підприємства, у виробничих приміщеннях, на будівельних майданчиках, робочих місцях відповідно до державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці, забезпечує безплатно працівників нормативними актами про охорону праці;
здійснює постійний контроль за додержанням працівниками технологічних процесів, правил поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, використання засобів колективного та індивідуального захисту, виконання робіт відповідно до вимог щодо охорони праці;
організовує пропаганду безпечних методів праці та співробітництво з працівниками у галузі з охорони праці.
В разі відсутності в нормативних актах про охорону праці вимог, які необхідно виконати для забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці на певних роботах, керівництво зобов’язане вжити погоджене з органами державного нагляду заходів, що забезпечать безпеку працівників.
11. Забезпечення екологічної безпеки підприємства
В умовах незалежності України лісова промисловість має особливе значення для підвищення рівня забезпеченості держави та населення продукцією лісового комплексу та покрашення, за рахунок збільшення обсягів лісових насаджень, екологічної обстановки.
Ліси України займають площу 10,8 млн. га, в тому числі вкрито лісом 9,4 млн. га. Це становить 15,6 % лісистості території країни. Українські ліси за своїм призначенням виконують в основному екологічні (водоохоронні, захисні, рекреаційні) та інші функції і мають обмежене експлуатаційне значення.
За даними обліку лісового фонду, запас деревини в лісах нашої держави становить 1,7 млрд. м3. Середній щорічний Держкомлісгоспу – 4,0 м3 па 1 га. Загалом щороку в лісах України приростає близько 37 млн. м3 деревини, а вирубується всіма видами рубок приблизно 10,2 млн. м3 .
Основними завданнями, що стоять перед ДП “Рокитнівський лісгосп”, є:
збільшення лісистості території до оптимального рівня;
збереження біологічного різноманіття лісової екосистеми;
підвищення стійкості лісової екосистеми до негативних факторів середовища, зміни клімату і зростаючого антропогенного навантаження, лісових пожеж, хвороб та шкідливих комах;
раціональне невиснажливе лісокористування з метою задоволення потреб внутрішнього ринку у деревині;
розширення обсягів агролісомеліорації .
Викид забруднюючих речовин пiдприємства не перевищує лiмiти. Залпових та аварiйних викидiв на протязi останнiх 5 рокiв не було.Загальна чисельність аспіраційних повітряно-очисних мереж в цехах 35 штук.
Неорганізовані викиди утворюються автотранспортом та при здійсненні вогневих і газозварювальних робіт при ремонті обладнання, обробки деревини, роботі котельних установок.
Стічні води направляються в міську каналізацію. Якість питної чистої води та питної перевіряється санепідемстанцією щоквартально. Використання води проводиться на основі дозволу про спецвикористання, що поновлюється раз на три роки. Постачання води з водоканалу проводиться на основі договору.
Підприємство щоквартально звітує обласному управлінню міністерства по екологічній безпеці в звіті по показникам атмосферного повітря 2Т та податковий розрахунок збору за забруднення навколишнього природного середовища за використані води у виробництві (Ф-2ТОП).
12.Особисті враження про функціонування підприємства як економічної системи
Проходячи практику на, ДП „Рокитнівський лісгосп” я був ознайомлений з економічною системою даного підприємства. Провівши деякі дослідження я дізнався про обсяги виробництва, про потужність підприємства, а також собівартість яку вкладають в продукцію даного підприємства. Також мені було дано ознайомитися із балансом підприємства з його виробництвом.
Мене вразила кількість продукції яку воно може виготовляти. Основними напрямками діяльності являється проведення заходів з відновлення лісів, підвищення їх продуктивності, організація лісонасінневої справи і лісових розсадників, збереження та посилення захисних властивосте лісів, поліпшення стану і підвищення продуктивності лісів, охорона лісів і захисних лісонасаджень від незаконних порубів, охорона лісів і захисних лісонасаджень від пожеж, виробництво продукції та товарів народного споживання, проведення лісозаготівельних та лісопильно-деревообробних робіт, ведення мисливського господарства, здійснення біотехнічних заходів, організація та проведення полювання, ведення рибного господарства, ведення сільського господарства, здійснення соціального захисту працівників, поліпшення їх житлових та культурно-побутових умов, здійснення зовнішньо-економічної діяльності, розробка та реалізація інноваційних проектів з метою вдосконалення виробництва.
В асортименті продукції, що виготовляється на ДП "Рокитнівський лісгосп" найбільшу питому вагу (понад 83%) становлять вироби із сосни. Крім того, виготовляються вироби із берези(10%), вільха(5%).
Основні фонди на підприємстві з кожним роком збільшуються, а так як це впливає на продуктивність праці, матеріально-технічну забезпеченість, то дана тенденція є позитивним явищем., що теж впливає на виробничу потужність підприємства, адже ефективна робота буде при активній частині >50%.
За високі показники в роботі колектив підприємства неодноразово виходив переможцем у трудовому суперництві в галузі, 66 працівників нагороджені урядовими нагородами.
У 1999 році з держлісгоспу виділена площа 12 тисяч гектарів під Рівненський природний заповідник державного значення. Сюди входять загальнозоологічні та ботанічні показники, де збереглися унікальні представники фауни і флори – азалія, ягідники журавлини, береза чорна, лосі, бобри, ондатра, чорні лелеки тощо. Величезний інтерес проявляють науковці до місцевого натурального осоково-сфагнового болота, яке займає площу 7947 гектарів. Бережно охороняються пам’ятки природи, розташовані загалом на 152 гектарах. Тут знаходяться рідкісні дубові насадження, де є справжні дуби «патріархи» , яким понад 500 років, а одному 1300. Втім, цілий букет ботанічних раритетів знайдете у щедрих лісах Рокитнівщини які оберігає ДП « Рокитнівський лісгосп».
