Вступ
Виробнича переддипломна практика є невід’ємною складовою частиною навчального процесу. Переддипломна практика передує дипломному проектуванню і є завершальним етапом професійної підготовки студента.
Метою практики є:
-закріплення теоретичних знань, здобутих під час навчання в Українському державному університеті водного господарства та природокористування;
-придбання практичних навичок майбутньої професії – економіста;
-оволодіння виробничим досвідом;
-набуття досвіду роботи в трудовому колективі;
Під час проходження практики необхідно досконало оволодіти навичками застосування всіх дій, передбачених кваліфікаційною характеристикою посади.
Основними завданнями, які потрібно виконати під час практики, є наступні:
1)вивчення специфіки діяльності підприємства – бази практики, зокрема економічних служб цього підприємства та прийняття безпосередньої участі у їх роботі;
2)вивчення чинних законодавчих та галузевих інструктивних та нормативних матеріалів;
3)ознайомлення та фіксування виявлених змін в системі оподаткування, статистичної та бухгалтерської звітності;
4)набуття практичних навичок фінансової, обліково-ананалітичної роботи;
5)збір необхідних матеріалів, форм бухгалтерської, статистичної, податкової звітності для дипломного проектування.
Звіт виконується на основі Оржівського виробничого управління житлово-комунального господарства.
Вихідними даними для написання звіту є статут ВУЖКГ, фінансова, податкова і статистична звітність.
1.Загальна характеристика підприємства
Оржівське виробниче управління житлово-комунального господарства – Державне комунальне підприємство, в подальшому ВУЖКГ, засноване на комунальній власності адміністративно-територіальної одиниці, а саме: Оржівської селищної ради.
Підприємство засноване у 1999 році і діє на основі Статуту.
Оржівське ВУЖКГ в своїй діяльності підпорядковується виконкому Оржівської селищної ради народних депутатів, обласному управлінню житлово-комунального господарства і звітує про свою роботу перед ними.
Оржівська селищна рада здійснює управління комунальним майном, визначає мету діяльності підприємства, його реорганізацію і ліквідацію, затверджує зміни і доповнення до Статуту, здійснює контроль за ефективністю використання і збереження довіреного підприємству майна відповідно до чинного законодавства України. Контроль фінансово-господарської діяльності управління здійснюється селищною радою, обласним управлінням житлово-комунального господарства та іншими органами відповідно до законодавства України.
Метою діяльності підприємства є обслуговування житлових квартир і будинків, адмінприміщень, збереження бази і ефективне використання виділених на ці потреби коштів. А також забезпечення безперебійної роботи обладнання житлових будинків, озеленення, санітарне очищення та благоустрій селища, квітникарство, дотримання санітарно-технічних та протипожежних норм, водопостачання і водовідведення, очищення промислових і побутових стоків.
ВУЖКГ у відповідності до чинного законодавства і Статутут здіснює слідуючі види діяльності:
-надання послуг в сфері житлового господарства;
-надання послуг по ремонту квартир, індивідуальних житлових будинків;
-проведення будівельних, ремонтних та реставраційних робіт;
-підтримка житлових споруд у стані, що відповідає санітарним нормам;
-виробництво і реалізація товарів народного споживання, продукції виробничо-технічного призначення;
-ремонтно-технічне обслуговування житлових квартир і будинків;
-виробництво будівельних матеріалів;
-надання посередницьких послуг;
-організація та експлуатація готельного господарства;
-організація прокату та оренди промислового обладнання, транспортних засобів та іншого на основі закладних угод;
-здійснення транспортних перевезень пасажирів та вантажу;
-зберігання та реалізація паливомастильних матеріалів;
-організація та проведення семінарів, конференцій, виставок, торгів, ярмарок;
-ритуальні послуги;
-водопостачання і водовідведення.
Керівництво діяльністю підприємсва здійснює начальник управління, який призначається (звільняється) селищною радою за погодженням з обласним управлінням житлово-комунального господарства.
Недоліком в організації облікового процесу на Оржівському ВУЖКГ є те, що Наказ про облікову політику на підприємстві не розроблений і не затверджений начальником.
На Оржівському ВУЖКГ ведеться комп’ютеризована форма бухгалтерського обліку із застосуванням програмного продукту “1С: Бухгалтерія-Проф” версії 2.0.
Оплата праці адміністративного персоналу та інженерно-технічних працівників здійснюється за контрактною системою, а робітників – відповідно до встановлених тарифів і розрядів. В контрактах управлінського персоналу встановлені оклади, а робітники працюють і отримують зарплату в залежності від кількості відпрацьованих годин.
Фінансовий рік Оржівське ВУЖКГ співпадає з календарним роком. На підприємстві ведеться оперативний, бухгалтерський і статистичний облік, і звітність згідно з чинним законодавством України. Оцінка здійснюється в українській валюті.
Начальник та головний бухгалтер несуть особисту відповідальність за дотриманням належного порядку ведення бухгалтерського обліку та звітності, а також їх достовірність.
Основні техніко-економічні показники діяльності Оржівського ВУЖКГ за 2002 рік наведено в таблиці 1.1.
Таблиця 1.1
Основні техніко-економічні показники діяльності Оржівського ВУЖКГ за 2002 рік
2.Ресурси підприємства і їх використання
2.1.Основний капітал підприємства, його види та структура
Основні засоби – один з найважливіших факторів будь-якого виробництва. Їх стан і ефективне використання прямо впливають на кінцеві результати господарської діяльності підприємств. Раціональне використання основних фондів і виробничих потужностей підприємства сприяє покращенню всіх техніко-економічних показників, в тому числі збільшенню виробництва продукції, зниженню її собівартості, трудоємності виробництва.
Якість аналізу залежить від достовірності інформації, отже від якості побудови бухгалтерського обліку, відлагодженості системи і реєстрації операцій з обєктами основних засобів, точності віднесення обєктів до облікових класифікаційних груп, достовірності інвентарізаційних описів, глибини розробки і ведення регістрів аналітичного обліку.
Інформаційні джерела аналізу:
Ф. 11 “Звіт про наявність та рух основних засобів”;
Ф. БП “Баланс виробничої потужності”;
Ф. 7-ф “Звіт про запаси невстановленого обладнання”;
інвентаризаційні карточки обліку основних засобів.
Можливості аналізу основних засобів на підприємствах обмежені низьким рівнем організації оперативно-технічного обліку часу і простоїв обладнання, їх продуктивності і ступеню завантаження. Відсутній аналітичний облік фінансових результатів по операціях з обєктами основних засобів. Аналітичний облік капітального будівництва обєктів і потужностей обмежений інформацією паспорта будівництва, котрий дотого ж в більшості випадків по повній формі не заповнюється.
2.1.1.Аналіз руху основних фондів
Дані про наявність, знос та рух основних засобів слугують основним джерелом інформації для оцнки виробничого потенціалу підприємства.
Анліз руху основних фондів проводиться на основі слідуючих показників-коефіціентів надходження (вводу) основних засобів; оновлення; вибуття; ліквідації; розширення. Для характеристики технічного стану основних фондів розраховуються коефіціенти придатності; зносу; заміни.
Джерелом вихіднеої інформації для розрахунку показників є бухгалтерська звітність (форма №5 “Додаток до бухгалтерського балансу”). Для розрахунку коефіціентів оновлення і ліквідації необхідні дані первинного аналітичного обліку про надходження нового і ліквідації зношеного обладнання.
Для аналізу руху основних засобів розраховуєм названі вище показники по слідуюччим формулам:
коефіціент надходження (вводу) КВВ:
Вартість основних засобів, що надійшли
КВВ =---------------------------------------------------------------;
Вартість основних засобів на кінець періоду
коефіціент оновлення КОН:
Вартість нових основних засобів
КОН =--------------------------------------------------------------;
Вартість основних засобів на кінець періоду
коефіціент вибуття основних засобів КВИБ:
Вартість основних засобів, що вибули
КВИБ =---------------------------------------------------------------;
Вартість основних засобів на початок періоду
коефіціент ліквідації КЛ:
Вартість ліквідованих основних засобів
КЛ =------------------------------------------------------------------;
Вартість основних засобів на початок періоду
коефіціент заміни КЗАМ:
Вартість вибувших в результаті зносу основних засобів
КЗАМ =------------------------------------------------------------------------------;
Вартість основних засобів, що надійшли
коефіціент розширення парку машин і обладнання КРОЗШ складає:
КРОЗШ =1- КЗАМ;
Для аналізу стану основних фондів розрахуєм слідуючі показники:
коефіціент придатності КПРИД:
Залишкова вартість основних фондів
КПРИД =-----------------------------------------------------;
Первісна вартість основних фондів
коефіціент зносу КЗНОС:
Сума нарахованого зносу основних фондів
КЗНОС=---------------------------------------------------------------;
Первісна вартість основних фондів
Розрахунок вищеописаних показників (коефіціентів) для кращого сприйняття представимо в табличній формі (таблиця 1.). Для проведення розрахунку потрібні вихідні дані, які також представимо в табличній формі (таблиця 1.)
Баланс руху і наявності основних засобів (тис. грн.)
Показники , що характеризують стан основних фондів
Таблиця 2.
Розраховані коефіціенти показують,що за період 1999-2003 років оновні фонди практично не вибували, а в 2003 році ніяких основних фондів не вводилось в експлуатацію. Зношеність основних фондів основного виду діяльності постійно зростає, відповідно придатність зменшується.
Таблиця 2.
Показники використання основних фондів
Таблиця 3.
Співідногшення , що склалося, впливу двох факторів на обєм випуску продукції слугує передбаченням спаду рентабельності виробництва. Зростання фондоємності продукції свідчить про наявність відносних перевитрат засобів, вкладених в основні фонди

2.1.2.Аналіз стану та структури основних фондів
Дуже важливу роль відіграє структура основних фондів, розмір активної частини та її придатність. Тому потрібно провести відповідний аналіз. Вихідні дані покажемо в табличній формі (таблиця 3.).