13. Пропоновані заходи щодо підвищення ефективності виробництва
Підвищення ефективності виробництва на підприємстві передбачає максимальний приріст виробництва продукції або прибутку на кожну одиницю витрачених ресурсів, тобто забезпечується максимум доходів при мінімальних витратах виробництва. Насамперед воно пов’язане із використанням внутрівиробничих резервів виробництва на підприємстві, тобто із раціональним використанням матеріально-технічних, трудових та фінансових ресурсів. Вирішити це завдання можна за рахунок:
- проведення маркетингових досліджень;
- інвестування виробництва за рахунок власних коштів: амортизаційних відрахувань, прибутку, акціонерного капіталу та кредиту банків;
- структурної перебудови виробництва, яке б задовольняло потреби споживачів;
- економії матеріально-технічних та трудових ресурсів;
- удосконалення технології й організації виробництва та праці;
- матеріального стимулювання працівників тощо.
Для покращення ефективності виробництва потрібно вибрати наступні напрямки роботи:
1. Орієнтувати діяльність на виробництво і постачання мінеральних добрив не на експорт, а на Україну, нарощування їх об’ємів;
3. Орієнтувати на освоєння нових видів
4. Збереження та розвиток соціальної сфери підприємства;
5. Збереження робочих місць, випуск на існуючих потужностях нових видів продукції.
Потрібно застосувати заходи, спрямовані на стабілізацію роботи підприємства:
1. Поновити обігові кошти підприємства, які воно втратило через виконання на протязі 1995-99 рр. Держзамовлення;
2. Розрахунок за відвантаження з підприємством проводити щомісячно через сільськогосподарських споживачів по передоплаті, для чого передбачити їх кредитування;
3. Передбачити перспективу розвитку виробництва нових видів продукції.
Найбільш вірогідні джерела фінансування заходів по оздоровленню фінансового стану:
а) інвестиції потенційних інвесторів, які придбали акції;
б) інвестування держави як власника контрольного пакету акцій.
ВИСНОВКИ
При проходженні виробничої практики в ДП “ Рокитнівське лісове господарство”, яка тривала з 15 червня по 12 липня набула навички і ознайомився з організацією роботи на підприємстві, а також ознайомилася з організацією економічної звітності. Вміло застосовував набуті навички з економіки.
Товариство має права та обов’язки передбачені чинним законодавством України та установчими документами, має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в банківських установах штампи та інші реквізити.
Основні види діяльності ДП “ Рокитнівське лісове господарство ” є:
торгівельна діяльність в т.ч. оптова , дрібно - оптова, роздрібна, комісійна;
2) експорт - імпорт сировини, матеріалів, устаткування та обладнання, комплектуючих та запасних частин, меблів тощо.
3)оптова та роздрібна торгівля офісним обладненням, побутовою технікою,різними видами меблів тощо
4) Інші послуги.
Головним узагальнюючим показником господарсько-фінансової діяльності Товариства є чистий прибуток.
Прибуток Товариства утворюється з надходжень від фінансово-господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівнених до них витрат. З балансового прибутку Товариства сплачуються передбачені законодавством України податки та інші платежі до бюджету.
Чистий прибуток, одержаний після розрахунків зазначених у п. 7.2 Статуту, залишається у повному розпорядженні Товариства, яке відповідно до установчих документів визначає напрямки його використання.
Статутний фонд Товариства, а також сплачується вартість частини майна товариства, пропорційна його частці у Статутному фонді. Виплата проводиться після затвердження звіту за рік, в якому він вийшов з Товариства, але не пізніше 12 місяців з дня виходу.
Форми звітності встановлюються державними органами, в яку включаються тільки фактичні дані перевірки фінансової діяльності Товариства здійснюються ревізійними органами, державними податковими інспекціями, іншими державними органами у межах її компетенції.
Заробітна плата - це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому вираженні, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.
Перед складанням річного звіту обов’язково проводити повну інвентаризацію господарських засобів, їх джерел, стану розрахунків з дебіторами і кредиторами і відображають їх результати в обліку.
Баланс дає можливість визначити склад та структуру майна підприємства, ліквідність та оборотність оборотних засобів, наявність власного та запозиченого капіталу, зміну дебіторської і кредиторської заборгованості та багато інших показників.
Звіт про фінансові результати – це звіт про доходи, витрати і фінансові результати підприємства.


Список використаної літератури
1.Робоча програма виробничої економічної практики для студентів 2 курсу спеціальності 6,050107 “Економіка підприємства” денної форми навчання.
2.Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність” від 16.07.99. №996// Національні стандарти бухгалтерського обліку в Україні-К.,2000р.
3.Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” від 17.06.97 // Галицькі стандарти, 1998р.-№1-2.
4.П(с)БО №1, 2, 3// Національні стандарти бухгалтерського обліку в Україні-К.,2000р.
5.Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський і фінансовий облік-Житомир: ПП “Рута”, 2000р.-456 с.
6.Мец В.А. “Аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства”-К., 2000р.
7.Раєвнєва С.В. та ін. Формування поведінки неплатоспроможності підприємства//Фінанси України-1999р., №4.
8.«Методика фінансового аналізу» Шеремет А.Д. Москва: ИНФРА-М, 1995р.
9.«Фінансовий аналіз» Єфімова О.В. Москва Бухгалтерський облік, 1996р.
10.«Теорія економічного аналізу» М.И. Баканів, А.Д. Шеремет, Москва: Фінанси і Статистика, 1996 р.
11.«Аналіз господарської діяльності підприємства» Савицька Г.В., 2-і изд, перероблене і доповненої, Москва, Мінськ: ИП Экоперспектива.Додатки